Békés Megyei Népújság, 1969. november (24. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-07 / 259. szám

Hosszú, szársz ősz vott ebben az esztendőben, és napos idő volt november­ben is, de a hónap dereka n- Végén már átszűrte a hideg a kiskabátot. Sipos Dies száz holdnyi rizsét nem volt, aki learassa; cukorrépáját sem szedte kis senki. A gyá­rak álltaik, s a parasztok nem kaptak rajta, hogy fel­szedjék a jószágnak, elég volt a sajátjukét. A kuko­ricába jobban belekaptak, abból néhány zsáknyi an­nak is jó, akinek csak ap­rójószága van, s annak is, akinek semmilyen jószága nincs, mert a kukorica min. dig „aranyat ér”, abból so­ha nincs annyi a Körös kör­nyékén, hogy ne akadjon vevője-gazdája. — Mit gondolsz — szólt egy napon Demeter András Varga Istvánnak —, nem lehetne letakarítani a Si- pos-féle rizst? A malomban csak megtisztítanánk, a té­len jó lenne. Sok az éhes száj, a nyomorult emberét neki. Mocskos munka, a vi­zet nem eresztette le róla senki, ami nem szivárgott, nem pérolgott el, ott ma­radt és vizenyős, ragacsos aiz alja. Rásandított Varga István­ra, az meg összeharapta vastag ajkát, majd megszó­lalt, de úgy, mintha maigá­nak mondta volna. — Hívni kéne mindenkit, aki tud, jöjjön. Az aratók kapnának belőle egy részt, a többit szét kéne osztani a nagy családúak közt. Amaz közelebb lépett hozzá. — Valahogy így... Beme­gyünk a pártirodába, estére hívjanak össze embereket, és holnap reggel nekivá­gunk... Varga István kint várt a társalgónak kinevezett szo­bában, amíg Demeter And­rás Homoki Péterrel tár­gyalt. Voltak még tízen ott, a festetten padokon ülve beszélgettek; egy fiú a rá­dió gombját csavargatta. — El ne csináld a híreket, fiam — szólt rá egy idő­sebb férfi. — Moszkvát keresem. — Nagyon jól teszed. Varga István a langyos cserépkályhához támasztot­ta a hátát. Amióta hűvö­sebbre fordult az idó, a bal lapockája alatt egy hü- velyk-körömnyi nagyságú helyen mindig fázott, úgy érezte, mintha lyukas lenne a háta, és csak a jó melegre enyhült meg. Májú» végén azt érezte, hogy az egész háta be akaT szakadni. Elment az orvos­hoz. aki meghűlésről beszélt neki, és hogy legyengült a szervezete. Majd azt mond­ta. egyen sok tejet, vajat, nyerstojást naponta ötöt, ha­tot. És Erzsi elvitte jobbik télikabátját a piacra, majd hordta a tejet, a tojást. Ké­sőbb az esküvői ruháját vit­te el... Bent az irodában Homoki Péter gyanakodva hallgatta Demeter Andrást. — Ki hívja össze estig az embereket? Nem vagyok én Krisztus, hogy feltámasszam a halottakat. — A nyomorult emberét neki, hát vannak kint — in­tett a társalgó félé Demeter András. — Itt van Varga István is. Annak az állát simogatta és fél szemmel Demeter Andrást leste, majd elébe állt, nem bánja, de nehogy valami szamárság süljön ki belőle. Aztán, mint akinek valami felvillan az agyában, felkapta a fejét CSEREI PÁL: Törzs' úr (Regényrészlet) — Nem Varga István ta­lálmánya ez? — Övé is. — Sejtettem. Mindig va­lami bogarat enged az em­berek fülébe. Akkoriban azt a provokációs röplapot hoz­ta az otthonba; Bajcsy-Zsi- llnszkyt emlegették benne, meg már nem émlékszem, hogy