Békés Megyei Népújság, 1968. április (23. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-27 / 99. szám

Lészkó András: Májusi ének Görgényi Tamás Arcok Ma nem jelképesen, egyszerűen szólok, azt mondom nagy kő van a szívemen; rémítnek örjöngö, orgyilkos kalózok, Vietnam füstje marja a szemem. Ma nem jelképesen, egyszerűen szólok, azt mondom: van földem, van hazám, gyermekem, a világ az enyém « én mindent megóvok, vagy magam tépem le tóból a kezem! Május van, május van, halljátok emberek! Gyönyörű sorokba állnak a nemzetek, a szívünk köt össze, meg a sors, meg az ég, amely oly tündöklő, amely oly esodakék. tWWWMWWWWWWWWWWWWWMWWMMW/WWWWWtWWWMáWwmwtWW* ’ hogy: — a bors ennyi és ennyi, nagyságos uram, a szegfűszeg ennyi, a sáfrány ennyi. — Hány éves? — Huszonkettő, nagysá­gos uram. Jói megnézte, tetőtől tal­pig. — Hát vak voltam én — gondolta —, hogy nem láttam meg ezt a kincset? Járkálni kezdett a kony­hában, és szembetűnő fel- mdultsággal mutatott az ujfával a liszteszsákra: — A liszt mennyibe ke­rül? Azután odament a kinyi­tott spájzhoz, és meglátva a lekvárosköcsögöt, meg­kérdezte: — Mennyibe ke­rül a lekvár? Majd leült, egész teste re­megett a hivatali túlbuzgó­ságtól, és azt mondta: — Mutassa a harisnyáját! A szakácsnő megmutatta kicsi lábát, ovális, erős bo­káját. — Mennyibe kerül a harisnya? — kérdezte ha­nyagul. Aztán megint izgatottan járkálni kezdett a konyhá­ban, és kifakadt: — Meny­nyibe kerül az alma, ennek mennyi a kilója? — eköz­ben a szakácsnő fölé hajolt, aki ide-oda hajlongott, hogy kivegye azt a befőt- tesüveget, amelyre muta­tott. — Jól van. jól van — szólt egy pillanat múlva, hogy meghallotta felesége lépteit, s megérezve jelen­létét az aitó mögött, han­gosan ezt mondta: — Es- most mondja meg, mennyi­be kerül egy kiló marha­hús? Kiment a konyhából, és a folyosón odavetette a fe­leségének: — Kérlek, kér­dezd még meg tőle, meny­nyibe kerül a borjúhús? Ezen az éjszakán a járási főnők felesége gyanús zör­gésre ébredt, mely az elő­szobából hallatszott, és argikor gyertyával a kezé­ben csöndesen kinyitotta az előszoba ajtaját, a férjét fedezte fel, aki a szakácsnő szobácskájának ajtaján ko­pogtatott. A járási főnök úr. felmér, ve a helyzetet, még egyszer erősen kopogtatott az ajtón, majd így kiáltott: — Ké­rem, mondja meg már vég­re, mennyibe kerül egy ki- ''’gramm sertéshús?! Cseh bői fordította: Krupa András IAROSLAV HASEK: A járási főnök a drágaság ellen küzd’ Skrivánek, es. és k. járási főnök izgatottan járkált a szobájában. Éppen elbocsá­totta a polgárok küldöttsé­gét, akik azt kérték tőle, hogy lépjen fel az élelmi­szerek túlzottan magas ára ellen. Azzal az ígérettel búcsúzott el tőlük, hogy ereje teljétől függően intéz­kedik. Teljesen újdonságként hatott rá, hogy az emberek lázongani mernek az élel­miszerek drágulása miatt. Drágulási pótdíjat talán már háromszor kapott, de sok egyéb gondja mellett az ördöggel sem törődött, nemhogy a hús, a vaj, a háj, a liszt, a kenyér, a cukor, a burgonya és a napi ellá­tás más nélkülözhetetlen dolgainak az árával. Most izgatottan járkál a hosszú szobában, és azon tépelődik, hogy olyasmit ígért, amit nehezen tud tel­jesíteni. Az ebédnél megkérdezte, mennyibe kerül a levesbe való rizs, mennyibe a mar­hahús, mennyibe a borjú­hús