Bácsmegyei Napló, 1924. február (25. évfolyam, 31-59. szám)

1924-02-01 / 31. szám

1924 február 1. BÄC5MB6YFJ MFlö 3. öld»! Vurst József keresetéből özvegy anyját és kiskora testvéreit tartotta el, akik a családfeníartó lezárása után minden támasz nélkül marad­tak. Ezelőtt egy évvel Vurstné meg­próbálkozott. hogy fia számára ke­gyelmet kérjen, öeogradba utazott, ahol egyik ügyvédtől tanácsot kért arra, hogy hogyan eszközölhetné ki a mégkegyelmezést. Az ügyvéd azt a tanácsot adta az asszonynak,, hogy ha fia valóban ártatlan és véletlenül került a zavar­gásba, szerezzen oly adatokat, ame­lyek igazolják, hogy az elítélt: soha­sem volt kommunista, semilyen poli­tikai mozgalomban nem vett részt és büntetlen előéletű. Vurstné már húsz év óta lakik a Benő Sudarevšcseva-ucca 62. szám alatt. Az nccában lakók valarnery­­nyien ismerik a Var sí-családot és amikor hallottak az asszony tervei­ről. készségesen segédkeztek neki, hogy iparkodása sikerrel járjon. Kérvényt szerkesztettek, amelyen az ncca valamennyi fakója aláírásá­val igazolja, hogy Vurst József soha­sem volt kommunista, egész életén keresztül szorgalmasan dolgozott, hogy csaladjai eltartsa. Az aláirt ivet. amelyen körülbelül negyven aláírás szerepel. Vurstlié benyújtotta az igaz sá gü gy mi ni s zie rh ez és a tör­vényszékhez. Az igazságügyminiszter az irato­kat ezelőtt három hónappal leküldte a suhotieai rendőrséghez, azzal, hogy állapítsák meg az ivén feltünte­tett aláírások nem hamisítvány ok-e. Az akta azonban elkallódott. A sii­­• bqticai: rendőrség még semmit serit tett az igazságügymimszter rendele­tének a. végrehajtására. De nem is tehetett, mert kézhez sem kapta az aktákat. Vurstné türelmesen várt mos tanig és amikor látta, hogy az ügyben semmi nem történik, ismét Beograd­­ba fordult. Felment az igazságügy­­minisztériuniba. ahol igazolták, hogy az aktákat már hónapokkal ezelőtt leküldték a suboticai rendőrséghez, ahol valószínűleg az irattárban várja elintézését. Kérésére az igazságügyminiszté­­rium nyomban utasította a suboticai rendőrséget, hogy az aktákat keres­se elő és elintézés után küldje vissza. Az ucca kegyelmet kérő lakói re­mélik, hogy a kegyelmi akció most már rövidesen sikerrel jár. mert az igazságügyminiszter megigérte.hogy amennyiben a kérvényben foglaltak megfelelnek a valóságnak, utasítást ad a per ujrafelvételére. Foldbirtokreform a kisgazda képviselők javára \ magyar nemzetgyűlés csüteriőki iiitie Budapestről jelentik: A magyar nemzetgyűlés csütörtöki ülésén elő­ször Lendvai-Leimet' István fajvédő k ép visel ő ünnepélyese u megfcü v ette a Házat szerdai viselkedéséért, a mellyel a tanácskozást szavarta, majd áttértek a fö dreform-noveiía részletes tárgyalására. Dénes István : Nem. helyesli, hogy általánosságban zárassanak ki a földreformból azok, akik valamikor e! voltak ítélve. Miándy Samu kifejti. Hogy neki az a tapasztalata, hogy oly moh is kan­nak földei, akik most is be vannak csukva. Meskó Zoltán: Talán párbaj miatt. Nagyatádi Szabó István földműve­lésügyi miniszter hangsúlyozza, hogy elsősori\s azokat kel! földhöz jut­tatni, akik ezérí vére ziele Szakács Andor kéri, hogy ne le­gyen a földosztásból való kizárásra ok a vadházasság sem. Nagyatádi Szabó