Békés Megyei Népújság, 1969. november (24. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-17 / 266. szám

1969. november 16. s Vasárnap Politikai munka magasabb szinten Őszi kép az au főiavi főből Százharmincegy új könyv a karácsonyi ajándékok között — téli könyvvásár Napjainkban egyre több szó esik a szakszerűség fontosságá­ról. Társadalmunk minden dol­gozója — vezető és beosztott egyaránt — szüntelen ösztönzést kap ahhoz, hogy sajátítsa el, emelje magasabb szintre mun­kájának elméleti, szakmai alap­ját. Általános tapasztalat, hogy életünk valamennyi területén a fejlődés kulcskérdése lett a na­gyobb hozzáértés, az alaposabb Sizakmai felkészültség. Azonban, mint minden újszerű követelménynek, ennek is meg­vannak a maga árnyoldalai; e té­ren is találkozunk értetlenség­gel, helytelen állásponttal. Min­denekelőtt azzal a nézettel, amely szerint a szakmai hozzá­értés ösztönzése valamifajta el­lentéte lenne a politikai mun­ka fejlesztésének, általában a politikai munkával szemben tá­masztott követelmények emelé­sének. Mivel a szakmai és poli­tikai követelményeket nem le­het egymástól elválasztani vagy szembe állítani, a kérdés egyet­len helyes elvi megoldása csakis a politikai és gazdasági munka koplex módon történő fejleszté­se lehet Logikus következménye ez a politika fogalma marxista— leninista magyarázatának. A politika Lenin szerint min­denekelőtt az állami, társadalmi pártfeladatokban való tevékeny részvételt jelent és magában foglalja a felsorolt területek irá­nyításának tartalmát, formáját, módszereit. A politika továbbá az egyes társadalmi osztályok egymáshoz való viszonyát is ki­fejezi, valamint ezek kapcsolatát az államhoz, a párthoz, az adott társadalmi rendszerhez. Lenin arra a tényre is felhívta a kom­munisták figyelmét, hogy általá­ban, de különösen a szocializ­mus viszonyai között a politika és a gazdaság elválaszthatatlan kapcsolatban áll egymással. A politika — állapította meg — a gazdaság sürített kifejezése. Biz utóbbi meghatározás kifejezet­ten arra utal, hogy a gazdaság és a politika viszonyában min­dig elsőbbséget élvez a politika a gazdasággal szemben. A poli­tika tükrözi a társadalom objek­tív viszonyait és meghatározza a megoldandó feladatokat, köztük a gazdasági vonatkozású célki­tűzéseket is. Ezért meghatározó szerepet játszik az állami, a gaz­dasági és a társadalmi élet va­lamennyi területén egyaránt A politika szerepének helyes megítélésénél még egy fontos momentumra rá kéll világítani. Ez pedig politikánk demokrati­kus jellege és e vonásának szün­telen fejlődése. A demokratiz­mus ebben az összefüggésben nemcsak a célokat, tartalmi kérdéseket hanem a módszere­ket, a politika érvényesülésének, végrehajtásának formáját is magában foglalja. Mindez azt jelenti, hogy a szocialista orszá­gokban a politika nem egy szűk társadalmi réteg ügye csupán, nem valamiféle „úri huncutság”, hanem széles néprétegeket átfo­gó társadalmi ügy, kezdve an­nak kidolgozásától egészen a végrehajtásig. A politika tehát csak akkor lehet igazán célrave- xetó, ha demokratikus, vagyis tükrözi a tömegek véleményét, mindennapos tapasztalatát és legfontosabb igényét. Az ilyen politikát úgy kell végrehajtani, hogy abban részt vegyenek a széles néptömegek. Természete­sen ezt sem szabad mechaniku­san felfogni. A szocialista tár­sadalmon belül is vannak és lesznek politikailag rendkívül aktív és kevésbé tevékeny köz­reműködők. Viszont, hogy me­lyik réteg növekedik, az aktívak vagy a passzívak, az leginkább a kis és nagy politikától függ. A politikai munka jelentősé­gét még egy fontos tényező is döntően befolyásolja. Az elmúlt tizenhárom év fejlődésének irá­nyát vizsgálva — legyen az tár­sadalmi, gazdasági élet bárme­lyik