Békés Megyei Népújság, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-27 / 253. szám

Az ifjúság és a film Filmművészetünk fokozó­dó érdeklődéssel fordul az ifjúság felé. Az idei pécsi filmszemle két versenyfilm­je is a serdülő- és felnőttkor határán álló fiatalok közé visz (Sándor Pál: Bohóc a falon, Mészáros Márta: El­távozott nap), de általános­ságban is megszaporodtak azok a filmek, amelyek köz­vetve vagy közvetlenül a „nemzedékváltás” problé­máját feszegetik, s különle­ges érzékenységgel ábrázol­ják azt a küzdelmet, amit a fiataloknak kell folytatniuk jellemük, eszményeik kiala­kításáért, a világban való helyük meghatározásáért. Elég itt a tavalyi moszkvai fesztivál díjnyertes filmjére, Szabó István: Apa című al­kotására utalnunk, mely mindeddig a legmélyebben, igen összetetten és magas gondolati igénnyel ábrázol­ta a nemzedéki útkeresést. Mondhatni, filmjeinknek kulcsfigurája lett az „életbe kilépő” fiatalember. Ez a figyelem részben an­nak tulajdonítható, hogy a filmstúdiókba is „betört” az új nemzedék. A legyártott filmek készítői közt növekvő számban találunk az ötve­nes évek fordulóján vagy azután szakmába került fi­atalokat s a művelődéspoli­tika is törekszik arra, hogy a szűk gyártáv kapacitás el­lenére is — évente 20—22 film — helyet szorítson az „elsőfilmeseknek”, elképze­léseik kifejtésére. így érthe­tő, hogy a fiatalokról szóló filmek jó része önvallomás jellegű. Igen gyakran a mű­vész személyes tapasztala­tait, önéletrajzának esemé­nyeit fedezhetjük föl ben­nük. A Bohóc a falon finom iróniával hirdeti is a maga önéletrajzi eredetét. Látszó­lag magától értetődő jelen­ség ez, valójában új vonás filmművészetünk történeté­ben. A szakmába került if­júságnak ezelőtt — a mai negyvenesekre célzunk — jó ideig sem témában, sem szem léletben nem volt alkalma a maga önálló útját járni. Innen, hogy például Jancsó Miklós vagy Kovács András művészi pályája viszonylag csak későn, szinte a náluk tíz-tizenöt évvel fiatalab- bakkal egyidőben bontako­zott ki. Jancsó első jelenté­keny játékfilmje, az Oldás és kötés mindössze egy év­vel előzte meg Gaál István Sodrásban-ját (1963) s a Ne­héz emberek, melyben Ko­vács András magára talált, 1964-ben készült. Mindez világossá teszi, hogy a fiatal nemzedék térfoglalása ösz- szefügg a jobb alkotói föl­tételek biztosításával, s egy mai „elsőfilmes” már csak azért is szerencsésebbnek mondható, mert művészi bemutatkozásában a maga útját járhatja. E filmeket gondolatban újra vetítve, sajátos kép bontakozik ki belőlük ifjú­ságunkról. A társadalmi életbe bekapcsolódó minden korosztálynak megvan a maga különleges gondja. A mai ifjúságra az életforma­váltás ezer terhe szakad, sú­lyosbítva még a tudományos és technikai forradalom so­rán támadt, megnövekedett követelményekkel. Egy fa­luról városba került szak­munkás vagy egyetemi diák útja például a két lépcsős rakétához hasonlítható: nemcsak gyökeresen más viszonyokhoz kell alkalmaz­kodnia, de a gyorsuló válto­zással is lépést kell tartania. E problémák korábban nem jelentkeztek ilyen élesen, s főleg nem ilyen tömegmére­tekben. Egyebek mellett ez teszi az új nemzedék sorsát drámailag rendkívül érde­kessé. Filmjeink jó része magá­nyosnak, már-már elha­gyottnak ábrázolja az ifjú­ságot. Mondhatni, elzárják őket a felnőttek világától, általában a szélesebb társa­dalomtól. Ezt némelykor indokolja a