Bácsmegyei Napló, 1924. április (25. évfolyam, 91-119. szám)

1924-04-01 / 91. szám

2. oldal BACSMEGYEINAPLO TQ24 április í. sok időpontjára nézve kétféle é-v lemény merült föl. A párt egy része a választásokat minél előbb, lehetőleg még júniusban szeretné megtartatni. Ennek a frakciónak a tagjai azzal érvelnek, hogy ad­dig kell a nemzetre appellálni, amíg a választók körében nem ho­mályosul el az alkotmányt védő koalíció eszméje és sikerrel lehet az agitáció során a nacionális jel­szavakkal operálni. A másik áram­lat, amelynek a jelek szerint több hive van, ezzel szemben októ­berig vagy novemberig szerelné a választásokat elhalasztani, mert szerintük nem szabad a válasz­tások eredményét a pillanatnyi hangulattól függővé tenni, hanem azt sok munkával alaposan elő kell készíteni, amihez idő kell. Abban az esetben, ha Pastes miniszterelnök az első megoldást választaná, a parlamentet azonnal föloszlatná. A második fölfogás győzelme pedig a parlamentnek újabb elnapolását jelentené és a föloszlatásra csak később ke­rülne sor. A megoldás természetesen attól függ, hogy a Radics-párii mandá­tumok igazolása körül a kormány milyen taktikát választ. A hétfői nap eseményei azt mutatják, hogy a kormány továbbra is kitart í a verifikálás elhúzása mellett. Az igazolóhizoltság obstrukcíós ülése Mint ismeretes, Gyurlcsics bi­zottsági elnök hétfő délután 4 órára hívta össze az igazoló-bi­­zottság ülését. A kitűzött időpont­ban az ellenzéki képviselők vala­mennyien pontosan megjelentek, a kormánypárti képviselők azon­­befir egy óra hosszat késtek. Fél­­hat volt már, amikor a bizottság megkezdte tanácskozásait, amely­nek során a radikálisok tovább folytatták obstrukcíós felszólalásai­kat, úgy, hogy a bizottság sem­miféle érdemleges munkát nem tudott végezni. Félórai tanácsko­zás után Gyurlcsics elnök félbe­szakította az ülést, mivel a radi­kális képviselők jelenlétére a par­lamentben szükség volt a hatá­rozatképes létszám elérése végett.. Az ülést emiatt kedd délutánra halasztották. A parlament hétfői ülése 'A harmineórás tanácskozást kö­vető félnapos szünet után hétfőn délután újból rövid ülést tartott a szkupstina. Az ülést öt órakor csak­nem teljesen üres padsorok mellett nyitotta meg Bacsics alelnök. Az el­lenzék teljesen távolmaradt, csak Divac szocialista és egy németpárti képviselő található a teremben. Az elnök napirend pótlólag beje­lenti, hogy Bácsevics Radics-párti képviselő mandátumát benyújtotta igazolás végett. A formalitások gyors elintézése után rátértek a napirenden szereplő J különböző konvenciók letárgyalásá- j ra. Ezek közül az első az Ausztria- j val kötött egyezmény tárgyalása a j volt osztrák-magyar monarchia j montenegrói és szerbiai követségi és konzulátusi épületeinek felhasználá­sa. Nincsics külügyminiszter és Di­mitri j évi cs előadó néhány szóval is­mertetik a konvenicót és kérik an­nak elfogadását. Ezután vita. nélkül rátérnek a szavazásra. A szavazás alatt érkeznek meg az igazolóbizott­ság radikálispárti tagjai, hogy a :kvórum meglegyen. A parlament a javaslatot 725 szávai egy szavazat ellenében elfogadta. A második, j máid a harmadik olvasásban is a I javaslatot’ 126 szavazattal 2 ellené­ben elfogadják. Utána rögtön rátérnek a Bulgá­riával kötött egyezmény tárgyalá­sára. amelyeket Nincsics külügymi­niszter rövid beszédben elfogadásra ajánlott. A külügyminiszter beszéde után általános megrökönyödésre Divac Nedeljko szociáldemokrata ellenzéki képviselő kér szót, aki nem helyesli az ellenzék passzivitását és résztvesz a parlamenti munkában. Beszédében, amelyet a radikálisok nagy figyelemmel hallgatnak, kifejti, hogy a bűnösök kölcsönös kiszol­gáltatása mindkét ország burzsoá­ziájának érdeke csupán, de nem já­rul semmivel sem hozzá a kriminál­­bünözések csökkentéséhez. Élesen támadja az ország külpolitikáját Bulgáriával szemben is követeli, hogy a kormány a macedón mene­kültek ügyét sürgősen rendezze Bulgáriával. Felszólalása után a par­lament az egyezményeket harmad­szori felolvasásban is — 124 szava­zattal elfogadja. A