István messzi - leiendonek tartja a;-, indítványt, de mivel törvényhozás» ütem ezt a kér­dést ham lehet elintézni:, megígéri, érintkezésbe lép erre nézve az Országos Pöidbirtokren-dező Bíró. i . , ~r Isággai és belátásra fogja kérni az. ' > ilyen esetekben. jj öml Gaszton í rró! bt-zé!, hogy aktiv köztisztviselői' kaptak tőidet. Elsősorban a falu földműveseinek kell földet juttatni. Olyan jelenségek is mutatkoznak, amelyek a közéleti morálba ütköznek, hogy nemzetgyű­lési képviselők igényeljenek és kín­jának földei, az a közéleti morálba ütközik. Nagyatádi Szabó István földmive­­•sügyi miniszter válaszában, tóje­lenti. hogy vannak olyan kisgazda képviselők, akiknek hírtoka olyat kicsi, mint azoké, akik tor- igénylők közé tartoznak. Ha ezeket a kisgaz­da képviselőket .az .igényléstől elüt­jük, akkor ez Majd ónképpen a kis gazda képviselők kiszorítását jelenti. Macdonald találkozni akar Foincaréval Az angol kormány nem támogatja a német szeparatista mozgalmat Londonból jelenük: Macdorialdmi-1zottság elnökének jelenétébe« szer­­niszterelnök, mini a Daily Telegraph jelenti, Poincarehoz intézett levelé­ben ,nyílt őszinteséggel állapítja meg. hogy a francia-angol viszony már nem oly barátságos, mint valaha volt. A levélben kijelentette: hajlan­dó Poincarévai tárgyaiul, hogy vele végleges, teljes és szabatos megálla­podásra jusson. Reméli, hogy Fran­ciaország a béküléfcenységuek ugyan olyan szellemét fogja tanúsítani, mint a minővel ő hajlandó minden fontos kérdést megvitatni. A Daily Telegraph szerint Poincaré roki »ér­zésről tanúskodó levéllel válaszolt, amely reményt nyújt arra, uogy a megoldásra váró kényes kérdések megbeszélésére jobb atmoszféra te­remthető. A lap arra a következte­tésre jut, hogy Macdonald levele a közvetlen tárgyalások ujrameg­­kezüését jelenti. A Times úgy tudja, hogy az angol kormány azt kívánja, hogy a rajnai és piáízl szeparatista mozgatom ügyével ioglalközzék a nagyköved] konferencia, amely mondja ki, hogy. a szövetségesek nem támogathatták az elszakadási törekvést Szakértő-bizottsá í Berlinben Berlinből jelentik: A Froth '.T kancellár több miniszternek és Fi­scher államtitkárnak, a hadiíeherbi­dán fogadta az első szakértőbizott­ság ragjait. A kancellár -beszédében biztosította a bizottságot, hogy a német korihány mindent megles/ a bizottság nehéz és felelősségiéi.» c; munkájának támogatására. Da.\ve:; tábornok, az, első szakértőbizottság elnöke, a kancellár beszédére vála­szolva. hangsúlyozta annak nagy je­lentőségét. hogy a szövetségesek közösen megegyeztek a szőnyegen forgó problémái-; megoldásáról és ki­jelentette, hogy a bizottság felette iíiváiiatosiuik és fontosnak tartja, hogy a német kormány c megoldás­bán részt vegyen. Franciaország csapatainak egy részét kivonja a Ruhr­­v időkről Parisból jelentik: Az úgynevezett diszkrét megszállási elrendelték, a megszálló csapatok átcsoportosítása megkezdődött. A francia csapattes­tek. amelyek eredetileg, 40.000 kato­nát számláltak, ezentúl 24.000 főnyi­re csökkennek és az eredetileg 7000 főnyi belga katonaságból csupán 4000 ember marad a Ruhr-íerüieten. Február elsejétől kezdve a belga csa­patok. amelyek eddig Degotiíte tá­bornok parancsnoksága alatt állot­tak. Burgucf ‘belga tábornok' közvet­len parancsnoksága alá kerülnek. Franki Rózsi zongoraművésznő öngyilkosság ot követett el Budapesti hangversenye élőét felakasztotta magát Budapestről csütörtökön reggel az a távirati értesítés érkezett Suboti­­cára, hogy Franki Rózsi zongora­művésznő, aki két héttel ezelőtt tar­totta zongorahangversenyét a subu­­tícai városi színházba«, szerdán éjjel Budapesten váratlanul elhunyt.