Bácsmegyei Napló, 1925. február (26. évfolyam, 30-57. szám)

1925-02-01 / 30. szám

20 OLDAL * ÁRA 3 DINÁR Peštarina plaćepa! XXVI. évfolyam Subotíca, VASARNAP, 1925 február 1. 30. szám ßlegjclenik minden reggel, ünnep után é* hétfőn délben Telefon izám: Kiadóhivatal 8—58. Szerkesztőség 5—10 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár KiaeóhiFXta!. Subotica,Aleksandrova ul.Mleib»cb-palots> Szerkesztőségi Aleksandrova uL L (Rorsia-FoDciére-palaít) Az utolsó vasárnap A választások előtt ez az utolsó vasárnap, az agitáciönak és me­­«Utalásnak utolsó ünnepnapja. Egy hét múlva mér az urnák előtt Hői el. hogy az ország megnyilatkozó nkaiata milyen Ítéletet mond, ma még folyik az agitáció, folyik a meggyőzés munkája s érvénye­sülnek azok az eszközök, ame­lyekkel a mindenkori hatalom mindenkorra biztosítani igyekszik hatalmát. Az ország szervezete íazas most, 8 korteskedés mikrobái mérgez­ték meg fiatal testét. A láz a szervezet védekezése a mérgező anyagok ellen. A lázas hőemcl­­kedés segíti a szervezetet az el­lenméreg kitenyésztéséhez, de maga a lázas hő is pusztítja a bacillusokat. Talán ez a láz, amin most az ország átesik, szintén ilyen bak­­tériuiVipusztitó hatású lesz. Az "jprszág, épen olyan fájdalmas,* mint amilyen tagadhatatlan ez a tény, a poütikp baktériumának súlyos fertőzöttje. Ebben az or­szágban, szinte a megalakulás első pillanatétól kezdve állandó a kor­mányválság, mely nem is egyszer kormányzati válsággá, sőt alkot­mányválsággá suiyosodott már. Ami erő, energiö, munkakedv, invenció, kezdeményezés, kon­cepció, tehetség alkothatott volna az ország és a jövő érdekében, az mind a pártérdekek szolgála­tába szegődött s a pártok harcá­hoz szolgáltatta a muníciót. Az ország hatalmas gazdagságának, kimeríthetetlen bőségének mégnem ártott meg ez a tékozlás, de — egyszer elfogynak a legbősége­sebb szénmezők is. Mi most él­jük a fundamentum lerakásának idejét. Most rakjuk le azokat az alapokat, amelyekre a következő generáció ráépítheti századokra szóló munkáját. Az épület nagy­ságét, magasságát, a pillérek te­herbíró képességét a fundamen­tum szilárdsága állapítja meg. A jövendőnek mi vagyunk térkép­­rajzolói, mi vagyunk az.utat törő, a honalapító első nemzedék. Lá­zasan, meghajszoltan, megerőlte­tett szívműködéssel nem lehet ezt a sub specie aefernitatis. mun­kát elvégezni. Ennek az országnak nincs egyetlen polgára sem, aki ne áhí­tozna mér a béke, a nyugalom, a munka korszaka után. Nincs senki, aki ne látná be, hogy esz­telen tékozlás egymás elleni harc­ban fecsérelni el azokat a pótol­hatatlan javakat, amiket miad be kellene építeni a jövendőbe s amikkel egyedül lehet szilárddá és megingathatatlanná tenni az eljö­vendő történelem fundamentumát. A magyarság nem akart részese lenni ennek a harcnak, ami az ország öefiro berendezkedésének kérdésében egymás ellen állította az ország két felét. De nincs senki, aki a magyarságnál jobban kívánná, sőt sürgetné a testvér­imre végét. A magyarság egyet­len problémáját sem oldja meg ez a harc, akármelyik álláspont győz is, a magyarság kívánságait nem fogja betölteni a győzelem; A magyarság csak bókét akar s mindenkinél jobban akar békét. Mert most két ellenfél tűzvona­lában fekszik s nemcsak a fele­lőtlen. az eltévedt golyók érik