és a galambhús, ét szurkálva a krumplit, emennek az árát is megtu­dakolta a feleségétől. Az asszony behívta a szakács­nőt, s ő jelentést tett: ez ennyibe kerül, az annyiba. A járási főnők mindezt alaposan feljegyezte egy szelet papírra, azonban ebéd után öntudatlanul össze­gyűrte, bedobta a kályha melletti ládába, és elment a kávéházba a szokásos kártyapartira. Ott volt az egész társaság. Egy kormánytanácsos, egy címzetes kereskedelmi ta­nácsos, valójában az egyik bank igazgatója és a rend­őrparancsnokság főfelügye­lője. Leültek a zöld asztallap mögé, és mint mindig, el­kezdtek ferblizni. A rend- örfelügyelö felvetette, hogy mivel általános drágulás van, játszanak tízes helyett húszas tétre. A járási főnök majdnem 120 koronát vesztett, és eléggé nyomorúságos han­gulatban ment haza. Ügy vélekedett, hogy ez­Felsóhajtott, hogy ezzel csak gond van, összegyűrte a papírt, a sarokba dobta, és elaludt. Reggel vasárnap volt, s az egész családdal Roztoky- ba kirándult. Roztokyban ebédeltek, amikor fizetett, boldog volt, hogy nem kell az árakra gondolni, mert ez a város nem tartozott köz­igazgatásilag a járásához. Azután az erdőben ültek, boldog volt, hogy itt nem * 1883. április 30-án. 85 évvel ezelőtt született a világhírű cseh író, SvejU alkotója. Az évfor­duló alkalmából közöljük ezt a szatirikus elbeszélését. zél a „tét”-tel a drágulás elsősorban az ő érdekeit érintette, s megint azon kezdett gondolkozni, ho­gyan lépjen fel a drágaság ellen. Semmi sem jutott eszébe, a törvénykönyvben sem ta­lált semmit, ami megfelelt volna neki, és este, vacsora közben ismét odahívatta a szakácsnőt, és kikérdezte, mennyibe kerül a bifsztek, mennyibe a ponty, mennyi­ért árulják a tojást, és min­dent felírt egy darab papír­ra Majd mielőtt lefeküdt volna, csengetett, és meg­kérdezte a szakácsnőt, mennyibe kerül a kávé. A feleletet feljegyezte a papírra, amelyet az ágy mellett álló éjjeliszekrény­re helyezett. Agyban fekve elolvasott minden árat, de semmikép­pen sem tűnt neki drágá­nak. AGRÁRNi ÍDYLA keresheti fel egyetlen kül­döttség sem. Majd amikor az esti vo­nattal a városba értek, és a konyha mellett elhaladva, meglátta a szakácsnőt, nem állhatta meg, hogy meg ne érdeklődje tőle: — Mondja, kérem, mennyibe kerül a kacsa? És ha már a konyhában van, talán másodszor, mióta ide helyezték, és nézi a kü­lönféle polcokat, rajtuk a különböző fűszereket meg hasonlókat, ujjával rámu­tat hol az egyikre, hol a másikra, is kérdezi: — mennyibe kerül a bors, mennyibe a szegfűszeg, mennyibe a sáfrány? Es ahogy felelget neki a sza­kácsnő, ekkor veszi észre gömbölyded idomait, csípő­jét, formás arcát, szép nagy ajkát, nagy szemét, mellyel olyan odaadó an nézett rá, miközben azt mondta, OAOAOZVVVVtnA/tVVVVVVVVVVVWViVVWWVVWWWVtAA/WWVWVVO KÖRÖS TÁ J KULTURÁLIS MELLÉKLET Négy jugoszláv Az Európa Könyvkiadó a Növi Sad-i Fórum Lap- és Könyvkiadó Vállalattal közösen négy olyan kisre­gényt adott közre, amelyek szerzői felfedező útra invi­tálják az olvasót Daniié Kis regénye — Kert, hamu — a modem prózs) erőteljes művelőjét ismerteti meg az olvasóval. Az emlékezés villanófényei a Sam csalód tagjainak éle­tét hozzák lótóközettbe. Kik ezek a Samék? Üldözöttek, akik soha nem lelhetnek nyugalmat, kinevetett mes­siások, meggyötört embe­rek. A