Bácsmegyei Napló, 1926. október (27. évfolyam, 271-301. szám)

1926-10-01 / 271. szám

Poštarina piacén a a gotowml 12 OLDAL « ÁRA I1/, DINAR BÄCSMEGYEI NAPLÓ XXVII. évfolyam Szuboiica, 1926 PESTEK október 1. 271. szám Megjelenik minden reggel, ünnep ntán és hétfőn délben Telefon: Kiadóhivatal 8—58 Szerkesztőség 5—10, 8—52 £lefizetés! ár ne^^erfévre 150 l a. Szerkesztőségi Zc.aj Jovin trg 3. szóm (Minerva-palota) Kiadóhivatal: Subotlca, Zmaj Jovin trg 3. (Minerva palota) Kulturális ad j A beogradi opera együttese elő fogja adni Budapesten a »Borisz Qodunov« cimü operát és tárgyalá­sok vannak folyamatban, hogy a bu­dapesti Városi Színház operett-tár­sulata, később pedig más magyar társulatok is Beogradban vendég­szerepeljenek. Az akciót nem a té­nyekre flastromozott szavakkal zsonglőrködő politikusok intézik, ha­­nem,j;reáh§...gondolkozásu üzletembe­rek, áini garancia arra, hogy a vál­lalkozás a két ország közt barátsá­gosra fordult hangulatban gyökere­zik. Az üzleti élet a politikai atmoszfé­ra^ legpontosabb légsulymérője. A Népszövetségben elhangzott paci­fista beszédek még kételyt hagyhat­nak maguk után, de ha az angol, francia, német és belga nehézipar szoros együttműködésre készül, az biztos jele annak, hogy a béke alap­jai valóban megszilárdultak. A du­nai államok gazdasági kooperációjá­ról szóló beszédek és vezércikkek üres frázisok halmazának minősít­hetők, de ha az S. H. S. királyság, Ausztria, Csehszlovákia. Magyaror­szág és Románia vasiparának repre­zentánsai vaskartell létrehozásáról tanácskoznak, az az utódállamokban felülkerekedett uj orientáció kétség­telen tünete. A színházi üzlet nem tartozik ugyan a jelentős közgazda­­sági tényezők közé, mégis ha szerb és magyar színházi körök a jugo­­szláv-magyar viszony kimélyitésére irányuló törekvést annyira értékelik, hogy már kölcsönös vendégszerep­lési tervekkel foglalkoznak, az a kül­politikai légkör megenyhülésének kedvező szimptomája. A budapesti jugoszláv követ örö­mének adott kifejezést afölött, hogy a magyarok a művészet terén is ba­ráti közelségbe jutnak az S. H. S. királysággal. Mennyivel nagyobb azonban az öröme a jugoszláviai magyar kisebbségnek, amely a két ország közt meginduló kulturális csereforgalomtól több eredményt vár, műd az utóbi évek valamennyi «szmei célkitűzésétől. Nem vagyunk túlságosan optimisták és nem szá­mítunk sem arra, hogy a felvetett szép tervek akadálytalanul megvaló­sulnak, sem pedig arra, hogy meg­valósulásuk esetén a magunk problé­mái máról-holnapra kielégítő meg­oldást nyernek. Valószínű, hogy a jugoszláv-magyar színházi béke gyümölcseit a Vajdaság egyelőre nem fogja élvezhetni, mintahögy a sportbékét is beogradi és zagrebi meccsekre korlátozta a labdarugás­­ba is nemzeti vonatkozásokat szövő nacionalizmus. Ám a várható nehéz­ségek ellenére is bízunk benne, hogy a két ország kultúrájának kézfogása előnyös befolyással lesz a Vajdaság magyar népének nemzetiségi helyze­tére. Ismételjük-e. amit már annyiszor hangsúlyoztunk és történelmi pél­dákkal illusztráltunk, hogy a szerb­ség és magyarság közt évszázado­kon át az egymásrautaltságból fa­kadó megértés benső kapcsolata fej­lődött ki? Az öncélú türelmetlenség, amelynek a végeken bő tere van, ér­vekkel nem győzhető meg. A nem­zetiségekre sulyosodó bizalmatlap­­ságot és