kit, mit. „Békepárt” aláírás volt rajta. Hosszant hahotázott, sze­rencse, nem mindenki esett a íeje lágyára és megtud­ták, hogy a „Békepárt” pa­pája Keresztes-Fischer bel­ügyminiszter. — És ha nem az volt? — nézett rá Demeter András. Homoki Péter felhúzta a szemöldökét, ennyire vakon nem bízhatnak mindenki­ben. Emlékezzen vissza De­meter András, amikor Tes- sedikről, az ezerhétszázas években élt papról verset irt a helyi lapban Varga Ist­ván. Még a szovjet csapa­tok elől élmenekült Sipos Illésnek is tetszett. — Szép kollekció; kvázi, mi és Sipos Illés... Késsel, sarlóval áiitak neki a rizsnek. A nagyon lágy részeken tövestül tép­ték. Délutánra csicsogott lábukon a bakancs, a cipő. Nadrágjuk szára, kabátjuk eleje úgy teleszivta magát nedvvel, hogy facsarni le­hetett. Északról meg erősö­dött a szél, alábújt a kabát­nak, a nadrágszárnak. Var­ga István lótíenkabátjába Erzsi leánykori bekecsét varrta, hogy ne fázzon a háta. — András bátyám — mu­tatott a rizsgáton túlra Var­ga István —, ott rohad meg Sipos Illésnek, annak a mocskos féregnek a cukor­répája is. Lehetne melaszt főzni belőle, és cukor he­lyett jó lenne a télen. Majd arról beszélt, hogy ki lehetne szedni az elöre­gedett utcai fákat, mert ke­vés tüzelőjük van az embe­reknek; aztán meg a szü­lőházat is fűteni kellene. Villany ugyan nincs, de a nagyon rászorult asszonyok ott szülhetnének, legalább addig a néhány napig nem fáznának és jobb falatokat ehetnének. Meg aztán kor­hadtak a tejpiacon az asz­tallábak, az újságos bódé pedig roskadozik. Demeter András elmoso­lyodott. — Nyers fából azért nem lehet mindent megcsinálni, de oszlopnak, piaci asztal­lábnak jó, és hát tüzelő­nek... December elején leesett az első hó. A pártház gond­noka, Mészáros Antal a ve­randára vezető lépcső elé drótfonatú lábtörlőt rakott, a társalgó elé pedig osuhé- ból fontat. Egész nap tett­vett az öreg ácslegény, ha kiment, seprűt fogott, ha pedig a társalgóba ment, a seprűt az ajtó mögé tá­masztotta és karjára vette az alkalmasint kilincsre akasztott portörlő rongyot. Ha papírdarabkát látott el­dobva, lehajolt érte és mo­tyogott magában, vinné el asz ördög. Ha cigarettavé­get vett észre a padlón, csó­válta a fejét és mutatta a legközelebb levőnek, hogy milyen rendetlen emberek vannak. Erre a házra job­ban kellene vigyázniuk, mint a sajátjukéra, mert ez mindannyiuké. Mit monda­nak azok, akik nem tagjai a pártnak és bejárnak a társalgóba, hogy milyen ő, talán nem is takarít. Pedig a kommunista példás, nem tűr meg semmilyen rendet­lenséget. Vinné el az ördög, milyen csúnya dolog volt az is, hogy az emberek az ud­var végében végezték dol­gukat. És mi kellett hozzá, hogy ne így legyen? Két hosszabb deszkát ék alak­ban összeszegelt, lejtősen a WC hátuljára szerelte és a derítő elnyel mindent. Sem­miség az egész, de mi lett volna az udvaron tavasz- szal, ha élolvad a hó és nem csinálja meg. A társalgóban is mi lenne, ha nem vigyáz­nának; látja mindenki, hogy naponta többen mennek hí­reket hallgatni, beszélgetni, ha meg már nincs miről csevegni, sakkoznak. Azért vett a pártszervezet három sakktáblát, hogy