Bácsmegyei Napló, 1926. július (27. évfolyam, 178-208. szám)

1926-07-01 / 178. szám

Piätafte»’ pJaééna ! ÍZ OLDAL * ÁRA 1 ■/, DINAR XXVIL évfolyam Megjelenik minden reggel, ünnep Telefon: Kiadóhivatal 8—58 Szeri Szuboiica, 1926 CSÜTÖRTÖK Julius 1. 178. szám hétfőn délben 5-10, 8-52 Kezüket csókolj« Olvassuk, hogy a nők nemzetközi beketigája julius első felében Dub­­linban kongresszust tail, melynek napirendién kimagasló pontként« szerepel a nemzeti kisebbségek kér­­dése. Olvassuk: elkészült már a kon­gresszus plakátja is, mely »rokkán fonó nőt ábrázol, amint vágyako­zóan tekint a közeledő békegálamb ele. A kiskésit neki nekünk még csak ez hiányzott. Még csak az hiány­zott, hogy a nemzetközi Bédi- Sclrwimmer Rózák kössenek belénk s nagy fájdalmainkat, nagy igaza­inkat használják ki politikai műked­velő színházuk kellékeinek. Még csak az hiányzik, hogy jótékonysá­gi egyletek terjesszék ki ránk álak­tivitásuk társasági játékát és brid­­ge-ezzenek. vagy mnlijong-ozzatiak velünk, szegény kisebbségekkel. Majd rendeznek számunkra műked­velő előadást, a helyi szervezetek titkárai játszók, majd mindenütt az amorozó t s kedves nejük őnagysá­­ga lesz — életkorra való tekintet nélkül — a szubrett. Ahogy szóra­koznak gyermeknappal és rokkant­nappal, úgy fognak majd kisebbsé­gi napokat is rendezni, zsákbafu­­tással. lepényevéssel, világpostával és tombolával egybekötve. Este majd lampionos pezsgösátor alatt gyűlik össze a fiatalság s vakító rakéták teszik felejthetetlenné a majálist — pardon! ■ „a kisebbségek kevésbé inajálisi napját. Küszlihaml. Hölgyeim — ne mél­­tóztassanak fáradozni a mi lelkeink megmentésével. Mi nem vagyunk még veszendő szerecsenek, bukott nők és elhagyott gyermekek. Mi még nem tartunk ott, hogy jóté­konyságot kérjünk, de még ott sem, hogy kötelesek legyünk jótékonysá­gukat eltűrni. Ami munkát asszony elvégezhet, azt elfogják végezni a mi asszonyaink. A gyerekeinket a magyar anyák tanítják meg magya­rul. a család körén belül a nemzeti érzés tűzhelyét ők védik, őt táplál­ják emberük A magyar szónak ők a legelszántabb védelmezői, Vesta­­szüzek a nemzeti érzés oltára mel­lett. De nem nőegyleteskednek a ki­sebbségi sorssal, itt nem kellenek védnöknők, titkár urak és választ­mányi tag-önagyságák. Mi rossz al­kalom vagyunk dilettáns-közszerep­lők számára. Csókoljuk drága ka­csóikat és esszük a zúzáikat, de ne konferenciázzanak felőlünk, ne li­­gázzanak rajtunk és talán — hagy­juk egymást békében. Nem vagyunk mi »tészta ■ az Önök számára, ked­­\es hölgyek. Nehéz sor a mienk, nehéz meg;, (adni az Istennek, ami Istené s a csá* szárnak, ami a császáré úgy, hogy egyformán örömük teljék a szolgá­latunkban. Híveknek kell lennünk sorsunk uraihoz s híveknek kell ma­radnunk nemzetiségünkhöz és nyel­vünkhöz — mit segít itt nagyságos asszonyok a dublini konferencia? Talán méltóztatnak majd tiltakozni Pribicseyics iskolapolitikája ellen, dalán határozati javaslatot méltóz­­ta.