Balatonvidék, 1912 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1912-01-06 / 1. szám

XVI. évfolyam Keszthely, 1912. január 6. I. szám. 1 liliK;ii hetilap. MEGJELENIK HETEN KINT EGYSZER: VASÁRNAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL A VOLT GAZD. TANINTÉZET ÉPÜLETÉBEN Kéziratokat, a szerkesztőség ciuiére, pénzesutalványokat, hirdetési megbí­zásokat és reklamációkat a kiadóhi­vatalba kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. ELŐFIZETÉSI ARAK : Egész évre Fél évre . 10 K. - f. B K. - f. Negyedévre Egyes szám ára 2 K. 60 t 20 Nyilttér petitsora 1 korona. Mezőgazdasági szemle. (h.) A XX. század társadalmi próblémáinak alapját, amelyek az egész művelt világot egyrejobban foglalkoztatják, az erkölcsi és a gaz­dasági kérdések képezik. A jelen esetben cspk a mezőgazdaságival óhajtok foglalkozni. Az egész gazdasági élet súly­pontja nem tisztán az ipar és keres­kedelem fejlődésén nyugszik, amint azt még egy-két évvel ezelőtt is ál­talánosan hitték és néhányan még ma is hiszik. Szó sincs róla. Az élet, a tapasztalat ezt a közvéleményt le­rontotta. Az ipari láz, amely Euró­pát, Amerikát magával ragadta, nem­csak ipari tolteiölelésre vezetett, ha­nem a munkaerőnek a mezőgazda­ságtól való elvonásával azt is ered­ményezte, hogy a gazdasági terme­lés a fokozott keresletnek nem tu­dott eleget tenni. Ez a körülmény látszólag a mezőgazdaság javára bil­lenti a mérleget, mert a gazdasági termények áremelkedését vonja maga után. Voltaképen azonban másként áll a dolog, mert a termelési költ­ségek növekedése, amit a munkaerő­nek a mezőgazdaságtól való elvoná­sával és a kivándorlással lehet meg­indokolni, továbbá a mezőgazdaságra egyre nagyobb erővel nehezedő köz­terhek felemésztették azt, a több jö­vődelmet, amely a magasabb árak­ban mutatkozik. A mai mezőgazdasági helyzeten a termelés fokozásával egymagában még nem lehet változtatni, ha egy­idejűleg az értékesítés helyes szer­vezetével és a gazdasági szakismere­tek terjesztésével nem foglalkozunk. Manapság nincsen nagyobb nehéz­sége a gazdának annál, mint köz­vetlenül érintkezésbe lépni a fo­gyasztóval. Ezt megakadályozza a közvetítő kereskedelem, amely oka annak bogj a f<?ix~>elök kénytelenek olcsóbban eladni terményeiket és a fogyasztók kénytelenek drágán vá­sárolni. A közvetítők és a spekulá­ció játéka a legnagyobb ellenségei mind a termelőnek, mint a fogyasz­tónak. Ezek az okai a mostani n}-o­masztó, szinte elviselhetetlen drága­ságnak is, amelyért a felelősséget a gazdaközönségre akarják hárítani, hogy azok az átkozott gazdák a bű­nösök, őket kell mindenért okolni. Ók (a közvetítők és spekulán­sok) ártatlanok, kik semmiről sem tehetnek. Ezek ellen az ártatlan (?) közvetitők és spekulációk ellen nincs más hathatós orvosszer, mint a ter­melők és fogyasztók szervezkedése, a börzejáték megrendszabályozása, magtári szövetkezetek, husnagyvá­gók stb. létesítése. Hitel, tőke és állami támogatás nélkül azcnban semmiféle e.iedményt sem lehet elérni a mezőgazdaság te­rén. Itt vetődik fel azután a gazdák hiteligényei kielégítésének kezdése is, mert hitel nélkül a gazda nem juthat a szükséges tökéhez, hogy az elodázhatatlan uj beruházásokat esz­közölhesse, még kevésbbé, hogy az értékesítés szervezését megvalósít­hassa. E tekintetben a kisbirtokosok­nak és a bérlőosztálynak van legne­hezebb sorsa, mert az elsőnek alig van, a másiknak meg épen nincs földje, amire elegendő jelzálogköl­esönt vehetne. Ezért lenne oly ége­tően nagy szükség az ingó hitel kér­désének végleges elintézésére. Ugyancsak a hitel és a szövet­kezet szervezésével az állattenyész­A BALATONVII)ÉK TÁHCÁJA. Gondolatok a házasságról. Németből fordította : M Barátom! Házasodni akarsz? Tudod-e azt, mit jelent eslciivő és házasság ? Az es­küvő