Bácsmegyei Napló, 1926. március (27. évfolyam, 59-89. szám)

1926-03-01 / 59. szám

oldal » Ara dinar fsftesrpitisr NAPLÓ XXVII. évfolyam Szabotica, 192C március 1. Siam Wegjeíenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben Telefon: Kiadóhivatal S—58 Szerkesztőség 5—tO, 8—52 Előfizetési ár negyedévre 150 dia. Szerkesztőség: Aleksandrova ul. 4, (Rossia Foneiere-paiotal Kiadóhivatal: Subotica, Aleksandrova nl.l.(Lelbach-ra!ot9Í Szerb-magyar testvériséget hirdettek a radikális-párt sentai nagygyűlésén Jovanovics Vasza miniszteri beszéde a kisebbségekről — Ra­­donícs Jovan magyar programmbeszéde —- „A vajdasági ma­gyarnak és szerbnek egyformán szól a költő: itt élned, halnod kell“ Sentáról jelentik: A radikális párt szentai népgyiilése, amelyet jelen­tős nianifesztációnak szántak, impo záns külsőségek közt folyt le. A uépgyülésre felvonultak a környék­beli községek radikális párti szer­vezetei is, melyek netn egy helyről, Adáról, Mólról, Kanizsáról és Horgosról magyar küldöttsé­gekkel képviseltették magukat. A vidéki küldöttségek, melyek kora reggel érkeztek be Szentára, a radikális párt helyisége előtt ŐSZ' szegyült nagyobb számú tömeg élén Knezsevics Milos polgármester és I Ludaics Milos dr. pártelnök vezeté­sével nyolc órakor az állomásra vo nultak, ahol ünnepélyes fogadtatás volt, Jovanovies Vásza földmüve lésügyi minisztert és a radikális képviselőket, akik az éjszakát az ál­lomáson, a szalonkocsiban töltötték, Ludaics Milos üdvözölte, majd a menet visszaindult a városba, ame­lyet erre az alkalomra díszesen fel lobogóztak. A menet élén negyven tagú lovasbandérium haladt, utána négyesfogat, mely a minisztert vit­te, aki Knezsevics Milos polgármes­terrel foglalt helyet a kocsiban. ■ A radikális párt helyiségében a népgyüíés előtt Jovanovies földmi­­velésügyi miniszter fogadta a sentai szerb és magyar gazdakör küldött­ségét. A szerb gazdakör nevében Vuics Száva tolmácsolta a minisz­ter előtt a gazdák kívánságát, A magyar gazdakör nevében Novoszel János fejtette ki az agrárreform sérelmeit. A vendégek ezután a városház előtti térre mentek, ahol több mint 'kétezer ember gyűlt össze. Ludaics •Milos rövid megnyitó beszéde után Jovanovies Vásza földművelés­­ügyi miniszter mondott hosszabb 'beszédet, amelyben ismertette az általános politikai helyzetet. — Az állam — mondotta többek közt — nem kíván egyebet a ki­sebbségi polgároktól, mint őszinte lojalitást, ezzel szemben megadja nekik mindazt a jogot, amik az ál­lampolgárokat megilletik. Nemcsak a radikális párt, de a kormány programja is az egyenjogúság és testvériség. A miniszter nagyhatású beszéde után Cirkovics Jován, délszerbiai képviselő tolmácsolta a délszerbiai szerb nép testvéri üdvözletét a vajdasági magya­roknak, ipajd Radonics Jován dr. magyar nyelven mondotta e! programbeszé­­dét. — A mezőgazdaság — mondotta — veszélybe jutott. Az amerikai és az orosz gabona letörte a gabona­árakat és súlyos helyzetbe hozta az európai földművelést. Amerikából Ljubljanába olcsób­ban lehet gabonát szállítani, mint Suboticáró! Ljubljanába. A vajdasági mezőgazdaság hely­zetén olcsó kölcsönnel, okos vám és vasutpoli tikárai lehetne- csak segí­teni. Az államnak azonban magának is igen nagy adósságai vannak. A Narodna Bankának még mindig négymilliárddal tartozik az állam­­kincstár. A költségvetés is ezért több két és fél milliárddal mint ta­valy volt. A legfontosabb feladat: takarékoskodni minden vonalon. Ha a tizenöt százalékos tisztviselőre­dukciót végrehajtja a kormány, fél miüiárdot takarít meg. Meg kell szüntetni néhány mi­nisztériumot is és nincs szükség annyi államtitkárra sem. Hadügyi terén is csökkenteni kell a kiadásokat. Mint a pénzügyi bi­zottság elnöke elértem azt, hogy egyes helyeken a íelszólamlási bi­zottságok leszállították az adókat és a kormány végre megengedte, hogy az adóhátralékot részletekben is fizethssék. A Vajdaság sérelmei­nek egy része orvoslást nyert, a még fennálló panaszok orvoslása érdekében a radikális párt tovább folytatja akcióját. Elsősorban az ag­rárreform térén kell változásnak be­következni. Földet csak az kapjon, aki meg­műveli és nem az, aki üzérke­dik vele. A községi választásokat is ki kell írni, hogy megszűnjenek végre azok az anomáliák, melyek zavarják köz­­igazgatás rendes munkáját és hát­ráltatják az ország teljes konszoli­dációját. Radonics Jován dr. után Stanko­­vics