Békés Megyei Népújság, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-01 / 176. szám

1969. augusztus f. 2 Péntek I CSKP KB elnökségének ülése Prága A CSKP KB elnökségének csü­törtöki ülésén Gustáv Husák, a CSKP KB első titkára beszámolt bulgáriai látogatásáról és Kádár Jánossal, az MSZMP KB első tit­kárával Budapesten folytatott megbeszéléséről. Az elnökség megelégedéssel állapította meg, hogy ezek a megbeszélések je­lentősen hozzájárultak a két bá­náti országgal és párttal fennálló kapcsolatok megerősítéséhez. Az elnökség elítélte a szocialis­taellenes, jobboldali és szovjetel- lnfnes erők kísérleteit, amelyek feszültséget próbálnak a társada­lomban előidézni és hátráltatják a politikai konszolidáció folyama­tát. Meggyőződését fejezte ki az elnökség, hogy a pártszervek, a felelős funkcionáriusok, az álla­mi gazdasági és társadalmi szer­vek — a lakosság túlnyomó több­ségének támogatásával — megőr. zik a közrendet és biztosítják a nyugodt munkához szükséges fel­tételeket Kiesinger védi az újnácikat Bonnban politikai vihart kevert a 5 Uhr blatt című ludwigsha- feni délutáni lap szerdai száma. Kiesinger kancellár a lapnak adott exkluzív interjújában kije­A Szociáldemokrata Párt szer­dán este sajtónyilatkozatban szó­lította fel a kancellárt, határolja el magát az interjútól, a nyilat­kozat hangoztatja: „Az NPD anti­Nixon Indiába utazott Merénylet at amerikai külügyminiszter ellen Tokió Kínos közjáték zavarta meg a japán—amerikai gazdasági bizott­ság hetedik ülésszakán részt vett amerikai vendégek, közöttük Ro­gers külügyminiszter, repülőtéri búcsúztatását Egy rádióriporter­nek álcázott japán fiatalember merényletet akart elkövetni az amerikai külügyminiszter ellen, de Rogerset összetévesztette Ár­min Meyerrel, az Egyesült Álla­mok tokiói nagykövetével, s tő­rével Meyerre rohant. Az ameri­kai nagykövet azonban, bár a földre zuhant, sértetlen maradt, mert merénylője a támadás pil­lanatában megbotlott, s a tőrt szo­rongató keze célt tévesztett. A rendőrségi közlemény sze­rint a merénylő, a helyszínen le- f egy vérzett, őrizetbe vett 21 éves Juji Hamaoka gondosan előkészí­tette tervét a repülőtéri búcsúz­tatáskor magnetofont és mikro­font tartva kezében, lap. és rá­diótudósítók csoportjában tartóz­kodott. Amikor az amerikai ven­dégek feltűntek, villámgyorsan kivált a csoportból, s ruhája alá rejtett 18 centiméteres tőrét elő­rántva, támadásba lendült. Ro­gers külügyminiszter éppen a fe­hér házi különrepülőgép feljáró­jánál tartózkodott, s tőle alig tíz méternyire állt az 55 éves Ar­min Meyer, aki a közelmúltban adta át megbízólevelét Hirohito császárnak. i eszméket, veszélyezteti demokra- | tikus rendünket és parlamenti demokráciánkat”. lentette, hogy véleménye szerint a demokratikus, újnáci, jobboldali Nemzeti Demokrata Párt nem I párt, dicsőíti a nemzetszocialista Űjnáci Párt. A lap szerint Kiesin. ger azt mondotta, hogy új náci erők kétségtelenül vannak az NPD vezetőségében, azonban a párt egészében „természetesen nem új nád”. Bonnban Günter Diehl kor­mányszóvivő kijelentette, hogy a kancellár nem adott publikálásra engedélyezett exkluzív interjút a ludwigshafeni újságnak, azonban nem cáfolta a Kiesingernek tu­lajdonított kijelentést. Az AP emlékeztet arra, hogy Kiesingernek a délutáni újságban közölt szavai nagyon hasonlítanak Kai Uwe Von Hassel parlamenti elnök legutóbbi kijelentéseire. A kereszténydemokrata