Balatonvidék, 1912 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-06 / 1. szám

2 BALATON VIDÉK 1912. január 14 . tés fokozását is meg lehet oldani, mely az intenzív gazdálkodásnak előfeltételét képezi, amely csakis a trágyaképesség fokozásával képzel­hető el. Az egészséges mezőgazdasági helyzet megteremtéséhez a gazda­sági szakismeretek terjesztésén és üdvös szociális intézmények megho­nosításán kivül elengedhetetlenül szükséges, hogy oly birtokpolitikát vezessenek, amely elsősorban is a kis- és középbirtok éidekeit veszi figyelembe, mert ezek képezik az ország gerincét. A kisbirtokok pusz­tulása a nemzet gyengülését, azok­nak erősödése és szaporodása pedig a nemzet izmosodását jelenti. Ezeket a szempontokat kellene elsősorban is az államhatalomnak te­kintetbe vennie, hogyha a megélhe­tési viszonyokat a mostaniaknál el­viselhetőbbekké és kedvezőbbekké, a lakósságot megelégedetté, az orszá­got pedig gazdaságilag erőssé, ha­talmassá és virágzóvá akarjá tenni. Gyűlés a községházán. Takách Imre főszolgabíró f. hó 4-éu délelőtt fél 9 órára képviselőtestületi gyű­lést hívott össze a községház tanácster­mébe. A gyűlés egyedüli tárgya a Buch­berger Fülöp lemondása következtében megüresedett' községi pénztárosi állásra megejtendő kandidálás volt, mert Zitter­barth Kálmán az előljárósági tisztségről bejelentett lemondását visszavonta. A kép­viselőtestület a megüresedett állásra első helyen - Reithoffer Istvánt, második he­lyen — Prisznyák Istvánt, harmadik he­lyen — Veháp Lajost jelölte. Kilenc órakor vette kezdetét a pénz­tárost választó gyűlés, amelyet Takách Imre főszolgabíró nyitott meg. Megnyitó beszédében a legnagyobb elismerés hang­ján emlékezett meg Buchberger Fülöp v. községi pénztárosról, kinek távozását saj­nálattal látja. Majd 4 bizalmiférfiu kijelö­lését kérte. Bizalmi férfiak lettek : Bronner Hermau, Bozzny Pál, Stieder Kálmán és Prisznyák István. Ezután Takách Imre főszolgabiró elő­terjesztette a képviselőtestület jelölését a pénztárosi állásra, amelyre közfelkiáltással Reithoffer Istvánt választották meg. Az írj pénztáros — mint a leghitelesebb helyről szerzett iuformáció alapján állithatjuk — teljesen megbízható, lelkiismeretes és szo­lid 28 éves fiatalember, kiben eszerint az adózó közöuség pénzüknek hű gondozóját üdvözölheti. A bizalmat, amellyel a város közönsége öt megajándékozta, lankadatlan munkájával és ernyedetlen szorgalmával fogja meghálálni az uj pénztáros. Az uj pénztáros megválasztása és es­kületétele után Takách Imre főszolgabiró elnöklete alatt a bizottság, amely a kép­viselőtestület által kiküldött 2 taggal (Prisz­i nyák István és Stieder Kálmán) egészítet tek ki, nyomban hozzáfogott az átadáshoz, amelynek tekntkai részén Tóth János j. számvevő a jegyzőség és a volt. tisztikar közreműködésével két napon át dolgozott, Az uj városbírónak és pénztárosnak átadatott összesen 722,222 kor. és 71 fillér, amelyből 3890 kor. 97 fillér készpénzben, 384,699 kor. 24 fillér takarékpénztári be­tétekben 226,900 kor. állampapírokban és 107,730 korona adóslevelekben. Ezenkívül ugyancsak értékpapírokban 22,200 korona és takarékpénztári betétekben 2863 korona 55 fillér adatott át. Ezek az utóbbi össze­gek, mint egyes vállalkozók által lerett óvadékok kezeltetnek a községi pénztárban. Ezeknek az adatoknak láttára önkény­telenül is felvetődik a kérdés, hogy nem