Bácsmegyei Napló, 1925. július (26. évfolyam, 173-203. szám)

1925-07-01 / 173. szám

2. oldal. BÁCSMEGYEI NAPLÓ 1925 július 1. vajdasági képviselő felszólalt a gyű­lésen és alaposan ismertették a vaj­dasági agrárviszonyokat. A vitában Zsivkovics, Suvakovics és Stankovics bánáti képviselők, Markovics Lázár, Jovanovics Ljuba és több más képviselő, valamint Si­­monovics agrárminiszter vett részt. Zsivkovics és Suvakovics képvise­lők a bánáti helyi agrár-sérelmek­kel foglalkoztak és élesen támadták az egyes agrárhivatalokat, amelyek a független demokratapárt érdekeit szolgáljak. Sztankovics Szvetozár volt agrár­­miniszteri államtitkár nagyvonalú beszédében az agrárprobléma egész komplexumát megvilágította és rá­mutatott a bajok kutforrására. Szó­­váíette azt a káoszt, amciv a Vajda­ságban az agrárreform terén ural­kodik. Igaz. hogy 191#- 1920-ban nagy sietséggel kellett az agrárre­formot végrehajtani, de az érdekelt minisztériumok kelló együttműködé­sével sok hibát lehetett volna elke­rülni. A föbai az. hogy az agrármi­nisztérium a földosztás kérdését nem a belügy-. pénzügy- és földmi­­velcsügyi minisztériummal kontak­tusban oldotta meg. Nem kellett volna felosztani a községi földeket Így a belügyminisztériummal együtt fontolóra kellett volna venni vájjon célszerü-e a községek és vá­rosok földjeinek felosztása. Most kétségtelenül megállapítható, hogy a községi és városi földek elvétele igen súlyos károkat okozott s töb­bek között az 1000—2000 százalékos pótadók kivetése is ezért vált szük­ségessé. Azért sem lett volna sza­bad a községektől és városoktól el­venni a földeket, mert igen sok tör­pe- és kisbirtokos van. akik csak úgy tudtak megélni, hogv a községi földekből is kaptak bérletet. Ezek most kritikus helyzetbe iutottak. mert telepesektől nem vehetnek föl­det bérbe. Az elhanyagolt ármentesités Nagy mulasztás terheli a földmi­­velésügyi minisztériumot az ár men­tesítés elhanyagolása miatt. Az ár­­rnentesitő társulatok csaknem telie-TUDJA-E...? TUDJA-E, hogy a legidillibb szerelem is milyen tüskés és gyötrelmes? Most jelent meg olasz fordításban a szerelem költőjének, Petrarcának latin nyelvén irt munkája: De Conteptu mundi. Ebben a könyvben, melyet Baldini is­mertet, Petrarca ékes prózában viasko­dó szerelmét tárta föl, kegyetlen őszin­teséggel. Petrarcának Laura iránt való szerel­mét az olvasóközönség nagyon is regé­nyesnek látja, mert mindig a szonett szép rímeire gondoi, nem tudja, micsoda gyötrelmeken mehettek át mind a ket­ten. Laura meghalt, a költő nem látta öt megöregedni, elpusztulni és a halott nő, kit a költő húsz évvel élt túl. húsz évig szolgáltatta meg neki az ihletet. Petrar­ca e halhatatlan szerelemre a lehető leg­kegyetlenebb siriratot irta: —•, Sokáig viseltem a szerelem ször­nyűséges kínját s még tovább viseltem volna, ha ezt a már hunyni-készülő tü­zet ki nem oltotta volna a kegyetlen, de szükséges halál. Amint könyvéből kiderül. Laura halála csakugyan szükséges volt a költőnek, .mért Laura, ki már közeledett a negyven évhez, szemében azután is fiatal maradt. Petrarca igy zavartalanul átadhatta ma­gát a szenvedés »édes gyakorlatának«. Mindig uj tárgyakat talált, az eltűnt nő cinléke szolgáltatta. E könyv legérdekesebb vallomása a következő: Egy