védtelen testét, az a teste fogja fel az érveknek és harci eszkö­zöknek egymás ellen küldött ára­datát is. Még egy hétig tart a verbuvá­lás idegizgaíraas munkája. Még egy hétig hánykolódik az ország lázas teste. A jövő vasárnap lesz­­a krízis. Akkor, dől el a betegség kimenetele s akkor dől el'a beteg sorsa is. A magyarságnak csak egy kívánsága van: vasárnapra necsak a korteskedésnek, a vá­lasztási harcnak legyen vége, de legyen vége minden harcnak. Ez a vasárnap legyen a békekötés ünnepe. Nyilatkozzék meg sza­badon, minden korlátozástól és minden megfélemlítéstől menten az ország akarata s a politikusok engedelmeskedjenek az ország akaratának Jöjjön el a nemzeti rnegbéküles ideje, felejthesse el mindenki a sérelmeket, amik rá­zúdultak, fenyegető kéz, fenye­gető szó ne zavarhassa a béke uralmát és azokon , a határokon belül, amiket a sors kegyelme jelölt ki az ÍÓH$. királyságnak, elégedett, boldog, szorgalmas nép örüljön a meg nem háborított munka eredményének. Van-e az országnak olyan pol­gára, aki nem helyesein? a béke programját s aki nem tapssal kö­szöntené a béke és megértés uraimét-' Az olaszországi szláv kisebbség vezére részvétét fejezte ki Kraftnak Verekedés Davidovics zagrebi fogadtatásánál Beogradból jelentik : A szom­bati napon feltűnően csöndes volt a politikai élet. A miniszterek és pártvezérek közül sokan vidékre utaztak, hogy a választások előtti, utolsó vasárnapot — katholikus vidékeken a hétfőt is — felhasz­nálják agitációra. A kormány a miniszterek távollétében nem tar­tott minisztertanácsot és Pasics miniszterelnök délután meg sem jelent hivatalában. A délelőtt fo­lyamán Trifanovics és Stojcdinovics miniszterekkel tanácskozott, akik reszortkérdésékhen tájékoztatták. Este a kormány valamennyi Beo­­gradban időző tagja Pasics mi­niszterelnökkel az élén, valamint a politikai élet számos előkelő­sége megjelent az udvari bálon, amely első ebben az esztendőben. A megjelentek közt volt dr. Spaho és Hrasnlca, a muzulmán-párt ve­zérei, akik a nap folyamán né­hány ellenzéki politikussal foly­tattak megbeszéléseket. Davidovics Zagrebban Davidovics Ljuba, a demokrata párt elnöke szombaton Zagrebba Utazott, ahoi vasárnap résztvesz a demokrata-párt népgyülésén és az ellenzék közös konferencia­­ián. Zagrebban Dzvidovicsot nagy tömeg fogadta, amely — mikor elhagyta az állomás épületét, lel­kes ovációban részesítette. A megjelent Pribicsevics-pártiak el­­lentiintetést rendeztek, miközben a tömegben verekedés támadt, úgy hogy a rendőrség beleavatkozott és szétoszlató» n tüntetőket A verekedésben egy Pribicsevics­párti könnyebben megsebesült. Az olaszországi szlávok ve­zérének részvétnyilatkozala dr. Krafthoz Kraft dr. állapota az ideérkező hirek szerint állandóan javul. A szivaci eset külföldön is nagy port vert föl és a megtámadott német-párti vézért sokan felkeres­tek részvétnyilatkozattal Német­országból, Ausztriából és Romá­niából. Rendkívül érdekes az a evei, amelyet uz olaszországi szlávság vezére dr. Vilfan intézett dr. Krafthoz. A levélben Vilfan azt írje, hogy a Kraft ellen intézett táma­dás az olaszországi szláv kisebbsé­get rendkívül kínosan érintette és a maga részéről is nagyon saj­nálja, hogy a támadás megtör­tént. Anélkül, hogy közelebbről érdeklődött volna az eset körül­ményei