Bácsmegyei Napló, 1926. november (27. évfolyam, 302-329. szám)

1926-11-03 / 302. szám

XXVI)'. évfolyam Szubotica, 1926 SZERDA november 3._______________302. szám Megjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben _ _ Szerkesztőség: Zmaj Jovin trg 3. szám (Minerva-palota) telefon: Kiadóhivatal 8-S8 Szerkesztőség 5—10, 8—52 iofizetési ár negyedévre 165 din. Kiadóhivatal: SuboÜca,Zmaj Jovin trg 3. (Minerva palota) Poštarina n goto vom plaćena! 12 OLDAL » ARA 1»/, DINAR Halottak élete Érzik-e vájjon a halottak azt a szeretetet, amellyel emléküket ápol­juk? Eljut-e hozzájuk a sírjukra he­lyezett krizanténum tompa illata és hull-e egy sugár a vak sötétségbe, amelynek ölében pihenőjüket alusz­­szák, abból a fénytengerből, amely­ben halottak napján a temetőket für­deti a kegyelet? Ha megerednek em­lékezésünk könnycsatornái, őket si­ratjuk-e, akik elértek már a túlsó partra, vagy magunkat, a lét nagy problémájának sziklájához láncolt Prometheusokat, akiket naponta megújuló kétségek keselyűje mar­cangol? Rabjai vagyunk a tradícióknak és halottatokat csak bizonyos dátumok­ból áradó hangulat unszolására láto­gatjuk meg. A halottak azonban hi­­vebbek mihozzánk, mint mi őhozzá­­íuk, egy pillanatra sem hagynak el minket, itt élnek mellettünk, körü­löttünk és bennünk. A lelkünk egy" nagy temető, amelyben porladó ősök gondolatai és érzései borulnak virágba. Mivé lennénk halottatok nélkül? Ök a lépcsők, amelyeken kényelmesen igyekszünk a fejlődés felhőkarcoló csúcsaira. Halottaink nélkül Robinsonok volnánk elhagyott szigeten, ahol a boldogulás legele­mibb feltételeit verejtékes erőlködés­sel kelléne megteremtenünk. Halot­taink. levetvén mindazt, ami földi és »éltető eszmévé finomulva«, ön­zetlenül élnek értünk, mig mi, élők, a halottak sírjait könnyeinkkel ön­tözve, a saját önzésünket locsoljuk. Amig a szó ereje hatni fog a tö­megekre, Demosthenes és Cicero elevenebb tényezői maradnak a szó­noklat fejlődésének, mint mindazok a szónokok, akiket a pillanat sze­szélye az élet felszínére felvet. Amig az ecset és véső a művészi teremtés eszközei, halottaknak tekinhetők-e Phidiasz, Praxitelesz, Michelangelo, Lionardo da Vinci és Rafael és nem termékenyebbek és élőbbek a taní­tásaik, mint valamennyi képzőművé­szeti akadémia tanári kollégiumáé együttvéve? Shakespeare haló porai­ban is lüktető ütőere a drámairoda­lomnak, mig a ma színpadi mester­emberei élve is a költészet hullái. Napoleon hamvai mennyivel hatal­masabban érzékitik meg a hóditó imperializmus gondolatát, mint az az élő test, aki időnként mennydö­rög a Chigi-palota erkélyéről és olyan pózba vágja magát, mintha valóban sikerült volna győzelmet aratnia a történelmen. A halott Lenin .Oroszország jelenlegi állam­­szerkezetének sokkal szilárdabb biz­tosítéka, mint az élő Stalin. Milyen tragikus az élőkre, hogy a nagyság igazi próbája a halál és mégis meny­nyire megnyugtató, hogy a halál a valódi értékeket minden idők számá­ra konzerválja. A háborúban elesett hősök életé­nek fennmaradt energiái viszik elő­re azokat az eseményeket is, ame­lyekből a beteg Európa rekonvalesz­­cenciája ígérkezik. Halottak mutat­ják az utat, jelölik ki az irányt a po­litikusoknak, diplomatáknak és pénzügyi szakértőknek, akik a vi­lággazdaság szanálásával kísérletez­nek. A halottak élnek és oktatnak. De szavuk olyan, mint a bibliai ige, amelyet annyiféleképp értelmeznek, ahány felekezetre bomlik az Isten­hit. Ahogy a »Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat« és a »Ne ölj« er­kölcsi alaptételét gyűlölködésre és vérontásra csavarja el az emberi el­me kommentáló leleményessége, úgy a halottak békére, szeretetre és meg­értésre intő néma figyelmeztetését is a maga igazolására torzította a háború után újjászületett nacionaliz­mus. Vigyáznunk kell a kivívott eredményekre, el kell zárnunk