szerző bonyolult gondolati összefüggések rendszerében helyezte el a kristálytisztán áttetsző és egyszerű mondanivalót: ül­dözök és üldözöttek egyen­lőtlen viadala volt a husza­dik század első fele. A fa­sizmus jelzőként sem sze­repel a könyvben, s mégis, ott van Samék, s a samok életében: megn yomorítja lelkűket, fizikai létükre tör. Kis áttételek sorával hatol mind mélyebbre a lélek la­birintusában. Az emlékezés más útját járja Ivó Cdpdko. A Pókhá­lóban című művében a dal- mát hegyvidék parasztjai­nak élete bontakozik ki előttünk. A századforduló parasztjainak sanyarú élete — akár Dalmáciában,, akár másutt — országhatárokat nem ismerő közös vonáso­kat hordott magában. Az író — aki művészi eszkö­zeit tekintve sok rokonsá­got mutathat fel Móricz Zsigmonddal — e közös vonások mélyét, gyökerét kutatja. A lelki-értelmi in­dokokat, a kiszolgáltatott­ságba való beletörődést, a vak indulatokban fölcsapó lázadást, s a másik oldal jellemzőit, a vámszedöket. a tehetetlenek verejtékéből meggazdagodottakat. Elsza­kíthatatlan pókhálóiba ke­verednek Cipiko hősei. Nem saját szerencséllensé­k is rege ist gük. hanem a társadalmi valóság húzza mind szoro­sabbra a vergődők körül a hálót, egészen addig, míg tehetetlenné válnak. Emberség és embertelen­ség áll szemben egymással Benő Zupancic regényében is. A Szellemidézés azon­ban a közvetlen múlt fel­elevenítése, a tegnapé, me­lyet ma már a történelem mérlegel, Ljubljana német megszállás alatti ellenállá­si mozgalma adja a könyv történeti hátterét. A hite­les, s drámai háttér előtt megkapó líraisággal festett alakok sora mozog; kama­szok, akik önmagukat sem találták meg igazán, de már egy egész életre szóló választással kell szembe­nézniük. Zupancic króni­kát írna csupán az ellen­állás kimeríthetetlen téma­köréből, ha az események, s nem azok szereplői érde­kelnék. <3 azonban arra ke­resi a választ, hogy miért bulkik el az egyik ember, s mi teszi szilárddá, tántorít­hatatlanná a másikat? A negyedik kisregény szerzője, Momcilo Milankov képviseli leginkább az el­vontságot. Könyve nemcsak címében — A labdás ember —, hanem tartalmában is szimbólum. A modem em­bert érő hatások vizsgála­ta: mindenkinek megvan a maga „labdája”, de tud-e mit kezdeni vele? Azaz, le­fordítva a szimbólumot: u.- het-e szándékai szerint az ember, vagy örök alakos­kodásra kényszerül? A szerző lírai képek és meg­figyelések sorából építi fél könyve szimbolikus rend­szerét. így formál. •. meg Pit, a kisember portréját is, aki kezéből végül is kiütöt­ték a — labdát... A fordítás — a kisregé­nyek ismertetésének sor­rendjében — Ács Károly, Borbély János, Dodrits Ist­ván és Uta« Csaba munká­ja. M. O. Sarusi Mihály: VERSEK milyen szép vagy szerelemnél többet nem adhatok csak nézz rám igen mindig igen lefekszem a küszöbre úgy várom a hajnalt sugarával beletúr álmos fáradt szívembe s új életre serkentő siheder szerelemmel ölelem át te kedves nap, édes lány a fény nem más mint azok a pillantáselemek amelyekkel éjjelente mozdulataimat irányítod azok a könnyek amelyekkel arra kérsz hogy sose hagyjalak el nézlek, lány figyelem mozdulataidat olyan az egész, mintha itt se lenné) mintha mindig ilyen szerelmes nyár lenne mert csak most érzem igazán mi a szabadság azaz a nyár

Next

/
Thumbnails
Contents