területe — egy általános közös vonást találunk benne. Ez pedig a különféle helyi szervek önállóságának, felelősségének nö­vekedése, öntevékenységüknek kiszélesedése. Akár az állami, a párt vagy a gazdasági területe­ket vizsgáljuk, mindenütt erősö­dött a helyi szervek hatásköre. A nagyobb jogkör, a fokozottabb felelősség viszont törvényszerű­en megköveteli a magasabb szintű politikai munkát. Ez a magasabb szint a magasabb kö­vetelményekből következik. Hi­szen ma már a gazdasági és po­litikai életben nemcsak az a helyi szervek feladata, hogy kö­vetkezetesen végrehajtsák a központi útmutatásokat, előíráso­kat, hanem egyre inkább az is hivatásuk, hogy az általános po­litikából adódóan kidolgozzák a hosszú távú helyi koncepciókat, politikai feladatokat, vagyis megtanuljanak helyi politikát folytatni. Ez pedig minőségileg magasabb követelményt, na­gyobb politikai hozzáértést kö­vetel minden egyes helyi veze­tőtől, legyen az gyárigazgató, vagy párttitkár, főmérnök vagy tanácselnök, szakszervezeti bi­zalmi vagy tsz-brigádvezető. A felkészültség ez esetben is csak az előfeltétel. Ehhez kell, hogy társuljanak személyes vezetői tulajdonságok. Vagyis nemcsak tudásra, hanem politikai bátor­ságra, új jelenségek iránti fo­gékonyságra, friss és korszerű gondolkodási módra, egészséges belső türelmetlenségre is szük­ség van a politikai munkába. A fejlődésnek ezt az irányát és ennek nyomán a növekvő kö­vetelményeket világosan felis­merte pártunk IX. kongresszu­sa is. A kongresszus jól látta, .hogy az elkövetkezendő években minden területen, de különösen a helyszínen végzett politikai tevékenység mind nagyobb sze­repet kap, következtetésként a kommunisták mind szélesebb ré­tegét kell mozgósítani, méghoz­zá állandó jelleggel politikai fel­adatokra. Ez a követelmény fo­galmazódott meg a legutóbbi kongresszuson és az új Szerve­zeti Szabályzatban i». A párt új alaptörvénye kimondja, hogy minden párttag számára kötele­ző, sőt a párthoz való tartozás fontos ismérve, hogy cselekvőén részt vegyen a társadalmi élet­ben. Más szavakkal, hogy a kom­munisták végezzenek rendszeres politikai munkát és részt ve­gyenek a helyzet elemzésében, a megoldásra érett feladatok fel­kutatásában és végrehajtásában. V. I. 1 720 00 példányban, összesen 131 új kötetet jelentetnek meg a kiadók a téli könyvvásárra. Az olvasók, karácsonyra ajándékot vásárlók hagyományos akciója ez­úttal november 15-én kezdődik. Vidéken 263, Budapesten 110 könyvesbolt, s ezenkívül sok ezer munkahelyi könyvbizományos és falusi propagandista kapcsolódik be a vásárba. Elöljáróban ezeket közölte Do­mokos János kiadói igazgató, a Magyar Könyvkiadók és Könyv- terjesztők Egyesületének álelnöke, aki a könyvklubban rendezett pénteki sajtótájékoztatón ismertet­te a vásári újdonságokat, a könyv- akció rendezvényéit, propagandá­ját. Az újdonságlistán szereplő 131 cím közül több mint 70-et már a sajtó alól kikerült köteteken ol­vashatunk, a további könyvújdon­ságokat ezekben a napokban fo­lyamatosan szállítják a nyomdák­ból a terjesztő vállalatokhoz, on­nan a boltokba. A gazdag válasz­tékot ezúttal küföldön megjelent magyar nyelvű művek behozatalá­val is szélesítették. Az import­könyvek példányszáma mintegy 170 000. A kiadók gyermek- és ifjúsági könyveket készítettek a legna­gyobb hányadban: 43 ilyen könyv közül választhatunk, kezdve az óvodások képes kifestő könyveitől a serdülőkorúak olvasmányáig, a lányok és a fiúk hagyományos év­könyvéig. Aki művészeti album­mal kíván meglepetést szerezni: 16 féle — képzőművészeti, szín­házi, zenei, filmművészeti •— kö­tet közül választhat. A kiadói szakemberek különösen a mün­cheni múzeumokról szóló és az Ermitázs kincseit bemutatót albu­moknak jósolnak sikert. Szépirodalmi