Békés Megyei Népújság, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-25 / 195. szám

Bronz- és vaskor a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán E leven művészet rej­lik a Nemzeti Mú­zeum napokban megnyílt bronz- és vaskori bemutató kiállítá­sán. A tárgyak alkotóinak nevét nem ismerjük, legfel­jebb annyit tudunk ró­luk, hogy melyik században éltek és milyen néphez tar. loztak Magyarország terü­letén az időszámításunk előtti' évezredekben. A bronzkor ezen a kör­nyéken kb. 4000 évvel ez­előtt kezdődött, és i. e. 750 körül ért véget — akkor je­lentek meg elszórtan a vas­ból készült eszközök a sí­rokban és a lakóhely-ma­radványok közt. A bronz­kori ember vallásában nagy szerepe lehetett valamilyen női istenségnek, amelynek emlékére úgynevezett idolo­kat, hegedűre emlékeztető, arc nélküli bálványokat fa­ragtak. Ezek az idolok vi­lágszerte megtalálhatók Ja­pánban éppúgy, mint a Földközi-tenger szigetein, de mindenütt azonnal föl­ismerhető módon magukon viselik a helyi stílus jelleg­zetességeit Nálunk az egy­szerű hegedűforma terjedt el, néha bekarcolt díszítés­sel. A bronzkori művész má­sik fő témája az állatábrá­zolás volt. Érdemes össze­hasonlítani a Kiskőrösről származó vadlófejet egy ló­szoborral, amely az egészen korai, archaikus görög mű­vészet egyik ismert lófigurá­jára emlékeztet csőszerűén elnyúlt testével, vékony Iá-, baival, csupán jelzett az absztrakció felé hajló for­máival. A kiskőrösi lófej formázója azonban részle­tezően, a jellegzetességeket szinte túlságosan is hangsú. lyozva mutatta be a zömök testű, nagy fejű, rövid sö­rényű vadlovat, hasonlót ahhoz, amelyet őseink te­nyésztettek. Bizonyára a temetési szer­tartásoknál volt szerepük a madár alakú csörgőknek és edényeknek, hiszen nagyon sok primitív nép madár for­májában képzeli el az „el­röppenő lelket”. Némelyik madár alakú edény formája rendkívül kecses és ízléses; a disznó formára készült edényt pedig még humor­nak is nevezhetnénk. A korai vaskor (i. e. 750— 3B0) emberei szintén kedvel­ték az egyszerű állatfigu­rákat. Bronz kacsák, kacsa, fejjel díszített kocsitengely. végek, apró bika- és ló­szobrocskák tanúskodnak arról, hogy az öntés mester­sége milyen magas fejlett­ségi fokot ért el. A leg­nagyobb mestereket azon­ban két művelt nép hozta magával az i. e. I. évezred második felében. 550 és 350 között éltek Magyarorszá­gon a keleti. Fekete-tenger melléki szkíták, utánuk pe­dig a kelták népesítették be négy évszázadon át a Du­nántúlt. A szkítáktól szár­mazik a csodálatosan nemes formájú, sztyeppéi stílusú aranyszarvas, amely való­színűleg bőrrel bevont paj­zsot díszített, talán nem­csak díszként hanem hogy mint totemállat, védje gaz. dáját az ellenség fegyveré­től... A kelta fém művesek tu­dását a bátai vadkan szobrocska bizonyítja, az andráshidai tőr szerint fje­dig az emberalak ábrázo­lása sem volt ritka. A bronz- és vasöntés emlékeit a kerámikusok művészeté­nek bemutatása egészíti ki. A népi kerámia kiállításá­nak gondos tanulmányozói bizonyára hamar felfedezik, hogy a paraszti fazekasság az őskori edények emlékét őrzi színekben és • formák­ban egyaránt. (—é —a) Félúton a híd felé Este érkezett a suhanc. O hozta a hírt. Azt mondta, hogy már a város alatt van­nak. A városból már min­den katona elment. Minden, ki a nagy folyón túlra me­nekül. A hivatalok is ki­ürültek. Az utolsó levente- csoport előtte való nap in­dult el. Minden fiatalt el­visznek Szibériába vagy ki­herélik őket. A nőket meg­erőszakolják. A gyerekeket ketté vágják. Az öreg bé­res azt mondta, a suhanc - nak, hogy hülye. A suhanc vállat vont. Reggel fegyverropogást hallottak a műút felől. A suhanc megint elmondta, amit tudott. A gazda na­gyobbik lánya csak nevetett, amikor az erőszakról be­szélt a suhanc. A csendőr minden héten eljött és hát­ra mentek a szérűbe. A csendőr már két hete nem volt a tanya táján