Bácsmegyei Napló, 1924. április (25. évfolyam, 91-119. szám)

1924-04-01 / 91. szám

Postai . piaćena u gotovom ra egy és fé! dinár Postaszállítási díj készpénzben lefizetve XXV. évfolyam Snbotica, KEDD, 1924 április 1. Megjelenik mÍEásii reggel, ünnep sitáa és hétfőn délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal 8-53. Szerkesztőség 5-t9 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár 91. szám SZERKESZTŐSÉG: Aleksandrova ul. 4. (Fonsier-palota) Kiadóhivatal: Kralja Alcksccdra nlica 1. (Lelbach-palota) Első baráti szó Azt a beszédet, arait a nemzet­gyűlés vasárnap éjszaka tartott ülésén Sijasics János képviselő, n radikális párt tagja mondott el, a nemzeti kisebbségek küzdelmének sok keserűséggel teli küzdelmé­ben az egyik legvigasztalóbb ese­ménynek kell tekinteni. Uira meg kellene ismételni ezt az egész be­szédet, minden rr.eguiuió nap az uralmon lévő nemzet s a kor­mányzó politikusok szeme elé kellene térni, amig be nem lát­ják, hogy a kisebbségi ügyek nem a kisebbségek ügyei, hanem az egész országé s hogy nem kel! ahhoz a kisebbséghez tartozni, hogy be lehessen látni az alkot­mányból és nemzetközi szerződé­sekből származó kívánságok jo­gosultságát. Protics lelke szólalt meg ebben a beszédben, melynél a nemzetiségi kérdés megoldhatatlanságával ve­szélyeztetett államérdek védelmét senki nem taglalta emelkedettebb, tisztább, belesebb, megértőbb és — eredményesebb módon, mióta Protics Sztoján elköltözött közü­lünk. „Az állam által nyújtott elő­nyökben egyformán kell minden­kinek részesedni — mondotta Sijasics. Nem szabad másodosztá­lyú állampolgárokat teremteni, mert az alkotmány a törvény előtti egyenlőséget deklarálja — mon­dotta később. S minden kijelen­tésének ilyen megcáfolhatatlan igazsága van. Lehetnek-e lojálisak a nemzetiségek — kérdi — ha nem részese az állampolgári egyenlő­ségnek. „Akarva, nem akarva meg­­gyülöltetjük velük az államot és an­nak alapjait, mert az az ő szá­mukra jogtalanságot és egj^en­­lőílenséget teremtett. Ilyen utón kikerülhetetlenül, de megérdemelten a katasztrófa felé rohanunk. A Vajdaság nacionalizálásának nem szabad a nemzetiségek elnyomá­sát jelentenie és nem jelentheti politikai és kulturális jogaik csor­bítását. A földet nemzetiségre való tekintet nélkül keli szétosz­tani ; ez a haza legyen a szivük szerinti hazájuk“. Ezeken a kijelentéseken nyug­szik ez a nagy koncepciójú be­széd, az ország politikai nyilvá­nossága előtt elhangzott első bá­tor és föntaríás nélküli konfesz­­szió a magyarság törekvései mel­lett. „A radikális klub nevében beszél" —- válaszolta egy közbe­szóló kérdésre az nlelnök s ezzel a kijelentéssel különös nyomaté­ket adott a különben is nagyje­lentőségű beszédnek. Nem akarjuk most azokat az okokat és körülményeket fesze­getni, melyek esetieg a rossz­hiszemű, esetleg a csak óvatos mérlegelés számára alapot adhat­nának arra, hogy a beszédben a kormányrajutásával elfogta, ez a beszéd némileg enyhítette. S ez sem kis eredmény. Az ország népe most aggódva figyeli, hogy Pribicsevics politikáját is meg tudja-e majd változtatni az a fel­fogás, ami ebben a beszédben — a radikális klub állásfoglalása­ként approbáltan — megnyilat­kozott. A pribicsevicsi politika járta be a magyar iskolákat, űzte ki az iskolákból és közhivatalok­ból a magyar nyelvet, a pribicse­vicsi politika tette földönfutóvá a magyar földmunkást s tette örök örök zsellérré a magyar nincset­lent, a pribicsevicsi koncepció teremtette meg a Vajdaságban azokat a szervezeteket, melyek a jogrend megszilárdulásának, a tár­sadalmi béke helyreálltának a legnagyobb akadályai. Ez ellen a politika ellen kell hsdbaszáilani Sijasics Jánosnak s — bár így lehetne mondani: — a Sijasics Jánosoknak. A magyarság hálával köszöni a békének és bölcseségnek sza­vait s szivrepesve várja, hogy a béke és bölcseség szavai után a béke és bölcseség cselekedetei is következzenek el. 4 parlament bizonytalan időre elnapolta üléseit Teljesítette a kormány a Pribicsevlcs-frakció feltételeit — EMenőrizheieties hírek szerint az ellenzéki blokk Zagrebba megy — Tovább halogatja a kormány a Radics­páríi mandátumok igazolását A radikálisok -%-ak üj választásoktól várjak a helyzet tisztázását Beogradból jelentik •' Az ellen­zéknek a parlamentből való kivo­nulásával uj fázisba jutott az el­lenzéknek a kormány ellen foly­tatott küzdelme. A kormány az ellenzék’ távollétét igyekszik ki­használni arra, hogy a parlament­tel még a Radics-párti mandátumok