Bácsmegyei Napló, 1925. november (26. évfolyam, 292-321. szám)

1925-11-01 / 292. szám

28 OLDAL • ARA 3 DINÁR Poštarina piséeaa? XXVI, évfolyam Szuhotica, VASÁRNAP 1925 november 1. 292. szám Megjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben Telefon: Kiadóhivatal 8—58 Szerkesztőség 5—10, 8—52 Előfizetési ár negyedévre 150 din. Szerkesztőség: Aleksandrova ul. 4. (Rossia Foaciére-palota) Kiadóhivatal: Subotica, Aleksandrova ui.l. (Lclbach-palcía) Széljegyzetek a genfi kisebbségi kongresszusról Irtat Prokopy Imre A vajdasági magyar sajtó arány­lag feltünőan keveset foglalko­zott ennek a kisebbségek szoli­daritását és egymásrautaltságát elsőizben dokumentáló kongresz­­szusnak és az ezen hozott hatá­rozatoknak méltatásával, szöges ellentétben a német kisebbség hivatalos lapjával, mely a nagy hozzáértéssel megirt cikkek egész sorozatával és az ott elhangzott irányitó beszédek szószerinti köz­lésével kimeritöen tájékoztatta a közönséget a genfi összejövetel korszakos jelentőségéről. Nem osztom Deák Leó dr., magyar kiküldött azon vélemé­nyét, mely a kongresszus jelen­tőségét abban látja, hogy a kisebb­ségi kérdések komplexumát uj fórum: a világ közvéleménye elé vitte. Ennek lehet bizonyos fokig morális hatása, gyakorlati értéke azonban még jó hosszú idáig aligha lesz. Az orosz musik rezignóciója jut eszembe, aki inkább tűrt és szenvedett, mint hogy sérelmei orvoslását kereste volna, mivel a cár atyuska messze volt. Meny­nyivel nagyobb távolságban van tőlünk a világ közvéleménye [ A kongresszus kétségtelenül nagy fontosságát inkább azokban az elvi határozatokban és etikai értékű rezoluciókban látom, melyek alkalmasak arra, hogy a többség és kisebbség egymáshoz való vi­szonyát egészségesebb alapokra fektessék és a kölcsönös megértési elősegítsék. Ezekkel már csak azért is kívánok foglalkozni, hogy a szerb közvélemény lássa, hogy a genfi kongresszus nem a rom­bolást, hanem az építés müvét és a kibékités ügyét szolgálta. Talán hasznára válik a megértés és a politikai közeledés ügyének s talán megnyugtató hatással lesz az ok nélkül izguló szerb közvé­leményre'is, ha rövid összefogla­lásban ismertetem a kongresszus néhány határozatának és az el­hangzott beszédekben kifejezésre jutott egységes fölfogásnak lé­nyegét. A nemzeti többségek szem­pontjából talán legfontosabb az a körülmény, hogy a kongresszus nyíltan és teljes határozottsággal a békeszerződések által teremtett jogi alapra, a jelenlegi állami rend bá­zisára helyezkedett s még attól is tartózkodón, hogy a kisebbségek konkrét panaszainak és sérelmeinek tárgyalásával foglalkozzék. Ez a Ioyális magatartás beszé­des tanúsága a kisebbségek meg­­bizhatóságának és egyszersmind csattanó cáfolata a szélsőséges, soha meg nem békülő „hazaffy­­ek" üres vádaskodásának. Az ir­redenta különben is alaptalan vádja a kisebbségek ezen ünne­pélyes hitvallása és tanuságtétele után remélhetőleg végkép össze­omlott. Egy másik nem kevésbé jelen­tős állásfoglalása abban a köve­telésben csúcsosodik, hogy a ki­sebbségi védelem kötelezettsége jogilag kivétel nélkül az összes államokra terjesztessék ki, tehát azokra is, amelyek ezt a védel­met, a maguk kikapcsolásával, a quonism sum leo elve alapján, vagyis tisztán az erősebb jogán, szerződésileg a legyőzött orszá­gokra és az utódállamokra egy­szerűen rátukmálták. A