otthon érezze magát mindenki. Mfart azt úgy kell nézni, h* valaki nem is tagja a párt­nak, de ha velük yap, csak átragadnak gondolataik. A Szovjetunióban úgy volt az, amíg Cári cinnél a fehérek­kel verekedtek, ha élve fog­tak el fehérgárdistát, léket vágtak a Volga jegén és be- lelökték, had úszkáljon. De azután, hogy nem ropogtak már annyit a pusikák, ke­nyér kellett, ruha, mun­kára serkentették az embe­reket a bolsevikok. Igaz. ők ott fogtak meg mindent, ahol nagyobbat kellett emelni. Volt ő katonaisko­lán is, de azután fogta az ácsszekercét, a fűrészt, épit- kezésnél vett részt, mert volt mit újra építeni. Nem tudja, ki hogyan gondolja, az ő falujukban is így kel­lene lennie valahogy. A kommunista példás, nem vár másokra... Az ideiglenes kormány megalakulása után Debre­cenbe hívták a pártaktivis­tákat. Demeter András is ott volt. — Jól éreztem én, a nyo­morult emberét néki — tet­te Varga István vállára a kezét, amikor hazament —, hogy nagyobbnak, erősebb­nek kell lennie a pártnak, hiszen most már az ország irányításában vesz részt. Erzsi, Varga István féle­sége rátámaszkodott az asz­talra, állát az egymásra bo­rított kezeíejére fektette, úgy hallgatta Demeter And­rást. Tágult szemét közben rá-náemelte férjére. Miért is bántja az ő Pistáját Ho­moki Péter? Nem ártott ne­ki sohasem. Neki is elvitte azt a röplapot negyvenhá­rom ősz elején, amelyet a Békepárttól kapott. Pedig micsoda kálvária volt véle. Délelőtt csomagot vitt fér­jének a postás, de nem volt otthon, s ő a szobai asztal­ra tette, hozzá sem nyúlt, mert újságok, folyóiratok voltak benne madzaggal át­kötve, és férje maga szeret­te először az ilyesmit látni. ( Mondta is, amikor haza­ment. megint küldték vala­mit neki, bent van a szobá­ban, ő meg a konyhában to­vább fényesítette smirglipa­pírral a késeket. Néhány pillanat múlva megállt a keze, férje kiáltott ki, men­jen be gyorsan. A smirgli- papír akkor is a késre volt tapasztva, amikor beszaladt a szobába. Varga István 'krétafehér arccal állt az asztalnál, vastag ajkából is kiszaladt a vér. Az asztalon heverő félújság nagyságú fe­hér papírra mutatott, me­lyet a csomagot összetartó madzag alól húzott ki s amelyen fenyegetően virí­tott a vastag piros ceruzá­val írott szó: „Ellenőrizve”. S ez alól hullott ki egy le­vélboríték, melyre feladó­nak kék tintával a budapes­ti vízműveket írta, aki küld­te. Ezt tartotta egyik kezé­ben Varga István, a másik­ban egy szétnyitott sokszo­rosított lapot. Erzsi rosz- szat sejtve fordította oda a fejét, és szeme a lap alján külön sorban nyomtatott nagy betűkön tapadt meg: „Egy szem gabonát sem Hit­lernek! Békepárt.” Felsikol- tott, őrjítő! — s hirtelen körülfogta Varga Istvánt, zokogni kezdett, mi lesz, ha elolvasták a csendőrök. Az meg úgy állt, mintha a szo­ba föld padlójához ragadt volna, szíve hallhatóan vert. Majd hirtelen lefejtette ma­gáról Erzsi karjait, nem ol­vashatták a mocskos férgek, mert akkor nem adták vol­na vissza a postának. Azon­nal el kell rejteni! Gyors léptekkel járta keresztül- kasul a szobát, azután ki­rohant a konyhába. Erzsi árnyékként követte minden