sem. Meghalt? Vagy elment a többiekkel a nagy folyón túlra? A suhanc aztán elment. A szérű felé ment el. A gazda nagyobbik lánya már ott Zsadányi Lajos: Csillag perdül Csillag perdül öledbe, A fák citeráznak. Fénypille hull szemedre, Megvan vetve ágyad. Feküdj le a füvekre, Holdfénybe takarlak. Tücsökszó lesz altatód, Harmattal itatlak. Rigószárnyú nyugalom Száll majd a szívedre, Boldog leszel, ha ma nem. Hát holnap reggelre. Hangyási Lajos: Séta közben Magasra emelt üvegből emelt fénycsodák végtelen során egyedül megyek ... Nem tudom, hol vagy, kivel s mikor, de tűzfalra vetít a lázas képzelet, míg tovaringva elrejt egy új sarok ... Beton s üvegből emelt fénycsodák e kép-vízióra választ adjatok, hozzátok vissza azt a lányt! Bessenyei Antal Varjú várta. A gazda csak ült az eresz alatt és nézte maga előtt a pálinkás üveget. Jó­val elmúlt dél, s a Nap melegen sütött. Pedig ősz volt Október. Az Apa kiment a kukori­cásba, a szánkúpök közé. — Készüljetek. Megyünk. — szólt az egyik kúp előtt. A kévék szétnyíltak és két tizenhat-tizennyolc óv körüli siheder bújt ki a kúp alól. Koszosak voltak. Na­pok óta nem mosakodtak. Nem is igen ettek. Ha csak azt nem, amit az Apa ki tudott lopni a tanyáról. Legtöbbször tyúktojást ho­zott. A fészekből lopta az istállóban a jászlak alól. Ott aludt a béressel együtt. A fiúk aztán lenyelték a nyúlós belsőrészt, só nél­kül. Az Apa visszament a ta­nyába. A gazda még min­dig ott ült az asztalnál és a pálinkás üveget bámulta. Az Apa bement az istállóba és leakasztotta a dükó felet, ti kampóról a lapos bakót. — Elmégy, András? — kérdezte az öregbéres. Köz­ben meg sem mozdult, fe­küdt tovább. Régen volt, amikor így ősz elején délu­tán fekhetett. Most csak fe­küdt. A gazda nem törődött vele, mit csinálnak, csak a pálinkás üveget nézte az asztalon. — Elmegyek — válaszol­ta az Apa. — Hová? — Haza. — A fiúk is? — Azok is. — Bajotok történhet Az Apa nem válaszolt. Átment a tanyaudvaron és megállt a gazda előtt. A gazda a pálinkás üveget nézte az asztalon. Nem vet­te észre az Apát. Hogy az köhintett, feléje fordította részeg tekintetét. Kifejezés­telenül nézett az előtte álló rongyos alakra. — Mit akarsz? A hangja rekedten kon­gott a csendes udvaron. — Elmegyek. A gazda homályos tekin­tetében tiltakozás villant. Aztán megint csak tompa lett. — Rendben van, menj. Nincs szerződésünk, me­hetsz. — A béremet gazduram — helyezte át testsúlyát egyik lábáról a másikra az Apa. A gazda arcán valami át- vomaglott. Lábai megfeszül­tek, mint aki fel akar ug­rani. Aztán legyintett. — Jól van. Megkapod. Mennyi jár? — Öt heti napszám. A gazda benyúlt a nad­rágzsebébe és tömött bu- gyellárist csapott maga elé az asztalra, a pálinkás üveg mellé. Ránézett az üvegre, majd a rongyos napszámos­ra. Töltött a vastag pohár­ba, s odalökte az asztal szé­lére. Egy kevés kilöttyent. — Na, igyál! Neked ma ünneped van, hogy szakad­na le az ég! Az Apa megitta a tompa ■ fényű folyadékot és kráko­gott. A pénzt, amit a gazda kiszámolt, eltette. Köszönt és elindult a kukoricás fe­lé, aminek felét az öt hét alatt már letörte, levágta a szárakat, és kúpokba hord­ta. A két siheder ott ült a kúp előtt, amely alatt há­rom napja bújtak és a tanya felé nézték. Látták a nagy kazal tövében a suhancot a gazda lányával. Nem néztek egymásra. — Jól magadja neki — nevetett rekedten az Idő­sebb. — Legalább tudja, hogy mi az, mielőtt megdöglik valahol Szibériában. — Hülye vagy, Öcskös. Megmondtam, hogy az nem igaz. Az öcskos csak legyintett. Megfogta a nadrágja elejét, s felordított. Az Ap>a akkor ért hozzá­juk. — Mi van mar megint? Nem férték a bőrötökbe? Az Apa a kazal felé né­zett, káromkodott és kikö­pött. — Ha nincs csendőr, jó annak akárki. Na gyerünk. Te meg ne rezelj be, meg­mondtam, hogy nincs félni való — lökte meg az öcs- köst. — Ezeknek van — in­tett a tanya felé —, de nem az, amire