Bácsmegyei Napló, 1926. május (27. évfolyam, 119-150. szám)

1926-05-01 / 119. szám

28 OLDAL * ARA 3 DlffÄR PaBariu pliAml NAPLÓ XXVI'. évfolyam Szuhotica, 1926 SZOMBAT máius 1. 119. szám Skegjeíenik miadea reggelt ünnep után ja hétfőn délben í eleien: Kiadóhivatal 8—58 Szerkesztőség 5—10, 8—52 Előfizetési ár negyedévre 150 dia. Szerkesztőségi Aleksandrova uL 4. (Rossia Foneiére-paloU) Kiadóhivatal i Suhotiea, Aleksandrova nLl. (Lelbach-palais) Május elseje Az energiák felpezsdülésének, az életkedv nekíszi'ajodasénak, e vágyak felvirágzásának, az ifjúság szent mámorának és > id >tt bal­gaságainak évadnyitásét ünnepel­jük. A fiatalok egetvivó remények dithirambikus eksztázisával, a? öregek a dolgok menetébe bele­törődő rezignéció méla mosolyá­val. Az érintetlen illúziókkal ko­­szoruzott bo dog gondtalanság szerenádot ad az ablak alrtt, amely mögött a fantázia a gyö nyörüségek párád csőmét rendezi be s kéjesen merül e! az ibo ya, orgona és gyöngyvirág i iatónafe narkotikumában. Mily n jő az élet poézisének szirmait lépegetni és nem gondolni a rea'itáso' fagyosszentjeire. Könyö ig vaj­­kain? a tern észet ajándékainak bőségszarujában és nem érezni a csontig hatoló tüskéket, amelyek az örömök rózsáit védik a szer­telen mohóság ostromától. De május elsejét, amikor a flata ság trónra ül és i kormány­­pálcája intésével térdre kénysze riti a gondot, szomorúságot és-­­ketségbeesésí, a társadalom leg fiatalabb osztálya, a munkásság is égő piros betűkkel irta be a naptárba. Harminchét évve! ez­előtt mondta ki a párisi nemzet­közi munkéskonnresszus, hogy május első napján a szervezet! munkásság tegye le a szerszámot és a tavasz megváltó hatalma iránt lerótt hódolatból merítsen u erőt a munka jogaiért vívott küz­delme folytatására. Tüntető felvo nulásokat nem engedélyeznek, mert soha nem volt olyan nagy szükség arra, hogy a nyughaíaí- Ianság fel-felcsapó hullámait ha­tásági ővóintézkedések Neptun­­szigonyával fékezzék meg, mint most, amikor a világ nem gyó­gyult még ki teljesen a háború okozta seblázból. Magát a május elsejei munkaszünetet azonban, mini a szakszervezeti mozgalom szimbolikus jelentőségű vívmá­nyát, a szervezett munkások vál­tozatlanul megtartják. Csend bo­rul a gyárakra és ipari mü helyekre és a munka hadse­regének katonái a pihenést az osztályharc fegyvereinek köszö­rülésére ford tják. Az egyházi és világi törvények által megsza­bott munkaszüneti napokat egy­­gyel megtoldják, hogy munkájuk értékét és szociális törekvéseik súlyét annál nyomatékosabban demonstrálják. — Dolgozni kell, hogy megélhessünk, de rendes megélhetés kell ahhoz, hogy ren­des munkát végezhessünk — hír deti a proletariátus akaratos hit­tel és célkitűzéseinek bátorító példáját látja a tél megpróbálta­tásaiból diadalmasan kibontakozó májusi tenyészet pompájában. Hányán vannak azonban, meny­nyire kiszélesedett az utóbbi év­iizedben azoknak a frontja, aki k t sem a fiatalság pogány vi dámsága, sem a munkásság me­­gaLizó előretörésének lendülete nem emel ki a katasztrofális vi­szonyok rabságából. Hányán van­­a'<, akik idő előtt megöregedtek és a gyermekség mesevilágából egyenesen az élemedett kor a - konyi pesszimizmusába zuhantak. Hányán vannak, akiket a normá­lis medréből kiöntött fejlődés szökőárje sorsközösségbe mosott össze a proletáriátussal, anélkül, hogy a burzsoáziára nehezedő óriási terhektől megszabadította volna. Kereskedők, iparosok, me­zőgazdák és honoráciorok ful­­doklanak a gazdasági válságban f>s nem tudnak partra úszni az «dók vagy az agrárreform rájuk koloncoit mázsás köveitől. Tilta­kozó meeting, uccai tüntetés, sztrájk: a munkásság egész arze­nálja igazolást nyert előttük, de n m találják meg helyüket a tra­gikus eltolódásban. Az idők jele, hogy a május 'dsejébő! kiáradó vigasztalásra és biztatásra most éppen azoknak az osztályoknak nagy tömegei vannak ráutalva, amelyek menta­litása ellen a munkásünnephez fűződő tradíciók irányulnék. Uzunovics miniszterelnök Nisbe utazott Pasics Abbáziába készül — A kormány egy tagja névtelenül éles hírlapi támadást intézett Niiic»ic3 és Makszimovics ellen *— Még nem biztos a kormány parlamenti többsége — Miletics Szlavko cSr. közegészségügyi miniszter nyilatkozata a vajdasági radikális képviselők magatartásáról Húsvéti szünet a politikában Bcoérádból jelentik; A nagyc .mtó:. megkezdődött pravoszláv Jmsx&i áa;;e­pek teljes eseménytelen séget idéztek elő árpolitikái életben. Ez annál is inkább érthető, mert normális körülmények kö­zött is eseménytelenül szokott lefolyni a kormányválság megoldásának másnapja. A csütörtöki eseményekkel a válság