Békés Megyei Népújság, 1969. november (24. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-17 / 266. szám

1969. november 18, 8 Vasárnap A gazdagodó Pusztaottlaka Négyen Hiába keresem az állomás előtt a szürke színű Wartburgot. Dél­keletről hűvös szél fúj. Az embe­rek sietve mennek dolguk után. Azt latolgatom magamban, hogy nekivágjak-e a közel tízkilomé­teres útnak vagy várjak még. A pusztaottlakai községi tanács tit­kárával úgy beszéltük meg tele­fonon, hogy kocsit küld értem. Pusztaottlakát elérni ugyanis, így reggel, elég körülményes, Autó­busz csak délben indul Csabáról, a vonatról pedig Csabaszabadinál le kell szállni. Onnan még tíz kilo­méter a község Már éppen in- dulnék_ amikor feltűnik a tejes­kocsi. Szabó Elek gépkocsivezető csak legyint, amikor megköszö­nöm a fuvart. — Ugyan kérem. Ez természe­tes. Az ember segítsen, ha tud. L Az irodában vaskályha ontja a meleget. Bilácz Mihály tanácstit­kár mentegetődzik. — Sajnos, nem indul a masina. De az elnök elvtárs elszaladt mo­torral az állomásra, úgy látszik, elkerülték egymást. Járjuk az utcákat. A felhők Testületi ülések a szeghalmi járásban Mozgalmas volt az elmúlt hét a szeghalmi járás községeiben. Ecsegfalván a tűzoltótestület téli szakmai és politikai oktatásának előkészítéséről számolt be a köz­ség tűzoltóparancsnoka, Kertész- szigeten a sportkör éves munká­ját vitatták meg, míg Dévavá- nyán a közterületek és parkok fá. sítását és a parkok további fej­lesztését tűzték napirendre. A második féléves adóbevételi terv teljesítéséről és jelenlegi ál­lásáról Vésztő községi vb-titkára tájékoztatta a résztvevőket, Bi- harugrán a községi tanácshoz tar, tozó intézmények ellenőrzésével kapcsolatos teendőket, Szeghalom községben pedig a járási művelő­dési központ munkáját vitatták meg, míg Bucsán a tsz közös ál­latállományának áttelelésével, a férőhely és a takarmány biztosítá­sának kérdésével foglalkoztak a községi testületi üléseken. Előkészület a nevelési értekezletre A fényesi általános iskolában 14-én a békéscsabai általános is­kolák igazgatói munkaközösségi foglalkozás keretében előkészítő tanácskozást tartottak a közeljö­vőben megtartandó nevelési érte­kezletek témájából. Alkotó vita bontakozott ki a család helyéről a nevelésben, valamint a tömeg­kommunikációs eszközök hatásai­ról. A vitában hangsúlyozták az iskola vezető szerepét a nevelés­ben és valamennyi nevelői ténye­ző felelősségérzetét. Heten csaknem négymilliit nyertek A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 46. játék­héten öttalálatos szelvény nem érkezett. Négy találatot 7 fogadó ért el, nyereményük egyenként 525 160 forint. Három találata 2040 fogadónak volt, nyereményük egyenként 901 forint. A kéttalála- tos szelvények száma 92 212, ezek­re egyenként 20 forintot fizetnek. A nyereményösszegek a nyere­ményilleték levonása után érten­dők. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. (MTI) szakadozó ban vannak és a szél is elült Néhány méterrel az új ház­sor mögött száraz kukoricatáblák aránylanak. — Községünk jócskán elhúzó­dik, nagy a tanyavilága. Az alsó részen, ott, ahol eljöttek az út mentén, két sor házzal az úgyne­vezett tökfalu van. Hogy honnan van ez a név? Az 1800-as évek végén ragiadt erre a településre. Az akkori szegény nép alacsony, vert falú kis viskókban lakotft Napszámos emberek, föld nélküliek voltak. A sütnivaló fehér tök, az akkori pusztaottlakaiak étrendjé­ben komoly tényező volt. No, nem azért, mintha nagyon kedvel­ték volna, hanem a nagy szegény­ség miatt. Ez a tökfajta minden­hová felkúszik. Elborította az ak­kori alacsony