Bácsmegyei Napló, 1927. október (28. évfolyam, 273-303. szám)

1927-10-01 / 273. szám

12 OLDAL * ARA V/2 DINAR PoStarina plaéenau gotovom 4 BAGSMEGYEI NAPLÓ XXVIII. évfolyam. Szubotica, 1927. SZOMBAT, október 1. 273. szám Telefon: Kiadóhivatal 8—68 Szerkesztőség 5—10> 8—52, 378. Megjelenik mindennap reggel, ünnep után és hétfőn is. Előfizetési ár negyedévre 165 dia Szerkesztőség, kiadóhivatal és könyvosztály, Szubotica ZmaJ Jovin trg. 3. (Minerva palota) Kozbeszól As November elsején okvetlenül megszűnik a lakástörvény Dr. Goszár szociálpolitikai miniszter nyilatkozata A politikai életet a várakozás csendje fekszi meg. Feszült érdek­lődéssel tekint a közvélemény a klubülések elé, ahol véglegesen el­dől, hogy a választási kormány automatice alakulhat-e át munka­kormánnyá, vagy pedig csak formá­lis válság megnyitásával tisztázható a helyzet. Számos jel arra vall, hogy a kormánykoalíció két, illetve most már három pártja a kormány jelen­legi összetétele mellett fog a klub­üléseken is állást foglalni és ezzel az uj páriámén i munkaképességét meg fogja óvni az experimentáíá­­sokkal járó rázkódtatásoktól. Nagy­jelentőségű e tekintetben Davidovics Ljuba bjelinai beszéde, amelyben a demokrata párt vezére bejelentette, hogy a kormány a helyén marad és hozzálát a munkához. Davidovics a választások óta ezúttal először szó­lalt meg a nyilvánosság előtt és min­denki, aki a konszolidáció érdekeit a szivén viseli, megnyugvással veszi tudomásul, hogy a választási agitá­ció alatt olyan izzóan harcias párt­vezér a végső konzekvenciák levo­násának küszöbét még sem lépte át. Most már valóban teljes az egyetér­tés Davidovics és Marinkovics kö­zött, ami Vukicsevics Velja egyenes­­vonalú elhatározottságával együtt a konstruktiv alkotások korszakának minden egyéb kombinációnál szilár­dabb alapja. * A demokratikus blokk létrehozá­sára irányuló törekvések mindamel­lett továbbra is felszínen maradnak, mintahogy Markovics Lázár zagrebi nyilatkozata szerint nyitva áll a ra­dikálisok és Radicsék együttműkö­désének lehetősége is. Ezek a tervek azonban mindkét részről csak defen­zív tájékozódások arra az esetre, ha á kooperáció a másik fél hibájából meghiúsulna. A demokraták fenntart­ják szövetségüket a radikálisokkal, de nem zárkóznak el a limine azok­nak a körülményeknek mérlegelése elől, amelyek között uj politikai fegyverbarátságot kovácsolhatnának össze. Viszont a radikálisok is együtt akarnak dolgozni a demokratákkal, te épen Davidovics ellenzéki akcen­tusaira való tekintetttel más irány­ban is puhatolóznak. A politikáiban js érvényes a régi római elv: Si vis pacem, pora bellum — készíts elő háborút, ha békét akarsz. A kor­mányzópártok békében akarnak élni egymással és épen ezért demonstrál­ni igyekeznek, hogy tudnak harcolni Ss egymás ellen. *• Mindezeket a jelenségeket aggód­va figyeli a nép, a választópolgárság, amely az uj parlament erőviszonyait a pozitív törvényhozó munka köve­telményeinek szemmeltartásával ha­tározta meg. A kérdés világosan úgy volt feltéve, hogy helyesii-e az or­szág annak a kormánynak struktú­ráját és programját, amely nemcsak a választások lefolytatására, hanem szinte taxatíve felsorolt problémák megoldására vállalkozott. Miután el­hangzott az igenlő válasz, nem jogo­sult semmi olyan próbálkozás, amely a kibontakozásnak a népakarat által approbált módját keresztezi és a gazdasági szanálás érdekeit ismét a pártpolitika molochjának dobja oda prédául. Zagrebból jelentik: Beogradba való el­utazása előtt dr: Gosar Andrije szociál­politikai miniszter fogadta a sajtó kép­viselőit és nyilatkozott a lakásproblé­máról. — Kétségtelen — mondotta a miniszter — hogy a lakóvédelmi rendszer likvidálá­sa küszöbön van. Bizonyos, hogy ez a változás a gazda­ságilag gyengébben szituált néprétegeket érzékenyen fogja érinteni, de ez nem tarthat minket vissza attól, hogy a mos­tani helyzetet megváltoztassuk. Én ma­gam is azt hittem régebben, hogy lehet-Beogradból jelentik: A kormány­koalíció két pártja közti viszony rendezése a parlament összeülésé­­nek közeledtével napról-napra ak­tuálisabbá válik. A demokraták, mint Davidovics Ljuba bjelinai beszédé­ben bejelentette, követelésekkel lép­nek fel a radikálisokkal szemben. Da­vidovics, aki most már a radikálisok­kal való együttműködés álláspontjá­ra helyezkedett, ennek ellenére igyekszik egyfelől keresztülvin­ni a demokratikus erők egye­sítését, másfelől erősíteni a de­mokraták befolyását a kormány­ban. Davidovics Ljuba pénteken a de­mokrata miniszterek és a párt né­hány vezető tagjának bevonásával konferenciát tartott, amelyen töb­bek között Veljkovics Velja. Grol Milán és Pecsics Dragutin is reszt­vettek. A