Szvetiszláv beszélt, aki ismer­tette a vajdasági radikális képvise­lők adóakcióiának nehézségeit majd Sztrilks Béla a vajdasági ma­gyarság nevében magyarul üd­vözölte Jovanovies Vásza föld­művelésügyi minisztert. A háború idején és ma is — mondotta - - a magyar és a szerb tiép a legteljesebb harmóniában élt <1 Vajdaságban. A magyarságot nem csak politikái, de szociális téren is agyért jogosítani kell. Állampolgár és állampolgár között ne ismerjünk kü­lönbséget, mindenki részesüljön nemzetiségre való különbség nélkül azokban a jogokban* melyekét egy szabad és denjokrálilcus tusiig megadhat polgárainak. A név gyűlés után délben a Fehér Hajóban háromszáz terítékes ban­kett volt, melyen több íelköszöntö hangzott el. Knezsevics Milos pol­­jgármester a királyi családot kö­szöntötte, utána Ludaics Milos Jo­­vanovics Vásza minisztert üdvözöl­te, mint Szerda vendégét. A minisz­­jtér beszédében i a szerb-magyar testvériséget éltette, Majics boszniai képviselő rövid I feliköszöntője után Novoszel János I mondott beszédet, melyben a ma­gyar kisebbség iskolai, gazdasági és kulturális kívánságait ismertette. IHalász János a tornyos) magyarok nevében köszöntötte az előkelő ven­dégeket, maid Lalpsevics .loco kép­viselő magyarul elmondott nagyha­tású beszédében a vajdasági ma­gyarsággal a testvéri cgyütthuikö­dést hangsúlyozta: — Nekünk is érdekünk, hogy a magyar kisebbség ebben az ország­ban megtalálja békéjét és boldogsá­gát. A mi célunk is az, hogy a vaj­dasági magyarság hozzájusson mindazokhoz a jogokhoz, amelyek kulturális, gazdasági és politikai terén minden állampolgárt megillet­nek: a magyar földigénylöknek föl­det, a magyar gyerekeknek iskolái, a magyar szónak megbecsülést és szabadságot. A vajdasági magyar és szerb népnek egyformán szó! a költő: »Áldjon vagy verjen sors keze. itt élned halnod kell«. A bankett után a vendégek meg­tekintették Vuics Jocó múzeumát, majd este visszautaztak Beogradba. Pasics miniszterelnök beteg A miniszterelnök betegsége miatt elhalasztották a radikális part főválasztmányának ülését Beográdbó! jelentik: Pasics mi­niszterelnök könnyebben megbe­­t .gedstt és orvosai tanácséi a. néhány napot ágyban fog tölteni. A minisrterelnök betegsége: miatt a radikális párt főválasztmá­nyának vasárnap délutánra össze­hívott ülését keddre halasztották". Az eltűnt sentai főszolgabíró Beogradban megjelent Alekszijevics főispánnál Atanaszijevics kedden visszatér Sentára és átadja hivatalát Beogradból jelentik: A Szén tá­rói titokzatos körülmények közt el­tűnt Atanaszijevics Milan volt szen­tai főszolgabíró megjelent a bel­ügyminisztérium BBB ügyosz­tályában és Alpkszijevics Mita kerületi főis­pánnál, a BBB osztály főnökénél ki­hallgatásra jelentkezett. A volt fő­szolgabíró az iránt érdeklődött, hogy a belügyminisztérium hová szándékozik őt áthelyezni, miután szentai állásából felmentették. Alek­­szijevics Mita osztályfőnök közölte Atanaszijeviescsel, hogy áthelyezé­séről egyelőre nincs szó és felhívta, hogy azonnal utazzon vissza Szentára és utódjának adja át hivatalát és a pénztári kulcsokat. Atanaszijevics megígérte, hogy legkésőbb kedden visszatér, hogy a hivatal átadás megtörténhessék. Aiek­­szijevics Mita a volt főszolgabíró bejelentését tudomásul vette. A francia szenátus elfogadta a szanálási javaslatokat Doumer pénzügyminiszter bízik a szanálás sikerében Párísból jelentik: A francia sze­nátusban vasárnap hosszabb vita után 2ó8 szavazattal 21 ellen elfogadták a kormány pénzügyi javaslatait. A vita során Doumer pénzügymi­niszter' hosszabb beszédben ismertette a javaslat elfogadásával előállott uj helyzetet és a pénzügyi politika jövő feladatait. A pénzügyminiszter kifejtette, hogy a szanálási javaslatok elfogadásával a kormány olyan kedvező helyzetbe kerjü', amely lehetővé teszi az ország iezüilöít pénzügyeinek ideiglenes ren­dezését. A szenátus ülése után a pénzügy, miniszter újságírók előtt kijelentette, hogy föltétien bízik a szanálás sikeré­ben és meg van győződve arról, hogy az ország lakossága megteszi haza-? fias kötelességét. A lapok Doumer nyilatkozatával szemben majdnem egyértelműen hang­súlyozzák, hogy a kormány szanálási javaslatai nem hozzák meg a kívánt eredményt és az uj adók csak 'kiéle­zik azt a súlyos gazdasági és p’ájjz­­ügyi krízist,_ amelyben az. ország szer, ved, A baloldal lapjai is Ilyen érte­lemben írnak.

Next

/
Thumbnails
Contents