lépésénél. Ketten voltak bent, a_gyerekek kint hancúroz- tak az udvaron, s csak ak­kor szaladtak be. ha szom­jasak voltak. Varga István a konyhaajtóba parancsolta Erzsit, álljon oda, nehogy a gyerekek éppen most fus­sanak be; vigyázzon, és va­lamilyen ürüggyel küldje vissza az udvarra őket, ha mégis be akarnának menni. S figyelje az utcai kaput is, szóljon, ha valaki hozzájuk menne. Ebben segítse, ne le­gyen mindenütt a nyomá­ban, nincs ideje most nya- valygását hallgatni. Erzsi kitágult szemmel nézett a férjére, aztán re­megés futott végig nyurga testén, őrjítő! Varga István a röplapot nadrágja zsebébe dugta, majd a kemence szá­járól levette a törekkel ke­vert agyagos sárból gyúrt előtétet. Bebújt a kemencé­be és ráspollyal egy féltég­lát kezdett feszegetni. Kínos percek voltak, mert a rás­poly már a tenyerét is ki­kezdte, de a tégla sehogyan sem akart kimozdulni. Ez­után balta fokával verte a ráspolyt, de még erre sem mozdult a tégla. Kimászott a kemencéből. dtf.hödten dobta félre a ráspolyt, hogy a mocskos férgek miatt buj­kálnia kell, s letörülgette homlokáról az Izzadtságot, amely a korommal összeke­veredett. A hétéves Pityu ekkor robbant a konyhaaj­tóba, és ahogy meglátta apja maszatos arcát, kacag­va szaladt két kisebb test­véréhez, menjenek gyorsan, apu olyan, mint a kémény­seprő. Rohantak is mind a hárman. Erzsi kézen ragad­ta őket, hogy ne menjenek be a konyhába. — Ne lábatlanlkodjatok itt, bepiszkítjátok magato­kat! — toppantott lábával, ( mert úgy rángatták, mint az először befogott csikók a szekeret. Varga István kormos ke­zét felemelte és az ajtóhoz szaladt, mintha be akarná kormozni őket. azok meg visítva futottak vissza az udvarra. Ott aztán kemény­seprőst kezdtek játszani. Varga Istvánnak re­megett a keze. amikor újra feszegette-verte a téglát. Száguldani érezte a perce­iket, micsoda átok. nem bír egy darab téglával. Miután végül megmozdult, kiemel­te. és helyére az összehaj­tott röplapot tette, rá pe­dig a kiemelt téglát és a balta fokával leütögette. Ezután kibújt a kemencé­ből, feltette az előtétet, si­etve vizet öntött a lavórba és gyorsan lemosta magáról a kormot. Azután megnézte a csomag többi részét. A Szabad Szót kivette a kül­demények közül, olvasni kezdte, s közben le-fel jár­kált az asztaltól a konyha- ajtóig. De a betűk össze­olvadtak előtte, mindunta­lan a röplap járt az eszé­ben, hogy tudatni kéne má_ sokkal is, mi van benne. Nemsokára el is sietett ha­zulról. Erzsinek annyit mondott, elmegy, hátha akad valami új munka, ne kelljen mindig csak a szom­szédok agyonnyűtt cipőit ja- vítganl. Erzsi nem szólt semmit, csak sejtette, hogy férje Demeter Andráshoz megy. Negyedóra alig telt n' nyílott az utcai kapu, mi­után elment hazulról Varga István. Erzsi kilépett a konyhából a gangra. Visz- szahőkölt egy pillanatra, mert az utcáról két csend­őr lépett be, s úgy érezte, hogy megáll a szívverése. Riadtan tessékelte beljebb őket, de azok csatk a portán legeltették a szemüket. Köz. ben a gyerekek a gang vé­gére lopakodtak, és nyitott szájjal nézték a csendőrök karjára akasztott, szíjon csüngő puskák