hatá­rainkat a mindenünnen leselkedő ve­szedelmek elől, mert csak igy róhat­ják le a hála tartozását hősi halot­taink iránt, igy tehetjük magunkat érdemessé azokra az áldozatokra, amelyeket ők értünk hoztak. így be­szélt- a lázasan fegyverkező impe­rializmus, miközben világszerte hegymagasságra halmozódott a nyomorúság. Ámde a halottak türel­mesek, nem úgy, mint mi élők, akik a jövőnk üdvösségét feltesszük egy pillanatnyi előny kockájára. A ha­lottak bevárják, mig lefoszlik me­­mentójukról a hamisság rászőtt há­lója és az emberek ráeszmélnek arra az igazságra, amely a sírok mélyé­ből kitör. — Bármilyen ellentét, amely a né­pek együttesének felépítését gátol­ja, bűn az emberi szolidaritás min­denek fölött álló parancsa ellen — ezt, susogja minden fűszál a harctéri tömegsírokon, amelyekben szerb, magyar, német, francia, angol, olasz, cseh, román, bolgár, török, arab és néger halottak nyugszanak megbé­­kült testvériséggel a végtelenség karjai között. Hiába próbálták hosz­­szu éveken keresztül átszövegezni ezt az intelmet: a sokáig elnyomott gazdasági követelmények felszaba­dult kényszerítőereje ad most foko­zott hangsúlyt annak a tisztult élet­­bölcseségnek, amellyel a hősi halot­tak lelkűnkben élő szelleme kalau­zol minket a népek közös munkájá­nak belátásban és megnyugvásban gyökerező békéje felé. Marabus date Ma plenis — teli kézzel szórjátok a liliomot a sírok­ra, mert az egész rokkant világot megifjitó csodaforrásként patakzik belőlük a halottak élete. Szerdára összeül a parlament Újabb elnapolást várnak, mert nincs előkészített munkaprogram — Kombinációk a kormány re­konstrukciójáról Beogradból jelentik: Az utóbbi három nap minden különösebb poli­tikai esemény nélkül telt el, amint az az adott helyzet mellett várható is volt. Azok a kombinációk azonban, amelyek a beogradi politikai életben olyan gyakoriak, ezúttal sem _ ma­radtak el és nem múlt el nap, hogy a beogradi lapok válsághíreket és a rekonstrukcióra vonatkozó különbö­ző verziókat nem közöltek volna. Ezek a verziók leginkább akörül fo­rogtak, hogy a kormány szélesebb rekonstrukció előtt áll, amelynek célja volna Pasics befolyását erősí­teni. Az a kombináció is felmerült, hogy Pasics követelte Uzunovicstól a kormány lemondását, ami azonban nem bizonyult valónak és illetékes helyről a iegerélyesebben megcáfol­ták. Mindezek ellenére a kombiná­ciók tovább folynak és valószínű, hogy ezek egyrésze meg is való­sul. Kétségtelen, hogy a kormányban még betöltetlen tárcák vannak: a val­lásügyi, az igazságügyi és az erdő- és bányaügyi tárcák. Most, hogy ezeknek a tárcáknak betöltését fel­vetik, a kormányhoz közelálló Vre­­me azt írja, hogy a megüresedett tárcák betöltésére nem lehet számí­tani a központi igazgatásról szóló törvény meghozataláig, amely tud­valevőleg a minisztériumok számát csökkenteni fogja. Mindamellett em­legetik már a tárcák jelöltjeit és újabban erősen lancirozzák Szubo­­tics Nikola dr. parlamenti alelnök nevét, aki a vallásügyi tárcát kapná, mig az erdőügyi tárcát Popovics Veljával töltenék be. Egyesek tudni vélik, hogy az igazságügyi tárcát a kormány egy politikailag igen ex­ponált tagja venné át, akinek helyét viszont Srskics Milán foglalná el. Ha ezek a változások valóban meg­történnek, ez a Pasics-csoport elő­­törését jelentené. A parlament szerdán ismét össze­ül, hogy a pénzügyi bizottságban már elfogadott százmilliós utólagos hiteleket megszavazza. Ez csak egy ülésnapot fog igénybe venni s igy kérdésessé válik a parlament továb­bi munkaprogramja. Olyan hírek is vannak, hogy a kormány néhány na­pig ismét el fogja napolni a parla­mentet, mert nincs megfelelő • tör­vényhozási anyaga, amivel a (parla­mentet foglalkoztathatná. Hivatalos helyen még nem erősítették meg ezt a hirt. A független demokraták konfliktusa Nincsiccsel A politikai köröket az