Japánnal kötött kereskedelmi szerződést terjeszti elő Krizman ke­reskedelmi miniszter. Ugyancsak vita nélkül szavazzák meg a nemzet­közi postakonvencióról beterjesztett A szuboticai vasutigazgatóság rendelkezése folytán április 1-étől kezdve újból forgalomba helyezik azokat a vonatokat, amelyeket a Bánságban december elején a téli időjárás okozta közlekedési nehéz­ségek miatt beszüntettek. E vona­lakon a többi vonatok menetrendjé­ben is néhány perces eltolódás állt ibe. Az uj menetrend a következő: Szuboticáról Becskerekre indul 6 ó. 30 p. és 21 ó. 20 p., Becskerekre érkezik 12 ó. 34 p. és 2. ó. 13 p. Becskerekről Szuboticára indul 7 ó. 35 p. és 12 ó. 50 p., Szuboticára érkezik 12 ó. 35 p. és 19 ó. Becskerek-Vrsac-Belacrkva indul 2 ó. 30 p., 15 ó. 30 p., Bclacrkvára érkezik 7 ó. 40 p. és 23 ó. 54 p. Belacrkva-V rsac-Becskerek indul — ó. 40 p., 15 ó. 30 p., Belacrkvára érkezik 7 ó. 05 p. és 20 ó. 16 p. A szuboticai radikális klub vasár­napi értekezlete nem hozott döntést a városi politika aktuális kérdései­ben és igy nem hozta közelebb a már mintegy három hónapja húzódó közigazgatási válságot sem a meg­oldáshoz. Az uj kormány megalaku­lását követő első napok zavaros bi­zonytalansága után azonban mégis lényegesen tisztázódott a helyzet. A radikáh'spárt egyik tekintélyes vezetőjéről nyert felvilágosítás sze­rint a helyi pártszervezetben az uj helyzet alapos megfontolása után az a nézet kerekedett felül, hogy a várt nem hajlandó a városi közigaz­gatás vezefö állasak megosztani Prí- Hcsevicsékkel. A szuboticai radikális pártszervezet ragaszkodik eredeti állásfoglalásához és jelöléséhez, a mely szerint agy a föispáni. mint a polgármesteri állást a maga számára követeli. Ezt az állásfoglalást a radikálisok a következőképpen indokolják: A szuboticai városi tanácsban — mond­ják — ezideg hat radikális és öt de­mokrata, valamint más pártállásu A szerződések leíárgyaíása után érdeklődés mellett a következő ülés napirendjének megállapítására ke­rül a sor. Dragovics alelnök nagy meglepetésre azt a napirendi indít­ványt tesizi, hogy a legközelebbi ülést csak akkor hívják össze, ha az igazolóbi- I zottság jelentését beterjeszti. A napirendi javaslatot a parlament elfogadja, mire háromnegyed 8-kor az ülést berekesztik. Kilépések a radikális- I pártból ? Politikai körökben élénken tár­gyalták azt, hogy az igazoló bi­zottságban Petrovics Nesztor ra­dikális képviselő állandóan az el­lenzék álláspontjára helyezkedik. I Ebből az ellenzék azt reméli, hogy Petrovics néhány elégedetlen radikális képviselővel rövidesen „kiválik a radikális pártbói és csat- I lakozik az ellenzékhez. A radiká­­|iisok ezt a híresztelést cáfolják, I kijelentvén, hogy legföljebb arról (lehetne szó, hogy Petrovics egye­dül — disszidál, de ma még erre sem lehet mérget venni. Becskerek—Pancsevo indul 2 ó. 50 p., 7 ó. 50 p. és 13 ó. 50 p. Pan­­csevóra érkezik 7 ó. 30 p., 11 ó. 10 p. és 17 ó. 32 p. Pancsevo—Becskerek indul 7 ó. 40 p. és 19 ó. 35. p. Becskerekre ér­kezik l f ó. 18 p. és 22 ó. 53 p. A Becskerek-Kikinda-Zsombolya közti vonatok esek április 10-ihéigt Zsombolya átadásáig közlekednek. A vonat Becskerekről 23 órakor indul és 3 órakor érkezik Zsombo­lyára. A keskenyvágányu vonat, amely eddig Becskerek és Zsombolya közt közvetlenül bonyolította le a forgal­mat április 1-től kezdve csak Julia­­majorig, az uj román határállomásig megy. A vonat Becskerekről déli 12 órakor indul és 18 óra 33 perckor érkezik Julia-majorba. A bácskai vonalakon a menetrend nem változott. tag foglalt helyet. így tehát a radi­kálisoknak eddig is — a radikális;] kormány idején — csupán egy szó-f többségük volt a városi tanácsban.] Abban az esetben, ha most a polgár- ] mesteri állás az önálló demokrata-1 párt kezébe jutna, a radikálisok ezt | az cg.v szavazat-többséget is elve- jj szitenók, sőt az esetben, ha a Pribi- j csevics-pártnak azt a kívánságát isjj honorálnák, hogy a városi tanácsban l újabb tisztségeket is biztosítsanak f számukra, úgy a radikálisok kisebb- j ségben maradnának a szuboticaiyá-t rosi