napon, mikor a költő mély szemlélődésbe merült, mintegy ma­gánkívül volt, megjelent előtte egy föl* döntulian szép nö, a Szépség s mellette egy tiszteletreméltó aggastyán, az Igaz­sert tönkrementek az utóbbi években s ennek tulajdonítható, hoey nagy árinentesitett területek ismét viz u> kerülhettek. Ha a múlt évben a vaj­dasági radikális képviselők a sar­kukra nem állnak, az egész agrárre­form eredménye elpusztult volna, minthogy több mint 200.000 hold ár­­mentesített, föld van felosztva tele­pesek között. Élesen támadja Sztankovics a pénzügyminisztert, amiért a tizen­­kettedek.be csak 3 millió dinárt vett föl ármentesités céliára. Az ár men­tesítő társulatok központi választ­mánya 15 millió dinár illetéket, rótt ki. amit az állam be is haitott, tehát a pénzügyminiszternek nincs joga ezt az összeget visszatartani és el­vonni rendeltetésétől. —--------——•»-«■■«■aiiBHnnfl Ésszerű telepítést! A telepítés sem vált be. Különösen helytelen, hogy hegyi, vidékekről te­lepítettek a Vajdaságba olvati em­bereket. akik sem az itteni klimati­kus viszonyokhoz nincsenek hozzá­szokva. sem a földművelésben nem járatosak. Okosabb lenne ezeket a hegyes vidékhez és déli éghajlathoz szokott telepeseket Délszerbiában és Macedóniában letelepíteni, a Vaj­daságban pedig a Magyarországból citáltakat és a Romániából érkezet­teket elhelyezni. Nem ellensége a vajdasági telepítésnek, de azt ra­cionálisan kell végrehajtani. (Ellent­mondások a jobboldalon.) Az agrár­­revizió. amit a miniszter bejelenteti, nem fog sikerülni, mert sulvos tech­nikai nehézségekbe ütközik. Teodorovics beszéli. A hajókölisi­sét Tóodorovics apja adta Radulo­­vicsnak, aki* odakünn egy kalifor­niai aranybányában kapott munkát és hamarosan bányaiciügyelö lett. libben az időben Radulovics több­ször küldött pénzt Teodorovics ap­jának. 1911-ben Radulovicsot haza­hozta a honvágy Horvátországba, de egy év múlva újból visszament Amerikába és Detroitban telepedett le. Azóta állandóan ott élt, csak a háború utolsó évében szakította meg rövid időre ottani tartózkodá­sát: sok amerikai .szerbbel együtt Szalonikibe ment, ahol önként je­lentkeztek a szerb hadseregbe. A szalonikii fronton Radulovics mint angol tolmács teljesitett szolgálatot, majd a háború befejeztével vissza­sietett Detroitba. — Szegény nagybátyám -- mon­dotta Teodorovics — mindig azt irta, hogy az az ország egészen tönkretette és most már legalább a csontjait nem akarja otthagyni. Szerbnyelvii leveleiben sohasem mulasztotta el magyarul odaírni: »Isten áldja meg a Juliskát«. fele­ségem ugyanis magyar asszony, folyton hazakészülődött, de azt irta, hogy szegyei annyi idő után üres kézzel jöntli Amerikából. Leg­utóbb azonban már határozottan irta, hogy jön. Azt hiszem, valami meglepetést tartogatott számunkra. Azután nem adott többé életjelt magáról, emiatt nagyon aggódtunk, azt hittük, hogy útközben a tenger­be veszett. Március 5-ikén kelt utolsó levelé­ben Radulovics. a következőket irta: «Élek, egészséges vagyok. Nagy a londoni,, se itt nem élhetek, se ott. Nem szeretnék ittmaradni, fia sikerül visszakapni, amit kiadtam « kezem­ből, még ezen a nyáron odamegyek,..