Békés Megyei Népújság, 1968. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

t Világ proletárjai, egvesülietck f 1968. JÜLIUS 2., KEDD Ezerhatszáz vagon új termény megyénk magtáraiban Naponta 10—12 ezer holdról takarítják be a gabonát Évszázadok óta Péter-Pál napján került sor az aratás megkezdésére megyénkben. Az időjárástól függően egy-kéftna- pos volt az eltolódás. Az idén azonban az évszázad legkorábbi aratási nyitányának lehettünk szemtanúi. Két héttel korábban pendült meg a kasza a megye egyes tájain, s július elsején már megyeszerte teljes erővel haladt az új termény betakarí­tása. Őszi árpából már itt-ott látni lábon álló táblát. Mintegy 800 kombájn arat-csépel megyénk­ben, s ennek zöme kenyérgabo­na betakarításával foglalatos­kodik. A napi teljesítmény megye­szerte ma már eléri a 10—12 ezer holdat. A füzesgyarmati Vörös Csillag Tsz-ben például — ahol már learatták a korábban beérett 970 hold gabonát — most pár napi „kényszerpihenőt” tarta­nak a kombájnosok. Várniuk kell, amíg a többi búza meg­érik. A szalmabálázók és a szántótraktorok azonban zavar­talanul dolgoznak. Ha beérik a gabona, hat nap alatt elkészül­nek az új élét betakarításával a Vörös Csillag Tsz-ben. A kétsopronyi Rákóczi Tsz- ben 7 saját kombájn dolgozik. Naponta 150—160 holdról küldik szé­rűre a búzát, ahol 24 órán­ként 30 vagonnal tisztítanak, készítenek elő tárolásra­A Bánkúti Állami Gazdaság­ban 17 kombájn ontja a magot. Az endrődi Űj Barázda Tsz-ben félidőhöz érkezett az aratás, a Mezőhegyesi Állami Gazdaság­ban elérték a kettő ezredik hold friss tarlót. Jó ütemben haladnak a járu­lékos munkák is: több sízáz szalmabálázó-gép és szántó­traktor szorgoskodik a határ­ban megyeszerte. Az állam magtárai is telnek: július egyig 1600 vagon búzát és takar­mánygabonát adtak el álla­munknak a termelők. A. R. Ma: Hja, változnak az idők * * * Díjkiosztás a bábfesztiválon * * * Lottó tárgy­nyeremény sorsolás Kölcsön-szivattyúk — 361 kijavított öntözőgépek — Bőséges vízkészlet Néhány nappal ezelőtt mi­niszteri utasítás jelent meg ar­ról, hogy az állami üzemek ke­zelésében levő belvízvédelmi be­rendezéseket bocsássák a ter­melőszövetkezetek rendelkezé­sére öntözés céljára. A Körös­vidéki Vízügyi Igazgatóság az utóbbi napokban hét nagy tel­jesítményű szivattyút adott az üzemeknek. Emellett intézkedett az öntözővíz biztosításáról. Ked­vezően befolyásolta a vízügyi in. tézkedést a Körösök felső szaka­szára hullott csapadék. Ebből olyan nagy mennyiséget sikerült tartalékolni, hogy a megye ön­tözővíz-készlete jelenleg jóval több, mint két héttel ezelőtt volt. (Akkor 6 millió köbméterre becsültjéig,az,, öntözővíz-tartalé* kot:) A Vízügyi Igazgatóság a Körösök térségében Hosszú-fo­kon — Békés és Mezőberény között —, továbbá a Fehér-Kö­rös gyulai zsilipjénél nagy tel­jesítményű szivattyúkat szerelt fel, hogy az Élővíz-, valamint a Hosszú-foki csatorna térségében gazdálkodó üzemek öntözővíz- igényét kielégíthesse. A termelőszövetkezetek öntö­zőgépeinek javításával a Békés­KlSZ-védnökség aláírása a Kner Nyomdában Tegnap délután Békéscsaba és a megye párt- és tömegszerveze­ti tisztségviselőinek jelenlétében ünnepélyesen aláírták a Kner Nyomda harmadik rekonstrukció­ja felett vállalt KISZ-védnökség alapokmányát A fekete bőrkötés­sel borított okmányt hárman hi­telesítették aláírásukkal: Bo- tyánszky Pál, a Kner Nyomda igazgatója, Lipták Pál, az SZMT titkára és Mihalik György, a KISZ megyei bizottságának első titkára. A védnökség célja: mozgósítani a megye ifjúságát a beruházási program sikeres végrehajtására, a kivitelezésben való aktív tevé­kenység révén. A KISZ megyei bizottsága ennek érdekében ifjú­sági versenymozgalmakat szervez és indít. A védnökség irányítására operatív bizottságot hoz létre. A szakszervezetek megyei tanácsa biztosítja, hogy a vállalat kollek­tív szerződésekben az eredményes védnökségi munka feltételei (er­kölcsi, anyagi, szociális stb.) ér­vényre jussanak. A békéscsabai Kner Nyomda pedig biztosítja a beruházás sikeres befejezéséhez szükséges anyagi, erkölcsi, mű­szaki és gazdasági feltételeket. megyei