politikus azt mondotta Münchenben, hogy az NPD nem újnáci, és „tisztes­séges fiatalemberek” vannak so­raiban. Vietnam - harctéri jelentések Saigon Szerdán Dél-Vietnam egész te­rületén szokatlanul lanyha volt a harci tevékenység. Mindössze egy nagyobb ütközet volt a demilita- rizált Övezettől délre, Quang Tri tartományban — közölte csütörtö­kön reggel egy amerikai katonai szóvivő. A dél-vietnami partizánok nyolc esetben lőttek amerikai cél­pontokat, illetve a saigoni kor­mányosa patak állásait. Több lö­vedék hullott Saigontól mintegy 45 kilométernyire északnyugatra a 25. amerikai gyalogos hadosztály támaszpontjára. Amerikai részről bejelentették, hogy pénteken 2200 tengerészgya­logos és a szárazföldi hadsereg 550 katonája távozik Dél-Viet- namból. A Vietnamból most tá­vozó amerikaiak egyébként több­nyire nem vettek részt a tényle­ges harcokban, hanem csupán egészségügyi szolgálatot teljesítet­tek. Holtponton az olaszországi kormányválság Rumor kijelölt ólasz miniszter- elnök szerdán este beszámolt Sa- ragat köztársasági elnöknek a 25 napja tartó olasz kormányválság állásáról. A közlemény nem szól a találkozó eredményéről, de ró­mai politikai körökben úgy tud­ják, hogy a kereszténydemokrata vezetőség által javasolt kizárólag kereszténydemokratákból álló ki­sebbségi kormány létrehozásának esélyeit tanulmányozták. E kor­mánynak a parlamentben szük­sége lenne a volt koalíciós part­nerek támogatására. A szocialista párt kettészaka­dása után létrejött jobboldali szociáldemokrata irányzatot kö­vető Egyesült Szocialista Párt kö­zölte, hogy hajlandó támogatni egy ilyen kormányt. A szocialista párt viszont, amely a szociálde­mokratákkal ellentétben kész bi­zonyos együttműködésre a kom­munistákkal, közleményében azt hangoztatta, hogy életképtelennek tart egy egyszínű keresztényde­mokrata kormányt A keresz­ténydemokrata vezetőség — mint ismeretes — azt hangoztatja, hogy amennyiben az általa javasolt egyszínű kormányt volt partnerei nem támogatják, nincs más hátra, mint az új választások kiírása. Bangkok—Üj Delhi Nixon elnök befejezte három­napos hivatalos látogatását Thai- földön — amelyet arra is fel­használt, hogy kitérővel villám­látogatást tegyen Saigonban — és csütörtökön, magyar idő sze­rint hajnali négy órakor tovább­utazott ázsiai útjának újabb ál­lomására, Indiába. A város központjából a bang­koki katonai repülőtérre vezető 24 kilométeres útvonalat ez al­kalommal is szigorúan ellenőriz­ték a rendőri és katonai erők. Csupán csekély számú kíváncsis­kodó és néhány csoport zászlókkal integető iskolásgyerek üdvözölte a távozó amerikai elnököt, aki csü. törtökön, magyar idő szerint rö­viddel 8 óra után megérkezett Űj- Delhibe. Az indiai főváros repülőterén az amerikai államfőt 21 díszlövés köszöntötte. Hivatalosan Moham- majd Hidajatuallah ügyvivő ál­lamelnök, a legfelső bíróság el­nöke, majd Indira Gandhi mi­niszterelnök-asszony üdvözölte Richard Nixont. A rekkenő hőség ellenére ezrek sorakoztak fel a repülőtéren, és mint a Reuter megállapítja, a vi­lágsajtó képviselőinek eddigi leg­népesebb tábora fogadta az ázsiai kőrútjának Ötödik állomására ér­kező amerikai elnököt. (MTI) A holdkőzetek a bazalthoz hasonlítanak Mit mutat az eddigi elemzés? Houston A houstoni űrlaboratóriumban, bár még mindig nem nyúlhatnak hozzá kézzel a holdanyagokhoz, manipulátorok segítségével meg­kezdték az Apollo—11 űrhajósai által