Bácsmegyei Napló, 1924. május (25. évfolyam, 120-148. szám)

1924-05-01 / 120. szám

Pošiaršna plaćena u gotovom Ara egy és fél dinár ... Pí|stászálHtá$i djj;készpénzben 1 :fizetve XXV. évfolyam Snkoiica, CSÜTÖRTÖK, 1924 niáfus 1,» 120. szám Megjelenik minslen reggel, ünnep után és hétfőn délben Telefon szim-. Kiadóhivatal 8—5S. .'. Szerkesztőség 5—19 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár Kiadóhivatal: Sufcotica, Aleksandrova ul.l.(Lelbach-palota) Szerkesztőség: Aleksandrova ni. 4. (Rossie-Fonciére-palota) Május elseje e munkások ünnepe széles e vi­lágon. Tartozzanak bármelyik in­­íernacionáiéba, álljanak nemzeti, vagy nemzetközi, osztályharcos vagy keresztényszociális alapon, ez a nap a munkás napja, a pro­­letáHetus nemzeti ünnepe, a hi­tekben élő proletárállam első hi­vatalos munkaszünete. A római naptár ünnepet szentelhetett a ver sacrarn-nak s lehetett két nap fez esztendőben, amelyik ez em­beriség fölszsbaduiásat szimboli­zálta, a francia forradalom kalen­dáriuma ünneppel áldozhatott a virágzó fának s a serkenő fűnek, a.katholikus egyház körmenetet rendezhetett a búza megszente­lésének ünnepén — a munka har­cosai, a negyedik rend szerszám­mal Küzdő katonái, a szabadság hívői s a gépek rabszolgái a munkának, a verejtékcs, a ter­melő,'a nagy darab kalácsot szer­ző s kicsi karéj ,kendere- adó munkának megünneplésére ren­deltették a virágbaboruló május első napját. Nagy, szent, misztikus titkokat föltáró, az elet célját fölfejtő ösz­­szefüggésekre tereli a kutató ér­telmet a termő földnek s a termő munkának összeboruló ünnepe. Munkát vetünk a földbe, munká­val törjük fel áz utakat, munká­val ácsolunk össze hajlékot, böl­csőt és koporsót, munka töri föl a föld barázdáit, munka fakaszt vizet a kősziklából, munka ivei hidat a vizek főié, munka menti meg az örökkévalóság számára az elsuhanó pillanat látomásait, munkával raboljuk ki a föld mé­lyét s szádunk föl a felhők közé. Az isten, a teremtés, az ősnem- Zés, vagy az evolúció vastörvé­nye ebbe a világba, erre a boly­góra helyezte az embert, de a világot a munka hódítja meg, ami egyformán munka marad, akár búzát vetünk a termő tele­­vénybe, akár a gondolat magvait a szürke, a sivó, a vigasztalanul terméketlen ólommezőkbe. Minél rpsszabb az élet s minél lerongyoitabb az ember, annál fönségesebbnek, megtisztultabb­­nak, annál inkább megszépült­nek kell lenni a munka ünnepé­nek s annál teljesebbnek, meg­­védettebbnek s emberibbnek a munka jogának. Pedig á munka, amióta jogáért küzd, mindig vé­res fegyverekkel harcol s mindig gyilkoló fegyverek ellenében. A vérpárás, a vérszavu és vérszagu francia forradalom már vérpadra hurcolta azokat, akik a harmadik rend győzelmi lobogóját fölaker­­ták emelni a negyedik rend tag­jai előtt is. Ez volt a kezdet. S ami vérben fogant, bélyeges ma­rad örökké. Az orosz forradalom legyilkolt áldozatai az emberi ér­telemnek s emberi érzésnek sze­repét tagadják a történelmi fej­lődésben. Lassenkint iehátnlik -minden, ami más különbséget teremtett az embercsalád tagjai között. A vallásnak, nyelvnek, nemzetiség­nek, egy törzshöz tartozásnak középkori cölöpéivel széfmarcan­golt testű emberiség tagjai között a kalapács és ásó tereint