első fázisa lezárult és most a parlament összeilléséig — hacsak valami váratlan fordulat nem történik — nem kell külö­nösebb eseményektől tartani. A váratlan fordulat azonban a mai feszült atmo­szféra idején mindig bekövetkezhetik. Ez alkalommal nem Radios Istvántól lehet az indító lökést várni, mert Radios csü­törtökön megmutatta, hogy szükség ese­tén tud takarékoskodni is a szavakkal, hanem a radikálisok szélső jobb oldalának Makszimovlcs és Nlncslcs ellen in­dított akciója ejti aggodalomba azo­kat, akik a radikális-párt megren­dült egységének helyreállításán fá­radoznak. Serh Nikics, sem Makszimovics nem mutatnak hajlandóságot, hogy napi­rendre térjenek a támadások felett és várható, hogy a kölcsönös nyilatkoza­tokkal és sajtókampánnyal még jobban kiélezik a helyzetet. Ez a körülmény megnehezíti Uzunovics miniszterelnök helyzetét, annál is inkább, mert a miniszterelnök legutóbbi nyilatko­zatából kiderül, hogy Uzunovics sincs tisztában azzal, hogy Pasics tá­mogatni óhajtja-e a kormányt, vagy nem. Mindenesetre megállapítható, hogy Uzu­novics miniszterelnök a válság eddigi le­folyása során olyan dllamlértiiü képes­ségekről és 'olyan politikai elasztidtás­­ról tett tanúságot, amelyet tőle, aki ed­dig mint reszortminiszter meglehetősen háttérbe szorult, senki sem várt és a miniszterelnök ilyen módon megnyilvá­nult politika! képességei némi reményt nyújtanak arra, hogy Uzunovicsnak si­kerül biztosítani a helyzet fentartását Az ellenzék a maga részéről a kívül­álló szemlélő pozícióját foglalja eL El­határozó lépések az ellenzék részéről Itta- töméinek, sót a komplikált helyzet­re való tekintettel ' azok a kulisszamögötti tanácskozá­sok is, amelyek egyes ellenzéki pár­toknak a kormányba való belépésé­ről folytak, félbeszakadtak. Az ellenzék ugyanis arra az állás­pontra helyezkedik, hogy a mostani vál­ságos események között a kormányba való belépéssel nem érdemes kockáztat­ni más kombinációban való részvétel le­hetőségét, Az ellenzék egyelőre csak­­arra szorítkozik, hogy továbbra is sür­gesse a korrupció elleni törvény napi­rendre tűzését. Az ünnepék miatt egyébként úgy a kormánypártok, mint az ellenzék részé­ről a legtöbb politikus elhagyta Beogra­­dot, vagy a közeli elutazásra készül. Uzunovics miniszterelnök már elutazott Nisbe és szombaton valószínűleg elhagy­ják a fővárost a kormány többi tagjai az ríj- miniszterekkel együtt, akik péntek délelőtt átvették hivatalukat, Az ellenzéki vezérek közül Priblcsevics a gánátba utazott, hogy résztvegyen a független demokrata-párt Novibecsejes tartandó nagygyűlésén. Valószínűnek tartják, hogy Pastes Nikola a legközelebbi na­pokban Abbáziába utazik ott nyaraló családja látogatására. Nincs, kizárva azonban, hogy Pasics megvárja a parlament ülését, hogy személyes je­lenlétével befolyást gyakoroljon a radi­kális klub elhatározására. A helyzet súlypontja ugyanis a ra­dikális klubon van, amelynek első ülése elé az egész politikai világ fe­szült érdeklődéssel tekint. A radikális kiub előreláthatólag májat 4. és 6. közötti időben fogja ülését meg­tartani. Uzunovics miniszterelnök neu tudja, Pasics bizalommal vau-e a kormány iránt oí családom körében fogom eltölteni Pénteken délelőtt Uzunovics minisz­terelnök felkereste Pasicsot. Amikor Pasicstól. visszatért a miniszterelnökség­re, Uzunovics az újságíróknak a követ­kezőket mondta: — Pasicsnál voltam és kellemes ünne­peket kívántam neki. Elutazom Nisbe, a husvétot. — Bizalommal van-c Pasics-a kor. rnány iránt? — kérdezték az ujságirók. — Ezt nem tudom. Majd meglátjuk május 5-ikén — felelte rá a miniszter­­elnök. Nincsics és Makszimovics lemondását és a radikális párttő! való kizárását követeli egy aktiv miniszter Ntncsics külügyminiszter és Makszi­movics belügyminiszter ellen most már Miletics' Krszta volt miniszter után a kormány egy aktiv tagja is sorompóba lépett. Ez az aktív miniszter egyelőre névtelenül nyilatkozik a Politika pénteki számában. Kijelentette a nyilatkozó miniszter, hogy Ninesicset és Makszimovicsot ki kell zárai a radikális-pártból, meri — mondotta —■ a radikálisak nem engedhetik meg, hogy a párt bármely tagja, pártpolitikai célokra, bármilyen * ' formában is felhasználja őfelsége a ki­rály nevét. ' De a kizárást megelőzőleg a nyilat­kozó szerint a két megvádolt miniszter­nek másformában is le kell vonnia a konzekvenciákat. — Állami miniszterek, akik ellen ilyen súlyos vád hangzott el egy ra­dikális vezér részéről, aki nemrég soég kollégájuk volt, ne a miniszteri bársonyszékből válaszoljanak és vé­dekezzenek — mondotta nyilatkozatában az a&Jfv

Next

/
Thumbnails
Contents