művészi módszer, mint a Bohóc a falon-ban, ahol a ren­dező a serdülőkor jelleg­zetes lelkiállapotának belső rajzára, mintegy kivetítésé­re törekszik. De már e film „lezártságában” is rejlenek bizonyos veszélyek. Hősei­nek képzelete gazdag, figyel­me és kritikai érzéke éber, de szembetűnően szegényes a gondolatviláguk. Valami­lyen „nemzedéki beltenyé­szetben” élnek, s nem is na­gyon akarnak kiszakadni a maguk köré varázsolt világ­ból. Egyelőre még az álmo­dozásban vannak otthon. S a rendező alig-alig ütközteti az álmokat a valósággal. Mészáros Márta Eltávozott nap-jában a fiatal lány el- hagyatottsága sző szerint is teljessé válik. Szülei cser­benhagyták. Helyzet, mely­nek változataival sokszor találkozunk az életben. A lány önmagára utaltságában azonban az elsőfilmes ren­dezőnő az ifjúság valamiféle általános magára hagyatott­ságára következtet. Hősnője, divatos szóval élve, „elide­genült”, amint társai s al­kalmi szerelmei is azok. A felnőtt világban a gyávaság, s megalkuvás ismétlődő il­lusztrációi látszanak. Hogy a nemzedéki ellentétek e felfogása mennyire terjedő­ben van, bizonyítja — más oldalról — Zolnay Pál lel- kiismeretfurdalástól átha­tott Próféta voltál, szívem című filmjének csattanója: „ne engedjétek hozzánk a gyermekeinket!” Arra, hogy a nemzedékek közt a folyto­nosság megszakadása, a fi­atal és felnőtt korosztályok közötti szakadék éppen a fi­atalok erkölcsi megingásá­hoz és az önpusztítás ka­landjaihoz vezethet, bizony­ság Bacsó Péter Fejlövés cí­mű filmje. A probléma tehát, hogy a magyar filmművészet mi­lyen módon tudja az ifjúság különleges problémáit a tár­sadalmi élet egész szövetébe beleépíteni, meg tudja-e s milyen hűséggel a nemzedé­kek közötti kapcsolat jel­lemző szálait ragadni? Film­jeink egy részében ilyen kapcsolat nincs, még össze­ütközés formájában sem, il­letve maga az összeütközés is a lelki kapcsolat hiányát tárja föl. Ez kétségkívül lé­tező probléma, de semmi­képpen sem általánosítható az ifjúság egészére — a tár­sadalom átalakulásában pe­dig nem a nemzedéki harc az alapvető tényező. Ifjúsá­gunkról azok a filmek val­lottak hűségesen, amelyek tudatosan vállalták az előző nemzedékek értékes örök­ségét, s a fiatal hős jellemét a kölcsönhatások bonyolult szövedékében építette fel a művész. Elég itt Kosa Fe­renc Tízezer nap-jára vagy az Apára utalni; az előbbi fiatal hőse József Attila sza­vaival tesz hitet apái küz­delme mellett: „százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen”. Az utóbbi félárva fiatalember leszámol azok­kal a legendákkal, amelye­ket a halott apa köré álmo­dott, de az ő jövőjét is a te­vékeny élet megszenvedett erkölcse határozza meg. E röpke áttekintésben ter­mészetesen nem e filmek művészi értékét vizsgáltuk, hanem az ifjúság problémá­jára adott eltérő válaszokon tartottunk szemlét. A ma­gyar ifjúságnak az a része, amely az életkor természetes kalandéhségén, túl művészi élményért jár moziba, bizo­nyosan nem osztja a „nem­zedéki harc” elméletét. Lel­kes híve a filmszemlélet forradalmának, legyen az alkotó bármilyen életkorú, s a film témája bármely kor­ból való. Az egyetemi film­vetítések, a filmklubok vitái elég meggyőzően bizonyít­ják, ami különben is magá­tól értetődő. Amit ez az if­júság nem bír kiállni, az az ósdi ízlés, a szirupos érzel- messég, a kőkorszakbeli já­tékmodor, a giccs ezer faj­tája. De ebben az előttük