tanácsban. A radikálisok hallani sem akarnak f arról, hogy a polgármesteri állásra | az önálló demokratapárt jelöltjét ne-1 vezzék ki. arról pedig szerintük szó j sem lehet, hogy a föispárú állast de- ] mokratákra bízzák, mert véleményük | szerint az a koalíciós kormány, áj melynek csupán négy tagja tartozik] az önálló demokratapárthoz, semmi j esetre se fog Szuboticára demokrata] exponenst küldeni, annál kevésbbé,j mert itt a demokraták amugyis el-8 enyésző kis számban vannak, • javaslatot. •yV-.:'', Helyreállt a normális vasúti forgalom a Bánságiban Zsombolyára csak április 10-ig mennek a vonatok A radikálisok nem akarnak osztozkodni a szuboticai közigazgatásban Kisebbségben maradnának a radikálisok a városi tanácsban A szuboticai radikálispárt hangu­latára egyébként jellemző az is, hogy nem látják szimpátiával a Prí­­bicsevicsékkel való koalíciót, különö­­sen azért, mert attól tartanak, hogy a demokratapárt egyik szárnyának kormányra jutása meg fogja erősíteni a demokratáknak a Bácskában az utóbbi időben igen nagyon meggyen­gült pozícióit. A kérdést azonban végeredmény­ben mégis az országos pártok veze­tői fogják eldönteni. Az is valószínű azonban, hogy a két párt között már, is meg van az elvi megállapodás a közigazgatásban való részesedés te­kintetében. Egyébként, mint Beogradbóf je­lentik. az országos radikálispárt fel­fogása teljesen fedi a kérdésben a szuboticai radikálisok állásfoglalását. Beogradi munkatársunk ugyanis aí radikálispárt részéről azt az infor­mációt kapta, hogy az országos ra­dikálispárt nem is gondol arra, hogy a szuboticai közigazgatás vezetésé­ben újabb helyet adjon a demokra­táknak. A radikálisok szerint Pribi­­csevicsék nem is tarthatnak erre igényt, mert a rendőrfőkapitányt ál­lás Szuboticán már úgyis régebben az ő exponensük kezében van. A ra­dikálisok inkább a bácskai közokta­tás terén hajlandók az eddiginél több helyet biztosítani az önálló demokra­tapártnak. így a közigazgatási vál­ság megoldása még az eddiginél is jobban komplikálódott. Adocsata a suboiicai pé^^^Eg'ylg'azgatóság, és a városi adóhivatal között A harmincszázalékos rendkívüli pótadó A szuboticai városi adóhivatal né­hány héttel ezelőtt egy pénzügymi­nisztériumi rendeletre hivatkozva a vagyon- és jövedelemadó után har­minc százalékos pótadót vetett ki az adózókra, 1923 év január else­jéig visszamenőleg és 1924 év első negyedére. A Búicsmegyei Napló munkatársa, amikor értesült erről az uj adókivetésről, kérdést intézett a szuboticai kerületi pénzügyigazga­tósághoz, aljol kijelentették, hogy a városi adóhivatal tévesen értel­mezi a rendeletet és a vagyon és jövedelemadó után kivetett harminc százalékos rendkívüli pótadóí jog­talanul hajtja be egyrészt azért, mert a harminc százalékot a III. osztályú kereseti adó. házbéradó, tőkekamiatadö után kell kivetni, másrészt pedig azért, m'ert ez az adókivetés csak 1923 évre vonat­­kozhatik. A városi adóhivatal azonban to­vábbra is folytatta az adókivetést. Eljárását a pénzügyminisztérium rendeletével igazolja, amely a hiva­talos lap 1923 junius 30-iki 146. A. számában jelent meg. A rendelet a költségvetési tör­vény 18. szakaszának 6. pontjára' való hivatkozással előírja, hogy a földadón kívül, amely után 500 szá­zalékos pótadó vetendő ki, minden más egyenes adónem után harminc százalék rendkívüli pótadó jár, 1923. évi január elsejéig visszamenőleg. A fenti rendelet érvényességét a pénzügyminisztérium egy későbbi rendeletével meghosszabbította a hivatalos lap 1923. évi december 28- án megjelent 298. számában közölt rendelettel, A szerint az 1924. évi január—február—március- havi tizen­­kettedek pénzügyi rendelkezésnek 27-ik, szakasza értelmében a junius 30-iki' rendelet az egész 1924. évre hatályos. A rendelet szövege a városi adó­hivatal eljárását igazolja. Most már nincs más hátra, mint az adófizetők­nek beletörődni a megváltozhatat­­lanba és fizetni az újabb adóterhe­ket, amelyek — tekintve ä vagyon­os jövedelemadó nagyságát — te­kintélyes - megterhelést jelentenek.

Next

/
Thumbnails
Contents