Balatonvidék, 1904 (8. évfolyam, 1-26. szám)

1904-01-03 / 1. szám

VIII. évfolyam. Keszthely, 1904. január 3. I. szám. VIDE POLITIKAI HETILAP. KesziHur MEGJELENIK HETENKINT EGYSZER: VASÁRNAP. SZERKESZTOSEG ÉS KIADÓHIVATAL Kéziratokat, pénzesutalványokat, hir­detési megbizásoka' és reklamációkat a szerkesztőség ciméie kérünk. Egész évre Előfizetési árak. 10 kor. — /'• a volt gazd. tanintézet epületében­Kéziratokat nem adunk vissza. Fél évre. • • • 5 ,, f, Nyllttér petitsora alku szerint. Visszapillantás. (—) Küszöbén az újnak, vessünk egy rövid pillantást az elmúlt évbe. jUig a kétes jövő elölt sejtelmes bo­rongással áll lelkünk, megnyugtató érzés nem szállja meg szivünket az elmúlt év határán, nem különösen akkor, midőn látjuk szegény, el­gyötört liazánk állapotát, melynek nagygyá tételén hiába fáradoznak, jogaiért hiába küzdenek a nemzet jobbjai, egy maroknyi hős csapat. Eredmény nélkül múlt el úgyszól­ván az egész év; az egész, társada­lom a nyomasztó politikai helyzet zsongitó, bénító hatása alatt áll. Diadalt, ünnepet igazában csak a nemzetközi szociálizmus ült. Dia­dallal mutat a politikai élet tehe­tetlenségére a közelmúltban, sivár­ságára a jelenben s ujjongva hir­deti: Áz osztálytársadalom, ime, bomlik ; segítsük elő bomlását an­nál nagj Tobb összetartással, szerve­zettséggel ! S valóban, az elmúlt év nagy eredményeket tud felmutatni nekik ; agitációik, jól szervezett, ösz­szetartó egyleteik folyton uj és uj tagokat szerveznek, ha kényszeripl is, nekik; s a társadalom, amely nem ismeri és nem látja a hurkot, melyet nyaka körül mind szoro­sabbra füz a nemzetközi szervezet, nem lát egyebet benne, ma még legalább nem, mint egy szervezett testületet, melynek első specialitása közé tartozik a »csubások« ütése. Ez pedig kedvenc tárgya volt min­dig egyes irányzatoknak. A társa­dalom egy része külsőleg, nyilváno­san megbotránkozásának ad kifeje­zést e dolgok felett, de nem tesz semmit. Befelé pedig talán máskép gondolkodik. A más része meg nem törődik vele, hadd végezzék el ezek az ő dolgukat egymás között. Fé­lig müveit, magukat irányadó nagy­ságoknak képzelt epigonok a jövő rombolás örömétől áthatva, egyes tudósok pedig akadémikus alapon álló ideálizmussal, pártját fogják az »uj megváltásnak.« A »Nép«zava« nyiltan dicsőíti a szóci ál izmus baj­nokaiként Pikler és Somló tanáro­kat, kiktől ifjaink tanulnak ; s a vad düh immár nyilvános tünteté­sekben, a kereszténvség legszen­tebbjei ellen nyilvánuló meggyalá­zásokban lép fel az egyetem falai között is, az ifjúságnál is. Hová ve­zet ez? Bartlia Miklós, ez a ra­gyogó tollú publicista, azt irta Tisza miniszterelnökről egyszer, hogy »még ifjúkorában sem volt idealista. Talán évtizedek sem kel­lenek hozzá, és ugyanezt mondhatja el a világ az egész ifjúságról. Ak­kor pedig szomorú dolog követke­zik be, mikor az ifjúság is elveszti, vagy meg sem ismerte az idealiz­must, azt, amelyet még a szép, a nagy, a jó, a nemes, az eszmék még tudnak lelkesiteni, nem pedig egye­dül a 8 órai munKá, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Ez is *zép, ez is kell; de hogy csak ez tudja lelkesí­teni az embert, ehhez sivár lélek kell. Ki küzd manapság