iránt, kötelességének tartja a legmelegebb szimpátiájáról bizto­sítani Krafiot és a legélesebben el­itéi ni mindazokat, akik akár köz­vetve, akár közvetlenül részesek az elkövetett bűntettben. Reméli, -­­írja — hogy minden becsületes jugoszláv osztani fogja véleményét. A Hrvat rendkívüli kiadása a választási előkészületekről Zagrebból jelentik: A Hrvat rend­kívüli kkdásban közli a horvát sza­vazóknak szóló választási utasítá­sokat. Emellett a. kiáltvánv a többi ellenzéki pártokról a következőkép­pen emlékezik meg: Davidovics a népszuverénitás. a parlamentáris kormányzás, tisztességes közigaz­gatás és nemzeti megegyezés pálin­káját jelenti. Ez a mostani és jövő­beni parlamenti többség közös alap ja. Spaho az autonómiáért és igazi jogegyenlőségért való harcot jelenj}. Korosec az autonómiától a födera­lizmushoz való átmenet . Pßdics -a federalists parasztátlamnak az em­beri tog és köztársasági szabadság alapján való kiépítését jelenti. Ezt a' felsorolást úgy magyaráz­zák, hogy az ellenzéki pártok nép­szerűsítéséi. szolgálja arra az esetre, ha a horvát parasztpárt szavazó­­urnáinak felállítását megakadályoz­zák. A Hrvat rendkívüli száma ezen­kívül közli a radikalispárti Szarno­­tmrava negyven év előtt megjelent cikkét, amelyben a radikálisok a ’vá­lasztási terrorral való szembeszál­lásra buzdították a népet. Tomljenovics volt horvát bánt megtámadták Tomljenovics, volt horvát bánt, a Davidovics-párt jelöltjét a Susak mejiet'i Krizmej községben « Prí­­bicsevics-páitiak a váiasztógyii lésen megtámadtak- Tam'IjériovtOB könnyebben megsebesült. Az nj albán kormány visszavonta a SHS állam ellen tett feljelentést Beogradból jelentik: A kormányt hivatalosan értesítették arról, hogy Aćhmet Zom bég albán kormánya visszavonta a Fan Nolli'-kormány­­nak az S. H. S. királyság ellen, a Népszövetséghez benyújtott vádira­tát. A Fan Nólli-korrnánv. mint is­meretes. azzal vádolta az S. II. S. államot, hogy fegyveres csapatok­kal támogatta az albániai felkelést amelynek élén Achinct Zaeit állott. A király elnökölt az állam­­védelmi tanács ülésén Az államvédelmi, tanács hossz u szünet után pénteken uiból összeült a királyi palotában. Az Ülésen a ki­rály elnökölt és resztvettek Pasics miniszterelnök, Nincsi.cs külügymi­niszter. Triímiovics Dusán hadügy­miniszter és Pesics Petár vezérkari főnök. Az államvédelmi tanács ülé­sének tárgyáról és a hozott határo­zatokról. mint rendesen, ezúttal sem szivárgott ki semmi a nyilvános­ságra. / Letartóztatták Ferad Draga béget Bcogradi politikai körökben rend­kívül nagy feltűnést kelt Perad Ura­sa bég letartóztatása, amit az ellen-' zéki pártok ellen eddig alkalmazott intézkedések egyik legsulvosabbiká­­nak tekintenek. Ferad Drágának már eddigi működése alatt is több-' szőr a szemére vetették, hogy a ka­csáitokkal tart' lenit ■ összeköttetést és maga is kacsák volt. A parla­mentben cgyizben Ferad bég eré­lyesen visszautasította ezeket a vá dáliát. A török nemzetiségi párt egyik legkimagaslóbb egyéniségét vesztette cl letartóztatásával és. a dzsemjet választási küzdelmét kü­lönben is rendkívül megnehezíti az a körülmény, hogy a Párt legerő­sebb szövetségese Pctrovics Nasz­­tüz • választási agitációia elé is sok akadályt gördítenek a • hsíékágok.­c

Next

/
Thumbnails
Contents