Bácsmegyei Napló, 1924. február (25. évfolyam, 31-59. szám)

1924-02-01 / 31. szám

H. viaai. öACSMEGYEI NAPLÖ 1924 február 1. í január 17-ikén Franki Rózsi; átérzett játéká­­legnagyobb és tét játszott zenokar-kisérettel, Csaj­­kovszkyt bravúrral, Beethovent tisz­tán és kedvesen, végül Lisztet. Ezt a minden tudása mellett szerénye, lám­paláztól mentes leányt várakozó te­kintettel lógja a zenei világ figyelem­mel kísérni. Suboticán utoljára adott hangversenyt elragadó és mélyen val egyikét aratta legzajbsabb sikereinek. A fiatal mű­vésznő nagy várakozással tekintett február elsejére tervezett budapesti hangversenye elé, amely utáji rövid hangversenykörutra készült a Vaj­daságba, ahonnan Berlinen keresz­tül egyenesen Kopenhágába utazott volna; ott várja legjobb barátnője, Karin Michaelis. A világhírű dán re­­gényirónő, aki annakidején fölfedez­­ie egy c kkévcl az ötéves Franki Ró­zsit, hívta meg most Dániába a fiatal lányt . . . £ A zsidó nőegylet bálján még a leg­jobb kedvben, hajnalig táncolt Franki Rózsi, aki azonban már korábban is foglalkozott az öngyilkosság gondo­latával: kétszer is lövetett el már régebben öngyilkosság' kísérletet. Fez. egzaltált lány állandóan tréfálko­zott arról, hogy eiőbb-utóbb megöli magát, de senki sem hitte el hogy komolyan beszél. A subpticai korzó sarkán, a hir­­detőoszlofpon egy esőáziutta, kifakult plakát még mindig hirdeti Franki Rózsi hangversenyét . . . és elmentem. A lopott dolgokat elad­tuk. a kenyeret pedig testvériesen megosztom tűk. A bíróság a hűséges barátot egy­havi és 15 napi fogházra ítélte, ami­ből egy hónapot a vizsgálati fogság­gal kitöltöttnek vett. A ridikii! Koncseh Dániel, a novisadi szalá­mi gyár munkása, múlt év december 6-án Novisadról Becsén és Senián át utazott Suboticárs. hogy innen f Három .ti Főtárgyai rc a Gu’roticaitörvényszéken A törvényszéken csütörtökön Pav­lovié s István törvényszéki einük büntető tanácsa három kisebb bűn­ügyben ítélkezett. A leszerelt szereid Szabó Kálmán villanyszerelő ad­dig szerelte a villanyos égőket, órá­kat és motorokat, inig ti végén őt magát szerelték le. Csütörtökön egy lopás és több rendbeli csalás vádjával terhelten állott a büntető bíróság előtt Szabó mu;t év október hó 22-én a Bárány­­szálicda pincéjében végzett villany­­szerelési munkálatokat. A pincében egy villanyos motor állt s Szabó — azzal az ürüggyel, hogy a motort a yjllanytelepre viszi javítás végett — ellopta, a motort. Előbb egy korcs­mába tért be a motorral, de arra már nem volt ideje, hogy eladja a motort, mert a szállodában fölfedezték a lo­pást és hamarosan elfogták a tettest. Szabó előzőleg már több helyen követett el csalásokat. így Sziir.s Ivánnál mutatkozott be úgy, mint a villamos telep alkalmazottja, elmon­dotta! hogy eljött az árammérő órát felülvizsgálni. Megnézte az órát és felülvizsgálati d:i, valamint munkadij címén 145 dinárt szedett be. Ugyan­ilyen módon csalt ki Alalagurski Mi­jónál 165 dinárt, Almást Jánosnál 220 dinárt. A vádlott beismeri a terhére rótt bűncselekményeket. A bíróság, a sértettek kihallgatása után. bűnösnek mondotta ki a vád­lottat lopás és csalás bűntettében és 8 havi börtönre Ítélte, amibe 2 havi vizsgálati fogságot beszámítottak. Az ítélet jogerős. A kenyeres pajtások Maros István 22 éves földmunkást azzal vádolta az ügyészség, hogy a múlt év decemberében Flajduiáráson, Szollár Máté szállásáról ellopott há­­iom hízott kacsát, három kövér tyú­kot és egy kenyeret. Beismeri a lopást, de azzal véde­kezik. hogy barátja. Jenő, akinek csak a keresztnevét tudja, a piacon, ahol együtt álldogáltak, azt mondot­ta neki: Pista, pajtásom vagy? Igen, — feleltem. Akkor eljössz velem Hajdujárásra lopni. Részeg voltam Budapestre menjen. Együtt utazott vele Takács Jusztin és felesége, — akik szintén a novisadi szalámi gyár­ban voltak alkalmazva. Sentán Kort­esek a kupéban ellopta Takácsné ri­­düküljét. amelyben 1500 dinár kész­pénz és 1000 magyar korona volt. Rajtacsipték a lopáson és letartóztat­ták. A főtárgyaláson beismerte a lo­pást. A bíróság egyhavi fogházra ítélte, amit a vizsgálati fogsággal ki­­töltöttnek vett. . V- ■ ÜL JL& V' t «, vad a..x nt Súlyos vL Yirinzsster tv ... I is nanai a L.'