Földre hozott kövek és hold­por vegyi elemzését. A szerda éjszaka kiadott közle­mény szerint a hoidanyag össze­tétele az eddigi vizsgálatok sze­rint hasonlít ahhoz, amit a Sur­veyor—5 amerikai automatikus holdlaboratórium vizsgálata jel­zett, de érdekes eltéréseket is mutat. A Surveyor—5 32 kilomé­terre szállt le az Apollo—11 hold­kompjának landolási pontjától. A kőzetek ezek szerint 58 szá­zalék oxigént, tizennyolc szá­zalék szilíciumot, 7 százalék alu. míniumot, továbbá 33 más vegyi elemet tartalmaznak. Az alapele­mek koncentrációja a holdtalaj­ban igen gyenge. A titán aránya viszont magas a földi kőzetekhez és a meteoritokhoz képest. A közlemény szerint az elem­zésnél azt a módszert használták, hogy megfelelő előkészítés után a holdport kis mennyiségben szén­izzószálra helyezték és a feliz­zott anyag által kibocsátott suga­rakat spektográffal elemezték. Emlékeztetnek arra, hogy a Sur­veyor—5 radioaktivitás segítségé­vel elemezte a holdfelszínt A vizsgálatokat S. R. Taylor, az ausztráliai egyetem professzora, valamint Johnson Martin Bennett és Allen, a houstoni laboratórium munkatársai végezték. j A holdanyagban talált elemek : nagyiéiból megfelelnek azoknak, amelyek a földi bazaltot, ezt a [ vulkanikus kőzetet alkotják. Szerdán megérkezett Houstonba az Apollo—11 parancsnoki ka­binja, amelyet bevittek az űrha­jósokhoz» karantén-térségbe, hogy folytathassák a vizsgálatokat. A három űrhajós kitűnően érzi ma­gát A háború alatt Chur­chill-nek volt egy kedvenc vad­nyugati filmje, amelyből külö­nösen egy dalocska tetszett az öregúmak. A dalt a világhírű német színésznő, Marlene Diet­rich énekelte. A címe az volt, hogy „Nézd csak, mit csinálnak a fiaink a belső szobában” és arról szólt, hogy bármilyen pa­rázs vita folyik a bárban, bár­miről is vitatkoznak a cow- boyok, az igazi politikát valahol az épület mélyében rejlő „bel­ső szobában” csinálják, ahová a beavatatlanoknak tilos a belé­pés. Közismert lett, hogy Churchillnek-nek tetszett ez a dalocska, s megszületett a mon­dás: „Fiúk a belső szobából.” Ezt azokra a politikusokra mondták, akik a kulisszák mö­gött igyekeztek elérni céljaikat. Legutóbb a brit munkásmoz­galom egyik legsúlyosabb konf­liktusát többször is vitatták a Downing-Street-i „belső szo­bában”. Különböző megoldások, különböző javaslatok születtek, de minden döntés a dolgozók ér­dekei ellen irányult volna. En­nek ellenére a proletariátus mégis olyan történelmi győzel­met aratott, amely gyakorlatl­Londoni levét: Fiúk a belső szobából lag megmentette magát a brit Munkáspártot is. A konfliktus így kezdődött: a kormány elhatározta, hogy érvénybe lépteti a munkáselle­nes törvényt, amelynek alapján különleges sztrájkbíróságok a munka embereit pénzbírsággal, vagy büntetéssel sújthatják. A brit szakszervezetek rendkívüli kongresszusán elutasították ezt a törvényjavaslatot és felvetet­ték a „szakszervezeti mozgalom reformjának” elvét. A Wilson- kormány szándékait ezzel ke­resztülhúzták. Hogyan sikerült „kompromisz- szumra” jutni, milyen érvek hatottak a miniszterelnökre, ilyen radikálisan — ezt aligha tudjuk meg valaha is. Minden úgy oldódott meg, mint Chur­chill kedvenc filmjében, csak Marlene Dietrich és a dal hi­ányzott. A kormány szépen számotve- tett azzal, hogy ha továbbra is erőszakolja a törvényjavaslat elfogadtatását, akkor súlyos csapást mér Nagy-Britannia egész munkásmozgalmára. Mé­gis