-A ti­zenkilenc év es zongora művésznő ha­lálának körülményeiről a csütörtök reggeli, budapesti.lapok közül csak a Budapesti Hírlap közölt tudósítást, amely így hangzik: — Felakasztotta ma. tát egy húszéves zongoraművésznő. Me éjfélkor ériesUették a főkapitány­­óság köze-ppuaíj ügyeletét, hogy a Hunyadi-tér 12. számit házban ön­gyilkosság történt. Rendőri bizott­ság szállott F a jelzett házba, a hol Razpi- Alajos««, az Operaház t! yugaltn a zott ta gj áiia k lakásába) s Frank! Rózsi zongoraművésznő köveiat cl öngyilkosságot. Franki Rózsi mindössze 20 esztendős volt s most. február 1-én kellett volna megtartania hangversenyét Buda­pesten. A fiatal zongoraművésznő terveiről mit sem sejtettek hozzá­tartozói. Frank! Rózsi ma este az­zal a szándékkal távozott cl hazul­ról. hogy egy néhány jegyet megy eladni a hangversenyére. Éjszaka fél ü órakor tért haza. jókedvűen meg vacsorázott, majd a fürdőszo­bába menj, ahol kötött kabátja övére fölakasztotta magát s né­hány perc múlva, mielőtt még hoz­­zatanozén segítségére siethettek volna, meghalt. Franki Rózsi egész Európát bejárta s. mindenütt nagy sikerre! hangversenyezett. Budapesti, koncertje után Berlinbe készült. Öngyilkosságának okáról * eddig még semmit sem inának. Semmiféle írást item hagyott hát­ra. A rendőrség a vizsgálatot meg-f indította. * A fiatal művésznőnek Suboricán ci a nővére, dr. Koch Árpád nagyke­reskedő felesége, akinek egészen a legutóbbi napokig vendége volt: itt érdeklődtünk először, hogy mit tud­nak Franki Rózsika tragédiájáról, Koch Árpádot nem találtuk üzleté­ben. — kiutazott Paücsra, hogy fele­ségét a 'gyászhirről értesítse — csu­pán szüléivé! beszélhettünk, akik még nem tudták, hogy Franki Rózsi ha­ldia milyen körülmények között kö­vetkezett be. — Fiam csak azt a hirt . kapta, — mondta Koch Hermann — hogy a Rózsi meghalt. Azt nem tudtuk, hogy felakasztotta magái. Mi történhetett azzal a lánnyal? A felesége alig akarta elhinni', hogy Franki Rózsi csakugyan ön­gyilkos lett:- - Nem is lehet igaz. — csóválta a fejét — még sohasem hallottam. olyat, hogy egy leány felakassza'f magát. I Megnézték az újságot. A veged, • aki befejezte r.z üzletben tartózkodó vevő kiszolgálását, izgatottan oda- : jött a kasszához és kijelentette, hogy ' nem tad mérni, mert reszket a keze. Le vagyok sújtva, — mondotta az a derék szép lány ilyesmit tett . . . Milyen jókedvű voir. mindig . . . pár ropja. hogy itt tréfált a boltban. Az. öregur megkérdezte, hogy mi­kor is utazott el Budapestre Franki Rózsi? Tegnapelőtt, felelte a felesé­ge — nem. már szombaton ment fej. Úgy volt, hogy harmadikáiz marad. Elsején lett volna a koncertje, milyea ambícióval készült rá . .. kérem, mán négy éves korában zongorázott nagy tehetség volt szegény . . . csak nem izgatottságában lett öngyilkos a