ők gondolnak. A dülőutak porosak vol­tak. Régen nem esett már egy csöpp eső sem. Ahogy elhaladtak a tanyák előtt, az emberek utánuk kiáltottak. Mindenfélét. Az öcskös, mindannyiszor amikor az jött szóba, zsibbadást érzett az ágyékában. Leghátul ment. Az Idősebb, már kö­zel a műúthoz, puskát talált az árokban. Felvette. Az Apa eldobatta vele. A fák levelei még alig bamálottak, csak a learatott tarlók mutatták az októbert és a gyümölcsösök. Me­leg volt. Az út pora sárrá keveredett mezíte­len lábukon az izzad­sággal. A kukoricások aranyló tábláiban emberek bujkáltak, gombok nélküli kaki ruhákban. A derékszíja­kat és az ölőszerszámokat eldobálták. Nagynéha vala­hol eldördült egy-egy lövés. A szél elvitte a hangot. Csak az Apának volt papucs a lábán. És két éktelen folt a nadrágja fenekén. Elől a térdeinél a kukoricaszár szétmárta a silány vásznat. Ingének hátrészén átütött az izzadság, s vékony sóré­teggel vonta be lapockái tájékán. Öcskös a két foltot nézte az Apa nadrágján. A műút mellett a fator- nyos tanyai iskola előtt göd- . rőt ásott a tanító. A gödör szélén két keki ruhás he­vert mozdulatlanul. Arcuk színtelen volt. Zubbonyuk véres. Az egyiknek hiány­zott a fél karja. A mellébe is bele lehetett látni, öcs- köst hányinger környékez­te. Az Apa segített a tanító, nak befektetni a gödörbe a két halottat. Valaki meg­húzta az iskola tornyában a kis harangot. A tanító imád­kozott. A műúton rajtuk kívül senki sem járt Egészen a hídig üres volt. Az út men­ti kocsma előtt sem álltak szekerek, mint máskor. Az Apa a híd felé nézett." Távol­balátó volt. Már négyen mentek a híd felé. A volt katonát a szomszédos vá­ros előtt ejtették fogságba. Lefegyverezték és cirillbe- tűs papírt adtak neki, hogy elmehet haza. Ott csatlako. zott hozzájuk a kocsmánál. Az Apa megint a híd fe­lé nézett. Jó három kilomé­terre volt tőlük a híd. — Ott jönnek lefelé a hí­don — mutatott előre. Az Öcskös ránézett az Apjára. Nem értette minek örül. ö félt. A közeli talál­kozás megbénította. Ű gy tűnt, a lábai felmondják a szolgálatot. Olyan érzésé volt, mint amikor hasmenés kínozta és nem talált he­lyet. Megállt az útszélen a füvön. Az Apa rászólt. • — Gyere tovább. És az Idősebb ismét kirö­högte félelmét. Az Apa le­szidta az Idősebbet. — Ne nyeríts, mint a ló. Nem te­het róla. Megzavarták a fe­jét a sok marhasággal. Mire a kertészethez értek, az Öcskös már semmit nem érzett. Csak ment gépiesen és nézte a közeledőket. Az Apának igaza volt. ök jöt­tek. A szekér elé három ló volt fogva egymás mellé. Alacsony növésű, bozontos szőrű lovak. A szekér megállt, öten ültek a szekéren. Az egyi­kük leugrott. A mellén ki­tüntetések csörrentek, lapos sapkát viselt. A derékszíján pisztoly lógott. Fekete ba- juszkája volt és szélesen mosolygott. Papírt, igazolványt kért A volt katona mutatta az idegen írást. Az • Apának nem volt írása. Csak azt mutatta, amiről otthon olyan sokszor esett szó. A tenyerét. Az Apa tenyere kérges volt és repedezett. A bőr rovátkáiba és a repedé­sekbe belesült a piszok. So­ha nem tudta kimosni belő­le. Az idegen katona még szélesebben mosolygott. Az Öcskös nem értette az egé­szet. Az idegen katona ci­garettát adott Apának, és Apa elfogadta, pedig már évek óta nem szívott. Be­szélgettek. Tóttal kevert, valami furcsa nyelven. Az idegen katona az Apa vállát tapogatta: — A fiaid? —‘ Azok. — Jól van. Rendben lesz minden. Jó lesz minden. A többi katona, ott fent a kocsin, valamin nagyot kacagott. Aztán elváltak. Az idegen katonákat a három bozon­tos lovacska elvitte. Ök né­gyen még álltak egy ideig az út közepén. Az Apa ar­cán a borosták között vilá­gos csfkott húzott maga után egy könnycsepp. Szép október volt. Aranylottak a kukoricaföl­dek. A Nap melegen sütött és Öcskös arcába visszatért az élet. Valami szorongatta a torkát. Felnevetett. Botyánszki János

Next

/
Thumbnails
Contents