kisebb államok és népek természetsze­rűleg megszégyenítőnek tartják n érzik ezt a kényszert s igy berileg némileg érthető, hogy “n\ immel-ámmal, tessék-iássék mouía teljesitik a rajuk erőszakolt köte­lezettségeket, minek aztán min­den esetben a kisebbségek vall­ják kárát. A türelmesség általá­nos érvényű etikai elve és ami ezzel összefügg: az évszázadok folyamán kialakult nemzeti egye­diség és kultúra tiszteletben tar­tása nem korlátozható egyes kö­­zületekre s e téren pozitív ered­mény, az igazi emberiesség szel­lemében, csak az önként vállalt kötelezettség készséges teljesíté­sétől várható. Van némi pikantéria abban, hogy Nincsics külügyminiszter vá­­rat kínul ott akadt segítő csapatokra, ahol talán legkevésbé kereste őket, amennyiben éppen a kisebb­ségek kongresszusa volt az, mely ezt az ő határozottan helyes fel­fogását szankcionálta s ezzel — Kraft István dr. szavai szerint — „szabaddá tette az utat oly fejlő­dés számára, mely elől előbb vagy utóbb azok az államok sem zárkózhatnak el, ahol a kisebb­ségeknek nincs meg a lehetősé­gük arra, hogy kívánságaik és sérelmeik feltárásánál, igényeik és követeléseik érvényesítésénél az állam szerződéses kötelessé­geire hivatkozzanak." Áll ez különösen a mintegy 500.000 főnyi olaszországi szláv kisebbségre, mely csodálafoskép­­pen a nemzetiségi kisebbségek­nek a kongresszuson megnyilvá­nult szolidaritásában találta meg első céltudatos védelmezőjét. Jellemző a kongresszus józan politikai belátására és bölcs ön­mérséklésére, hogy a hozott ha­tározatoknál mellőzött minden hi­­vatkozéstkényszerre és nemzet­közi kötelmekre, abból az évek során szerzett tapasztalaton ala­puló megismerésből indulván ki, hogy a nemzeti kisebbségi kérdés kedvező és közmegnyugvást kellő megoldásának legegyszerűbb módja az, ha a többség és kisebbség egy­másra ialál a megértés és kölcsö­nös megbecsülés szellemében, a gaz­dasági, kulturális és politikai egy nuisrautaltság tudatában, valamint a haza javára való szoros, testvéri együttműködés kötelességében, lévén a nemzeti türelmesség, a nemzeti és kulturális szabadság fenntartás nélküli és önkényes vagy önző megszorítástól mentes elismerése nemcsak a kisebbség, hanem leg­alább is ugyanolyan mértékben a többség vitális érdeke is. Érdekes jelenség, ogy a Som­­borska Recs október 23-iki számá­ban megjelent „Hová mentek ?“ című rendkívül érdekes és jóin­dulatú cikk Írója nagyjából ugyan­így fogja föl a kisebbségi kérdés velejét és a többség és kisebbség kölcsönös megértésében látja a kisebbségi probléma megoldásá­nak legfőbb biztosítékát. Sajna, a szerb sajtó a kisebbségek sorsá­val eddigelé nem igen törődött. Annál jobban esik nekünk a kö­zeledésnek és megértésnek ez az első biztató jele. Vivat sequens í Ha a g nfi kongresszusnak csak annyi gyakorlati eredménye lesz, hogy . a többségek és sajtójuk ezentúl nagyobb jóindulatot és több megértést fognak tanúsítani a nemzeti kisebbségek sorsa és a jogegyenlőségért folytatott küz­delmei iránt, akkor az ott végzett munka valóban nem volt hiá­bavaló. Várják a kormányrekonstrukciót A királyi pár hazaérkezése után nevezik ki az uj minisztereket Beogradból jelentik: A parlament üléseinek elnapolása miatt a politi­kai élet teljesen eseménytelen. A képviselők legnagyobb része kerü­letébe utazott, a parlamenti klubok is majdnem tejesen