« Teodorovics végül elmondja, hogy a külügyminisztérium utján kártérí­tési keresetet adott be az Egyesült- Államok ellen, mert nagybátyját ha­tósági közeg gyilkolta meg. Lépé­seket tett Teodorovics aziránt is, hogy az elhunyt Radulovics esetle­ges hagyatékát az amerikai hatósá­gok adják ki. Szuboticai pékmester a Detroitban meggyilkolt szerb iparos örököse Kártérítési pört indít az amerikai kormány ellen Az északamerikai Detroit-ban mint a Bácsmegyei Napló már je­lentette — egy részeg rendőr meg­gyilkolta Radulovics (javra kiván­dorolt szerb iparost. A gyilkosság Detroit főuccáján történt, robogó autóban, amelyre kirándulás ürü­gyével csalta fel a rendőr Radulo­vicsot, egy titkos alkoholkimérés­ben lezajlott közös mulatozás után. Az amerikai rendőrség letartóztatta Mac Kirnant, a gyilkos rendőrt és erről diplomáciai utón értesítette a beogradi rendőriőiiökséget. A meggyilkoltnak, mint most ki­derült, egyetlen közeli rokona Szn­­boiicán él: Teodorovics Ili ja pék­mester, aki Raduiovicsnak unoka­öccse. Nagybátyja tragédiájáról Teodorovics a Bácsmegyei Napió vasárnapi számából értesült és azonnal Beogradba utazott, hogy a szükséges adatokat közölje a rend­őrséggel. Teodorovicsnak a Szem Rókus templom közelében. Viska­­ulica 13. szám alatt van két év óta pékmühely. Itt mondotta el tragikus sorsra jutott nagybátyjáról a követ­ség. Petrarca e két alakkal vitázik, de tulajdonkép mindakettő ő, mindakettö a lelke háborgását érzékelteti meg. Az Igazság azt kérdezi tőle. vájjon akkor is szerette volna Laurát, hogyha csúnya és ellenszenves? A poéta erre nem felel, hanem szerelme lelkiségét magasztalja. Csak Laura emelte őt ki a hétköznapi világból. Az Igazság aztán feléje fordul és igy szóiitja meg Petrarcát: — Nem szégyenled magad, hogy ősz hajjal is igy évelegsz? — De igen — válaszol a furcsa költő — szégyenlem, megvetem magam miat­ta és gyötrődöm. De tudod-e mivel vigasz­talódom? Arra gondolok, hogy Laura is megöregszik, velem együtt. # — TUDJA-E, mi az a. vitamin? Kevés szó futott újabban olyan pályát, mint ez a korcs latin szó. mely a titok­zatos életerőt jelenti, azt az energiát, mely táplálékunkhoz okvetlenül szüksé­ges, különben elpusztulunk. Még nem tudjuk, hogy micsoda. Csak hiányát érezzük, csak hatását ismerjük. Most jelent meg róla az első össze­fogó könyv, melyet Lorenzini irt és egy olasz orvos ismertet. Hosszú ideig azt hitték, hogy helyesen táplálkozunk, ha elegendő mennyiségű fehérjét, szénhyd­­rátot, ásványi sót veszünk magunkhoz. Ereink azonban kimutatta, hogv ez téve­dés. Ha étrendünkön nincs olyan táplá­lék, mely vitamint tartalmazna, akkor egyszerre megsoványodunk. különböző zavarok mutatkoznak szervezetünkben és több-kevesebb idő után elpusztulunk. Erre vonatkozóan kísérleteket is tet­tek egy vitamin-készítménnyel, melyből naponta mindössze száz tniligrammot- kezőket: Radulovics Gavra a Lika Krbava megyei Oravac községből szárma zott, most ötvenöt éves lehetett. Már tizenkét éves korában világgá ment, sokat vándorolt az európai orszá­gokban. Apja ács volt és ö is az ácsmesterséget tanulta ki otthon. Szülei később tönkremenek, elhal­tak. Meghalt a nővére is, aki Teo­dorovicsnak édesanyja volt. Érde­kes, hogy Raduiovicsnak testvér­­bátyja szintén hasonló körülmények között végezte életét: részeg em­berek agyonsznrtdk a kocsmában, huszonöt évvel ezelőtt a szlavóniai Okucsani