volna-e ajánlatos ugy a város, mint az adófizetők és a kölcsönre szorulók érdeké­ben egy községi takarékpénztárt létesíteni, melynek törzstőkéjét a város vagyona ké­pezné. Különben erről a kérdésről bőveb­ben fogunk írni legközelebbi számunkban. Szilveszter. Mint minden esztendőben, ugy ezút­tal is a Keszthelyi Iparosok Dalköre fé­nyesen sikertilt és Ízlésesen összeállított műkedvelői estély keretén belül búcsúztat­ta el az ó-évet. Méltán mondhatjuk, hogy városunknak alig van mulatsága, mely iránt a közönség érdeklődése oly nagy és álta­lános volna, mint épen ez iránt a kedé­lyes szilveszteri estély iránt. Ezt bizonyí­totta most is az a körülmény, hogy az Amazon nagyterme zsúfolásig megtelt és a szép közönség nemcsak hogy szívesen élvezte végig a műsort, hanem annak te­temes hányada csaknem a reggeli órákig kitartott. Az Iparosok Dalköre, Graray karmes­ter vezetése alatt szebbnél-szebb énekszá­mokkal gyönyörködtette ismét a publiku­mot. így igazán érzéssel és fiuom színe­zéssel énekelték el az «Ismerek egy szép országot*, valamint Taunháuserböl a zarán­dokkart. Ennél a számnál a tökéletes és minden tekintetben kifogástalan zongora­kisérotért Strausz Nelli kisasszonyt illeti az elismerés. Ugyancsak ő játszotta feltűnő zenei tudással, fejlett technikával és lélek­kel Beethovennek egyik szonátáját is. He­gedüpartnerje Szerdahelyi Károly, a köz­ismert kiváló muzsikus volt. A második számot Harasztovits Lujzika töltötte ki. Bájos elevenséggel adta elő a monológot : • Ródlizás* ugy, hogy a tapsoló közönség be se érte vele, s igy még a csók erede­téről is kellett valamit hunoutkodnia. A műsort, legértékesebbé tette a végtelenül elragadó és kedves megjelenésű Molnár Magda kisasszony igazán művészies játéka. Moszkovszky «E'Dur Walso*-jét választotta az estélyre. Utáuna a dalkör gróf Andrássy Dénesné hires dalát : «Krasznahorka büsz­ke vára> cimüt énekelte el. Az utolsóelőtti szám egy vonósötös volt, amelynek szerep­lői : Szerdahelyi Károly, Szeless József, ifj. Boiy Imre, Tárgyik Ignác és Huber Mihály igazán várakozáson felülit produ­káltak. A műsort a dalkör néhány igen eredeti népdallal befejezte. Utánna a fiatalság a legtózsásabb szil­veszteri hangulatban táncolva siklott át az ó esztendőből az újba, csaknem pihenés nélkül reggelig. Kár, hogy az éjfél beáll­tával néhány jóízű szilveszteri tréfa nem élénkítette a mulatók jókedvét. így leg­alább is pár szallagos malacot kellett volna a táucolók közé bocsátani. Gr. — Országos vásár. Folyó hó 11-én, csütörtökön tartják meg községünkben a • izkereezti országos vásárt. legpraktikusabb ruhákat előállítani, ez nem csekély tudomány. Már a házasság kezde­tén takarékoskodnotok kell gyermekeitek számára. Ne a gyermekek fizessék szülőik adósségát, hanem a szülők tegyenek félre gyermekeik javára. 5.) Milyen a te lelked ? Ez ám a kér­dések kérdése. Az a legfontosabb, hogy lelkileg is nagykorú légy ! Ifjú éveidben még nem vagy kész ember. Viharok, meg­próbáltatások értek s nem tudtál fö­löttük győzedelmeskedni. Értelmed nem volt még elég világos, akaratod nem volt elég erős. Mások után indultál, ma így, holnap máskép cselekedtél. Még most is ilyen gyenge és ingadozó vagy ? Akkor még ne házasodj ! Még növekedned, erő­södnöd kell lelkileg. Vedd fontolóra ezt is : míg szabad vagy, addig nem kell törődnöd senkivel. Addig azt kérdezheted : «mi tet­szik nekem ?» De a nős ember már így beszól: «nem magamért, hanem a felesé­gemért dolgozom.