üresek. A poli­­tikli érdeklődés' előterében — mint jelentettük már — a kormány re­konstrukciójának a kérdése áll. A rekonstrukció minden valószínűség szerint most már sokkal gyorsabban fog megtörténni, mint eddig hitték. A kormányhoz közelálló körök sze­rint a kormány-rekonstrukció elin­tézését két fontos körülmény siet­teti. Egyrészt a Radics-pártban mu­tatkozik elégedetlenség a rekon­strukció halogatása miatt, másrészt pedig a radikálispártban is bizonyos türelmetlenséggel várják a kormány újjáalakítását, mert sokan szeretné­nek a radikálisok közül is bizonyos változásokat a kabinetben. Ezeknek a körülményeknek a hatása alatt Pasics miniszterelnök a király visz­­szaérkezése után két-három napon belül végre fogja hajtani a kormány rekonstrukcióját. Befejezett tény, hogy az uj kormányba Radics Ist­ván belép és a radikálisok részéről Jovanovícs Ljuba és Zsivkovics Lju­ba lesznek a kabinet uj tagjai. Szó van arról is, hogy bekerül a kor­mányba egy-két olyan radikális képviselő is, akik a párt fiatalabb generációját képviselik. Hogy ezek közül kik lesznek az uj miniszterek, arra nézve a legfantasztikusabb kombinációk vannak forgalomban, azonban az egész kérdés megoldása Pasics miniszterelnök kezében van.. A minisztertanács ülése A miniszterelnökségen szombaton hosszú minisztertanács volt Pasics elnöklésével. A minisztertanács el­sősorban a vizierők kihasználásáról szóló törvényjavaslattal foglalkozott, amelynek tervezetét Miietics Krsz­­ta földmivelésügyi miniszter referá­tuma alapján elfogadták. A törvény­­javaslat részletes kidolgozására a minisztertanács szükebb bizottságot küldött ki, amelynek Radics Pavle agrárreform, Miietics Krszta földmi­velésügyi, Stojadinovics pénzügy, dr. Krajacs kereskedelmi, Radojc­­vics közlekedésügyi és Trifunovics hadügyminiszter a tagjai. Ezután a miniszteri autók használatáról szóló rendelettel foglalkozott a miniszter­­tanács. Radojevics közlekedésügyi miniszter azt javasolta, hogy az összes állami autókat a közlekedés­­ügyi minisztérium hatáskörébe utal­ják és azokat közös garázsban he­lyezzék el. Erire a célra hitel meg­szavazását kérte, amihez a minisz­tertanács hozzájárult, Ennek a ren­deletnek a kidolgozására is szü­­kebb bizottságot küldtek ki, amely­nek Vttkicsevics közoktatásügyi, Stojadinovics pénzügy, Trifunovics Misa vallásügyi, Radics Pavle ag­rár reform és Radojevics közlckdcs­­ügyi miniszter a tagjai. A miniszter­­tanács végül még jelentéktelenebb resszdrt-ügyekkel foglalkozott. A rokkanttörvény módosítása A parlament csütörtökön tartja legközelebbi ülését és a szünet alatt a szociálpolitikai1 minisztériumban a rokkanttörvény módosításain dol­goznak, amelyeket az általános vita során beterjesztett egyes javaslatok tesznek szükségessé és amely mó­dosító javaslatokat a parlament á részletes vita során bizonyára meg is fog szavazni. . Tanácskozás az ipari hitelekről szóló tör­vényjavaslatról Dr. Krajacs Iván kereskedelmi mi­niszter szombaton fogadta a beo­­gradi kereskedelmi- és iparkamara kiküldötteit, akik kérték, hogy az ipari hitelekről szóló törvényjavas­latnak azt a tervezetét terjessze a parlament elé, amelyet még Kojics volt kereskedelmi miniszter dolgo­zott ki. Ezen a javaslaton ugyanis Krajacs dr. bizonyos módosításokat eszközölt, amelyekkel a beogradi

Next

/
Thumbnails
Contents