Békés Megyei Népújság, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-27 / 253. szám

KOR OS TAJ ____________KULTURÁLIS MELLÉKLET K rúdy Gyula: Műnk úr CSODÁLKOZOTT-E a ~öld vadászkalap vagy a botesernyö, amikor hosszas séta után végtére elérke­zett Széplaki kvártélyára? Széplaki mindig olyas­formán dobta magát ágyá­ba. mintha minden haj­nalban a másvilágról tért volna vissza. Hogy megint gyermek legyen, aki méh­magzat módjára összegör nyedve fekszik egy fekete rámába foglalt gyászjelen­tés alatt, amely közvetle­nül a feje mellé volt akasztva az alvónak. Ez a gyászjelentés — vagy mint ebben az időben mondják: párté-cédula, azt tartal­mazta, hogy Széplaki Ró- bertné harminckét eszten­dős korában, hosszas szen­vedés után elhunyt. Ez a Széplaki Róbertné volt Ti­tusznak édesanyja, és a gyászjelentés volt egyetlen vagyona Titusznak. Nem nagy gazdagság, de ilyen érzelmes férfiúnak éppen elegendő. Leírjuk Széplaki szobá­ját? Akkora volt az, mint egy lyukas mogyoró■ De a kulcslyuk, amelyen a szo­bába kémlelni lehetett vol­na: mindig rongydarabbal volt eldugaszolva. Az ajtó külső részén egy papírcé­dulát lobogtatott állandóan a léghuzam az ódon bel­városi ház folyosóján. „Mindjárt jövök!" — mon­da az írás, de a lakó soha­sem jött. A HÍRLAPÍRÓT félálmá­ban a következők látogat­ták meg: — egy kis susz­terinas, aki olyan piszkos kis cédulát szorongatott kezében, mintha már ezzel a cédulával jött volna a világra. — Darab ideig bá­mulva állt az ajtó előtt, mintha először látná azt a különös feliratával, aztán a ház udvarára tévedt fény­mázas tekintetei és csatla­kozott ahhoz a menethez, amely egy vak énekest kí­sért házról házra abban az időben. — A hírlapíró is­merte lépteit egy szabónak, aki reménytelen szerelmes módjára látogatta már esz­tendők óta, és ha besurran­hatott az ajtón: mindig az­zal kezdte mondanivalóját, hogy csak véletlenül járt erre, mert igazán nem akarja zaklatni Széplaki urat ama csekélység miatt. A szabó sóhajtozása szinte hallható volt az ajtó előtt, leguggolt a kulcslyukhoz, és mindenféle kedveskedő szavakat kiáltott be a hír­lapíróhoz: — Csak látni akarom, szerkesztő úr. Csak szeren­csét jöttem kívánni. Csak egy kis megnyugtatás vé­gett jöttem, hogy előbb- utóbb rám kerül a sor. Eresszen be, drága jó szer­kesztő úr, esküszöm, hogy számlát sem hoztam ma­gammal. De Titusz még inkább el­bújt a paplan alá, és a leg­ravaszabb szavaknak is fittyet hányt. Utóvégre nem­hiába írta ki az ajtóra, hogy mindjárt jön. Várjon a szabó, ha kedve van hoz­zá. A szabó elment, majd hirtelen visszajött, és indig- ncUódva kiáltott be a kulcs­lyukon. — Bizony isten be fogom perelni, ha nem ereszt be nyomban! A SZABÓ VART, de Széplaki meg se moccant, Romvári Etelka Szombathelyi városkép pedig már magában bán­kódni kezdett ama fatális cédula miatt, amelyet ajta­jára akasztott. Es Széplaki (mert vég­eredményében jó ember volt) bűnbánattal hallgatta csüggedten távolodni a sza­bó lépéseit ajtaja elől. Va­lóban nem akarta meg­bántani a jó embert, de nem tehetett vele kivé­telt. De most házrengető lé­pések közeledtek azon a csigalépcsőn, amely a régi belvárosi házban összekö­tötte a földszinttel az eme­letet, amely csigalépcsőnek a láttára gyakran esett csodálkozóba Titusz, ho­gyan vihették le vala innen a koporsókat? Vesze­delmet hirdető, felhevült, szinte rohamozó lépések voltak ezek, amelyek olyan­formán közeledtek Titusz ajtaja felé, mintha lega­lábbis hatósági felszólítást hoznának. Kegyetlen, vad lépések, ahogyan a drabon- tok közelítik meg áldoza­taikat. A hírlapíró ismerte a lé­péseknek előidézőjét: Műnk úr volt ő, a részletkeres- kedő, aki olyan goromba szokott lenni vevőivel, mint a pokróc. Műnk úr tagba­szakadt, nagy darab vörös ember volt, aki azt tűzte ki célul, hogy a főváros minden lakója neki fizes­sen részletet. Műnk úr hallhatólag gúnyosan fel­kacagott, mikor a cédulát megpillantotta az ajtón. — Jól van, tisztelt szer­kesztő úr — mondotta —, ez nagyon is jól van! ES HALLANI L EHE­TETT, amint fogait csikor­gatta, fújt és verejtékező homlokát törölge tte egy nagy vászonkendővel. — Skandallum! — ismé­telgette és valahonnan egy széket szerzett és letelepe­dett az ajtó előtt. A hírlapíró azt számol­gatta magában, hogy me­lyik ellensége adhatott Műnk úrnak székei. A ház­mester talán... vagy egy szomszéd bábaasszony, aki Titusztól nem remélhetett semmit? Az emberek gono­szak és kárörvendők — gondolta magában Titusz borúsan, ott a