Békés Megyei Népújság, 1969. november (24. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-17 / 266. szám

•*¥ Zenei Krónika: A Szarvasi Állami Zeneiskola volt növendékeinek hangversenye Romvári Etelka kamarakiállítása a Népújság szerkesztőségében November 6-án a Népúj­ság szerkesztősége harmadik emeleti folyosóján kedves, hangulatos ünnepség kere­tében nyitotta meg Püski Gábor, a Megyei Művelő­dési Ház igazgatója Rom­vári Etelka kamarakiállítá­sát. , Romvári Etelka neve nem ismeretlen — hiszen rajzai­val gyakran találkozunk a Köröstáj számában, sőt egy-egy képével megyei ki­állításokon is —, mégis meglepetést okozott a most kiállított tizenhat művé­vel. Mint rajzpedagógus. több ízben részt vett nyári mű­vésztelepi táborozáson az ország különböző városai­ban (Győr, Veszprém, Keszthely, Tapolca stb.), ahol az évi pedagógiai mun­kától felszabádultan rajzolt, festett és szinte észrevétle­nül fejlődött, nőtt festővé. A most kiállított zománc­festékkel festett kis méretű képei égy rendkívül szívós, következetes munka ered­ményed. Formailag a lát­vány lényegét keresi, távol áll tőle a szolgai másolás. Elsősorban a dolgok szerke­zete kötj le figyelmét, vá- rosrészlet, csendélet vagy táj szigorú szerkezeti rend­ben, a. geometriai formák­hoz közelítve alakult át ecsetje nyomán képpé. A szerkezeti keménységet tu­datosan harmonizált színei oldják fel. Kedveli á zsúfolt motívumú városrészleteket, ahol sikátorrá szűkül a tér, ahol a város házai, tornyai, ablakai teret kiszorítva bo­rítják be a kép felületét. A vízparton is talál dús motí­vumot, amikor hajót, uszá­lyokat, csónakokat vagy csavart formájú fákat fest. Képéi * frissek, lendületesek, árad belőlük a fiatalság, néha azonban a csillogó fe­lületű, zsíros zománcfesték és a túlhajtott szerkezeti formák a pillanatnyi érde­kességnél nem nyújtanak többet. Képei közül azok a legszimpatikusabbak, leg­sikerültebbek — és talán előremutatóak —, ahol meg­találja a helyes mértéket színben, formában és érzel7 mi elhihető erővel tudja megtölteni a játékos felü­letet. Szép példája ennek egy különös hangulatú, a kék szín különböző változa­taira felépített városrészle­tet ábrázoló kép, amelyen egy dombon emelkedő temp­lomot látunk házakkal kö­rülvéve. Vagy egy veszp­rémi utcarészlet, telt, vörö­sesbarna . színeivel, izgal­masan komponált házaival. A határozott fomák szépen stilizált megjelenítése jól érvényesül egy korsókat áb­rázoló, finom lírájú sárga ■ virágos csendéletén, a ha­zai táj, az otthont adó város szeretete a csabai városké­peken. Koszta Rozália Fenti képűnk Romvári Etelka Veszprém című al­kotása, a kiállítás egyik ki­emelkedő darabja. A Szarvasi Állami Zene­iskola november 9-én nagy sikerű hangversenyt rende­zett a II. sz. általános is­kola dísztermében. Ez alka­lommal — a szokástól el­térően — három volt nö­vendék produkcióját hall­gathatta a viszonylag nagy számú közönség. Ezen a fo­kozott érdeklődéssel várt koncerten Dudás Julianna, a Szegedi Zeneművészeti Szakközépiskola II. évfolya­mos növendéke és Várnagy Mihály, a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szak­középiskola III. évfolyamos növendéke hegedűn, Tóth Nándor, a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szak­középiskola IV. évfolyamos növendéke pedig gordonkán működött közre. A műso­rukban J. S. Bach több mű­ve, valamin Händel, Acco- lay, Saint-Saens és Kókai egy-egy műve szerepelt. Mindhárman igen lelki-, ismeretesen készültek fel erre a hangversenyre. Tudá­suk legjavát nyújtva, mély átéléssel, gondosan megfor­málva, szép tónussal adták elő a technikailag is igényes műveket. A közönség mind­végig feszült figyelemmel hallgatta a magas színvo­nalú műsort, és egyre több tapssal köszönte meg a ki­váló produkciókat. