Bácsmegyei Napló, 1926. május (27. évfolyam, 119-150. szám)

1926-05-01 / 119. szám

% ofđal BACSMEGYEI 1APL0 »rfatortar. A megtámadott miniszterekhez közel­álló körökből a Politika ezt a választ kapta Milerics Krszta legutóbbi nyilat­kozatára: — Ezek az arak mernek nyilatkozni a radikális képviselőklsMfan azzal a kö­vetelésükkel, hogy Nincsics, Alakszimo­­vies és Szrskics ellen interpellációt nyújtsanak be. Szépen fog etsiUid a ter­vük, hiszen semmi befolyásuk sincs a képviselőklabbart. vannak a Jovanovies—Pasics-fiBe potíti kai nézeteltérés ügyében. Felhatalma­zást senkitől sem kért, ezt atraál kevés­bé tette, mert nem egy csoport nevében beszéli, a nyilatkozatában nem állította, hogy valamely csoport részéről íelba-. talmazása van és azt sem állította, hogy a vajdasági radikálispárti képviselők kö zött különféle, ellenétes irányú csopor­tok vannak. 1925 máim 1. Gro! Milán feltűnést keltő cikke a Politikában Megszólalt erről a kérdésről Círol Mi­­íáa demokrata képviselő is, aki cikket irt a Politikába *Panaszra a királyhoz« címen. — Pasics a valóságban már három évvel ezelőtt megbukott — írja többek között Grol — és azóta vonszolta maga után az összezavart, elernyedt országot Az utolsó két évben kisebbsége volt és Pribicsevics, vagy Radics segítségévei tartotta magát hatalmon, merőben ellen­tétes politikai jelszavakkal. •— A pártfőnökök meghallgatása foly­tán megállapítást nyert, hogy Pasics az ország általáitos hangulata, valamint ama személyi körülmények következté­ben, amelyek legutóbbi bukását előidéz­ték, nem képes a parlamentben, egyetlen csoporttal sem, munkaképes töbfrséget alkotni■. — Mit lehetett elvárni az uralkodótól ilyen helyzetben? Azt, hogy alkotmá­nyos döntőbírói szerepében, miután meg­hallgatta a radikális klub ionokét és a radikális-párt főnőkét, akik nem nyúj­tottak lehetőséget más személyi kombi­nációra, tovább menjen és a radikális­­párton kívül keresse a megoldást A korona azonban, hogy elkerülje a választásokat, a pártatlanságába vetett hit kockáztatásával is, teljes Jóakarattal azon volt, bogy a kibon­takozásban a radikálisoké maradjon a döntő sző. — A válság ilyen megoldása újabb kegy volt a radikális-párt számára, de ők elvesztettek minden ’mértéket s csak Így érthető az a követelésük, hogy ami­kor senki sem akar Pasiccsal tartani, a király tartson Pasiccsal és ültesse még­­egyszer az ország nyakára, - a közhan­gulat és a közérdek ellen. — Pasics elégedetlenjei pedig, akár közvetlenül felhasználták a király nevét Pasics ellen, akár nem, már magával a hatalomra való törekvéssel bizonyos be­folyást gyakorolhattak abban a körben, amely olyan érzékeny, ha a hatalomról van szó. De ha közvetlenül kihasználták volna is pozíciójukat 'á »legmeggyőző­­désesebb monarchlsták« zárt körében, az is jelentéktelen epizód volna, ha arra a rendszerre gondolunk, amelyet a ra­dikálisok nyíltan és kíméletlenül kiépí­tettek a király nevének felhasználásá­ban. — A február S-lki választásokon a ra­dikális-párt vezetői és a hatalom vezetői a király nevével agitáltak. Nem völt olyan kerület, ahol a radikálisok ne »a király urnáját« mutogatták volna a sza­vazóknak. A szabottra! kerületben a ra­dikális-párt vastitgbetüs plakátokon *a király, a hadsereg és a nemzet nevében* hívta fel a szavazókat. Embereket letar­tóztattak és holtra vertek ezzel a jel­szóval. Grol Milán cikke általános feltűnést és a radikálisok körében nagy megütközést keltett. Radics Zagrebfcan Radies István Pucelj földmivelésflgyi miniszter társaságában pénteken reggel megérkezett Zágrábbá. A borvát pártve­zér a szombatot otthon tölti, vasárnap pedig Cetjébe utazik, ahol résztvesz a szlovén Padics-párt és a Pucelj-féle Kmet-pári közös nem-ülésé®, amelyen nagy beszédet fog mondani. Pucelj mi­niszter még a pénteki napon továbbuta­zott Szlovéniába, hogy a