Gépjavító Állomások kö. zül a sarkadi foglalkozik. Évek óta profiljukba tartozik ez a munka. A javítás szervezésé­nek időszakában mindössze 49 különböző fajtájú öntözőmotor és szivattyú javítására kötöttek szerződést Június 29-én össze­sen 126 öntözőmotort, több tu­cat szivattyút, továbbá 465 szó­rófejet javítottak meg jelentő­sebb reklamáció nélkül. A Vízügyi Igazgatóság, a Sar­kadi Gépjavító Állomás és a ter­melőszövetkezetek együttes erő­feszítése révén ma szerte a Kö­rös-völgyben öntözhetik a ka­pásokat és a másodvetésű takar­mánynövényeket. Első alkalommal jelentkeztek litván és llnn csoportok az eszperantó nyári egyetemre Erdei Ferenc vezetésével népfront-küldöttség utazott Csehszlovákiába A Csehszlovák Nemzeti Front meghívására Erdei Fe­renc, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa főtitkárának vezetésével népfront-küldött­ség utazott Csehszlovákiába. A küldöttséget hétfő reggel a Nyu­gati-pályaudvaron Szabó Pál Kossuth-díjas író, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke, valamint a népfront és a Külügyminisztérium veze­tő munkatársai búcsúztatták. Július 7-én, vasárnap délelőtt 9 órakor nyitják meg ünnepélyesen a hatodik nyári eszperantó egye- ; temet Gyulán, a tanácsháza dísz­termében. Erre a magyarokkal együtt 11 ország eszperantistái je­lentkeznek. Az eddigi lengyel, cseh­szlovák, bolgár, jugoszláv, kelet- és nyugatnémet, holland és oszt­rákok mellett első ízben jelezték litván és finn csoportok érkezését, illetve részvételét. * A külföldieken kívül hazánk kü­lönböző részeiből érkeznek vendé­gek, a fővárosból, Pécsről, Mis­| kolcról, Makóról, Komlóról, Orosz­lányból, Szegedről. Örvendetesen szép számmal szerepelnek majd a Békés megyei eszperantisták a nyári egyetemen, így a csárda­szállásiak, a szeghalmiak, békés­csabaiak, orosháziak, lökösháziak, vésztőiek, sarkadiak és mások, ami azt bizonyítja, hogy mennyi­re teret hódított és kedveltté vált ennek a legnemzetközibb nyelv­nek a tanulása Békés megyében is.­Továbhl felajánlások a vietnami népnek A halasiak huszonháromezer, a biharugraiak tizenötezer forintot adtak A szolidaritási hónap akcióso­rozata már befejeződött, de szer­te a megyéből újabb hírek érkez­nek a segítőkészség szép példái­ról. Az elmúlt napokban a Halasi Állami Gazdaság dolgozói szoli­daritási gyűlésen vietnami mű­szak tartását határozták el. A gazdaság dolgozód 23 ezer forin­tot fizettek be a szolidaritási csekkszámlára. Ehhez hasonlóan kiemelkedő volt még a Biharug- rai Halgazdaság felajánlása is. Itt a munkások külön műszak szervezésével és az egyéni gyűj­tés eredményeként 15 ezer fo­rinttal segítették a sokat szenve­dő és nélkülöző vietnami népet. Érdemes megemlíteni, hogy a rossz talaj adottsággal rendelke­ző és a szeszélyes időjárás sújtot­ta szeghalmi járás dolgozói a szolidaritási hónap idején 180 ezer forintot adtak az elnyomott, az agresszió ellen küzdő népek megsegítésére. Tizenötezren tekintették meg a békéscsabai ipari kiállítást Mintegy 15 ezren tekintették meg az egy hétig tartó békéscsa­bai ipari kiállítást, szép számmal vidékiek, sőt az itt tartózkodó külföldiek is. Különösen a Békés­csabai Kötöttárugyár gyermekru­házati cikkei, a férfi- és női kö­tött újdonságok, valamint a kon­zervgyár, a hűtőház és a Barne- vál termékei keltettek nagy ér- .döklődést, de .a. többi vállalatok, üzemek, szövetkezetek is sikerrel szerepeltek. Az 1966. évi kiállításhoz képest fejlődést jelent, hogy a bemuta­tott termékek nagy része a kis­kereskedelem boltjaiban megvá­sárolható. Az export iparcikkek pedig alkalmasak voltak arra, hogy a közönség összehasonlítást tegyen a divatirányzattal. Befejezésül megállapítható, hogy a kiállítás nagyon hasznos volt, felkeltette a lakosság és a kereskedelem érdeklődését a vá­ros szépen fejlődő ipara iránt, ezért talán érdemes lenne éven­ként Vagy legalább'* kétévenként megismételni. A jó szervezésért elismerés illeti a kiállításon részt vett vállalatokat, üzemeket, szö­vetkezeteket és a rendező bizott­ságot. Az utolsó napon is sok volt az érdeklődő (Fotó: Demény Gyula)

Next

/
Thumbnails
Contents