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a Szarvasi Állami Ze­neiskola volt növendékei jól megállják a helyüket a zeneművészeti szakközépis­kolákban. Élményt nyújtó, sikeres szereplésük a fel­készítést végző tanár ok ki­váló munkájának is köszön­hető. Elismerés illeti a zongo­rakíséretet művészien el­látó tanárokat: Szilágyi Ist­vánt, a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szak- középiskola tanárát, Láng Gusztávot, a Szarvasi Ál­lami Zeneiskola igazgatóját és Regős Imrét, a Szarvasi Állami Zeneiskola taná­rát. Nagyon örülünk, hogy a Szarvasi Állami Zeneiskola ilyen hangverseny megren­dezésére vállalkozott A di­csérendő és követendő kez­deményezés pedagógiai vo­natkozásban is nagy jelen­tőségű. Mind a jelenlegi, mind a továbbtanuló (volt) növendékek szempontjából igen jól kiaknázhatjuk az ilyen koncertek által nyúj­tott kedvező lehetőségeket. A mostani növendékek meggyőződhetnek arról, hogy csak jó alap birtoká­ban lehet egyre nagyobb eredményeket elérni. A pro­dukciók meghallgatása min­den bizonnyal szorgalma­sabb tanulásra ösztönzi őket. Köztudomású, hogy a zenei nevelésben is fontos szerepe van a példamutatás­nak és perspektivikus szem­lélet kialakításának. Mind­ezek megvalósításához érté­kes segítséget adhat a volt növendékek szereplése, akiknek szintén hasznosak az ilyen hangversenyek. A „hazai” fellépés alkalmával otthonosabban érzik magu­kat s ez önbizalmuk növe­kedését eredményezi. Mindezek figyelem bevé­telével csak helyeselni tud­juk, ha az állami zeneis­kolák rendszeresen (minden tanévben legalább egy al­kalommal) megrendezik a volt növendékek hangverse­nyét. Fenyvesi András Gyarmati László: ITTHON Egy gyöngykagyló feszül íölém — a tél Kitépett foltok a fákon, marás. A csengő-éj foga hagyott fehér nyomot mindegyiken, egy harapást. Itthon vagyok, újra. Az utca még csak most motoz. Szép, jó reggelt neked: Álomba-bújt, szűz-háztetők: a fény rózsaszin-ujja, érzitek? — remeg. Kagyló-csodából-felgyúlt, téli reggel. Megcirógat szelíd, sugár-sereggel; Felragyog bolyhos-zúzmara világ! Hagyom, hogy mind szárnyas-hajamra szálljon Kigombolom hó-prém-gyapjús kabátom; S így zúzmarásan: — Csókolom, anyám! büle !sivór> Ufca Csabai képek Sarusi Mihály írása GESZTENYELEVÉL A Körös-part ilyenkor: akár a Zempléni hegyek­ben, a Bodrog völgyében, ahol tavaly ilyenkor jár­tam. Sárga, zöld, barna, vörös végig az egész, ahogy valamelyik hídról végigné­zek rajta. Platánok, szomorú füzek, gesztenyefák ölelgetik a kedves Köröst. Ami lénye­gében csak nekünk Körös, az itt élőknek, a Körösök táján születetteknek. Hiva­talosan: Élővíz-csatorna. De hát Jamina se Erzsébet- hely ... Ha végigmegy sétányain, vagy akár kívül a járdán, ha befordulsz valamelyik utcába, mindenütt, minde­nütt levélhegyek, levéltor- laszok. Bokáig merülsz be­le, az árok pedig színig van vele. Milyen pompás színek! Kár, hogy nem vagyok fes­tő, az impresszió, a pilla­nat, a hangulat varázsát csak így tudnám visszaad­ni, Vagy