szoli­daritást. A fejlődés útja romokon, homokba fuladt városokon, hullá­kon és csonthalmokon vezet ke­resztül. A kőkorszakbali ember ujjászülethetik gyilkos indulatok­ban és fékevesztett szenvedélyek­ben, de a kilengések es össze­omlások, a történelem pusztító tüzei, földrengései és árvizei után e fejlődés gyorsító menetben foly­tatta integráló munkáját. Egy családdá terei! össze mindazokat, akik dolgoznak, akik munkájukkal adják meg a természet kincseinek nz igazi értéket s akik jobbá| szeb­bé, elviselhetőbbé teszik a Világot a békésebbé s örömökkel gazda­gabbá ez embert. Nem is lesz addig békef nem olyan, amit békeszerződések pa­­lirosa biztosit, hanem amelyik az isszedobhanó munka ritmusára üt elő a. világrend anarciájából, arpig a harcoló világ egy momr mentális nagy műhellyé nem dákul át, ahol csak azoknak lesz helyük, mint nászrepülés után a méhkaptárban, akik dolgoznak, építenek, alkotnak és gyűjtenek szorgalmasan. A gyárkémény gomolygó füstje a munka igazi lobogója, a gépek zakatolása a munka igazi him­nusza s az áldott béke a munka ígrzi jutalma. S ha majd a piros május elseje nem a kiontott vérek hanem a piros örömöknek lesz a jelképe, akkor lesz végre ünnep a világon. tekintetében. Eddig a Radics párt égyedü! a. szerb földműves párt­tal akart yálasztási kompvomiszr szumot kölni a délszerbiai válasz^ tási kerületben, míg mo'št máj­­árról is szó van, hogy Radicséli Boszniában is együtt fognak mű­ködni a szerb földműves-párttal. Szarajevóban a földműves párt konferenciát tartott, amelyen több képviselő is részt vett. A tanács­kozáson jelen volt a Kínét párt részéről Pucelj és Mermotfa is. Ezen a konferencián a horvát köztársasági parasztpárttal való együttműködésről tárgyaltak. A Pribicsevics-párt is erős vá­lasztási agitációí kezdett Dalmá­ciában. Grizogono igazságügymi­niszter jelenlétében kedden nagy népgyülés volt Slnjben. A nép­­gyűlés határozati javaslatot foga­dott el, amely szerint helyeslik a független demokrata-párt politi­káját. A sinji független demokrata­­párt nevében a gyűl ;s üdvözlő táviratot küldött a királynak és Pribícsevics közoktatásügyi mi­niszternek. Sinjből az igazságügy­­miniszter autón Split be ment, ahol szintén résztveft pártjának nép­­gyülésén. Itt Grizogono miniszter kifejtette azokat az okokat, ame­lyek Pribicsevicset és híveit a demokrata pártból való kilépésre rábírták. Élesen támadta Davido­­vicsot, aki szerinte eltért a de­mokrata-párt programmjától és a szeparatistákka! és áüamellenes elemekkel szövetkezett. A nép­gyülés határózati javaslatot foga­dott el, amelyben elítélik a blokk politikáját és támogatásukról biz­tosítják a Pa^ics-Pribicsevics kor­mányt. A politikusok tanácskozásai Szerdán délelőtt fovanovics Ljuba, a parlament elnöke felkereste Pa­­sics miniszterelnököt, akinek be­számolt keddi audienciájának le­folyáséról. Az ellenzéki pártvezérek szer­dán délelőtt folytatták tanácsko­zásaikat a parlamentben. Davido­­vics, Korosec és Peírovics Nasztéz délelőtt tartottak hosszas megbe­szélést. Délután Knifft István dr., a Német Pórt vezetője kereste fel Davidovics Ljubát, akivel hosszú ideig tanácskozott. Értesüléseink szerint a megbeszélésen a ver­­bászi véres népgyülésről volt szó. Az