kell. hogy a te életednek kimagasló pontja legyen. Most növekedsz, eiői gyűj­tesz ; most előkészület a te életed- De ha felnőtt él s érett lettél testileg s lelkileg, akkor uj életed kezdődili : élet másokért : a házasság. A házasságot maga Isten hozta létre, azért az liszta és fönséges. Aki tehát rosszat gondol róla, az nem ismeri, aki mosolyog fölötte, az még nem érti, mit jelent a házasság. Az esküvő belépés a há­zaséletbe, azért az a te életednek 'egfon­tosabb lépése. Ennek a lépésnek « te leg­nagyobb földi boldogságod kezde 1 ének kell lenni. S tőled, a le értelmed és szabadaka­íatodtól fü ;;g boldogságod. Nagyon helye­sen cselekszel tehát ha már korábban gon­dolsz arra, hogyan lcöthetek én majd boldog házasságot ? Ebben akarok segítségedre lenni. 1.) Milüen korban köthetsz házasságot ? Akkor, amikor tested és testi erőid telje­sen kifejlettek, mert különben nem tudod elviselni a házasság terheit. Az orvosok azt mondják: aki korán házasodik, koráb­ban hal meg ; s az ilyen házastársak gyer­mekei sem érnek el magas kort. Várj te­hát. A leány 23, a férfiú 25 éves kora előtt ne kössön házasságot. Egészségük köve­teli ezt. 2.) Egészséges vagy arra, hogy házassá­got köthetsz ? Különösen a tüdőbetegségre (tuberkulózis) figyelmeztetlek. Milyen sok tüdőbeteg van, aki nem hiszi ezt s házas­ságot köt és megfeitőzi házastársát s gyer­mekeit. Aki tüdőbeteg, annak nem szabad addig házasodnia, mig meg nem giógyult. Hála Isten ! manapság már sok esetben si­kerrel g}ógy'itják a tüdőbetegséget. Leá­nyok ! vigyázzatok arra, hogy iszákoshoz nőül ne menjetek. Azon fiatalember, aki minden vasárnap a vendéglőben, kávéhoz­ban ül, pláne aki napofikint többször is iszik, nem nektek való. Az iszákosság be­tegség, amelyből ritkán gyógyul ki az em­ber. Ne higyjetek a szép Ígéreteknek ! Az ilyen iszákos később ütue-verne titeket, s gyermekeitek korcsok lennének. Es te fia­tal barátom, kívánd meg jegyesedtől, hogy értsen a betegápoláshoz, főleg a beteg gyermekek ápolához, mert jönnek napok, amikor erre is szükség lesz. 3) Mekkora o keresményed, fiatal ba­rátom ? Hogy mi a hivatásod, munkakö­röd, az közömbös. Minden tisztességes hi­vatás becsülést érdemel. De az már nem közömbös-, mennyire jutottál előre hivatá­sodban. Ha hétfőn szeretsz tétlenkedni, ha szükségtelenül változtatod munkakörödet, akkor óva intem a leányokat, hogy tartóz­kodjanak tőled. Elhiszem, hogj* sokat ta­nultál, de eleget sohasem tanulhatsz. Foly­ton előre ke'l törekedned és minden esz­közt megragadnod, hogy jövedelmeidet gyarapitsd. Es nem szabad előbb meghá­zasodnod, mig egyedül magad el nem tu. dod tartani állásodnak megfelelően felesé, gedet és gyermekeidet. Es az asszony sem­mit sem dolgozik majd ? Neki élég mun­kát ad az otthon, s neki ezekhez kell ala­posan értenie. Ha asszony után nézel, légy körültekintő, nem baj, ha kissé nagyigé­nyű és kÖAeteládző is vagy ! S vedd nőül a legjobbat ! Ő fogja majd keresményedet a család fentartására fordit ani. Vigyázz arra, hogy szereti-e a tisztasádet, tud-e főzni, ért-e a kézimunkához, a ruhajavi­táshoz, nem irtózik-e » sepiütől. s nem túlfinom-e a mosáshoz ? Minél többet ért a háztartáshoz, annál kedvesebb legyen előtted. 4.) Tudtok számolni is ? Mit takarítot­tatok már meg? Előbb nem szabad házas­ságra lépuetek, mig a berendezést : bútort, kelengyét teljesen ki nem fizettétek. Miből ismerem én meg, hogy számolni tudsz? Abból, ha botról, sörről, fén} üzésről, élve­zetedről, vendégeskedésről, mulatság- és táncról le tudsz mondani. Olyan ifjak és leányok, akik ezt már megtanulták, éret­tek a házasságra. De az asszonyoknak még más irányban is kell számolni tudniok : a konyhában és a ruházatban. Hogyan kell kevés pénzből a legtáplálóbb ételeket, a

Next

/
Thumbnails
Contents