Békés Megyei Népújság, 1968. augusztus (23. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

1968. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara 80 fillér XXIII. ÉVFOLYAM, 179. SZÄM A szolidaritás Map ja Szófiában — Csehszlovák és jugoszláv fiafalok a magyar delegációnál — Miénk az első aranyérem Jelentés Szerda, az ifjúság szolidaritási napja a népeknek nemzeti felsza­badításukért, függetlenségükért, a békéért, a demokráciáért és a társadalmi haladásért vívott har­cával. A bolgár főváros különböző pontjain a fenti gondolat jegyé­ben ezúttal is számos demonstrá­cióra került sor. A Technika Házában Spanyol- ország és Portugália küldötteivel találkoztak a fesztivál részvevői. A gyűlésen többek közt felszólalt Lukács János, a Baranya megyei KISZ-bizottság első titkára. A mintegy ötszáz főnyi hallgatóság nagy tapssal fogadta szavait, ami­kor arrói beszélt, hogy Zalka Máté vezetésével magyar internaciona­listák ezrei harcoltak spanyol föl­dön. Akkor a demokrácia ügye a VlT-rői zett ünnepélyes demonstrációval zárták a szolidaritási napot. A magyar fiatalok szerdán két ízben is a vendéglátó szerepét töltötték be: a Nemzeti Klubban délelőtt csehszlovák, délután pe­dig jugoszláv fiatalokat fogad­tak. A délelőtti tulajdonképpen folytatása volt annak a találko­zónak, amely a csehszlovák kul­túra helyiségében kedden este a csehszlovák fiatalok meghívására kezdődött. Akkor is és szerdán délelőtt is őszinte, nyílt beszélge­tés formájában fiataljaink kifej­tették véleményüket a jelenlegi csehszlovákiai helyzetről. Kárpáti Sándor, a találkozón részt vevő magyar fiatalok vezetője búcsú­szavaiban a szocialista tábor egy­ségét éltette. Delegációnk szép Szovjet-csehszlovák pártközi megbeszélések Leonov szovjet űrhajós a szófiai VIT-en találkozott a Viet­nami Demokratikus Köztársaság hős katonájával, aki eddig 43 ellenséges repülő gépet lőtt le. elbukott és a bebörtönzött haza- ' számmal képviseltette magát a fiákkal szolidáris magyar fiatalok j parasztfiatalok összejövetelén is. most azt kívánják, hogy mielőbb ! Megkezdődtek a művészeti ver- koronázza siker a haladó erők j senyek. Kellemes meglepetés: a harcát — mondotta többek kö- j fesztivál művészeti versenyeinek *ött. | eisg aranyérmét magyarok nyer­A szófiai egyetemen megalakult j ték. A társastánc kategóriában antifasiszta központ szerdán nyi- Berényi Katalin és Mohai Lász- latkozatban ítélte el az NSZK-ban ló az első helyen végzett. (MTI) újjáéledő újfasiszta mozgalmat. A központ üdvözlő táviratot in­tézett a Franco és Salazar fa­siszta rendszere ellen küzdő ha­ladó spanyol és portugál fiatalok­hoz. A Gara Iszker nevű feszti­válvárosban (itt van a magyar de­legáció szálláshelye is), az EAK küldöttségének épülete előtti téren Cierna (Agcsernyő) Csehszlovákia: A CSKP KB elnökségének és az SZKP Politikai Bizottságá­nak küldöttsége megkezdte a pártközi tárgyalásokat. Képünk az ülésen készült. A* aszta’ bal oldalán a szovjet a másik oldalán a csehszlovák delegáció tagjai. (Telefotó — MTI Külföldi Képszolgálat) Hírügynökségek egybehangzó ; nlsta Párt Központi Bizottsága jelentései szerint a Szovjetunió elnökségének ágcsernyői tárgya­Kommunista Pártja Központi Bi zottsága Politikai Bizottságának, j lasai kedden a, „k«ő valamint a Csehszlovák Kom'rnu- i órákba nyúltak és szerdán reggel folytatódtak. A hivatalos közle­mény úgy jellemzi, hogy a meg­beszélést őszinte elvtársi légkör jellemezte. A szívet vidító számok halla­tán néhány pillanatra visszaréved- nek a gondolatok a múltba. A mindig kevés és panaszos ke­nyérre. A nagyüzem szervezése idejéni sok kétkedésre. A sovány, Háromévenhént minden otthonra sor kerül - Lakáskarbantartás IMK-rendszerben sárló cs leldolgozó vállalat me­gyénk gazdaságainak. Nagyon kellemessé vált a csa­lódás. A tavasz végi felmérések Békés megye 146 ezer lakásából! zik a javításokat. 