* Az asszony pedig igy gondolkozik : < magamra nem számítok ; egyedül férjemet szeretem s róla gondos­kodom.* Önmagáról megfeledkezni, a másik• irt áldozztot hozni : ez a házasság. Megta­nultad már ezt ? Meg tudod magadat ta­gadni szeretetből ? Képes vagy már áldo­zatokat hozni, ha mindjárt nehezedre esik is ? Mert ebben áll a házastársak boldog­sága. 6.) Gondoltatok'e arra, hogy ti atya is anya lesztek ? Nincs szebb és édesebb hi­vatás, mint egy ártatlan gyermeknek atyja ós anyja lenni. Milyen bizalmasan tekint a kis gyermek az ó atyjára és anyja. Mintha azt akarná mondani : «az én atyám a leg­jobb euiher, az én anyám olyan, mint egy angyal. Nekik nincs bünük, ó bennük még hiba sincs.» Legyetek tényleg olyanok, a minőknek a gyermek tart benneteket. Tud­tok-e gyermeket nevelni ? A gyermekne­velés minden művészet között a legneme­sebb, de nagyon nehéz, azért már most tanuljátok. 7.) Hogyan találsz kifogástalan meny­asszonyt és megfelelő vőlegényt ? Nagy em­berismerőnek kell lennetek. Ifjak és leá­nyok, abban a korban, mikor a házasság­kötés ideje elérkezett, rendesen jobbaknak mutatják magukat, mint amilyenek való­ban. Legyetek tehát óvatosak és körültekin­tők. Ne a külsőre tekintsetek, hanem a bensőt nézzétek. Mert a testi szépség nem sokáig tart, s a szép ruha sokszor utála­tos bensőt takar. Ne higyjetek minden be­szédnek, nem mind színigazság. Leányom! ne higyj könnyelműen az olyan férfiúnak, aki már más leányra is szemet vetett. Rossz vége lesz ismeretségieknek. Fiatal barátom ! ne végy nőül olyan leányt, aki minden férfiú után szalad. Az ilyen csak maradjon otthon. Az olyan leány, aki hiu, büszke, rendszerint nagyon sokba kerül. Legelőször tehát, vegyétek elő higgadt, számító értelmeteket és csak azután sze­ressetek, de akkor, szeressetek egész szív­ből. Hallgassatok szülőitek tanácsára ! Ne­kik vannak tapasztalataik, ők mélyebben látnak, higgadtabban gondolkodnak. Ifjú barátom ! a te választottad legyen tiszta, érintetlen, olyan, mint egy drágakő, mint egy királynő,aki előtt tisztelettel hajolhatsz meg ! S te, leányom, válassz magadnak olyan férfiút, aki tetőtől talpig férfu'uki erős jellem hiba és gyengeség nélkül, aki méltó arra, hogy hittel és bizalommal tekints föl reá. 8) Mi az ismeretség ? Az ismetség ut a házasság felé. Lelkiismeretlenül cselek­szik az, aki ismeretséget köt azzal a tu­dattal, mely a házasságkötést már eleve kizárja. Az ilyen csak játszik embertársá­nak ártatlansága- és boldogságával. Már az ismeretség előtt kell előkészülnöd s ön­magaddal s választóddal tisztába jönnöd. És csak akkor, mikor annak ideje elérke­zett, mikor mindenről biztos vagy, csak akkor kezdj ismeretséget. Ez az ismeretség legyen utolsó, rövid vizsgálódásod, előkészü­leted. Ezen ismeretség alatt nagyon vi­gyázz a tisztességre ! Mit fog gondolni ró­lad menyasszonyod, ha megfeledkeznél csak szavaidban is a tisztességről ? Viszont mennyivel kisebb lesz azon leány, aki ilyent szívesen hallgatua meg ! Az isme­retség alatt gondolj jövődre ! Sok ismeret­ségnek lett már vége a sírás szerelemből — de szégyenből is. Büszke lebet az, aki ártatlanul lép az oltár elé s a legértéke­sebbel, az ő egész lényével szabadon aján­dékozhatja meg házastársát. Boldogok az ilyen házastársak !

Next

/
Thumbnails
Contents