ellenzék arra készül, hogy egységes fellépéssel fog tiltakozni a kormánynál a szuboticai és verbászi riépgyülések megzavarása miatt. A Német Párt biztosítékot kapott az ellenzéki blokktól, hogy ha en­nek a kérdésnek tárgyalására még a mostani parlamentben alkalom nyílik, akkor az ellenzék egysé­gesen fog fellépni a kormánnyal szemben, amelyet a suboticei és verbászi rendőrhatóságok eljárá­sáért felelőssé tesznek. A páriánkul ossréiil^seig item alakulhat meg az uj kormány Lassa tempóban haladnak a kibontakozási tárgyalások A Radics-párt szorosabb viszonyba lép az ellenzéki pártokká! Beogradból jelentik : Az udvar­nál, várakozás ellenére, szerdán sem folytak élénkebb tanácsko­zások, mint a megelőző napokon és /nép Pasics audienciája is el­maradt. A király a szerdai nap folyamán egyedül Bakics Ljubát, a parlament alelnökét fogadta ki­hallgatáson. A királyi kihallgatá­sok lassú menete nyilvánvalóvá teszi, hogy a válság megoldása kitolódik és május harmadikáig, amikorra a nemzetgyűlést összehív­ták, nem fog az uj kormány meg­alakulhatni. Az ellenzék feszült érdeklődés­sel várja a kibontakozási tárgya­lások folytatását, annál is inkább, mert a jelenlegi bizonytalan helyzet a választási propaganda ;anak teljes dálya. kifejlődésének nagy aka-Megalakult a Radics-párt parlamenti klubja A Radics-párt május elsején bocsátja ki a Bácsmegyei Napló­ban már ismertetett kiáltványát, amelytől az ellenzék a blokk esé­lyeinek nagy javulását várja. A Radics-párti politikusok királyi kihallgatását is minden eszköz­zel megpróbálja az ellenzék ki­sürgetni és ennek elérésére ahhoz á taktikai fogáshoz folyamodtak most, hogy hivatalosan megalakult­­na le jelentették ki a Radics-párt parlamenti klubját Ä klub elnöke Valecsics Juraj, alelnöke pedig Kovacsevics Dusán lett. Azt remé­lik, hogy a korona ezekután nem fog elzárkózni az elől, hogy — mint a többi parlamenti klubnak a Radics-párti képviselők Idub­­einökét is fogadja. Mint­hogy a Radics-párti képviselők közül senki sem tartózkodik je­lenleg Beogradban, a klub meg­alakulását Korosec jelentette be a nemzetgyűlés elnökségének. Minthogy a Redics-párti képvi­selők közül senki sem tartózko­dik jelenleg Beogradban, a klub megalakulását Korosec jelentette be a nemzetgyűlés elnökségének. A Radics párt egyébként azzal a gondolattal foglalkozik most, hogy hivatalosan belép az ellen­zéki blokkba és ezzel is szoro­sabbra fűzi viszonyát a blokkhoz tartozó pártokkal. A tulajdonké­­peni oka a Radics párt elhatáro­zásának az, hogy az ellenzéki blokk kormány képességét idáig egyes he­lyeken azon az alapon is kétségbe­vonták, hogy nincs többsége, mert a Radics párt formailag nem tar­tozik a blokkhoz. Ezt a kifogást kívánja a horvát köztársasági pa­rasztpárt kiparirozni a blokkba való belépésével, amely az el­lenzéki blokk részére a számszerű többséget jelenti. Választási készülődések mindenfelé A politikai pártok már annyira bizonyosra veszik a parla ment közeli feloszlatását, hogy a vidéken már mindenfelé erős előkészületek folynak az uj vá­lasztásokra. Ezzel kapcsolatban sok kombináció merül fel az egyes tartományokban az ellen­zéki pártoknak a Radics-párttal való együttes választási akciója

Next

/
Thumbnails
Contents