műfajban a ma­gyar kortárs íróktól 26, a régebbi magyar irodalomból 75, a klasz- szikus és a mai világirodalomból 27 féle művet ígér a téli könyv­vásár. A szerzők között szerepel Darvas József, aki életműésoroza-- tát bővíti egy szociográfiai kötet­tel; hasonló sorozatban jelenik meg Illés Endrétől is a „Szakadé­kok” című novellagyűjtemény. Németh László, Örkény István, Passuth László, Tamás Aladár is jelentkezik új kötettel. A Kortárs külföldi irodalomból várható egyik érdekessége Simone de Beauvoir ,.A második nem” című kötete, „Égtájak 1969” cím­mel 48 — rangos kortárs szerzők tollából való — novella-füzetét je­lentette meg az Európa. Heming- waytől a „Halál délután” szerepel a választékban. Űj kiadásban kap­ható a Thibault-család is. Ott lesz a téli vásáron a „Ma­gyar életrajzi lexikon” régen várt második kötete, 1—z közötti cím­szavakkal. Tudományos és isme­retterjesztő kézikönyvek, történel­mi munkák, útleírások, városka­lauzok sem hiányoznak a vásári újdonságok jegyzékéből. (MTI) Nem csupán a nyári hónapok forgalmasak az orosházi autó­szervizben, hanem úgy tűnik, a forgalom független az időjárástól. A május óta üzemelő szerviz nem­rég tovább bővítette tevékenysé­gét, a szocialista országokban gyártott személygépkocsik garan­ciális javítása is itt történik. Színes téli program a battonyai nők klubjában A nőmozgalom fennállása óta jó eredménnyel dolgozhak .az asszonyok a három nemzet falu­jában, Battonyán. A községi nő­tanács „vezérkarában” ma is har­mincán tevékenykednek, de va­lamennyi termelőszövetkezet, kis­ipari szövetkezet, a téglagyár és egyéb intézmény saját nőbizott­sággal rendelkezik. A fiataloknak olyan nőmozgalmi „veteránok” segítenek, mint Ravasz Lajosné, aki hosszú évek óta a nőtanács titkára vagy Farkas Lászlóné, a nőtanács vezetőségi tagja, Rácz József né, Dobos Piroska, Braun Irénke és mások. A nők klubjába mintegy 120-an járnak Battonyán. Igen változa­tos program várja itt a lányokat, asszonyokat, azért keresik fel szí­vesen az összejöveteleket. Elő­adásokat hallhatnak itt egészség- ügyi dolgokról, irodalomról, filmről, közgazdasági, nemzetkö­zi kérdésekről, de szeretik a di­vatbemutatót, a kozmetikai szak- tanácsadást is. Mert a battonyai lányok és asszonyok — nagyon helyesen — adnak magukra, sze­retnek divatosan járni, szépen öltözni. Szeretnek persze zenét hallgatni és táncolni is. Igen sikeresek a teadélutánok, a különböző műsoros estek. Han­gulatos kirándulásokat szervez­nek a bevételekből, jártak már az ország különböző tájain, de kül­földön is. A szülői munkaközös­ségekben együtt tevékenykednek a magyarok, románok, dél-szlá- vok. Az asszonyok nőmozgalmi munkájának kétségtelen nagy az érdeme abban, hogy a három nemzet falujában jó az egyetér­tés, megbecsülik, tisztelik egy­más anyanyelvét, nemzeti kultú­ráját s sok egészséges vegyes há­zasság születik. A téli hónapokra különösen gazdag programot állítottak ösz- sze. Kellemes időtöltést, jó szó­rakozást kívánunk mi is. Felhívás! A házadó és a lakáshelyreállítási hozzájárulás megállapítása végett a háztulajdonosok (haszonélvezők, birtokosok) 1969. november hó 30-ig házadóbevallást kötelesek adni azokról az épületekről (épületrészekről, toldaléképítkezésekről) a) amelyet (egészben vagy részben) 1969. évben vet­tek használatba vagy tulajdonba (birtokba); b) amelyeknél a tulajdonos (birtokos, haszonélvező), illetőleg a bérlő személyében, a bérjövedelem ősz­♦ szegében, valamint a házadót és a lakáshelyreállí­tási hozzájárulást érintő bármely vonatkozásban a legutóbb benyújtott házadóbevallás adataihoz képest változás következett be. Békéscsaba, 1969. november hó 13. Városi Tanács V. B. Pénzügyi Osztálya x A.

Next

/
Thumbnails
Contents