viskók tetejét is. In­nen a ragadványnév. így mond­ják az öregek. Nem az ő szégye­nük, hanem a múlté. — Lakosainak száma pontosan 1246. ötven százaléka román nem­zetiségű, 20 százaléka a szlovák ajkú, 29 százaléka magyar. Van 3 német és egy cigánycsaládunk. Valamikor voltak torzsalkodások a nemzetiségek között, most szó sincs ilyesmiről. Belterületünkön 567 lakos él. A többiek a tányér- világban. Nézzen csak balra — mutat az új villaszerű házak so­rára — 1961 óta 59 ház épült köz­ségünkben és ez idő alatt 52 ta­nyát bontottunk le. Szeretnénk közelebb hozni az embereket a kulturáltabb élethez. 2. Az öreg falu alacsony házai kö­zött nem egy van. amelyik több mint hat évtizede húzódik meg a lombos fák árnyékában. Frissen festettek. Tiszták a járdák, s az emberek, ha találkoznak egymás­sal, köszönnek. Mert itt ez a szép szokás még dívik. Csavart, ősz bajszú, idős ember kiált utánunk. Szaván érződik az idegennyelvű- ség. — Nézd csak, Miska! Mit küld­tek nekeny Olvasd már el — ad­ja a titkár kezébe Faur Mihály bá­csi a három hivatalos írást. S a titkár elmagyarázza, mit kell ten­nie az idős embernek. — Nehogy azt higyje, hogy az öreg nem tyd olvasni — magya­rázza a titkár —, csak a magyar szó megy nehezen. A románnál nincs ilyen baj. A község széléről elláttunk a tsz- majorig és a fák között meghú­zódó kettes üzemegység központ­jáig. A földek fölött sárga testű repülőgép zúg. Műtrágyát szór. A szélső házak fölött megfordul, s alacsonyra repülve, ismét lecsap a zöldellő búzatáblákra. A temp­lom körül alacsony házak. Az épít­mények a bennük lakó emberek tulajdona, de a föld, amelyen áll­nak. nem az övék. Ez egyike a község régi arculatának. A gö­rögkeleti egyház ugyanis úgy az 1900-as évek elején tízholdnyi te_ rületen megengedte a Romániá­ból idetelepedett embereknek, hogy házat építsenek, de a föld tulajdonjoga azóta sem változott. — Jól van ez így, ahogy van — mondja Purdi Mihály bácsi, az alacsony, de már kövezett padló- jú konyhában, ahol beszélgetünk. A szobában pozdorja-lemez bo­rítja a valaha földes padozatot. A ház lakói rádióból értesülnek a világ eseményeiről, s az asztalon napilap van. 3. Az új iskolát 1963-ban építették. Hattantermes. Minden második tantermében televízió-készülék segíti a 12 fiatal pedagógus mun­káját. Petrucza Tivadar iskola- igazgató az idősebbek közül való. Nem kérdeztem meg, de nem le­het több 30 évesnél. Bogárfekete, dús haja van, és mosolygós, nyu­godt tekintete. — Három iskolánk van. Kettő tanyasi iskola. Ott csak alsó tago­zatok vannak. Igen, van olyan gyerekünk nem is egy, aki na­ponta 10—12 kilométert tesz meg oda-vissza az iskolába. Ilyenkor még hagyján, de képzelje el ezt télen. A lenti iskolába — int „tök­falu” felé — is van tévénk. A ko. rozsmaiban viszont még nincs vil­lany — mutat ellenkező irányba. A nyelvoktatás? Fakultatív. Az orvosi rendelő már 2 éve új. Nem fogalmazási hiba az előbbi mondat. A rendelőt és az orvosi lakást ugyanis a járási tanács költségvetési üzeme már két éve építi. Hogy mikor lesz készen? Ezt még Kucsera János tanácsel­nök sem tudja. Talán még a kivi­telező sem, pedig néhány határ­idő-módosítást már kért a tanács­tól az elmúlt két évben. Az em­bernek önkéntelenül a közmondás kicsavart formája jut eszébe: „Lassú munkához több idő kell”, hallva a határidő-tologatásokat. Pedig nagy szükség van az or­vosi rendelőre, mert a jelenlegi jószerével lakásnak sem felelne meg nem egészségügyi intézmény­nek. 4. A tanácselnök irodájában né­gyen ülünk a kis kerékasztalnál. Vastagon száll a cigaretta kékes füstje. Nádra János, a medgyes- bodzási