egy jól sikerült fotóval. Hogy ölelkeznek a csupasz ágak a víz felett! De a legszebb az egészben egyetlen gesztenyelevél. Egy kissé izzó levelecske. Absztrakt, tekeredó, kunko- rodó formáival, töpörödött vagy még eleven teljesség­ben, s mennyi levél! Ahány szerelem elmúlt az idén. Ahány született. S ahány jövőre újra születni fog. HÁZFESTÉS CSABAI MÖDRA Legalábbis ilyet máshol még nem láttam. Bár nyil­ván nem csak itt jellemző. Általában ott, ahol sok az ilyen nagy régi gazdaház, jómódú paraszt portája. Ahol négy-öt szobán felül volt a természetes, a podsz- tyenka már eltűnt, helyette a legváltozatosabb cifrázá­sok az utcafronton. A szlo- vákos tornác ■ kedvesebb, meghittebb, csabaibb, de hát akinek sok volt a pén­ze, az már akkor is urizált, a fölötte álló rétegek ízlé­sét utánozta, vette át. Csa­ba, a falu is utánozta a vá­rosok századvégi építésze­tét. Ezek a házak ma már több ember tulajdonában vannak. Kettő, három, eset­leg több családé egy-egy ilyen épületmonstrum. S nemcsak a kert, a helyisé­gek, hanem nyilván az ut­cafront is. Renoválni kellene, össze kell adni a pénzt, és közö­sen megcsinálni. Milyen egyszerű is lenne így. És szép. De hát nem izgalma­sabb, ha a nagyház felét, harmadát, negyedét, esetleg egyetlen ablakát tatarozzák, festik be? Hiszen annyi az enyém. Es nem jól néz ki? A szárazkapu fele -rikító- zöld, a másik fele — centi­re pontosan a fele — pedig húsz éve lehetett utoljára befestve. Hát nem jó érzés, hogy az én portám való­sággal új, a másik meg mi­lyen szegényes, kopott? Először még nevet rajta az egész kerület, aztán megszokják. Csak az ide­geneknek mutogatják: nézd, hát nem jópofák? Ma egy újabb ház felét kezdték el rendbe hozni. Éppen a felét. ÉGNEK A GYERTYÁK Halottak napja. A teme­tőben a sírok átalakulnak. Van, aki már napokkal ko­rábban rendbe teszi a hoz­zátartozó sírját, mások meg az utolsó pillanatban esnek neki a gaz, a fű eltávolítá­sának. Helyükbe krizanté­mok kerülnek. Az egész temető fehérlik a sírokat beborító virágára­dattól. Emberek bolyongó­nak, feketéllenek az uta­kon. Itt-ott még könnyes a szem, de legtöbben már csak egy pillanatra állnak meg a megemlékezés kö­zepette. Men a halott, ha már nem is él, nagyon kö­zei éli néhány emberhez. Egyetlen testvér, öccse, bátyja, húga, nővére, egyet­len édesanya, édesapa, nagyapa, nagyanya és a nem egyetlenek is épp ilyen kedvesek, egyetlenek. Épp oly keserű, hogy már nem élnek. Seneca szerint most örül­nünk kellene, nevetni, ün­nepelni, tápadni. Mert meg kell köszönni a sorsnak, hogy az elhunytat földi életében magunlténakdáud- hattuk, szeretetőt élvezhet­tük, szóval legyünk boldo­gok, hogy egyáltalán sze­rencsénk volt hozzá. Hogy meghalt? Az természetes, ez a sora minden életnek. Egyszer mindenki meg­halhat. Béke poraira. Milyen könnyű ezt mon­dani. De hát az érzelem, az ösztön bizony nagyon erős bennünk, pillanatokra az értelem fölé is kerekedhet. Ahogy temetni, úgy el­hunytról megemlékezni se kellemes. A sírok mégis évről évre megszépülnek. Emlékeztetnek a hantok alatt pihenők szépségére. A gyertyák már délután felgyulladnak. S késő éjsza­káig libegnek a lángok. A halottak szellemei, mond­hatnánk, ha lennének ilye­nek. Mert a valóság néha nagyon prózai. Igyunk egy jó pohár snapszot, és nyugodjanak békében, mondja az öreg koldus, a kijáratnál. )

Next

/
Thumbnails
Contents