utóbbi idő­­béff'erdseif foglálkozíatja az az in­terpelláció, amelyet Budiszavljevics Pribicsevics-párti képviselő nyújtott be a külügyminiszterhez Bozsovics Grigorije Pribicsevics-párti képvise­lő mentelmi jogának megsértése miatt. Bozsovics ugyanis Cena bég­nek albán követté történt kinevezése miatt a külügyminiszterhez interpel­lációt nyújtott be, amelyben sértő kitételek is voltak Cena bég ellen. A beogradi rendőrség ezért rágalma­­zási vádat emelt Bozsovics ellen és az erre vonatkozó idézést a parla­ment elnöksége utján már ki is kéz­besítették neki. A per megindítását nagy jogsérelemnek tartják, mert a képviselőnek képviselői funkciói köz­ben elkövetett cselekményeiért im­munitást kell élveznie. A független demokraták energikus lépéseket tet­tek Triíkovics Márkónál, a parla­ment elnökénél, aki erre közvetíteni kezdett a párt és Nincsics külügy­miniszter között. A közvetítés ered­ményeképp Pribicsevics Szvetozár kedden délelőtt tizenegy órakor meglátogatta Nincsics külügyminisz­tert és három óra hosszat tanácsko­zott vele. Pribicsevics távozásakor kijelen­tette az újságíróknak, hogy Nincsics békésen akarja elintézni az ügyet, mert csak adminisztratív hibáról van szó és már meg is indult a vizsgálat annak megállapítására, hogy a hi­báért kit terhel a felelősség. Pribi­csevics ezen az afférén kívül külön­böző külpolitikai kérdésekről is tár­gyalt Nincsiccsel. Miiin asszony vallomása az adamsthali provízióról Az ankétbizottság kedden kihall­gatta Miiin asszonyt, aki Pasics Rá­­dával pörben állott az adamsthali vagongyártól felvett provízió egy tekintélyes része miatt. Miiin asszony kijelentette a bíró­ság előtt, hogy Pasics Ráda az ő el­hunyt férjével szemben volt kötele­zettségben. Férje után Pasics Ráda háromszázezer dinárt adott neki és azt állította, hogy a kapott províziót sok személy között kellett feloszta­ni. Miiin asszony ebbe nem nyugo­dott bele, de mielőtt bírósághoz for­dult, felkereste Sztojadinovics Dra­­gisa és azt ajánlotta; hogy bízza öt meg az iigy elintézésével. Sztojadi­­novics Dragisa tárgyalt is Pasics Rádával, de nem ért el eredményt. Később felkereste Miiin asszonyt Tartalia dr. ügyvéd, aki felvilágosí­totta, hogy neki az egész provízió egyötöde, egymillió csehkorona jár. Hosszas tárgyalások után, amelyek folyamán kiutasítással is fenyeget­ték, kénytelen volt aláírni egy Írást, amely szerint megelégszik egymillió dinárral és ebből hatszázezer dinárt készpénzben kap, a további összeg erejéig pedig elfogad ötszáz darab trbovljei részvényt. Kijelentette még Miiin asszony, hogy ezt az összeget az adamsthali vagongyártól neki járó provízióképp vette fel. Egy képviselőnek arra a kérdésére, hogy a provízió a vagonrendelésekből ki­folyólag vált-e esedékessé. Miiin asszony azt mondta, hogy ezt nem tudja, csak annyit tud, hogy a pro­vízió az adamsthali gyártól járt neki. A bizottság tagjai ezután a trbov­ljei szénbányák ügyében intéztek kérdéseket Miiin asszonyhoz, aki kijelentette, hogy férje ennek a rész­vénytársaságnak bizonyos számú részvényeit Pasics Ráda és környe­zete között osztotta fel és azok kö­zött, akik részvényeket kaptak, egy volt miniszter nevét is megemlitette. Egységesítik a városi taka­rékpénztárak szervezetét Krajacs kereskedelmi miniszter kijelentette az újságírók előtt, hogy minisztériumában két törvényjavas­lat készült most el. Az egyik a vá­rosi takarékpénztárakról szól és azoknak egységes működést kíván biztositani egy városi takarékpénz­tári tanács létesítésével. A javaslat kiterjed a betevők pénzének lehető biztosítására és arra, hogy* a városi takarékokban elhelyezett pénzeket milyen célokra lehet fordítani. A másik törvényjavaslat a jelzálog hi­telek kérdésének rendezésére irá­nyul. Radics István népgyülései Boszniában Radics István a horvát paraszt-

Next

/
Thumbnails
Contents