1967 második! ugyanis a tavalyinál kevesebbre délelőtt körülbelül kétezer fiatal ; csaknem 5700, azaz az otthonok í félévében tért át a békéscsabai j becsülték a várható átlagtermést, gyűlt össze, hogy meghallgassa a 3 9 százaléka van az ingatlanke-í vállalat a TMK-rendszerre és né-j Ezt igazolni látszott az érés közben szónokokat. Az arab népekkel való j zelö szervek, illetve az ingatlan- hány hónapi munka alapján is jól; beköszöntött földrepesztő nagy szolidaritás jegyében szerdán ki- kezelő vállalat kezelésében. ; lemérhető a változás eredménye: fórróság is. Ám, gazdaságaink ve­állítás nyílt a Nyugati Parkban | levő kiállítási teremben. Az Uni- [ versiada terem előtt este szolida­ritási nagygyűlés zajlott le, ahol a nemzetközi előkészítő bizottság megbízásából a magyar delegáció tagja, Kiss János volt a szónok. A bolgár Nemzeti Klubban mintegy 600 fiatal gyűlt össze. A zenés műsorral egybekötött talál­kozón a magyar és bolgár fiatalok Eddigi történelme legtöbb búzatermését érte el megyénk A tavalyinál is magasabb: 14,5 mázsa az átlag az akkori 9.6 mázsás megyei ezek mellett a nagy hozamú bú- átlag helyett az idén már 14,5 zafajta — dacolt az évszázad mázsa búzát takarítanak be sző- legnagyobb csapadékhiányával, vetkezeti és állami gazdasága- ] Az előzetes becslés nyomán tá­jnk 1 madt csüggedést, az aratás meg­—jw. . . kezdésekor kissé ijedt meglepe- 6—8 mázsa búzát és ilyen kevés j .ftei?en 1 e ’ . ,az . ; tést, a jobbnál jobb termés láttán mást termő földparcellákhoz való - „wivtnk t" ■'tínpi m^rÜk' prl" ' nagy leIkesedés váltotta fel a ga­görcsös ragaszkodásra. ™ar lme®yllnk történelmének ed- bonafelvásárló és feidolgozó vál­I digi legtöbbje 22 ezer vagon, az , , , Nem időzünk ezeknél tovább. össz megyei termés pedig 30 ezer 1 Meggyőződhetünk róla, hogyan , vagon lesz. Az e feletti örömet oiiuita­vait valóra a sok-sok, alomnak is; növeli az, hogy az utóbbi éviek- te lehetővé a nagy tömegű°gabona merész elkepzeles. Kevesen mer- néi a mostani búzatermés a leg- zökkenőmentes minősítését a ték hinni, még 1962-ben is, hogy jobb nűnáségü. Csupán j gy^s ütTmS aratasTalT^mo^ hektólitersúly és acélossági felvásárlást és tárolást. A 18 éve felárként 20 millió forintot fi- alakult vállalat raktárépítési ka- zetett ki eddig a gabonáiéivá- paritása nem tudott ugyan lépést tartani a gabona átlagtermésének növekedésével. Mégis, a hat év­vel ezelőtti 8496 vagonosról \ ez évre 15 ezer vagonosra növekedett a raktárterület, ,s az akkori 20—25 százalékos he­lyett, 95 százalékosra, a gabona átvételének, tárolásának gépe­sítettsége. és dolgozóiban. ; A lelkesedés és többségük 15—18 : éves tapasztalata, gyakorlata tet­kát, amely évi 9 millió forint la­kóházjavítási kerettel gazdálko­dik. Az ÉVM Lakás- és Kommuná­lis Gazdálkodási Főosztálya ta- , ,, ,, , , , . . ivaly minden nagyobb ingatlanke­besze gettek el az afrikai orsza- j zel0 szervnél és vállalatnál elren- gok képviselőivel. Az egyetemi dene a TMK-rendszerü lakóház­központ színpadán a görög nép- ' karbantartást. Lényege, hogy a la­pel és ifjúsággal v dó szolidaritás kók bejelentése nélkül is rend­Az idei költségvetésből közel öt I két-három százalékkal csökkent a és fél millió Ft-ot irányoztak elő ; karbantartási költség. Emellett az j lakásgazdálkodásra a három vá- ! is lényeges, hogy a szakmunkások! ros és a községek részére. Békés- egész éven át folyamatosan dol- csabán, mint ismeretes, az ingat- gozhatnak. Ennek köszönhető, lankezelő vállat végzi ezt a mun- hogy a múlt évi egymillió 800 mellett tettek hitet a résztvevő fiatalok. A gyűlések, résztvevői este a Szabadság-parkban rende­szeresen felülvizsgálják az ottho­nok állapotát az ingatlankező vál­lalat szakemberei és azonnal elvég, erre a célra. ezer forinttal szemben 1968-ra négymillió forint, értékű saját re- zsis munkát tervezhetett — vi­szonylag kis létszámfejlesztés mel­lett — az ingatlankezelő. Jó ütemben halad a földgáz­program végrehajtása is. Az in­gatlankezelő vállalat a lakóház- javítási keretből az idén és a kö­vetkező két évben összesen tízmil­lió 500 ezer forintot használ fel zetőinek, dolgozóinak nagyüzemi tapasztalata, szaktudása, a jó fel­szerelések birtokában alkalmazott agrotechnikai eljárások, s mind­Sok egyéb mellett ez is jelentősen elősegítette a napi ezer, nem­egyszer pedig 1500 vagonos téte­lek átvételét. Betomelemgyártó technikusokat képeznek Debrecenben Szerdán Debrecenben befejező­dött az építőipari gépészoktatás jelenlegi helyzetét és felada­tait tárgyaló országos ankét. Ja­vasolták, hogy a Debrecenben működő felsőfokú épitőgépészeti j tanévben levelező oktatást, a bu­dapesti műszaki egyetem közle­kedés-mérnöki fcaián pedig esti tagozatos mérnökképzést indítsa­nak és Debrecenben szervezzék meg a házgyári belonelemgyárló technikumban az 196J—1970-es | szaktechnikusok képzését

Next

/
Thumbnails
Contents