ínak majd elfogadni a bezdáni ol­vasókör megnyitása, érdekében s a hozandó határozatot »hasonló állás-E!fiifizetési ár negyedévre 150 din. Szerkesztőségi Zmaj Jovin trg 3. szám (Miiserva-palota) Kiadóhivatal: Subotica, Zmaj Jovin trg 3. (Minerva palota } Q $£cfljából < ítieg méltóztatnak 1 eni a világ összes nőegy Vagy talán, mint Aristo nnes vígjátékéban, össze méltóz­tatnak esküdni s megtámadják a hitvestársi kötelesség teljesítését a materiekkel szemben, akik pél­dául ellenzik a nemzeti kisebbségek­nek a községi közigazgatás közvet­len intézésébe való bevonását. A rokka mellett ülő nő. aki várja a siilt galambot — valóban kitűnő rajzötlet, kitűnő plakát, egyformán jellemzi az árut és az árust. Nekünk azonban más munka kell és más plakát. A mi munkánkat a magvető, a szántó-vető magyar képe 'szim­bolizálja. Nekünk az ugart kell fői­től ni s porhanyóvá kell tenni az anyaföldet, hogy nekünk is terem­jen virágot és halászt. A mi asszo­nyaink munkáját szeretnék képben ábrázolni? Fessék meg a magyar anya képét, aki gyereke főié borul s a magyar ábc-re vezeti gyereke kezében a palavesszőt. Fessék meg plakátnak a magyar anya képét, aki pótolja mindazt, amit az iskola el­mulaszt, aki nemcsak magyarul írni és olvasni tanítja meg gyermekét, de megtanítja a magyar múlt nagy­jainak becsülésére is. Nőegyletét alakítani, kisebbségi Duna-ünnepélyeket, közéleti majá­lisokat rendezni — mi még nem érünk rá. A mi asszonyaink csak ko­moly, komor férfimunkában lehet ­nek velünk egyenlő társak. Majd ha nem lesz már több keserű pro­blémánk. akkor majd kezdhetünk mi is nőegyletet játszani. De addig — dolgoznunk kell, férfinek, asszony­nak egyformán. Mit tudják ezt Önök, drága nagyságos asszonyok — Du­­blhiban. Pusztító földrengés mindenfelé Erős földrengés vonult végig Europa nagy részén, Anatolian, Szumátrán és a kaliforniai pariok mentén Badenbóil jelentik: Hétfőn este tíz óra tizenöt perckor a svájci állomások szeizmográfjai közeli földrengést jelez­tek; amelyeknek föíészke valószínűleg Olaszországban volt. .1 sorozatos föld­lökéseket Zürichben és környékén is érezték, még sokkal' erősebb volt azon­ban a földrengés hatása a bad eni ~í<> környékén. A badeni tartományban a Rajna mel­letti Braisbacbban az utcák kövezetén óriási horpadások támadtak és a házak nagy része megrepedt. A la­kosok fejvesztetten menekültek a városból. A földrengés hullámai Sclnyartzemvaldoii keresztül átvonultak a badetii tartomá­nyon és két percig tartottak. A földrengés pusztítása Keletanatóliában Athénból jelentik: A szombati földren­gés a legerősebben Kréta szigetén volt. A caudiai múzeumban felbecsülhe­tetlen károkat okozott a földrengés és nagy értékű műemlékek pusztul­tak cl. Giuisosban nagyértékii freskók pusztul­tak. el a földrengés következtében. Gö­rögország más részeiben is jelentékeny k,yrol.;Vr okoztak a föWfökések. Műemlékeket pusztított el a földrengés Görög­országban Angolából jelentik: Keletanatóliában két percig tartós heves földrengés pusz­tított. f etheísben több épület és egy me­cset beomlott, többszáz ház súlyo­san megrongálódott. A lakosság rémülten menekült a vá­rosokból. Nagy károk Kaliforniában Nevyorkból jelentik: A kaliforniai partok mentén is óriási károkat okozott a földrengés, amely Santa Barbara kö­rül végezte a legszörnyübb pusztításo­kat. A város környékén a legutóbbi földrengés