Bácsmegyei Napló, 1925. szeptember (26. évfolyam, 233-262. szám)

1925-09-01 / 233. szám

12 OLDAL * ÁRA 1'/g DINÁR Poštarina plaćena! XX¥L évfolyam ^’Sziibotica,..' KEDD 1925 szeptember 1, 233. szám Mer jelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn de Felefon szám: Kiadóhivatal 8—58. .*. Szerkesztőség 5—iV’’ tf’i Előfizetési ár negyedévre 135 din. Szerkesztőség: Aleksandrova ul. 4. (Kossia Fonciére-paloia) Kiadóhivatal: Snbotica, Aleksandrova ul.1. (Lelbach-palota) Az első győzelem A Vajdaság népe őrömmel kö­szönti a Vajdasági Közgazdasági Szövetség megalakulását s biza lommal tekint az uj szövetség működése elé. E szövetség megalakulásának legjellegzetesebb jelensége az, hogy benne az ipari, kereske­delmi és mezőgazdasági érdekelt­ségek képviselői találkoznak. Ipar­kamarai főtitkár, mezőgazdasági egyesület igazgatója, lateiner, gazda és kereskedő szólaltak fel egymás után s ha más érvekkel hangsúlyozva különböző pana­szoknak is adtak hangot, az or­vos ás módjában, az alapvető és sürgős intézkedések tartalmában megegyeztek, Más országokban, más gazdasági egységekben el­keseredett ellenfélként állnak egy­mással szemben az ipari, keres­kedelmi és mezőgazdasági érde­keltségek s küzdelmeiket a poli­tika eszközeivel s a politika terein is megvívják. A legtöbb ország belső történetének lényegét az agrárköröknek a merkantilizmus­sal vívott küzdelme teszi ki. Mind­egyik osztály, helyesebben : fog­lalkozási ág azért küzd, hogy az államhatalom eszközeivel segítse diadalra törekvéseit, hogy ez egész államhatalmat s az állam­­hatalom teljes apparátusát céijai szolgálatába állása. A politikai hatalom igy jelent gazdasági előnyt s a politikai hatalomért való versengés voltaképpen a leg­meztelenebb és legnyersebb gaz­dasági küzdelem. Mi még messze vagyunk ettől a modern nagyháborutól, melyet egy országhatáron belül vívnak meg az egymással szem­benálló gazdasági érdekek. Mi még elég teendőt, elég munka­­alkalmat, elég feladatot találunk a mindannyiunkra egyformán ne hezedő terhek könnyítésének pro­gramjában. Nem harcolhat a gazda az iparos, az iparos a ke­reskedő, a kereskedő a gazda el­len, mert gazdát, iparost, keres­kedőt még egy teher nyom, egy panasz szólaltat meg s egy sére­lem orvoslásának gondolata fog­lalkoztat. Talán egészségesebb is ez az állapot, mely a modern kapitalizmus belső harca helyett békét parancsol a munkaadók ie-g­­ellentétesebb érdekű csoportjai­nak. Taián nagyobb hitele van a szónak, több bizonyító ereje az érvnek, ha unisono hangzik fel s ha nem lehet benne fölismerni önosztályérdeket. Végtére is, amit mindenki akar, az közérdek. Ta­lán még solemnisebb, még vissz­­hangosabb, még bizonyítóbb erejű lett volna a megnyilat kozás, ha a munkásság kép­viselői is résztvettek volna a köz­­gazdasági szövetség megalakítá­sában. Mert kétségtelen, hogy a munkásosztály legtulzóbb képvi­selői sem láthatnak osztály érdeket, csak a munkaadó osztály előnyét azokban a követelésekben, me­lyeknek kiharcolásáért a vajda­sági közgazdasági szövetség meg­alakult. S nemcsak a munkáltatók csoportjai, hanem a munkásság is igazságtalannak érzi az egyen­etlen elbánást, az adótörvények előtti egyenlőtlenséget s ha a munka eredményéből az állam­kincstár o Vajdaságban nagyobb részt foglal le, mint az orszátr más részében, akkor a maradék­ból a munkásoknak is kevesebb jut. A Vajdasági Közgazdasági Szö­vetség programjának helyességét a megalakulás résztvevői igazol­jak első sorban. Itt nem a Ny:vn jutott szóhoz és nem a Gyosz. Nem külön érdekeltségek, nem osztáiyszempontok, hanem maga az egyetemes érdek. A földbirtoko­sok nem azért küzdenek, hogy adójukat a kereskedőkkel fizet­tessék meg s a kereskedők nem Beogradbó! jelentik: A jövő hét folyamán kezdődik meg — mint ismeretes — a Népszövetség genfi ülése, amelynek jugoszláviai delegátusai szeptember 5ükéig Géniben már mind együtt lesz­nek. A konferenciát megelőző napon a jugoszláv delegáció tag­jai ülést fagnak tartani, amelyen tárgyalni fognak az egyes tagok referátumáról azokban az ügyek­ben, amelyeket a konferencia fo­lyamán a Népszövetség egyes szekciói elé terjesztenek. Nincsics Momc .illő dr. külügy­miniszter és Radios István vasár­nap B edben voltak és este együt­tes audencián jelentek meg a király előtt, akinek beszámoltak a genfi konferenciára történt elő­készületekről. Radics hétfőn reg­gel Bledből Zrgrebba utazott, o külügyminiszter azonban Bledben maradt és hétfőn délelőtt újból megjeleni a királynál — most már Radios távollétében— újból referált a genfi konferencia előkészületei­ről. A külügyminiszter a királyi pár vendége volt ebédre, azonban még a hétfői nap folyamán eluta­zott Bledből Olaszországba, hogy a Lidón nyaraló családját meglá­togassa és csak onnan