.i.kaí váíiOi.ák j.j V fői dm ive spürt a javas! 3tl oto. a a kg su< VOSft bb var öl at íTŐ b k kö ZÖU ie en' iti, hot IV 0/ Ö 3 mű cuk ore yr.r at a rövid Öl* iej ha 'ár d' miatt olcsó ároí uÓt yave tyé te el és amint meg ír tűnt az át\ rété 1, a cukor arc ti diné rra eme! cede tt kilo: rr iíh mo n két t. A top csid ■ri fegy j zga; ójár iák V! ssza elései A HÍ í ki c t udt nva tö téntek. A fe gy ih . rab jait m npa ; i m u n ká k c Ív ép őr fö:dn lüvespár? javaslatot j 1 mell üresé ve! a Luk. sevii iszül beny Uitáni a p nr’cment eh d t bízta meg , afnely j< n elvben 1 tövétől , «ÍTY " P-r-J i,óbban kései tette 1:1, ment « n iniszteri i f h össégri ! 1 j: ■ en nyiérl I más nyomda • iió tör vő ■ny a : pj i. n hayezze i 1 v o I n ü. A ciri: v Gilicéi i és d i ilá Mar!. OVCS L T voll ig -1 1 vrb: is: i sz ifi ymnu szt­! ft. A javas t zári j zió t adott : rk vvec. L ■ 'ár el.cn ly vada : t < 1B n k szekv >el t e k, an. elyek r.tM' csak <: r j |/ e s bl:o.: hun két bin trt vonhatn nem fogadta el. a délszerbiai törő, tanítók vizsgáját azonban elenged ték. A német párt javaslatát az égés ellenzék, különösen a demokraták ta riogatták, akiknek a nevében Győr gyevics Szvetiszláv szólalt fel a né met párt javaslata meHett. sinusba A buci:pali eszír ált tér! ■’< Altruista t az ide­ien Te tői küi -bmi itt vies es iió dinár ki. dik részében rügyet inni er­eié ti ugyanis me 1 yok asznaita elkész asies m. Hserai : . A'nyomtat­ni lésével m lejtős r r « done. I ics, Petrnvics cégne adikárpótlásl utal A javaslat ma? egy vajdasági agr tel. A választások Markovics volt igazságügyminis tér egy Popovics nevű gácskai okosnak és 322 társának 1955 hold főidet osztató ki, hamis j y- V alapján. Kiderü t, hogy több dn ives, akinek a ; eve a listán crept- t, már regén meghal? A javas a? po itt kai körökben gv j l ütie.sí ke:tét ts m.nd nki csian várja t\z ügy fej ciné­^sombclyan ijezík be a tanévet Wem helyezték e! a z: ombolyai uéme gimnáziumot B 'ogradbői jelentik : Zsomboly» kiürítésével kapcsolatban, az ot inni lakosság kívánságára a köz oktatásügyi miniszter elhatározta hogy,a zsombolyai német közép ísko ákban a tanév korábbi beíe! je'zését engedélyezi. A vizsgálta valószínűleg március 15-én megtartón', a negyedik és cadik osztá y kivételével, ahol kis i- illetve rendes érettségi vizsga kell még tartani. A német pátt indítványozta hogy a zsombolyai német reál* imn Í Mumot Zsomboly i kiürítése miatt helyezze el a közoktatásügy' miniszter, azonban erre vonatko­zólag még nem történt döntés A párt körében altól tartanak hogy ez iskoiat nem fogják el* helyezni és igy egy némi t közép* tolóval kevesebb !.esz az or* szágban. nyol ve'. satasmmm m m érkézét: vissza lse© Tact Fártok nem tárpyí IEÍ a t ern' Beogradbő! jelentik: Pastes minisz­terelnök csütörtökön sem érkezett vissza Beogradba és egyelőre még a kormány tagjai sem tudják bizto­san. hogy a miniszterelnök mikor tér haza. Egyik verzió szerint csütörtök éjjel fut be Beogradba Pastes minisz­terelnök vonata, már hír szerint vi­szont csak péntek este várható a megérkezése. Az ellenzéki pártok tanácskozá­sai a csütörtöki napon sem folyta­tódtak. Spaho dr., a muzulmánpárt vezére még nem érkezett vissza Sa­­rajevóból, a klerikálisok pedig tud­valévőén az ő távollétében r.em haj­landók a demokratákkal az ellenzéki blokk megalakításáról tárgyalni. Szó van arról egyébként hogy a tárgya­lásokat tovább egyáltalán nem is folytatják mert a föderaiista Pártok­nak komoly kétségeik merültek fel arra nézve, hogy a demokratákkal való együttműködés nem a