járók is „ifjak”, amint a modern filmművészet min­den nagy úttörője, Adyhoz hasonlóan, „ifjú szívekben él, s mindig tovább”. B. Nagy László Azon a bizonyos estén valamivel később mentem haza, kerülőutakon, zegzu­gos kis mellékutcákon át Kellemes idő volt s a ko­rai sötétedés már estének hazudta a délutánt, ami­kor észrevettem, hogy fi­gyel valaki Hirtelen felnéztem, sor­sára hagyva az addig ma­gam előtt rugdosott vad- gesztenyét és belehunyorog­tam a szürkületbe. Az út túlsó oldalán nyitott ingű zömök fiatalember állt. zsebre dugott kézzel, száj- szögletében cigaretta. Tud­tam, hogy az utca népite- len, s a hirtelen ránkszaka- dó este akaratlanul is ösz- szezárt bennünket, akár a sivatagban vagy egy erdő kellős közepén is lehet­nénk, így ketten távolról méregetve egymást. Megáll­tam és nem jutott eszembe semmi. De tudtam, hogy beszélni fogunk egymással. Az a másik az út túlsó ol­dalán kivette kezét a zse­béből, arcához emelte és cigarettáját messzi hajítot­ta. A parázs fehér tűheg} e végigkarcolta a sötétséget. A zömök alak kilépett az utcai lámpa fényköréből, egykedvűen emelgetve lá­bait közelebb jött, mellém állt és pattanásos arcát egészen közeldugva az enyémhez, azt mondta: Egy forintra lenne szükségem. Majd aztán, mintegy má- gyarázólag hozzátette: Ke­nyeret akarok venni, de csak 80 fillér van nálam. Ha a különös körülmé­nyek között elémvetődő fia­talember azt mondja, hogy ő a római pápa és álruhá­ban bolyong ezen a csen­des mellékutcán, kevésbé csodálkoztam volna Felaj- zofet fantáziám látványo­sabb, izgalmasabb kérdést vár. Ha száz forintot kért volna vagy szó nélkül nya- konvág és elemeli karórá­mat, de így...?! Egymással szemben áll­tunk. Nem féltem, de úgy éreztem, a különös találko­zó még nem fejeződött be. — Egy forint kellene — is­mételte meg újra a hang és kezét előre nyújtotta. — Nincs apróm — mondtam zsibbadt nyelvvel és ellép­ve mellette sietni kezdtem, talán futottam is, s csak jó százötven méter után tekin­tettem vissza, de az utcán már senkit sem láttam. Vajon ki lehetett? És mi­re kellett neki egy forint? És miért éppen egy forint? Agyamban, ahogy mondani szokták, forogni kezdtek a kerekek. Biztosan útonálló volt. s csak azt várta, hogy a zsebembe nyúljak, hogy aztán könnyebben leüthes­sen. (De akkor miért en­gedte, hogy egyszerűen ott hagyjam!) Talán fogadást kötött valakivel, hogy fo­rintonként gyűjt össze egy televízióravalót. (Azt mond­ta, kenyeret vesz!) De akkor miért nem vett nyolcvan fillérért? Egy embernek egyszeri étkezésre annyi is elég! Hátha családja van, beteg szülei, nagyapja, nagyanyja és azoknak kel­lett a kenyér? (Ügy nézett ki, mint aki dolgozik. Annak nem kell utcán kunyerálnia egy forintot!) Hátha ott­hon hagyta a pénztárcáját? (De akkor miért nem ment haza érte?) Biztosan a kö­zelben lakik, hiszen csak ing volt rajta... Végre hazaértem és re­megő kézzel dugtam a ka­pukulcsot a zárba. Letet­tem a kabátomat, a táská­mat, majd kifordítottam zsebeimet. Maroknyi apró­pénzt szedtem össze, s csak nehezen tudtam megállni, hogy ne menjek vissza az utcára Brackó István A határsorompót felvon­ták és a hazám mögöttem maradt. Ezzel úgyszólván külföldi lettem. A gázpe­dált nyugodt lelkiismeret­tel működtethettem és a legnagyobb gyorsaságot ki­fejthettem; figyelmen kívül hagyhattam az előírásokat és az utcai forgalmi jele­két. Jött egy sorompó és még