gyanakvást sem argumen­táció, sem a békeszerződésekben biztosított intervenció nem csökkent­­heti, hanem csak a béke és a népek barátságos__közlckedésének__ az_ a szelleme, amely jótékony fuvallatá­val a háború minden gyűlölködésre uszító emlékét a múlt lomtárába söpri. A nemzeti ellentétek likvidá­lásának folyamatát, amely a gazda­sági szükségességek belátásából eredt, a népek kulturális összekötte­tésének elmélyülése csak előmozdít­hatja. A most bontakozó jugoszláv­­magyar színházi béke is egy csá­kányütés a soviniszta féltékenység kínai falára, amelynek leomlása fogja meghozni a harmóniát a nem­zeti kisebbségek és faji többségek között. Pribicsevics csak annyi jogot akar adni a jugoszláviai magyaroknak, amennyit a fasizmus juttat az olasz­­országi szlovéneknek. Ha a nemzeti­ségekkel szemben egyáltalán van jogosultsága a reciprocitás elvének, akkor a magyarság a viszonosságot méltán értelmezheti úgy, hogy olyan elbánást igényel, amilyenben a szerbség, mint nemzeti minoritás ré­szesült és semmiesetre sem vállal­hatja a felelősséget a szlovének el­nyomásáért. Azonban a pribicsevicsi mentalitásról leperegnek az érvek ési csak az az európai áramlat nyújthat ellene védelmet, amelynek egyik je­lensége a jugoszláv-magyar kultu­rális közeledés. Újra előnyomulnak a kantoni vörös csapatok LJjabb két város jutott a bolsevihiek kezére Londonból jelentik: Sanghaiból érkező jelentések szerint a kantoni vörös csapatok újból győzelmeket aktnak. A kantoni vörös csapatok né­hány napon belül most már másodszor elfoglalták Vu-Csang városát. amit Fen-Ju-Siang sanghaii főkor­mányzó csapatai alig néhány nappal ezelőtt foglaltak vissza a kantoniak­­tól. A város előtt kifejlődött ütkö­zetben mindakét fél rendkívül sok halottat és sebesültet vesztett. A kantoni csapatok ezenkívül még elfoglalták Jo-Csun várost is és innen folytatják tovább előnyomu­lásukat. Feloszlik a «Jovanovics-párt A párt tagjait csak akkor veszik vissza a radikális pártba, ha kijelentik, hogy megbánták kilépésüket — Petro vies Nasztáznak bocsánatot kell kérnie Pasiestól Pasics Hada pénteken Jelenik meg az ankétMzotiság előtt Beogradból jelentik: A politikai élet ismét elcsendesedett a főváros­ban. Csak a radikális pártban foly­ik élénk tanácskozások, amelyek hir szerint összefüggésben vannak a Jovanovics-párt likvidálásának \ kérdésével. Mint értesülünk. Szta- I nojevics Áca a Jovanovics-párt visszalépni készülő tagjaira vonat­kozólag azt az instrukciót adta a radikális párt vezetőségének, hogy a Jovanovics-párt minden tag­ját vissza kell venni, de csak azzal a feltétellel, ha aláírnak egy nyilatkozatot, amelyben ki­jelentik, hogy megbánták kilé­pésüket. Eddig a Jovanovics-párt négy tagja jelentkezett felvételre, de a párt többi tagjának jelentkezését is vár­ják. Ugyanez a helyzet Petrovics Nasztáz visszavételére nézve is, sőt vele szemben Sztanojevics Áca még szigorúbb feltételt szabott. Petro­vics Nasztáz már három héttel ez­előtt kérte visszavételét a pártba, de eddig még direkt választ nem kapott. Sztanojevics Ácának az a kö­vetelése. hogy Petrovics Nasz­­taz kérjen bocsánatot Pasicstól. Politikai körökben nagy érdeklődés­sel várják, hogy Petrovics Nasztáz milyen álláspontot foglal el a köve­teléssel szemben. Magyarország szabad zć 1 kap Splitben? Beogradi