Bácsmegyei Napló, 1924. augusztus (25. évfolyam, 208-238. szám)

1924-08-01 / 208. szám

j. í Poštarisc plaćena u gotovota ' V i ■ Ára egy és fél dinár Postaszállítási di] készpénzben lefizetve BACSMEGYEl NAPLÓ XXV. évfolyam Subotica, PÉNTEK, 1924 augusztus L 208. szám Megjelenik minden reggel, ünnep után éa hétfőn délben Telefon szám: Kiadóhivatal 8—58. Szerkesztőség 5—10 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár Kiadóhivatal: Subotica, Aleksandrova ul.l.(Leibach-palota) Szerkesztőség: Aleksandrova ul. 4. (Rossia-Fonciere-palota) Bírói ítélet vagykormányintézkedés? Most, amikor a kormánynak nincs „vajdasági" minisztere, még akkor is súlyt kellene tulajdoní­tani Selyerov Szlavko nyilatko­zatának, ha, mint prezumptiv pénfcügyi államtitkár, nem is lenne a kormányzásban részes. A „vaj­dasági" államtitkárnak azonban bizonyára nemcsak a reszortügyek­ben lesz szava, hanem ő lesz egyik legkomolyabb és legtekin­télyesebb vajdasági szakértője az uj kormánynak. Seiyerov a B:icsmegyei Naplónak tett nyilatkozatában azt mondotta, hogy helyes lenne, ha az állam­tanács foglalkozhatnék a Magyar Párt feloszlatásának kérdésével, mert így alkalom van arra, hogy a legmagasabb fokú bíróság Íté­lete állapítsa meg a feloszlatás törvénytelenségét. Úgy gondoljuk, sem taktikailag, sem ethikailag nem kifogástalan ez az álláspont, amely, ha azt a kormány magáévá teszi, bár a végső eredmény nem lehet két­séges, bizonytalan időre kitolná a magyarság politikai szervezke­désének idejét. A nyilatkozó politikus abban a téves felfogásban volt, hogy a Magyar Párt volt vezetői az ál­lamtanácshoz már benyújtották panaszukat s igy az államtanács már is abban a helyzetben van, hogy a panasz felett érdemleges ítéletet mondjon. A feloszlatott Magyar Párt vezetői azonban a panaszt csak az Írásos indokolás kikézbesítése után nyújthatták be s bár ez már — hosszú sürgeté­sek után — megtörtént, arra a rendkívüli nagy anyagra való te­kintettel, amivel a kormányintéz­kedés jogtalanságát és törvény telénségét igazolni lehet és iga­zolni kell, aligha van arra mód, hogy a panasz beadásának végső határideje, augusztus 15-ike előtt a jogorvoslat az államtanácshoz benyújtható lesz. Ismerve az ál­lamtanács működésének menetét, nem lehet arra számitani sem, hogy bírói utón hamarabb jut a magyarság szervezkedési szabadsá­gának elismeréséhez, mintha kor­mányrendelet hatálytalanítja a fel­oszlatást. A nyilatkozatban kifejezésre jutó felfogás szerint az uralomra kerülő rezsim szívesen fogadná, ha a feloszlatás törvénytelen­ségét és alkotmányellenességét megállapító bírói Ítéletet is szegez­hetne a PasicS’Pribicsevics uralom ellen. Belátjuk, hogy az uj rezsim szempontjából meg kell becsülni ennek taktikai előnyét és morális hatását is. Ámde azt kérdezzük : szüksége van e az uj rezsimnek arra, hogy birói Ítélet állapítsa meg a feloszlatás törvénytelensé­gét? Ki tartja még törvényesnek és alkotmányosnak a Magyar Párt feloszlatását? Kinek van arra szüksége, hogy birói it-élet is megszövegezze a politikai" közvé­lemény egyhangú verdiktjét? Másfelől pedig: az uj rezsiig most is azt állítja s ellenzéki szereplése alatt is állandóan azt hangoztatta, hogy a törvénytelenségek és al­kotmánysértések sorozatát követte el az előző kormány. Mi — az extraneusok — természetesen eb­ben a perben nem akarunk igaz­ságot tenni — de, ha ezek a vádak jogosultak és ezek az állí­tások valók, nem meilőzhetné-e az uj rezsim azt a morális igazo­lást, amit egy reá nézve nem is vi­tális jelentőségű ügyben, a Magyar Párt feloszlatásának kérdésében, a bíróság tekintélyétől kaphat. A sokszoros törvénytelenségek és rendszeres alkotmánysértések so­rában — amivel az uj rezsim vá­dolja elődjét — nekünk a legfáj­dalmasabb a Magyar Párt felosz­latása, de a kormányzópártok bizonyára nem ezt ítélik a !eg­­flagránsabbnak. Ha a súlyosabb, nagyobbszabásu, a politikai ér­deklődést jobban foglalkoztató alkotmánysértéssel szemben meg­elégednek a tények megállapítá­sával s a politikai megtorlással, talán a Magyar Párt ügyében sem kellene ragaszkodni a birói Beogradból jelentik : A politikai helyzetben lényegesebb változás nem állt be, aminthogy nem is várható jelentősebb elöhaladés, amig a parlament szerdán össze nem ül. A legnagyobb érdeklő­dés a Radícs-párt határozatai iránt nyilatkozik meg, akik csü­törtökön elnöki ülést tartottak Zagrebban. Erről az ülésről a késő esti órákig nem érkezett még jelentés Beogradba. A Ra­­dics-pért végleges határozata csak a párt vasárnapi teljés ülé­sén várható. A kormány körében nem tartják kétségesnek, hogy a Radics-párt határozata teljesen meg fog felelni annak a meg­egyezésnek, amelyet a blokk pártjai még kormányrajutásuk előtt kötöttek Radicsékkal. Ellen­zéki