és pusztaottlakai Egyet­értés Tsz 2-es üzemegységének vezetője igyekszik a beszéddel, mert csak néhány percre ér rá. — Szorgalma® nép a mi tagsá­gunk. Mindent megcsinál, ha em­berségesen beszélnek vele. önér­zetes, kemény emberek. Kétezer­százhatvanhárom holdon van a régi ottlakai tsz. Háromszáz dolgo­zó és 135 nyugdíjas tagunk van ezen a területen. Terméseink? Va­laha itt egy holdon hét mázsa bú­za, 12 mázsa kukorica termett. Most 22, illetve 30 mázsa az átla­gunk. Kétszázötven fejős tehe­nünk, 136 növendékmarhánk, 100 tenyészkocánk van. Évente 1500 hízót és 110 ezer baromfit adunk az országnak. Az egy tagra eső átlagjövedelem 23 ezer forint. A tanácselnök, Kucsera János százezreket sorol. Ezek a számok az utóbbi tíz évben a község szé­pítésére fordított összegek. Kutak, járdák, bekötő út, villamosítás, parkosítás, autóbuszgarázs, hús­bolt és még ki tudja, mi minden épült ez alatt a tíz év alatt. Ter­veik a jövőre sem kisebbek. 1970- ben új sportpályát építenek 25 ezer forint költséggel. Ha a posta illetékesei is egyetértenek tervük­kel. új postaépület is lesz a köz­ségben, amelyhez a tanács terüle­tet és 50 ezer forintot ad. 5. A kultúrház és könyvtár veze­tője másodállásban irányítja a kul- túrmunkát. Molnár Margit fő fog­lalkozása: adminisztrátor az orvos mellett. Az alig egyszobányi könyvtárban félhomály van. A neonvilágítás már néhány hete rossz. A községnek nincs villany­szerelője. — Egy éve vettem át a kultúr- munkát. Azóta 98 állandó olvasója van a könyvtárnak, többségük is­kolás. Télen az idősebbek is be­be térnek. Sajnos kevés a román nyelvű könyv a 3094 kötetes kész­letben. Hetenként kétszer van filmvetítés. Szélesvásznú mozink van. Minden szombaton este és vasárnap délután táncolunk a kultúrházban. Lemezjátszó szol­gáltatja a zenét. A tanács vette. Esténként a KISZ-szervezet szín­játszói tartanak próbát. Igen, én irányítom ezt a munkát is. Hogy könnyű-e? Nem, nem könnyű, de csinálni kell. Különben megöli az embert a testpedtség. Asszonyok vezetik haza a gye­rekeket a napközis óvodából. Vil­lanyégők sárgás fénye vetődik az útra, járdákra. A szembe jövők jó estét kívánnak egymásnak. Száraz rozsé füstje terjeng a levegőben, s a házak előtt elhaladó ember orrát megcsapja a konyhákból ki­áramló vacsora illata. Botyánszki János Címünk persze ez is lehetett I volna: Próba közben. Achard Bo- I lond lányának próbája közben, j Négy színész, ízlelgeti a franciás j pikantériáid és az angol krimi | fordulatainak erényeit ötvöző szö­veget. Valamit abból a nyelvi bra­vúrokat, raffinált késleltetett gag- eket, dramaturgiai bukfenceket ismerő színházból, amely egya­ránt táplálkozik Moliéreből, Shawbói. de Chandlerből és She- stertonból is. Hogy milyen színvo­nalon? Ez persze megint más kér­dés, s minthogy helyünk is ke­vés, alighanem az eredeti ötlet­nél kell maradjunk. A színészek­nél. Mit tehet négy színész a Bo­lond lányért, és egyáltalán a — Achard különös író, amíg csak ar­ról volt szó, hogy játszom a Bolond lányban, valamiért könnyű fel­adatnak köny­veltem el. De most... elolvas- 1 tam a szöveg­könyvet és megijedtem. Nehéz. És izgal­mas is éppen azért, mert a vártnál sokkal in­kább próbára tesz, új lehetősége­ket kínál és követel. — A megoldás? — Sikerült. Azt hiszem lega­lább is, de hát üljön le, nézze végig a próbát és eldöntheti... az a fontos, hogy jó a kollektíva, hi­szen hallatlan jelentősége van an­nak, hogy a dialógusok és mozgás hajtszálpontosan csatlakozzon. A rendezőm Miszlay István konok ember, nagyon határozott, ön­magában már lejátszotta az egyes jeleneteket és ennek