alatt elpusz­tult és csak nemrég felépített há­zak ismét romokban hevernek. Nagy a kár a kaliforniai partvidék men­tén másutt is. Száznál több halottja van a szumátriai Jóid­­rengésnek Batáviából jelentik: Szamaira nyu­gati partvidékén Pandoing környékén he­ves földrengés pusztított. A telefon- és tdviróösszekötletés az egész vidéken megszakadt. A legnagyobb pusztítást a földrengés Pandiong városban okozta, ahol a város valamennyi épülete bedőlt és száznál több halálos áldozata van a katasztrófának. Ezenkívül igen nagy a sebesültek szá­ma is. Hirtelen elnapolták a nemzetgyűlést Megkezdődött a képviselők nyári szünete Beogradból jelentik: A szerdai nap folyamán a kormány és a parla­ment elnöksége közt élénk tárgyalá­sok voltak a parlament munkarend­jéről. A tárgyalásokon resztvettek a kormánypárti klubok elnökei is. Mi­után a kormánypárti klubok részéről az a kívánság hangzott el, hogy ad­ják meg a képviselőknek a nyári szabadságot és miután a kormány­nak amúgy sem 'volt programja a parlament számára, a tárgyalások azzal az eredménnyel végződtek, hogy a parlamentet elnapolják. A nyári, szünet a kormány és a parla­ment, elnökségének megállapítása szerint már csütörtökön megkezdő­dik. Ez a döntés a pártok körében általános örömet keltett, még az el­lenzéken is. amely pedig állandóan azt hirdette, hogy a parlamentnek dolgoznia kell. Ami a parlament további munka­rendjét illeti, azt határozták, hogy a szünet alatt • szeptemberben rövid ülésszakot hívnak össze, amelyen a neptuni konvenciókat és esetleg lament elnöke elmondotta, högy in­tervenciója teljes sikerrel járt. A pénzügyminiszter azonnal elrendel­te, hogy az árvíz elleni védekezés céljaira a pénzügyi hatóságok nyom­ban bocsássák rendelkezésre a pénz­ügyi eszközöket. Hasonló előzékenységgel talál­kozott valamennyi illetékes pol­gári és katona hatóságnál, ahol műdén formaság mellőzésével a lehető leggyorsabban intézkedtek, A védelmi munkálatok teljes erővel folynak, sokkal hatékonyabban, mint a két év előtti árvíz alkalmával — fejezte be nyilatkozatát Trifkóvics a pénzügyminisztériumban. A par-1 Márkó. Neudorfer államtitkár cikke a b aim oki gyűlésről által megtámadott Radics-pártiakat más sürgős javallatokat intéz­nek el. Trifkóvics Márkó az ár­víz elleni intézkedésekről A Duna áradásának kérdésével élénken foglalkoznak á képviselők, különösen a vajdaságiak, akik az egész napon át szinte percről-perc­­re érdeklődtek a földművelésügyi minisztériumban az újonnan érke­zett jelentések iránt. A Bdcsmegyei Napló munkatársa beszélgetést foly­tatott Trifkóvics Márkéval, a parla­ment elnökével, aki az árvíz elleni védekezés érdekében interveniált a földművelésügyi minisztériumban és Zagreobó! jelentik: Neudorfer Mű­kő pénzügyi államtitkár a Dom leg­újabb számában beszámol a Radics­­párt baimoki gyűlésén történt ese­ményekről. Az államtitkár cikkében azzal vádolja a gyűlésre kirendelt karhatalmat, hogy a dobroyoljácok puskatussal ütlegelték. — A gyűlés a legteljesebb rend­ben folyt volna le — irja — ha a rendőri védelem nem lett volna. A résztvevők maguk elkergették volna a támadókat. Az a benyomásunk,

Next

/
Thumbnails
Contents