fényes szu­ronyait, a csákójukon vil- lódzó kakastollakat. Az egyik észrevette őket, fal­hoz támasztotta a puskáját, és a gangon levő sámlira le­ült. Intett Pityunak, hogy menjen közelebb, nem bánt. ja ő a jó gyerekeket. Pityu testvéreire nézett, aztán az anyjára, Erzsire, mintha biztatást várt volna. Az nekitámaszkodott az aj­tófélfának. őrjítő! Mit akar­hat ez a beste „törzs’ úr”. Csak nem tudnak a röplap­ról? Hirtelen Pityuhoz lé­pett, menjen csak oda, sze­reti a bácsi a gyerekeket, neki is van kisfia. Csak az mar a negyedikbe megy az ősszel, Pityu meg csak • másodikba. A „törzs’ úr” ajkán mo­soly jelent meg, ismerik még a családi dolgait is. TI. zenöt évvel azelőtt az isten sem törődött vele, amikor még a ganét hányta szét a földeken. Megsimogatta Pi­tyunak a fejét, majd a zse­béből előhúzott kis papír­zacskót, melyben öt szem selyemcukorka lapult. Pi­tyunak a kezébe nyomta, ne féljen tőle, a jó gyerekek­nek cukrot szokott adni. De adjon belőle a testvéreinek is. Pityunak kinyílt az arca és már rohant volna, de a „törzs’ úr” megfogta a ke­zét, maradjon még egy ki­csit, mondja meg, szokott-e más is vinni nekik valamit. — Szokott hát! — villa- nyozódott fel Pityu. — Teg­nap Anka néni mákos ka­lácsot hozott. — És ki az az Anka néni V — Itt laknak — mutatott Pityu az udvarszomszédba. — Mást nem szokott hoz­ni? — Hozott már pattogatott kukoricát is. A csendőr mintegy magá­nak legyintett, de Erzsi ész. revette, biztosan azt várta, hogy majd könyvet említ, és úgy érezte, mintha lassan ólomsúlyúvá válna a karja, lába, keblét pedig satuba szorítanák. Azzal próbált magán könnyíteni, hogy be­ment a konyhába egy szék­ért, addig nem kell mozdu­latlanul állnia. A „törzs’ úr” mellett álló csendőr rögtön a konyhaajtóhoz lépett, hogy hová akar menni. — Hozok egy széket, el tetszik így fáradni. A csendőr alig észreve­hetően mozdította meg fe­jét, hogy nem ül le. — Ne tessék elvinni az ál­munkat — és kitett a gang­ra egy támlás széket, de a csendőr csak állt és figyelt. A „törzs’ úr” közben hagyta Pityut, hogy testvé­reihez menjen, akik együtt futottak az udvarra, hogy osztozkodjanak a cukron. Utánuk nézett, majd felállt, karjára emelte a puskáját, Vargánéra nézett és elin­dult a kapu felé. Onnan hir­telen visszafordult. — Dolgozgat a férje? — Igen, törzs űr. — Csak azért mondom. Kint az utcán váliukra vették szuronyos fegyverei­ket a csendőrök, és ahogyan távolodtak, Erzsinek úgy könnyebbült a keble, karja, lába. S mint zsilip felnyi­tása után a víz, úgy zuhog­tak ajkáról a szavak: „Őrjí­tő!... őrjítő!... Őrjítő!... Éjiéi leié, miután Deme­ter András elment, Varga István megfogta felesége karját, emlékszik-e, milyen kormos volt ő, amikor a ke­mence aljáról a téglát fe­szegette. Erzsi többször vé- gigsimította férjének a ha­ját, másfél éve sincs még annak és milyen régnek tű. nik... Akkor még a „törzs’ úr” selyemcukrot vitt a gye­rekeknek, hogy könnyebben szimatolhasson. Varga István magához vonta Erzsit, hogy milyen rettegésben kellett élnie, de most már ennek vége. A mocskos férgeknek bebo­rult az ég...

Next

/
Thumbnails
Contents