egészen az utolsó pillanatig kitartott álláspontja mellett és követelte, hogy a sztrájkoló dol­gozókat meg lehessen büntetni. A kormány erről az álláspont­járól most sem mondott le an­nak ellenére, hogy a hírhedt Fehér Könyvre alapozott tör­vényjavaslatot formálisan töröl­ték a napirendről. Host már csak az a veszély, hogy a kormány a szak. szervezetek főtanácsára hárítja a nem hivatalos sztrájkokban részt vett dolgozók felelőségre vonásának „feladatkörét”. A szakszervezetek ugyan elutasí­tották ezt a gondolatot, de a vezetők megígérték, hogy „rend­re intik” azokat, akik megszeg­nék a rendelkezést. Wilsont kényszerű meghátrá­lása kissé nevetségessé tette a konzervatívok szemében. Barba­ra Castle munkaügyi miniszter­ről pedig, aki személyében a legteljesebben felelős a munkás­ellenes törvénytervezetért, a Ti­mes a következőket írta: A kompromisszumos döntést rosz- szul leplezett őrömmel fogadta, öröme azonban hamis volt, hi­szen ő az, aki régóta szeretné meggyőzni a dolgozókat, hogy a sztrájkolók megbüntetése ma­gának a munkásosztálynak az érdekét Szolgálja. Nos, a törvényjavaslatot le­vették a napirendről, de a konf­liktus nem ért véget. Ellenkező­leg, napról napra éleződik, s ez érthető is. Hiszen Jenkins pénz­ügyminiszter nemrégen, amikor átvette a nemzetközi valuta­alap soron következő adomá­nyát, biztosította a bankárok nemzetközi kartelljét, hogy a kormány továbbra is törekedni fog a belső fogyasztás csökken­tésére. Jenkins megígérte, hogy a munkáspárti kormány folytat­ja ár- és jövedelempolitikáját, amely az angolok munkabéré­nek befagyasztására irányul. Nos, a „fiúk a belső szo­bából”, a Downing-Street-en, kompromisszumról döntöttek, de a harc folytatódik, mert a dol­gozók nem hajlandók idegen váltókért kezeskedni. Mars-csatornák, vagy továbbítási zavarok? „Fejtik" a marsfotókat Pasadena Csütörtökön, magyar idő sze­rint 6 óra 19 perckor, a Mariner— 6. amerikai űrlaboratórium 3428 kilométerre megközelítette a Mar- sot és felvételeket készített ebből a távolságból a „vörös bolygó” felszínéről. A Mariner—6 ugyan­akkor különböző nyűszeres vizsgá. latokat is végzett a Mars légkö­rének összetételére és hőmérsék­letére vonatkozólag: ezek az ada­tok igen fontosak abból a szem­pontból, hogy lehetséges-e az élet naprendszerünk e viszonylag kö­zeli bolygóján. A tudományos ada. tok továbbítását az űria bora tö­ri um azonnal megkezdte, a képek azonban csak pénteken kerülhet­nek a közönség szeme elé. Ezeket ugyanis újabb bonyolult eljárás­sal továbbítják a Földre és csak számítógépek félhasználásával le­het őket „megfejteni”. Szerdán este a Mariner—6 egy korábban készített felvétel-soro­zatot továbbított; a képek a Marstól 761000 és 178 000 kilo­méter távolságban készülték. A második sorozaton még világo­sabban kivehető veit a Sarkvidék tagolt pereme —, amely holdkrá­terekhez hasonló képződmények jelenlétét mutatja. A felvétele­ken kivehetők bizonyos sávok is, amelyek esetleg az úgynevezett Mars-csatornákat jelezhetik — a szakértők szerint azonban való­színűleg csak továbbítási zavarból erednek. A Budapest) Mezőgazdasági Gépgyár békési gyára azonnali lakatos, hegesztő és forgácsoló szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint. — Minden páros héten sza­bad szombat. 44 órás munka­hét. Jelentkezni lehet a békési gyár üzemgazdasági osztályán hét­köznap délután 15 óráig. 68404

Next

/
Thumbnails
Contents