igazolása előtt elintéztcsse azokat a javaslatokat, amelyek már megéret­­iek a tárgyalásra. Ilyen javaslat azonban kevés van és ezeket nagyrészt már a parlament hétfői ülésén elintézték, amelyen négy különböző nemzetközi konvenciót fogadtak el. Hir szerint a kormány meg a rokkant-törvényt is szerelné elfogadtatni ezzel a parlamenttel, annál is inkább, mert magasabb helyről is ilyen kívánság merült fel. Ennek azonban nagy aka­dálya, hogy még a parlamenti bi­zottság se tárgyalta a rokkant tör­vényt és így a kormánynak ezt a tervét már aligha sikerül végrehaj­tani a rendelkezésre álló rövid idő miatt. Megszüntették a robotmunkát Pribicsevicsék koalíciós feltételei­nek nagyrészét a kormány már a költségvetés megszavazása előtt tel­jesítette a pénzügyi kormány mó­dosításával, amelybe a követkesö rendkívül fontos rendelkezéseket vették fel : 1. Megszüntették a robotmankát, amelyet tudvalevőleg a legutóbbi pénzügyi törvénnyel léptettek életbe. 2. Fölhatalmazták a miniszter­­tanácsot, hogy még a rokkant­­törvény meghozatala előtt saját hatáskörében fölemelhesse a rok­kantak drágasági pótlékát. 3. Fölhatalmazást nyert a kor­mány arra, hogy a községi jegy­zőknek 1923 julius 1-töl vissza­menőleg drágasági pótlékot utal­jon ki. 4. Végül fölhatalmazást nyert a kormány egymillió darab 20 di­riáros arany, ötvenmillió darab fél­dinár OS, hetvenötmillió darab 1 di­náros és huszonöt millió darab 2 dináros ércpénz vereiésére. Ezek a rendelkezések, főleg azonban a robotmunka eltörlése a Pribicsevics-frakció kezében erős agitációs eszköz lesz. Az egész ellenzék Zagrebbe vonal? Az ellenzéknek a parlamentből való kivonulása utáni további taktikájára nézve még nem lehet tiszta képet alkotni. Politikai kö­rökben a legkülönbözőbb kombi­nációk merültek föl, amelyek kö­zül a legnagyobb feltűnést az a vasárnap éjszaka elterjedt hir keltette, hogy az egész ellenzék — beleértve a demokratákat is — Zagrebbe vonul és ott fog ülésezni, mind­addig, amíg a parlament a Ra­­dics-párfi mandátumokat iga­zolja. Csakhamar kiderült azonban, hogy ezt a hirt tendenciózusan terjesztik. Tény az, hogy az ellenzék állan­dóan együtt tarifa híveit a parla­mentben. Az ellenzéki klubok tele vannak a képviselőkkel és külö­nösen nagy a fegyelem a Radios pártiak között, akik hétfőn reg­geltől estig teljes számban a par­lamentben tartózkodtak. Miért vonult ki az ellenzék a parlamentből? Davidovics Ljuba vasárnapi ki­rályi audienciája is sok kombiná­cióra ad alkalmat, bár Davidovics megtagad minden felviiágositást. Az a körülmény, hogy az ellen­zék kivonulása Davidovics audi­enciája után következett be, a kihallgatás lefolyásának különböző értelmezésére ad alkalmat. Az egyik verzió szerint ez ellenzék a obstrukció reménytelensége miait változtatott taktikát, azon közlések következtében, amiket Davidovics­­j tói nyert. A másik verzió szerint ezzel szemben az ellenzék a parla- I mentből való kivonulással a kbit­'s égvetésnek idejében való megsza­vazását akarta lehetővé tenni. Ez a második verzió föltételezi azt is, hogy a kormánynak nincs mandá­tuma a választások lefolytatására és a válság további menete is a parlamenti szokásoknak és erővi­szonyoknak megfelelően fog le­folyni, vagyis igazolni fogják a Radios parti mandátumoki A radikális pártban bizakodó a hangulat, ami arra enged követ­keztetni, hogy a ház feloszlatására és az uj vá­lasztások kiirására is felhatal­mazása van a Passes—Pribtcse­­vics kormánynak. A „Bácsmegyei Napió“ beogradi munkatársának alkalma volt be­szélgetést folytatni több radikális párti képviselővel a közel jövő politikai kilátásairól. A radikális képviselők valamennyien azt az információt adták, hogy a válság egyetlen megoldása a választások gyors kiírása, ame­lyeket a mostani kormány fog vezetni. Csak azzal nincsenek még tisztá­ban a radikális képviselők, hogy mikor tartják meg a választásokat. A radikálispártban a választá­taktika uj módszerét lássák csu­pán. Nem akarjuk ilyen mérle­geléssel zavarni azt az őszinte, azt a meleg örömet, amit e be­széd olvasása kelt bennünk. Sija­­sics János azt is mondta, hogy o szerb nép Ígérete többet ér, mint az akár aranybetükkel megirt megegyezés. Mi hinni akarunk most megint, hinni akarunk a szavaknak s hinni akarunk abban, hogy végre ezeket a szavakat bátor és nemes cselekedetek is fogják követni. Azt a megdöbbenést, ami az ország kisebbségeit Pribicsevics Ä radikálispárt uj választásokat sürget

Next

/
Thumbnails
Contents