Békés Megyei Népújság, 1968. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

1968. JŰNIUS 1., SZOMBAT Ara: 80 fillér XXIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Milliók érdekében Volt idő, mikor az újságok­ban előszeretettel fejtegették: a párt tagjai, valami különös anyagból vannak „gyúrva”, másfélék — és többejc — a „közönséges“ embereknél. Ebben az időben magától érte­tődőnek tűnt, hogy mindenért a pártszervezet a felelős, nem­csak irányítja, ellenőrzi a munkát, hanem közvetlenül beavatkozik a végrehajtásba, a szó szoros értelmében inté­zi az ügyeket. Ennek az idő­szaknak egyik jellemzője a bi­zalmatlanság volt. Nemcsak a munkásosztály szövetségesei­vel, a pártonkívüliekkel szem­ben, de néha még azok iránt is megnyilvánult, akik „csak” egyszerű párttagok voltak és nem a vezetőség — vagy ép­pen a legfrissebb vezetőség — tagjai. Hogy ma merőben más szemlélet, más gyakorlat az ál­talános, azt nem szükséges bi­zonygatni. Régóta tisztázott kérdés, hogy nálunk — párt­funkció kivételével — bármi­lyen felelősségteljes megbíza­tást betölthetnek — és becsü­lettel el is látnak — párton- kívüliek. A szocialista demok- í acia különböző fórumai, a gazdasági reform önállóságra ösztönző, a döntési jogköröket decentralizáló törekvései, az üzemi demokrácia megnyilvá­nulásai mind-mind társadal­munk „felnőtté érésének” elis­merését’ az emberek, a tömegek iránti bizalmát demonstrálják. Ilyen körülmények között te­hát, a szocializmus teljes fel­építésének mai szakaszában ta­lán csökkent a párt vezető sze­repe? Ellenkezőleg! Növeke­dett és szüntelenül tovább fo­kozódik. A párt politikai és szervező tevékenységében azonban — éppen mert mai körülményeink bonyolultab­bak, a feladatok nehezebbek — nem lenne helyes az a „fény­űzés”, ha a pártirányítás az elvi meghatározások helyett a gyakorlati tennivalókban merülne ki, a nagy horderejű általános problémák tisztázása helyett a részletkérdések ki­dolgozásába bonyolódna. Miként érvényesül tehát napjainkban a pártirányítás? Ez volt a témája az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiájának legutóbbi elő­adásán, melyet Lakos Sándor, a Társadalomtudományi Inté­zet igazgatója tartott. Az elő­adó hangsúlyozta: mindazok­kal a problémákkal szükséges a pártnak — megfelelő szinten — foglalkoznia, melyek az adott pillanatban nagy társa­dalmi fontosságúak, a fejlődés folyamatait perdöntő módon befolyásolják. A kérdések ki­dolgozásában nélkülözhetetlen szerepe van a szakemberek­nek, az alapkérdések eldöntése azonban csak a különböző né­zőpontok (szakmai vállalati regionális, stb.) egyeztetése, szintézise révén lehetséges. A munkásosztály korunk legha­ladóbb, legprogresszívebb osz­tálya, a munkásosztály pártja hivatott — és alkalmas rá —, hogy biztosítsa a társadalmi, az össznépi érdekek érvénye­sülését. V. i. < Nem állnak sorban az állásért Less-e elegendő szezonmunkás? Munkaerőhelyzet Békéscsabán A megyeszékhely ipari bázi­sát az élelmiszerüzemek — konzervgyár, hűtőház, baromfi- feldolgozó — adják, s éppen ezért most, a nyári szezon kez­detén különösen aktuális a kér­dés: milyen a munkaerőhelyzet a megyeszékhelyen? A városi tanács munkaügyi főelőadója szerint gyökeresen megváltozott a helyzet az utóbbi három-négy évben. Ko­rábban ugyanis 3—400 ember sorakozott a folyosón a fogadó­napokon, jelenleg viszont az üzemek munkerőigénye — különösen a nyári szezonban — meghaladja a lehetőségeket. Az év elejétől