gyászjelen­tés alatt, mintha az a sa­ját gyászjelentése volna Egy csepp erőt sem érzett magában arra nézve, hogy Műnk úrral megmérkőzzön, olyan tehetetlennek érez­te magát, hogy ez már szinte jólesett neki, mert legalább egyetlen mozdulatot sem kell ten­nie, mint akár a nagybeteg­nek, aki megadja magát sorsának és legfeljebb a csodatételben bizakodik. De Műnk úrral szemben már a csoda sem segít, le­telepedett az ajtó elé, és szuszogása, krikogása, bö­fögése behallatszott a szo­bába, mintha Műnk úr a várakozás alatt is abban gyakorolná magát, hogy le­gyen minél utálatosabb. Valamely újságpapír is csörgött Műnk úr kezében, aztán pedig jegyzőköny­vecskéjében lapozott, a plajbász nyikorgását vilá­gosan lehetett hallani, amint jegyzeteit kiegészí­ti. Vannak ilyen rettenetes percei az életnek: az ember nem tud megszabadulni valamely bosszantó teher­től, amely szíve fölé hen- geredett. Műnk úr nagy teher volt. A hírlapíró a gyötrelem­től szinte félholtan feküdt ágyában, moccanni se me­részkedett, mert így meg­volt az a reménysége, hogy Műnk úr a legjobb esetben elhiszi, hogy alszik, és nem szólaltatja meg ama rette­netes, tolakodó, elviselhe­tetlen hangját, amellyel adósait a másvilágra szok­ta üldözni. EBBEN A PERCBEN hírlapírónk szívesebben ál­lott volna már az ezredes pisztolya előtt, mint Műnk úr őrizete alatt. A pisztoly egy másodperc alatt dörren (hallotta éppen az éjszaka), de Műnk úr árálc hosszáig elüldögélhet az ajtó előtt. S Műnk úr egyébként ko­rántsem unatkozott, amint azt talán hinné valaki. Kö­högött. Városi ember mód­jára halkan. Majd falusi ember módjára, aki a kö­högésben is meg akarja ta­lálni a maga élvezetét. Va- karódzott. Vakarta a te­nyerét, fejét, rázta a gyu­faszálat a fülében, amely művelethez kényelmesen nyögött — majd a lábszá­rait dörzsölgette össze. Van­nak emberek, akik soha­sem unatkoznak, mert min­dig találnak valamely el­foglaltságot a testükkel. Így Műnk is, mikor már nem tudott egyéb szórako­zást kitalálni: letolta lábá­ról a cugos cipőt és haris­nyában üldögélt. SZERENCSÉRE vannak események, amelyek a leg­elszántabb várakozókat is megrendítik. Ilyenforma esemény volt az Műnk úr életében, hogy egy közeli belvárosi toronyban meg­szólalt a harang. A déli ha­rang, amely minden ember­ben külön gondolatot ter­mel, még ha Műnk úrnak is hívják az illetőt. Műnk úr előbb csendesen szitko­zódott, majd hangos ká­romkodással verte az ajtót öklével, lábával, szakadat­lanul, mintha feltette volna magában, hogy okvetlenül botrányt rendez a hírlap­író „utolsó napján”. De a hírlapíró most már mind könyebbülten lélegzett, .mert kiszámította magá­ban, hogy meddig bírja Műnk úr az ostromot. Igaz, hogy Műnk sokáig bírta a dörömbölést, mert megfe­lelő gyakorlata volt az ilyen dologban. Ám viszont Ti­tusz az órák hosszáig tartó szenvedés alatt ugyancsak felkészült az utolsó roham­ra, és ostobaságnak tartotta most megadni magát, mi­után a csata vége felé kö­zeledett. Mire odakünn Műnk úr az átkozódásokig ért mondanivalóiban: Szép­laki már az ágy szélén ül­dögélt, mert udta, hogy Műnk úr végre megSiketül a maga dürrögő átkaitól. Kilencven esztendeje született Krúdy Gyula, a XX. szá­zadi széppróza egyik nagy, egyéni stílusú alakja, Az arany­bánya, a Régi szélkakasok, A magyar jakobinusok, A vörös postakocsi és más ismert regények, valamint a forradalmat támogató Kápolnai földosztás című könyv szerzője. Ebbői az alkalomból közöljük A hírlapíró és a halál című elbeszélés fenti részletét. Molnár Antal Leány Pardi Anna: FORDULÓ Ügy hagyni ott hogy nem is nézni a keresztbe tört vállra a lezuhant üstökös, csillag szájra a szél rohamaiban kivédve összefüggőbb alaktalanságba s forma-hazámmá, kelő Nappá válva úgy hagyni ott mint a szemtől szembe mindig távozó-jövőket s magamhoz szorítani már csak a fényéveit s az érzék feletti marasztalás tiszta törvényeiben ő lesz a csábító Akropolisz. Sarusi Mihály: VERS ha más világ ölelne rabló, útonálló lennék lázadnék minden rend ellen árok, erdő, szalmakazal lenne portám, éjszakám szeretőm és anyám mert hát bitang vérem az a viharsarki tesz arra, aki csendre nyugalomra; rendre int dúvad pofám akkor boldog ha a legelő, erdő tenger-vetés-aratás alföld-meleg szele egész testemet ájult szerelembe vágja s gyalog indulhatok el nem számítva arra hogy valaki fölvesz naponta újra indulok jó karikásommal vadul szertecsördítek és dacosan, büszkén elrepülök a friss vetések fölött

Next

/
Thumbnails
Contents