politikai körökben óriá­si feltűnést keltett a londoni Times­­nek az a híradása. ■! ógy a jugoszláv­­magyar közeledés nagy lépé sei ha­lad előre. A Times szerint a jugoszláv kormány spliti sza­bad zónát ajánlott fel Alagyar­­országnak. Ezt a szabad zónát Magyarország akkor kapná meg, ha a Split—beo­gradi vasúti vonal kiépül. A jugo­szláv kormánynak — írja a Times — ezzel az ajánlattal az a célja, hogy megerősítse külpolitikai hely­zetét Olaszországgal szemben. Pastes Rada pénteken reggel Baogradba érkezik Pasics Rada értesítette barátait, hogy péntek reggel érkezik Beo­gradba. Pasics Rada még pénteken meg fog jelenni az ankétbizottság előtt és számot fog adni azokról az ügyekről, amelyekben Sztojadino­­vics Dragisa vádakat emelt ellene. A csehszlovák képviselők jugoszláviai útja A csehszlovák képviselők jugo­szláviai utjának programját végleg megállapították. A képviselők vasár­nap délután három órakor érkeznek Szuboticára, ahol a parlament kikül­dött bizottsága fogadja őket. Szubo­­ticáról öt órakor indul tovább külön­vonatjuk, melyet Noviszadig repülő­gépek fognak kisérni. A beogradi ál­lomáson a kormány tagjai, Trifko­­vics házelnök, a hadsereg főtisztjei várják a képviselőket, akik másnap délelőtt résztvesznek a szkupstina ünnepélyes ülésén. Délben bankettet adnak tiszteletükre. Kedden a ven­dégek az ismeretlen katona sírját ke­resik föl, majd elutaznak az ország vidéki városaiba. Bacsinics Rude lemondott a parlamenti titkárságról Zagrebból jelentik: Bacsinics Ru­de horvát parasztpárti képviselő, a parlament titkára, Splitből táviratot intézett Radics Istvánhoz, a horvát parasztpárt elnökéhez, amelyben közli, hogy lemondott a parlament .titkári tisztségéről.Trifkovics Már- i kőhöz, a parlament elnökéhez a kö-i vetkező szövegű táviratot intézte Bacsinics: — A horvát szokolisták ellen Dub­­rovnikban történt példátlan támadás következtében és tiltakozásom jeléül van szerencsém bejelenteni, hogy a parlamentben viselt titkári tisztsé­gemről lemondok. Uzunovics miniszterelnökhöz ezt a táviratot intézte Bacsinics Rude: — Tanúja voltam annak, amikor Dubrovnikban a csendőrség Sztepa­­novics őrnagy parancsára rátámadt a horvát szokolistákra és gyereke­­két, lányokat példátlan módon bán­talmazott és véresre vert. Amikor ez ellen felszólaltam, ,a csendőrőrnagy azt válaszolta: Le kell őket mészá­rolni. A dalmáciai horvát nép nevé­ben elvárom, hogy a vizsgálatot eb­ben az ügyben a legnagyobb szigor­ral fogják lefolytatni és be fogják bizonyítani, hogy a dalmáciai horvát nép nem lehet védtelen pária. Tilta­kozásom jeléül lemondok a nemzet­gyűlési titkári tisztségemről, mert úgy tartom, hogy amig ezt a táma­dást meg nem torolják, nem lehetek a parlament tisztikarának tagja. Nem volt konfliktus Trifkovics Márké kazei­nok és a csehszlovák képviselő között A Politika legutóbb azt irta, hogy a csehszlovák képviselők útját elő­készítő Uhlirzs csehszlovák képvi­selő és Trifkovics házelnök közt konfliktus támadt. Uhlirzs a csütörtöki napon erélye­sen megcáfolta a hirt és kijelentette, hogy közte és Trifkovics házelnök közt semmi differencia nem volt. A kormány előkészíti a parlament munkáját A minisztertanács csütörtökön dél­előtt ülést tartott, amelyen a parla­ment anyagának .elűkésgitésfitól tár-

Next

/
Thumbnails
Contents