konferencián azokat a kö­veteléseket vitatták meg, amelyeket a demokraták a radikálisokkal szem­ben fel fognak állítani. A konferencia résztvevői nem ad­tak felvilágosítást a sajtónak, any­­nyit azonban sikerült beavatott he­lyen megtudnunk, hogy a demokrata miniszterek igye­keztek Davidovicsot meggyőz­ni arról, hegy a demokraták megmaradása a kormányban feltétlenül szükséges. Hangsúlyozták a miniszterek, .hogy séges lesz fenntartani a jelenlegi állapo­tot, most azonban már ennek ellenkező­jéről győződtem meg. A feladat már most az, hogy intézzük el ezt a kérdést anélkül, hogy egyes néprétegeket tulér­­zékenyen sújtsunk. Különösen Beograd­­ban, Zagrebban és a többi nagyobb vá­rosokban nagy probléma ez, mert ott még mindig égető a lakáshiány. A maximálás! rendszer nem vezet­ne eredményre, csak újabb súrló­dásoknak és igazságtalanságoknak volna az okozója. A kormány mégis azon lesz, hogy meg­közelítőleg igazságos és mindkét tábort a demokrata pártnak nem szabad a jelenlegi kombinációt felbontania, hanem be kell várni a viszonyok fejlő­dését a radikális pártban, hogy a koalició esetleges felborulá­sáért az ódium a radikálisokra háruljon. Davidovics ebbe hajlandó belemen­ni, de ragaszkodik ahhoz, hogy a par­lament elnöke demokrata legyen. A demokraták azon az állásponton vannak, hogy ha a miniszterelnök­ség és a belügyi tárca a radikálisok kezében van, akkor a parlamenti el­nökség feltétlenül őket illeti meg, mert csak igy tudják a radikálisok kezét legalább a parlamentben meg­kötni. A konferencia után Davidovics és Marinkovics külön tanácskozásra vonultak vissza, hogy a demokrata miniszterek taktikáját megbeszéljék. Folynak a tárgyalások a demokraták és a függet­len demokraták között A demokratikus erők egyesítésén most már nagyobb intenzivitással dolgoznak. A demokraták és független de­mokraták közvetlen érintkezés­ben vannak már egymással. A pártvezérek tanácskozására még nem került a sor. de a. demokrata kielégítő megoldást találjon. Vélemény szerint jó volna törvényt hozni, amely uzsorának minősíti a túlzott lak­­bérköveteléseket. Azt is törvénybe lehetne foglalni, hogy ha egy lakás hosszabb ideig üresen áll, a hatóságoknak jogukban le­gyen igénybe venni és méltányos házbér mellett kiadni. Amint a Bdcsmegyei Napló tudósítója a miniszterrel folytatott további beszélge­tésből értesült, annyi biztosra vehető, hogy november elsején megszűnik a je­lenlegi lakástörvény hatálya. párt részéről Timotijevics Koszta és Ribár Iván csütörtökön hosszasan tárgyaltak a független demokráták megbizottjával, Grizogonoval. Mint értesülünk, a demokrata párt főbizottsága még a parlament ösz­­szeiilése előtt foglalkozni fog a két párt egyesülésének kérdésével és nem lehetetlen, hogy mire a parlament összeül, a két párt egyesülése már meg is valósul. A Radicsékkal való megegyezés csak később várható. Ellentétek a oénziisvmi­­niszíer és a közlekedés­ügyi miniszter között Beavatott politikai körökben azt beszélik, hogy a kormányon ^ belül differenciák támadtak a jövő évi költségvetés összeállításának kér­désében. Különösen a pénzügymi­niszter és a közlekedésügyi minisz­ter között vannak ellentétek, mert; a pénzügyminiszter kitart a minden vonalon való költségredukció mel­lett. mig a közlekedési miniszter programja megvalósítása érdekében az eddigi hitelek fölemelését kéri. Miloszávljevics Szvetiszláv tábornok, közlekedésügyi miniszter állítólag már lemondással is fenyegetőzött. Vukicsevics Velja miniszterelnök igyekszik elsimítani az ellentéteket a két zsakminizter között. Kilencven halottja van az amerikai tornádónak A borzalmas vihar több mint 80 millió dollár kárt okozott Saint-Louisból jelentik: Félelme­tes erejű tornádó pusztított Arkan­sas állam területén. A felhőszakadás és szélvihar után a tornádó seper­te végig Saint-Louis várost és kör­nyékét. A tornádó különösen Rudy vá­rosban pusztított, ahol számos házat romba döntött és több, mint húsz embert megölt. Saint-Louis városaiban a forgószél leszedte a tetőket, bezúzta az abla­kokat és megrongálta a falakat. A szélvihar áldozatainak száma kilencven, a sebesültek száma meghaladja a kétezret A vihar tövestül kicsavart száza­dos fákat és a kisebb házakat való­sággal elsodorta. Rudyban beomlott egy főiskola is, de a hallgatók és a tanárok szerencsére még idejében kimenekültek az épületből. A katasz­trófa okozta kár nyolcvanmillió dol­lár. A demokraták ragaszkodnak a parlamenti elnökséghez A párt mii?, szterei és vezetötaglai konferenciát tartottak Davi­dovics Ljuba elnöklete alatt —~Va3észintiIeg még a parlament összeillése előtt egyesülnek PriMcseviesék és a demokraták

Next

/
Thumbnails
Contents