hangverseny előtt? idősebb Kod) kijelentette, hogy ez teljesen lehetetlen, neki az a gyanú­ja, hogy et alatt a pár nap alatt tör­tént valami Pesten a lánnyal, arai miatt halálra szánta magát. — fin is azt hiszem, hogy Pesten történhetett valami. -- találgatta a felesége — ott volt egy fin, akinek itt élnek a rokonai Suboticán, — Azt nem lehet tudni. — szólt közbe Koch Hermann — biztos, hogy mielőtt elutazott, irt egy na­gyon hosszú levelet Pestre. Amikor elutazott, — szaki torta félbe a felesége — akkor nem is gon­dolt a halálra, hiszen megbeszélte, hogy visszajön és kint fog rakni Ba­kcsón a menyemnél. Meg.. mondta nekem: -néni kérem, éjszaka érke­zem meg. ha meg tetszik engedni, ide szállók majd aludni« Ebbői lát­szik. hogy nem foglalkozóit az ön­gyilkossággal. Persze- mondtam, hogy csak jöjjön nyugodtan hoz­zánk, amikor megérkezik. Nagyon szívesen látjuk. Nagy tervei voltak, el akart menni Dániába hangverseny­­köratra. már szerződése is volt. Előbb még ttt kellett hangversenye­ket adnia, gondolom Zen tán február hetedikén, aztán Novisadon és Kani­zsán. •— Hogyne. Mindenesetre anya­giak nem játszhattak szerepet ebben a dologban. Nagyon szépen keresett. Meg a szülei, akik Fűimében élnek, azok se szegényeit. Na, a ha azok megtudják, hogy mi történt. — Egy ilyen müvészné, az nem beszámítható. — Ez még csak egy gyerek volt nem müvészné, — tiltakozott az öregasszony. * Pedig Frank) Rózsi művésznő volt már akkor, amikor Pesten Thotnáti István keze alatt elvégezte a Zene­akadémia művészképző-tanfolyamát. Érett és gazdag tehetsége teljében ment ki1 tizenhat éves korában Ber­linbe, áltól Busómnál, a világhírű zenepedagógusnál tanult tovább. A fiatal lány kivételes megbecsülésben részesült a németországi művészek és a kritika részéről; maga Nikisek Arthur, a világhírű dirigens szólítot­ta fel arra, hogy zenekari hangver­senyéi! játssza el a zongorasxóiamot. Erinek a tervnek megvalósulását Ni­kisei! közbejött halála akadályozta meg. Ugyamlven megállapodása volt Frank! Rózsinak az idei szezonra Weingartner Felix-szel. a bécsi Volksoper igazgatójával. Berlinben 1921 január 10-iké.t adott először önálló hangversenyt;1 koncertjéről a berlini zenekriíiküsok egytől-egyig a legnagyobb elismerés hangján emlékeztek meg. Or. Schmidt Upót, a Berliner Tagblatt zene: rovatvezetője többek közf'tt következőket irta: ■ Franki Rózsi személyében friss, ff* ayekuav: ütné zvi!gofa--talentttmqc is­­avertünk ineg. A fiatat fiumei leány Magvar; rvafebőt, Tlicman mestertől jön : láCfcbizhátő, gyönyört! techrii-’ kával, fekete'is és kifejezésteljes tó-, ntisssl rendelkezik. Bcctliovön C-rnatS kon -.érijének »-Kiadása zenei iiifcelH­­■:.:Fva és biztos stihisérzékre va,tt.„ TV Óévben, amit nynj.r, a fiatal' n*B-i vésznö wen reményekre' jogosít.« 1 Weiss mann a B. Z. am Mittag-'mit a kivetkezőket mondotta többek kők F Frank! Rúzs' bcnottaikozásáró!: Irani,] Rózsi: érett zettgoramu­­vé'Zjiö. A v':vt;o;.:ífe: v: íny,Másával m ietaerelve. Tecliafifei taykiDa sző­kít lanpi fejen. Dr, Singer Kurt a Vorwaef-fs-lieM igy irt T/a ok I Rózsiról: i rraeli Ró/si elragadó zongora-tc­­:eistg, biztos, meggondolt' kocračretfc. lizenhat évével három nagy koncén-

Next

/
Thumbnails
Contents