legíakti­­kusabb lépés. A föderaiista blokk pártjai különben nagyon tartanak at­tól. hogy az ellenzéki blokk megte­remtésével — a választótömegeik bi­zalma megcsökken. A kormány sür­gős megbuktatását nem tartják olyan fontosnak, hogy ezért a vá­lasztóik kitartását nehéz próbára te­gyék. Ellentétek az ellenzéki pártok között Mint Ljubljanából jelentik, a kleri­kálispárt legutóbbi határozatát, a me’ynek értelmében a párt képviselő klubja csak a pártprogramul kere­tein belül tárgyalhat az ellenzéki pár­tok együttműködéséről, azzal ma­gyarázzák. hogy a klerikálisok nem halandók a demokratákkal Marin­­kovics önkormányzati javaslata alapján egyiütmüködn'. Úgy tudják landók a demokratákkal a. kormány megbuktatására szava űzni, mind­addig, amíg a demokraták nemcsak Horvátország tartományi felosztásá­nak felfüggesztéséhez nem járulnák hozzá, hanem amíg a demokraták legalább is olyan koncessziókat tiem tesznek a föderaiista pártoknak, a melyek fölérnek a klerikálispárt au­tonómiára vonatkozó követelésével. A kormány tárgyalásokat kezdett a Radics-páríia! Zagrebi jelentés szerint a radiká­lispárt újból megkísérelte a Radics­­párttai való megegyezési, még pedig a következő alapon: Horvátország tartományi feloszlatását elhalasztják, uj választásokat írnak k és a hor­vátországi állami hivatalokat a kor­úit Zajednicának adták át. Beavatott helyen dr. Lorkovicsnak. a horvát Zajednica vezérének és dr. Kossu­­tics Radics-párti képviselőnek Becs­be való elutazását összefiiggísoe hozzák a kormány javaslatává!. Ál­lítólag a tárgyalások csak az esetben fognak megindulni, ha Lorkovics és Kossutics felhatalmazást kapnak erre a Becsben tartózkodó Radlest ól. A nemszáív tanítók vizsgája Csütörtökön délelőtt ülést tartott a nemszláv tanítók vizsgájáról szóló törvényjavaslat tárgyalására kikül­dött bizottság, amely be is fejezte ta­nácskozását. A bizottságban he'yet foglaló német képviselő indítványára n bizottság elhatározta, hogy az ere­detileg megállapított egy évi időtar­tamot, amely alatt még nem vizsgá­zott nemszláv tanítóknak le kell tenni a vizsgát, két évre változtatja meg. TeubeJ német képviselőnek azt a ja­vaslatát. hogy azok a tanítók, akik már tizenöt éve működnek, ne legye Ljubljanában, hogy Radicsék se haj- £ nek vizsgára kötelezve, a bizottság es Vámbery 1 mcc-iá utazásának kulisszatitka! őo-Lk-n az atrocitások elhallgatását kérte ? Búd p strő! jele «tik : A magyar-oÚtikai körök messzemenő kom­ra ációkal fűznek ahhoz a már ? eretes két eseményhez, hogy Hohler budapes'i angol követ he­veire egy munkáspárti személyt nevez ki a Macdonald kormány és hegy l e dl szociáldemokrata kép­viselő Vámbéry Rusztemmal a rabion Society meghívására kiu­tazik Londonba, hogy az angol unkáspárt kormányát informálja M gyurország belső helyréiéről. Áz ysége.s párt — és maga a kor­ány — egyelőre mindent elkö­­et, hogy úgy Hohler lemondásá­éi:, valamint Pe.d'ck utjának je« eníöségét lekicsinyelje, de az lenztk jól tud ó, hogy Bethlenek : idegesen v rják a londoni ot redményét. A kormány tábor személyesen számol az­lyanrs sL bog-Pc-idl és Vám bt ry rn­rmációjéra az uj angol kormány epvonja' támogatásúi B t hiénáktól, •■•ly esetben kútba esik a kö:­­sönügy és kútba esik még sok yeb aspiráció, amelynek telje- i ését a tuagyer kormány egye .ül Angliától várhatta. Behle miniszterelnök és Peidl zárt ajtói ögött lefolyt tanácskozása — beavatottak , szerint a Iondon u’fai volt összeíüg éhbe. A ma •yar miniszterelnök e; a'kalom mai megkérte Peid t, hogy „haza fiús szempontokból“ hallgass' a Londonban Orpovénvá i: m Ív ni ér Znlaegvrszcge ék olyan lu .zatot t gy ’arms: rg biztosi. ,onsz ■ L'Í.Ci: CÍÓ jCiC. Me ígigérte Bethlen, * is szol., élateit a oi rolni fogja O szer:'-: b'zor tyos kövfelés? .. . ével . Peid'i azonban . 'ZCt tabban kijelente rick. hogv UBVajr ft tte Bethí O a marra

Next

/
Thumbnails
Contents