veszi útját Grnfbe. A népszövetség őszi ülésszaká­nak megnyitása előtt, hir szerint, Genfben összeülnek a kisantant államainak külügyminiszterei, a azért szervezkednek, hogy köz­terheiket a földbirtokosokra hárít­sák. Mindenki, akármelyik osz­tályhoz s akármelyik foglalkozási ághoz tartozik is, az anyagi te­­herbiróképessége legvégső hatá­ráig- szívesen viseli a közterhei­ráeső részét, az egyenlő alapon és egyenlő mértékben kivetett adókat. A terhek viselésében ön­ként osztozkodik földbirtokos, ipa­ros és kereskedő. Csak az ellen üzdenek, hogy az ország egyéb területeire eső közterheket ne az ő exisztenciájuk romlásával hajt­sák végre s ne az ő gazdasági holttestükön keresztül jusson el az ország többi népe a közterhek könnyítéséhez. A program már csak azért is helyes, a célkitűzés már csak azért is hibátlan s az összefogás már csak azért is eredményt ígérő, mert gazda, kereskedő és iparos fognak egymással kezet. Ennek a belső békének megteremtése a Szövetség első sikere s ez az első ■ iker biztositéka és komoly igé­ket e a többinek. kik ott rögtönzött kisantant-konfe­­rencíát fognak tartani. Össze állították az Interparlamentáris Unió delegátusainak névsorát Hétfőn véglegesen megállapí­tották azoknak a képviselőknek a névsorét, akik a beogredi szkup­­stinát az Interparlamentáris Unió washingtoni konferenciáján kép­viselni fogják. A kormánypártok részéről dr. Jnnkovtcs Velizár és N ács Ljuba radikális, továbbá Breka Nikola R>;dics-párti, az el­­enzék részéről pedig Marinkovics Voja dr. demokrata és Bitdiszav IjeviCS S-.rdja független detnokrafa képviselők vesznek részt n kon­­f re: cián. A delegátusok e hónep 13 ika és I5-ike közt utaznak el Beogradból. A külügyminisztérium sajtóosz­tályának főnök", Ifkovics Milán szerdán utazik Gcnfbe. A külügyminisztérium tiranai jelentése alapján az albán kor­mány is összeállitotta a népszö­vetségi albán delegáció tagjainak névsorát. Albániát Dzsemil D no bukaresti albán követ és Eivias Vrioni párisi albán követ fogják Genfben képviselni. A demokrata és muzulmán pártok egyesülése Beogradi politikai körökben nagy érdeklődés nyilvánul meg a jugoszláv muzulmán-párt és a demokrata párt fúziója iránt. Azt hiszik, hogy a két párt egyesü­lését még szeptemberben, legké­sőbb októberben végrehajtják, ami azonban a jelek szerint nem Beo radbnn fog megtörténni, ha­nem azt a muzulmán-párt főbi­zottságának szarajevói ülésén és a demokrata párt képviselőinek zagrebi kongresszusán fogják proklamálni. A fúziós mozgalom politikai körökben általában rokonszenves visszhangra talált, elsősorban azért, mert a parlamentből az egyesülés folytán eltűnik a mu­zulmánok kis pártcsoportja, más­részt pedig azért, mert meg fog szűnni egy olyan párt, amelyik­nek vallási jellege van. Magában a demokrata pártban mindamel­lett nem talál osztatlan vissz­hangra a fúzió gondolata, mert a szerb választók közt sokan van­nak, akiknek nem tetszik, hogy a jövőben Spahoval és társaival együtt fognak dolgozni, akit, mint ismeretes, a boszniai szerb poli­tikusok azért támadtak, mert osztrák-barátoknak tartották a mu­zulmánokat. Ezeket az elégedet­lenkedőket azzal nyugtatják meg, hogy ez nem fontos akkor, ami­kor a radikálisok is megegyeztek a Radics-parttal, bár köztük sok­kal nagyobb elvi ellentétek voltak. A pénzügyminiszter utazása Sztojadinovics pénzügyminiszter hétfőn feleségével együtt Kotorba érkezett montenegrói útjáról, ahol bejárta a választókerületeket. A montenegrói Andrijevicán a pénz­ügyminiszter a lakosságnak egy nagyobb küldött« >gét fogadta, amely elégedetlenségét fejezte ki az albániai határ rendezés miatt. A Vaszojevic; montenegrói harcias törzs tagjai kijelentették a pénz­ügyminiszter előtt, hogy fegyvere­in is hajlandók megvédeni a hatá­rokat. A pénzügyminiszter a nép­törzs tagjait a rendőrhatóságok­hoz utasította panaszukkal. Utjá­nak további során is több kül­döttséget fogadott a pénzügymi­niszter és megígérte o bejelentett panaszok orvoslását. Hétfőn éj­szaka Sztojadinovics pénzügymi­niszter Kotorból Dubrovnikba uta­­ott, ahonnan Szarajevón át vissza fog térni Beogradba. Trifkavics Márkó, a parlament elnöke hétfőn reggel Gasteine fürdőből hazautazott. Visszatérése alkalmával a parlament elnök­­három napig Bledben fog tartóz­kodni és kihallgatáson fog meg­jelenni a király előtt. Bledből Kraljevicára megy, családjának lá­togatáséra. Trifkovics, mint a par­lament elnöke, Cetinjében és a loveseni ünnepségeken, ntint el­nök fog részt venni és a királyi és királynét dalmáciai és monte­negrói utján el fogja kisérni. Hétfőn visszaérkezett Bledből A király együttes kihallgatáson fogadta Radicsot és Nmcsicset Ä föídinivespárt kongresszusa nem döntőit politikai orientálódásáról

Next

/
Thumbnails
Contents