napjainkig 1000—1100 férfi és körülbelül 1300 nő dolgozót igényeltek a város vállalatai. A munkaügyi osztály ajtaja mellett függő hirdetőtábla szerint még mindig 650 férfire és 120 —130 nőre lenne szüksége az iparnak — nem számítva a szezonmunkásokat. A téglagyár férfi segédmunká­sokat, a vasút vonatfékezőket, rakodókat, kocsirendezőket, a tatarozó szakmunkásokat, a forgácsoló és szerszámgépgyár pedig 100 esztergályost keres. Azonnal alkalmazna a borsó­cséplőgépek mellé 30—30 férfit a konzervgyár és a hűtőház is. Nőket a kertészet és a virág- magtermelő, illetve a ruhagyár keres. Az utóbbi varrógépek kezeléséhez. Évről évre nehezebb kielégí­teni a konzervgyár, hűtőház és a BARNEVÁL szezonmunkás igényét. E három vállalat összesen kö­rülbelül kétezer embert — zömmel nőket — kíván szer­ződtetni a nyári, illetve az őszi szezonra. Kétséges, hogy ez sikerül az idén. Nemcsak Békéscsabán probléma ez, s éppen ezért or­szágszerte arra törekszenek az élelmiszeripari üzemek, hogy körültekintő munkaszervezés­sel, a gyártmánylista helyes ki­alakításával, félkész termékek tartalékolásával, minimálisra csökkentsék az állandó és a szezonlétszám közti differen­ciát. Érthető ugyanis, hogy a munkavállalók — így a nők is — biztos, egész évre szóló ke­nyérkeresetet kívánnak maguk­nak. Az utóbbi években a legtöbb iskola szerződést kötött valame­lyik vállalattal, s közösen gon­doskodnak a diákok nyári fog­lalkoztatásáról. A konzervgyár például 360 tanulót igényelt, több kisebb vállalat 15—20 fiatalt foglal­koztat a szünidő alatt. Adminisztratív dolgozókat — és ez érthető — nem nagyon keresnek az üzemek. Evek óta hiány mutatkozik viszont gyors- és gépírónőkben. Különösen a gyakorlottabbak válogathatnak a munkahelyek között. Ez arra is utal, hogy kevés az a 20—25 gyors- és gépíró, aki évről évre vizsgát tesz Békéscsabán. Ke­vés, hiszen nem is maradnak itt mindannyian, hanem a lakhelyükön levő vállalathoz, in­tézményhez mennek dolgozni. 11 Ma: MOTA” és társai. Egy év távlatából *** Gyermekgyilkos a vádlottak padján *** Hétvégi sportműsor Megkezdőin a vezetékes olajszállítás Mezőhegyes és Battonya között H6tffi Hegyei Kulturális Fórum A kőolajszállitás meggyorsítására megyénkben nagyarányú beruhá­zási program kezdődött az elmúlt években. Üj tankállomások és ve­zetékek épülnek. Az egyik lép­csőként megépített olajvezeték Mezőhegyes és Battonya között szolgálja a korszerű szállítást. A vízzel tartott próbaszállítások után a Mezőhegyes—Battonya kö­zötti olajvezetéken csütörtökön megkezdték a kísérleti olajszállí­: tást, ami várakozáson felül jól j sikerült. Péntek reggeltől folya- j matos az olajszállítás megyénk új kőolajvezetékén. Ezen a szakaszon j korábban tartálykocsikkal szállí­tották a battonyai vasútállomásra az olajat. Ez az ósdi szállítás nem­csak lassú, hanem drága is volt. Az új vezeték átadása jelentős a szállítási költségek csökkentésé­ben. A KISZ megyei bizottsága jú­nius 3-án, hétfőn a békéscsabai Fegyveres Erők Klubjában ren­dezi meg a Megyei Kulturális Fó­rumot az Ifjúság és népművelés címmel. A fórumon megjőnk 105 kulturális munkában tevékenyke­dő fiatalja vesz részt. A fórum azt a feladatot állítja maga elé, hogy megvizsgálja és megvitassa az ifjúság szabad idő felhasználásának problémáit, kü­lönös tekintettel a változó gazda­sági és társadalmi viszonyokra, valamint a fiatalok fokozódó mű­velődési igényére. A fórum három szekcióülésén a klubforma, a KISZ és a