egy, aztán a harmadik. Most már igazán külföldi voltam, külföldi egy távoli országból. Mind gyorsabban hajtottam, kicsit egyenesen, kicsit cik-cakban, az or­szágút egyik oldaláról a másikra. Végre eljutottam idáig: senki sem vonhat fe­lelősségre, mint külföldi jogot szereztem arra, hogy úgy vezessek, ahogyan tet­szik. Szinte örömet szerzett, amikor a hátam mögött fel- üvöltött két motorkerékpá­ros rendőr szirénája. Teljes erőből gázt adtam; ezekkel Hankó Ilona Csendélet eljátszogatom egy kicsit, gondoltam, először kihágást követek el és csak a végén mondom meg, mi a hely­zet. Érdekes lesz, milyen arcot vágnak! Végül az egyik motoros­nak sikerült elémbe vágni. Elhatároztam, egyelőre ti­tokban tartom kilétemet, hogy később annál inkább gyönyörködhessenek a ha­tásban. Figyelembe sem vették habozásomat, sőt, kérdést sem tettek fel. A kihallga­tás csak huszonnégy órai rendőrségi tartózkodás után kezdődött. Megfogadtam, hogy ezt a bánásmódot ke­gyetlenül megtorlóm. Ami­kor kiszabták a büntetést, szó nélkül fizettem, de ti­tokban azon derültem, mi­lyen ostoba arcot vágnak majd később, ha felfedem kilétemet. Erre az utolsó pillanatig vártam és csak amikor elhagyni készültem az őrszobát, vágtam ki a tromfot: „Majd elfelejtettem em­líteni — én nem vagyok ide­valósi, külföldi vagyok!” És győzedelmes mosollyal vártam a bocsánatkérést. Hiába. Lehet, hogy a for­galmon múlott, mely az őr­szobán uralkodott vagy a lármán, vagy azon, hogy a felvilágosításom egyszerű­en elvette a szavukat; sen­ki sem ügyelt rám. Kimen­tem a városba, ittam egy kevés bort, és keringtem az utcákon, miközben anya­nyelvemen hangosan éne­keltem, ilyetén fesztelenül bemutatkozva, mint külföl­di. Miután az éneklésért is kifizettem a büntetést, be­mentem egy étterembe. „Kérek valami különle­gességet”, mondtam a tu­lajdonosnak. „Én tudniillik külföldi vagyok.” A tulaj gyorsan távozott és rövidesen visszatért egy rántott szelettel. Az első falatok után először csak gyengén — a körítés inten­zív aromája miatt —, de azután mind erőteljesebben éreztem, hogy a hús rom­lott. „Uram!” — kiáltottam. ,.Ez a hús ehetetlen! Nem mondtam Önnek, hogy kül­földi vagyok?” „A hús valóban nem egé­szen friss”, felelte a tulaj­donos, „de kár kidobni. És mivel állította, hogy kül­földi... Mégsem akartam belföldinek szervírozni!” A szállodában minden szoba foglalt volt, de ami­kor a portás fülébe súgtam, hogy külföldi vagyok, el­gondolkozott. végül kijelen­tette: „Talán lehet valamit csi­nálni.” Aztán egy tető alatti för­telmes kis kamrába veze­tett, melynek sem ablaka, sem másmilyen komfortja nem volt. Viszont az ára annál magasabb. Mégis örültem, hogy a bűvös szó végre hatott. Elhatároztam, hogy egy darabig mégis titokban tartom azt a tényt, hogy külföldi vagyok. Megőriz­tem tehát inkognitómat és így utaztam tovább. Át­léptem egy csomó határt, aztán egy tankállomáson beálltam a sorba: a kocsim ablakait akartam rendbe hozatni. Hirtelen erre a kérdésre lettem figyelmes: „Maga nem külföldi, ugye?” Erélyes tiltakozásomra a rámszóló egyén grimaszt vágott és így szólt: „Ember, nem látja ezt a kígyót maga mögött? In­duljon isten hírével és mossa maga az ablakait! Ha ilyen csekélységekkel foglalkoznék, sohasem ér­nék a végére! Hé, magához beszélek, maga...” így vettem észre hogy megint itthon vagyok. Fordította: Klaváts Jánosné

Next

/
Thumbnails
Contents