megfelelő játékot kér tőlem is. Én is konok vagyok. Képzelje csak el, két dudás egy csárdában... És a leg­meglepőbb az, hogy kettőnk „vi- askodásóból” valami harmadik megoldás születik ami jobb, szebb, pontosabb. — A Bolond lány rendhagyó darab. Nem műfajilag, hi­szen sok ilyen van, de ilyen biztosan meg­írt, frappáns és helyenként bölcs humorú kevés. Arról nem is beszél­ve, hogy végre nem sötét szere­peket játszom, hanem a sok dráma után va­lami vérpezsdítőén frisset, szelle­meset. Szeretem ezt a lányt. S — Milyennek találja az újjá­alakult Jókai Színházat? — Újjá? Nem is tudom, hogy újjáalakult-e? Nem rendezők­Kedd, november IS: 8.05 Számtan-mértan (ált. isk. 5. oszt.) 9.00 Környezetismeret (ált. isk. 3. oszt.). 9.55 Történelem (ált. isk. 5. o.). 11.05 Történelem (ált. isk. 5. o.). 11.55 Filmesztétika (középisk. L oszt.). 13.10 Számtan-mértan (tsm.). 14.00 Környezetismeret (ism.). 14.55 Történelem (Ism.). 15.50 Történelem (ált. isk. 6. o.). 16.30 A fiatalkori bűnözésről. Módszertani adás a kö­zépisk. osztályfőnökeinek, (II. oszt.). Csütörtök, november 30: 8.10 Magyar irodalom (ált. isk. 6. oj. 9.55 Magyar nyelvtan (ált. isk. kel vagy Igazgatókkal volt hiba, ha volt ilyen, hanem ve­lünk. Rengeteg múlik a színésze­ken, és most ragyogó a hangulat, olyan közeg, ahol érdemes dolgoz­ni... Tudja, amikor az évadnyitó premieren figyeltük a nézőket, hogyan reagálnak a székekre he­lyezett virágokra, a köszöntő le­velekre, akkor éreztük a legjob­ban... Kontaktus a kollégákkal, kontaktus a nézővel, mert ugye, összefüggnek a dolgok. — Debrecen és Szeged érin­tésével kerül­tem Csabára, s az első imp­ressziók alap­ján mondom; összehasonlít­hatatlanul jobb itt, mint bár­melyik monst­re méretű tár­sulatnál. Amel­lett, bár nem hi­szem, hogy ösz- szeférhetetlen lennék, idág még nem volt szerencsém az igazgatók­kal. Vagy nekik velem, mindegy. Csabán ez a pont is rendben van. — Mi a véleménye a Bolond lányról? — Tetszik és úgy érzem, hogy jó alkalom a bemutatkozásra is. Erre koncentrálok, naigyon fontos­nak tartom a közönség vélemé­nyét. — Miskolcon töltött öt év után kerültem ide és csatla­kozom az Árpi véleményéhez: tapasztalom, lá­tom, érzem azt a nagyszerű, friss szellemet, ami áthatja a maroknyi tár­sulatot. Az „aklimatizáló­iíonda György ^ éppen a kollégák segítőkészsége révén si­került. — A Bolond lányban vizsgáló- bírót játszik. Mi a véleménye er­ről a szerepről? — A próbák legelején láttam a görög politikai gyilkosságot re­konstruáló francia filmet, a „Z”-t és egyik kedvencemet, Jean Louis Trintignant. Ráadásul ő is vizs­gálóbírót alakít... Nagyon oda­figyeltem, s azóta már tudom szerepünk azonosságait és külön­bözőségeit. Trintignan a film cse. leleményt megjelenítő lehetőségei révén „mindössze” összegezi a történteket, míg az én szerepem egyúttal fontos, hogy elképzelhe­tő, látható és vizuális legyen. Amellett persze jól alakított vizs­gálóbíró. A darab szempontjából kulcsfontosságú figura, éppen ezért nagyon készülök rá. 5. o.) Filmesztétika (középisk. I. o.) 13.10 Magyar irodalom (ism.). 14.55 Magyar nyelvtan (Ism.). 15.20 Kémia (ism.). 17.15 Irány az egyetem. Péntek, november 31: 8.35 Angol nyelv (középisk. in—IV. o.). 9.05 Orosz nyelv (ált. isk. 5. o.). 9.55 Magyar irodalom (ált. isk. 5. o.). 11.06 Fizika (ált. isk. 8. o.). 14.00 Orosz nyelv (ism.). 14.55 Magyar iro­dalom (ism ). 15.50 Fizika (ism.). 17.25 Pedagógusok fóruma. Vasárnap, november 23: 8.35 Ábrázoló geometria. 9.15 Orosz nyelvtanfolyam haladóknak. színházért? Szabó Éva B. Máté Iskola-televízió műsora

Next

/
Thumbnails
Contents