vasárnapi gyű­lésre a szükséges előkészítő munkálato­kat irányítsa. Rohanok a mentőkért ... Szenzációs trükkel megszokott a főtárggalásról egy két és fél évi fegyházra ítélt magánhivatalnok Budapestről jelentik: Detektivfilmbe beillő izgalmas jelenet játszódott le pénteken délelőtt a budapesti büntető­törvényszéken. Weisz Sándor magán­­hivatanok és társai állottak a törvény­szék előtt. A vádlottak több papirkeres­­ked'-sben és fextilüzietben csalásokat és lopásokat követtek el, amiért Weisz Sándort a bíróság két és fél évi fegy­­házra ítélte. Amikor az Ítéletet kihirdették, velöt­­rázá sikoly hallatszott a teremben. Weisz Sándornak a hallgatóság részére íentartott padsorokban ülő édesanyja felugrott és rikoltva eszméletlenül vágó­dott el. Ebben a pillanatban a vád at­tak padjáról felugrott az elitéit Weisz Sándor és „Rohanok a mentőkért I“ kiál­tással kiszaladt a tetemből. Weisz Sándnr természetesen nem a, telefonhoz szaladt, hogy a mentőket hívja, hanem még mielőtt az utána­rohanó fogb :’örök megakadályozhatták volna, elhagyta a törvényszék épületét és eltűnt az uccán. Az örök hiába ke­resték, már nem sikerült megtalálni. A megszökött Weisz Sandor ellen az ügyészség körözőlevelét bocsájtott ki. Csauljev komitácsi vajda gyilkosát felmentette a milánói bíróság , Azért 5lt, mert halállal fenyegették Milánóból jelentik: A milánói biróság három napig tartó izga!roas tárgyalás után ítélkezett Csaulyev Petár macedón komitácsi vezér gyilkosa, Sztefánovics Dimitrije fölött, aki 1924 decemberé­ben egy milánói kis varieté előtt meg­leste és öt revolveriövéssei megölte a komitácsivezért. A gyilkos a tárgyalá­son beismerte tettét és azzal védekezett, hogy a gyikasságoi végre kellett haj­tania, mert társai megfenyegették, hogu őt ölik meg, ha nem hajt a végre a\ gyil­kosságot. A bíróság több magasrangu bolgár tisztet hallgatott ki tanúként, akik iga­zolták a vádlott állításait. Sakolo Paolo varieté-tulajdonos előadta, hogy hallotta, amikor Sztefánovics Csaulyevra olaszul rákiáltott: — Meg kell halnod, mert megölted Alekszandrov Tódort! Amikor ezeket a szavakat kimondotta, ötször elsütötte a revolverét és Csaulyev holtan rogyott össze A íanukihalgatások, valamint a per­beszédek után a biróság a vádlottat fel­mentette. Az ítélet indokolásában a bíróság kimondotta, hogy a főtárgyalá­son beigazolást nyert, hogy a vádlott' életveszélyes fenyegetés ellenállhatatlan kényszere allatt követte el a gyilkos-] ságot. Trumbics nyílt levele Pasicshoz Pasics volt miniszterelnök a radikálisa párt főbizottságának ülésén tudvalevőleg azt mondotta, hogy a föderalista eszmét külföldről importálták az országba. A kijelentésre válaszképpen Trumbics An­te, a horvát föderalista horvát paraszt­párt elnöke pénteken nyílt levelet inté­zett Pasicshost, amelyben felszólítja, hogy cáfolja meg beszédének azt a ré­szét, vagy pedig nevezze meg, hogy honnan és milyen módon importálják az országba a föderalista eszmét. ftr. Miíetics Szlávkó kijelenti» hogy a vajdasági radikálisok kost nincs Jovaoovics Ljnba-csoport I-r. jjUletlcs Szlávlkő közegészségügyi miniszter, a noviszadi kerület nemzet­gyűlési képviselője a Politikában vála­szolt arra a Bácsrnegyei Naplóban is megjelent nyilatkozatra, amely Lalose­­vics Joca dr. szombori képviselő és> tár­sai álláspontját körvonalazta a Pasics— Jovanovics-afférral kapcsolatban. Dr. Miletlcs Szlávkó válasza a következő: — Kötelességemnek tartom kijelente­ni, hogy a vajdasági képviselők »Jova­­novics Ljuba-féle csoportja« soha sem állt fenn, vagy legalább is mint ilyen so­hasem jelentkezett s azt hiszem, hogy a főbizottság ülése után a radikális-párt kebelében nem is állhat fenn. Nem tu­dom, hogy mit fog csinálni Lalosevics Joca nemzetgyűlési képviselő, akit ez a nyilatkozat említ és azt sem tudom, hogy milyen álláspontra fog helyezked­ni