a szociális­mus ellen ? Ki annak társadalom­bontó törekvései ellen ? Egy olyan ember, mint volt XIII. Leo pápa, kinek — és a katlr egyháznak — szociális programmjáról a berlini »Vorwárts«, a római »Avanti« a párisi j>Le Travoil«, a bécsi »Ar­beitei'zeitung«, a londoni »Socio­logy< — mind csupa elsőrendű szo­ciális lapok — a ]egnag} robb elis­meréssel adóztak, mint azt egyszer már említettük is lapunk hasábjain. Ki küzd? Egy olj-an ember, mint ABU ATON VI !) ÉK T A R CÁJ A. DrfLOA. i. Odri lent a szZ>'l{e 2)una meííett S^ép !{is város' fellos fözepén ; <£/ egy Redves, rózsás arcú gyermel Csillagszemű égi tiineménij. Srte do65an szívem minden pereden, Srle éle^üzdöt{ szüntelen . . . Jíogy hajóm a rév6en Horgonyt vessen S Hű szivemre öt feltűzhessem! 11. 0 mért Hozott Hát én elém a végzet, 3fa céltalanul lángol e szív érted? 3ia nincsen arra Hatalom e földön, 3iogy leH'iünli szárnya együtt ég6e törjön! i"Maradtál volna inl\áH6 ismeretlen, .72ern Háőorogna oly nagy l[ín szivem6en . £s mégis Hogyfía — nem ismerHetnélef^ ... Ddlilij puszta lenne nélküled az élet! . Szendröi József. Magyar Remekírók. IV. Sorozat: Kuruc/ költészet ; Kisfaludy Sándor munkái, I. köt.; — Széchenyi István gr. munkái, I. köt ; — Vörösmarty Mihály munkái, IV. köt. ; Tompa Mihály munkái, II. kör. — Kiadja a Franklin-Társulat, Budapest, 1903. Az a nagy és értékes gytíj.etnéuy, melyben a Franklin-Társulat összegyűjteni vállalkozol t a magyar nemzeti gentu^z legjelesebb alkotásait, ismét öt szép kö tettel gyarapodott. Kapóra jelent in*>g a • Remekírók» e negyedik sorozata éppen Karácsony előtt: Mert. a ki könyvet szo­kott ajándékozni annak, a kit szeret, vagy becsül, — ilynek sokan vannak — bizo­nyára nem talál maradandóbb becsű köny­veket a «Magyar Remekírók >-nál. Ennek a negyedik sorozatnak, a Kisfaludy Sándor, a Vörösmarty és Tompa munkáinak egy-egy kötetén kívül két igen uevezetes, szinte azt mondhatnók: egyetlen kötete van. Az egyik : a Kuruc költészet, s a másik a Széchenyi István gróf válogatott munkáinak első kötete. Mind a kettő régen érzett hiányt pótol irodalmunkban, s éppen ezért különösebb figyelmünkre érdemes. A Kuruc költészet — talán monda­nunk sé kell — m magyar nemzet szabad­ság-kultuszának hü tükre, s egynttal a Rákóczy és Thököly dicsőségének örökös emléke. A mióta Thaly Kálmánba kuruc kornak fáradhatatlan búvára, és az ő nyomán Toldy és Erdélyi, a két jeles irodalomtörténet,író, fölkutatták és közre­adták a vitézi énekek és elegyes d lok gyűjteményét, egyre jobban bebizonyo­sodott, hogy a «kuruc költészet' volta­képpen nem izolált fejezet irodalmunk tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos ba- I uflymiüt idült bronchitis, szamárhurut és különösen lábbadozóknál f A legkiválóbb tanárok és or vosoktól mint hathatós szer jainál, influenza után nii^Uot;!. Emeli a? étvágyat és ajanltatik. köpete t a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga es.jo ize lűiatt a" gyermekek is szeretik. A gyóg> szertárakban üvegenkint 4.— kor.-ért kapható. Flgyeijünk hogy minden üveg alatt céggel legyen ellátva: F. Hoffmann La Roche & Co vegyészeti gyár BASEL Svájcz I

Next

/
Thumbnails
Contents