községben. Az alkohol fá­tuma üldözte Radulovics Gavrát is: cgyizben mar Halai korában az ivó­ban kcresztiilszurtdk az arcát. Ak­kor könnyen kiheverte sérülését s végül most Amerikában, a legszigo­rúbb alkoholtilalom országában érte utói a végzete. Amerikába 1902-ben vándorolt ki először Radulovics Gavra. aki ek­kor már kilenc nyelvet beszélt és valóságos ezermester volt, mint adtak a galambnak, évekig jó egészség­ben tartották, de mihelyt elvonták tőle, elpusztult. Amint a tudományos búvárkodásból kiderül, a vitamin az anyagcserét szabá­lyozza. serkenti: segíti a fehérje földol­gozását s az ásványsó elosztását a kü­lönböző szövetekben, oldja a zsírt és cukrot. Aztán rendes működésben tartja a belső kiválasztó-m irigyeket. Aki nem vesz magához vitamint, az görvélykórt kap, szemgyulladást, — a gyermekek angolkórt —- pellagrát s be­­riberi-betegséget. Az uióbbi nyavalyát, mely keleten eléggé elterjedt. azoKAsiny­­lik, akik csak hántolt rizzsel táplálkoz­nak. Most a tudósok azon fáradoznak, hogy megállapítsák, vájjon a vitamin szempontjából melyik étrend a legmeg­felelőbb. Eddig ezt tudtuk meg: — Az A vitamint az olajak, zöldföze­­lékek tartalmazzák, meg a tojássárgára. A B vitamint a tej, a sárga és vörösré­pa, a hüvelyes vetemények magja és a söréiesztö, a C vitamint pedig a nyers gyümölcsök. * TUDJA-E, inért lett miniszterelnök Baldwin? Ezen töprengnek most az angol újsá­gok, melyek nem tudnak beletörődni ab­ba. hogy valaki hirfelenii! ilv magas polcra kerül és előzőén nem futja meg azt a pályát, melyet elődjei. A Spectator ezt írja: . — Oly hirtelenül és váratlanul emel­kedett a magasba és oly időpontban, mi­kor pártjaink kibogozhatatlanul össze­zavarodtak s igy nem is csoda, az embe­rek nem tudják, tulajdonkép hova he­­lyezzék.öt. Baldwin tehát miniszterelnök, minden várakozás ellenére. Rizzini megállapít­ja, hogy pártjában nem haladt előre fok­­ról-fokra, nem őszült meg a szokásos előléptetésekben, nem volt a pártvezér helytartója, nem dúsgazdag, nem szár­mazik régi politikus-családból, nem kép­visel sem közvetve, sem közvetlenül semmiféle érdeket, sem a pénzarisztok­rácia, sem a születési arisztokrácia, sem a földbirtok, gyár. szénipar érdekét. Mi­nek előtte a politikára adta volna magát, nagyiparos volt ugyan, de mégsem je­lenti a nagyipart. Nem nagy szónok, nem ragyogó színész, ki fölrázná, megindíta­ná a tömeget. Nincsenek elszánt hívei sem. Hát mért miniszterelnök? — Baldwin — folytatja a Spektator a magával való vitát — azt hiszi, hogy a többség véleményén nem erőszakkal, ha­nem rábeszéléssel uralkodhat: nem ön­kényes, vagy zsarnoki eszközökkel, ha­nem törvényesen. Ha nem tudja azonnal meggyőzni honfitársait, elhalasztja azt amit akar, mindaddig, mig az ö vélemé­nyén nincsenek. Egyszerű, szerény, becsületes, rokon­­szenve pedig a tömegek felé vonja. A Star azt írja, bogy Baldwin a szociális politikáját egyenesen Disraelli regényé­ből kölcsönözte a Sybiliböl. mely a tő­kések és munkások megértése mellett tör lándzsát. Jelszava az. melyet 1923-ban mondott: — Inkább megfulladok hittel, mintsem hogy hit nélkül ússzak. Szóval Baldwin kitűnő ember. Ez is ok néha arra, hogy valaki miniszterel­nökké legyen. De váltig is csodálkoznak rajta. K. D.

Next

/
Thumbnails
Contents