a klubban és a radikális-pártban, mert ezt nem közölte-velem, de tudom, hogy a vajdasági képviselők, akik közül ezekben a napokban csak kevesen vol­tak együtt, senkit sem hatalmaztak fel orra, kegy nevükben nyilatkozatokat adjon a •■.mjdasági radikálisok magatar­tásáról, sem arra, hogy bírálatot mond­jon a főbizottság ülésén történt szava­zásról, amelyről ez a névtelen nyilatko­zat nem híven számol be. Eddig a vaj­dasági radikális ■ képviselők között nem volt többség és kisebbség és remélem, hogy a Vajdaság és a radikális-párt ér­dekében van, hogy ezentúl se legyen s ezért hibát követett el a nyilatkozat Író­ja, amikor valamely állítólagos többség nevében, amely őt nem hatalmazta fel — a fentartás mellett is — amelyet a nyi­latkozat elején a politikai illem nevében tett, olyan otrombán beavatkozott egy vitába, amelyet nem a nyilvánosság előtt elhangzó nyilatkozatokkal, hanem illetékes pártfórum előtt intéznek eb Éppen azok miatt a súlyos feladatok miatt, amelyeket a pártnak a Vajdaság szanálása érdekében kell teljesítenie, kö­telességünk, hogy megőrizzük a radiká­lis-párt erejét és hogy ne rohanjunk ki nyilatkozatokkal bizonyos csoportok ne­vében, amelyeknek a pártegység érde­kében nem kell és nem lehet fennállnlok. Álarcos rablók kirabolták a sibeniki postaautót Egy utast megölt a rablóbanda Zagrebből jelentik: A zagrebi pos­taigazgatóság pénteken távirati ér­tesítést kapott, hogy a hajnali órákban egy álarcos rablóbanda kirabolta a Sibenik és Gracsac közt közlekedő pos­taautót. A rablók, akik hatan voltak egy ut­­keresztezésnél tartóztatták fel az autói, fegyvert szegeztek az utasok­ra és postaszemélyzetre, aztán a hivatalos pénzküldeményt ma­gukhoz vették, kizsebelték az utasokat és elmenekültek. Az egyik utas ellenállt, mire azi egyik rabló lelőtte. A hatóságok megindították a nyomozást a tett#' sek kézrekeritésére. Felfüggesztették állásától Szenta város bűnügyi kapitányát Öt vádpontot tartalmaz a felfüggesztő határozat Dr. Lalosevics Joca nyilatkozata Tti.Ddosevles Joca pénteken a Bárme­lyet Napló szombori munkatársa előtt ijelentette, hogy vállalja a lapokban szerzőségét.s Meg* jegyzi azonban, hogy nem valamely csoport nevében beszélt, hanem a salát felfogását fejtette ki és azókét, akikről gondolj^, bogy, vaja hasasáé vélemért a Szentéről jelentik: A belügyminisz­térium B. B. B. osztályának rendelete alapján dr. Knessevlcs Milos polgármes­ter március huszonnegyedikén rendeke el Lukavac Tané bűnügyi rendőrkapi­tány ellen a fegyelmi vizsgálatot. A fegyelmi biróság tagjai: Mátics Szlavkó rendőrfőkapitány, dr. Peczárszky Bra­­niszlav városi ügyész, dr. Vuics Szveto­­zár főjegyző és Vorgies Szlavkó fő­­számvevő a napokban fejezték be a vizsgálatot, a felmerült adatokat terje­delmes jegyzőkönyvbe foglalták és át­adták Branovaeski Steván helyettes-pol­gármesternek. Branovacskl tanácsnok pénteken felfüggesztett* állásától Luka­vas alkapitányt. A határozat őt vádpontot tartalmaz: 1. A bűnügyi kapitány a hozzá került iratokat hanyagul kezelte tizennégy hó­napi hivataloskodisa alatt, a hivatalá­hoz utalt aktáknak több mint felét nem intézték el, 2. A pénzbírságokat és bélyegilleté­keket Lukavac beszedte ugyan, de hónapok óta magával hordta anélkül, hogy ezekkel az összegekkel elszámolt volna. Ezért az államügyészség is 1746, és 323. számú átirattal elrendelte as alkapitány ellen az eljárás megindítását. 3. Az elitéit, de büntetésüket ki nem töltött egyének elővezetését az ügyész­ség többszöri sürgetésére sem fogana­tosította. 4. Több ismerősének olyan Igazol­ványt adott, hogy az illetők rendőrha­tósági egyének. Az igazolványok alap­ján Lukavac ismerősei ingyen utaztak. A rendőrkapitány ezzel rosszhiszeműen megkárosította az államkincstárt. 5. Sok bűnügy az akták késedelmes elintézése miatt elévült.

Next

/
Thumbnails
Contents