népművelés kapcso­lata, a békéscsabai Tanya-napok megrendezése lesz a téma. Biztos­ra vehető, hogy a tanácskozások fiem elégszenek meg pusztán az eddigi tapasztalatok összegezésével hanem alkotó módon konkretizál- ják azokat, és használható gya- kor.ati módszerekkel, példákkal szolgálnak a fiatalok művelődésé­nek eredményesebb megoldásá­ban. a művelődési, kulturálódási formák tökéletesítésében. Az ülések után könyvkiállítást ; és könyvvásárt rendeznek a hely­színen, s megnyitják a Képcsar­nok képzőművészeti tárlatát. Több mint 2 milliós forgalom — raktárakból Egyetlen nap alatt 100 szabálysértőt leplezlek le a Körösökön Megyénk természetes vizeiben igen gazdag a halállomány. A gyomai Viharsarok Halászati Tsz tagjai, a kisszerszámos halászok és horgászok évente mintegy 40 vagon kiváló minőségű halat fognak és értékesítenek a me­gye természetes vizeiből. Ez a halgazdagság persze nem vélet­len: a Viharsarok HTSZ a hor­gászok segítségével évente nagy mennyiségű ivadékot helyez a természetes vizekbe. A halbőség azonban nemcsak az engedéllyel rendelkező halá­szokat, horgászokat csábítja, ha­nem az orvhorgászokat is. A társadalmi tulajdon védelmére a halőrökön kívül társadalmi el­lenőrök vállalkoznak. A napok­ban 43 társadalmi ellenőr tette le a hivatali esküt. Egyetlen nap alatt több mint 300 kilométernyi hosszan ellenőrizték a Körösö­ket és a holt-ágakat. Segítettek a rendőrök is: rohamcsónakok- kal, motorkerékpárokkal, illetve autóval indultak ellenőrzésre a brigádok. Egyetlen nap alatt 700 halászt, illetve horgászt ellen­őriztek. Sajnos, a tapasztalat igen szomorú: 100 szabálysértő halászt, illetve horgászt leplez­tek le. írók látogatása a Hazafias Népfrootaái Az ünnepi könyvhét alkal­mából megyénkben tartózkodó írók közül Móricz Virág, Csák Gyula és Tímár Máté látoga­tást tettek a Hazafias Népfront Békés megyei Bizottságánál. Kíséretükben volt Liptaic Pál Kossuth-díjas megyei könyvtá­ros és Gajdács József, a megyei tanács vb művelődésügyi osz­tályvezetője. A kedves vedégeket Berki László igazgató, a Hazafias Népfront megyei elnökhelyette­se és Nagy Ferenc HNF me­gyei titkár fogadta. A baráti beszélgetésen az írók érdeklődtek a megye ipari helyzete iránt, amiről Berki László adott részletes tájékoz­tatást. Elhatározták, hogy Mó­ricz Virég írónő szombaton dél­előtt meglátogatja a Tégla- és Cserépipari Vállalat I. számú téglagyárának munkásait. Szó­ba került a Hazafias Népfront­mozgalom. A vendégek közül többen hangoztatták: igen nagy­ra értékelik a népfrontaktivis­ták helyi segítségét, amit a könyvhét alkalmából és az író—olvasó-talalkozókon kifej­tenek. Megnyitás előtt a Mezőkovácsházi Fmsz lakberendezési áruháza Június 6-án nyitják meg Mezökovácsházán a képen látható lakberende­zési áruházat. A mezökovácsházi, s a környékbeli községek lakosságának több eves kérése teljesül ezzel. E lakberendezési áruház JOO négyzet- méter alapterületén állandó jellegű bütorkiállítás várja a vásárlókat. Le­hetővé teszi ezt a padlástéren már kialakított, valamint az udvar belső részében most épülő raktár, mely együttesen 39» négyzetmeter tárolási lehetőséget biztosít. A hamarosan megnyíló lakberendezési áruház létre­hozásának szükségességét példázza az a tény is, hogy az utóbbi négy hó­nap alatt — kezdetleges raktári lehetőségek közepette — több mint S mii, liós forgalmát bonyolított le bútorból a Mezökovácsházi Fmsz. Kép, szöveg: Balkus Imre

Next

/
Thumbnails
Contents