körökben igyekeznek ugyan még olyan híreket terjeszteni, hogy a Radics-párt és a kormány között nincs meg a harmónia, azonban azoknak a híreknek, mintha Radicsék nehézségeket akarnának támasztani a kormány­nak, nincs tárgyi alapjuk, amint Ítélet igazmondásához s a bírói itéiet morális hatásának taktikai felhasználásához. És még valamit. Az uj rezsim­nek nemcsak azt kell megfon­tolnia, hogy a Pasics-Pribicsevics uralommal szemben lemondhat-e a birói itéiet erkölcsi igazolásá­ról, hanem meg kell fontolnia azt is, hogy a magyarsággal szem­ben lemondhat-e arról a megbe­csülhetetlen előnyről, hogy a ma­gyar politikai szervezkedés sza­badságának visszaállítását átengedi a bíróságnak ? A magyarságnak nincs kétsége a tekintetben, hogy a bíróság, ha Ítélkeznie kell, a föloszlatés törvénytelenségét épp­úgy fogja megállapítani ennek a rezsimnek uralma alatt, mintahogy megállapította volna a Pasics­­kormány kormányzása idején. Sértést követnénk el a bíróság ellen, ha ebben kételkednénk. De ha az uj rezsim számolni akar a magyarsággal, akkor ő maga is haladéktalanul oldja föl a magyar­­slag ső&aíöit karjait s szabadítsa föl elnémított hangját. Ennek az igazságtevésnek morális erejéről s a kormányzati szellemben be­állott változás kézzelfogható il­lusztrálásáról ne mondjon le — egy bírói itéiet kedvéért. A magyarság érdeke az azon­nali cselekvést követeli s az uj rezsim érdeke sem mondhat en­nek ellent. az a vezető horvát politikusok minden eddigi nyilatkozatából is megállapítható. A Radics-párt két tárcával vesz részt a kormányban Még teljesen nyílt kérdés, hogy a Radics-párt belép-e a kormányba. Ha a párt résztvenne a kabinet­ben, ez a kormány lényeges meg­erősödését jelentené, mert a kor­mánynak nem kellene meglepe­tésektől tartani a parlamentben és biztos többségre támaszkodhat­nék. A Radics-pártban nem mu­tatkozik idegenkedés* a kormány­ban való részvételtől és a párt két tárcával is beérné. A Radics-pártnak a kabinetben való részvétele a kormány kisebb­­fokú rekonstrukciójával járna együtt és ez alkalommal betöltenek a még üresedésben levő tárcákat is. Az erdő- és bányaügyi mi­nisztérium vezetését, hír szerint, dr. Radoszavljevics Milos demok­rata képviselő fogja átvenni, aki mezőgazdasági szakember. A par­lament elnöke valószínűleg Pe-Jovaaovics Ljuba hívei kötelednek a kormányhoz A kormányzópártok kísérletei a radikális-párt egyrészének megnyerésére csics Dragutin lesz és ez igy megüresedő építésügyi miniszteri tárcát Rafajtovics Zsika demok­rata veszi át. Rafajlovicsnak ere­detileg a hazelnökséget szánták, azonban ő húzódozik ennek a tisztségnek elfogadásától. Jovanovics hívei keres az együttműködést a k mánnyal A radikális-pártban Jovano hívei körében máris hallatszan olyan hangok, hogy valamily formában meg kellene valósítani azt a Pasics által elrontott tervet, hogy Jovanovics vezetésével a ra­dikálisok is vegyenek részt a meg­egyezés alapján álló kormányban. A vesztett játszma után meglehe­tős elkeseredett Jovanovics hívei­nek hangulata, akik most már egész nyíltan panaszkodnak, hogy a helyzet kulcsa az Ő kezükben volt. Pasics azonban Pribicsevics befolyására teljesen elrontotta a helyzetet. A radikális-pártnak ez a csoport/? reméli, hjgy Jovano­vics eredeti tervét sikerül vala­hogy keresztülvinni, főleg akkor, ha a radikális-párt leszámol a Pa­sics-Pribicsevics állal képviselt po­litikával. Az általános vélemény az, hogy a radikálisok, akárhogy alakul is a helyzet, többé nem fognak együtt dolgozni a népsze­rűtlen Pribicsevicsékkel. A Jovanovics-csoportnak a kor­mány iránt megnyilatkozó barát­ságos hangulatát kívánják hono­rálni azok, akik a kormány tábo­rából azt a kombinációt vetették fel, hogy Jovanovics Ljuba marad­ion a házelnök. A kormány részé­ről valóban komoly hajlandóság mutatkozik Jovanovics Ljuba meg­nyerésére, mert ez a kormány helyzetének a tetemes megerősö­dését jelentené. A kormány ezzel biztositaná magét a tekintetben is, hogy a radikális-párt egy része nem fejtené ki azt az éles ellen­zéki politikát, amelyet Pasics és Pribicsevics diktálni akar. Jovanovics Ljuba megnyerésé­nek az volna a következménye, hogy a radikális-pártnak az a ré­sze, amely a koncentráció mellett foglalt állást, képviseletet kapna a kormányban és ilyen módon tu­lajdonképen a koncentráció va­lósulna meg. A tartományi főispánokat váltják le először A politikai körök érdeklődése továbbra is a kormány személyi politikája felé fordul. Mindenütt nagy türelmetlenséggel várják a közigazgatásban és államigazga­tás egyéb ágában beálló személyi változásokat. Hivatalosan még egyetlen személycserét sem hoz­tak nyilvánosságra. Az elterjedt lürek szerint először a tartományi főispánok leváltására

Next

/
Thumbnails
Contents