Bácsmegyei Napló, 1923. december (24. évfolyam, 328-352. szám)

1923-12-01 / 328. szám

Poštarina pla&eaa n goiovom Ara 2 dinár Postaszáliitási díj készpénzben lefizetve | j\\\1 JHH»|||U»1IWII I «Tilllilll HII ......I" I II II l||b II || II | XXIV. évfolyam Stifeotica, SZOMBAT, 1923 december 1. 328. szám SEBESE®» ssrarasni tJf gjeleuik núuden reggel, ünnep alán és hétrüsi délben TELEFON SZÁBT: Kiadóhivatal 0*58, Szerkesztőség 5-19 Llüfizctési ár negyedévre 135 dinár SZLKKLfcZiC£É€: Kralja Aleiacdra-ulica 4 szám alatt KiacIcMval?.!» Kra'ja Alezondra-niica 1 (Lolbach-palala) IHBattSBggMKEg Äz egység ünnepén Ne mondja senki, hogy céltalan meddőség a történelmi évfordu­lókon való elmerengés. Ne higyje senki, hogy a multbanézö emlé­kezés nem több, mint a fakir köl­­dokbebámuló semmittevése. Az ünnep, ha az nemcsak munka­­szünet, hanem valóban ünnep, néni merülhet ki abban, hogy kiszellőztetik a naftalinos díszru­hákat s megöntözik borra! a her­vadt szóvirágokat, Minden évfordulónak annyi je­lentősége van, mint amennyit az éiő nemzedék ad neki. Hiába ik­tatnak törvénybe ünnepnapokat, ha a nemzeti érzés nem lát ben­nük őszinte és benső alkalmat az ünneplésre. Az igazi ünnepek tör­vényes kényszerítés nélkül is azok. Az ünnep egy pillanatra meg­állást jelent. Egy pillanatnyi mun ­kával nem zavart s gondokkal össze nem kuszáit időt arra, hogy a mindennapok elfásitó robotján túl fölmérje : méltóan cselekszik-e ahhoz a történelmi jelentőség­hez, mely ünneppé teszi u mai napot túl az apró intrikákon, go­nosz kis cselvetéssken, kitervelt törtetéseken, „pörhalasztásokon, a hivatalnok packázásain" — ahogy Hamlet mondja, ami küiön-küiön is az élet láncának egy-cgy sze­me, ilyenkor megnyúlik a törté­nelmi perspektíva s az egy em­beri életbe be nem zárható, szü­letésünk előtt már élő s halálunk után még folytatódó élet szémon­­kéri tőlünk cselekedeteinket és mulasztásainkat Ünnepelni any­­nyit tesz — mondjuk átköltve az ibseni mondatot — mint itélöszé­­ket tartani magunk felett. A mai ünnep azt követeli mindenkitől, hogy soha ne cselekedjék úgy, hogy ártson vele hazájának' és semmit se mulasszon el, amivel hazája érdekeit szolgálhatja. Mert a mai ünnep az ország egységének ünnepe. Ámde nem csak területi, gazdasági, történelmi és kulturális egység von. Van — hogy a valóságban-e, vagy csak az elgondolásban, erre majd fe­lelnek a ránk váró köznapok — a leikeknek is egysége. S a mai ünnepet, a nemzeti egység ünne­pét, a nemzeti élet valamennyi megnyilatkozásának egységével lehet csak méltóan megünnepelni. Nem elég ez országrészeket ösz­­szeforrasztani, nem elég a régi korlátok törmelékeiből kiépíteni az uj kapcsolatokat, nem elég megteremteni az államélet külső tényezőinek: a törvényhozásnak és a végrehajtó hatalomnak egy­ségét — az áilamépitö munka csak akkor lesz befejezett, az igazi ünnepre csak okker jöhe­tünk össze, ha a lelkek egységét is megteremtették. Ne legyen jogban és köteles­ségben különbség azok között, a kik közt a jeliem és tehetség nem tesz különbséget. A vallás, n nemzetiség, a vagyon, a foglal­kozás, a nyelv, no emeljen kor­látokat azok közé, akiket nem választ el egymástól a becsület­nek és tiszteletnek különbözősége. Senki lelkében ne bújhasson meg a másedrendüség megalázó ér­zése. Az egységes — egészséges szervezetbe ne ültessék bele az elégedetlenség vadhúsét. fia megszűnik — mert meg fog szűnni — ez a különbség, ami ez ország szláv népei között mu még megvan, szűnjön meg szláv és nemszláv között az a különb­ség is, ami az államhoz való vi­szonyukban ma még megvan. Legyen ne csak a törvény kije­lentésében, de a gyakorlati élet próbatételei között is egységes az állampolgári jog. Nocsak hir eleteti program, de megvalósult jcgelv legyen a törvényelőtti egyenlőség. Ne legyen a bizal­matlanság mindennapi kenyere i adás annak, aki dolgozó, hűséges és engedelmes polgára akar lenni ennek az országnak s akit érde­kei s legszentebb önzése ennek az országnak jólétéhez, békéjé­hez, meg nem zavarható nyugal­oméhoz fűznek. Nincs az állam­­polgári hűségnek különb meleg­ágya, mint a béke érzése. Béke legyen kint s béke legyen bent, gonosz szándék ne bántsa a ha­tárokat s bizalmatlanság ne ko­pogtasson a házkapun. Ebből s békéből fakad az elégedettség a ennek az elégedettségnek ízes, egészséges gyümölcse a lóiké: egysége. S ennek az egységnek meg­ható és férfias szimbóluma : a kézadás. Nem lehet az ünnepnek olyan ragyogó fénye s olyan zengő muzsikája, mely több ün­nepélyességet, őszintébb mégha tottságot, igazabb örömet tudni: hirdetni, mint az állam polgárait összefűző, szándékukat összeko vácsoló, lelkűket összeforrasztö becsületes, meleg és baráti kéz-Az ex-lex előidézésével körmáoyt akar buktatni az ellenzék Újra költségvetési tizenkeiiedekrcl szőlő javaslatot terjesztenek a parlament elé — A parlament megnyitása Beogradból jelentik : A költség­­vetési vitának a pénzügyi bizott­ságban való elhúzódása napról­­napra tarthatatlanabb helyzetet teremt a kormány számára. A kor­mánypárt néhány tagja az eg yes ellenzéki pártokkal egyelőre nem kötelező megbeszéléseket kezdett, hogy az ellenzéket rábírják a vita megrövidítésére. Ezek a megbe­szélések azonban ezideig még nem jártak eredménnyel. Az idő előrehaladása miatt azonban ugy­­látszik, hogy ha sikerülne is a meg­egyezés, ekker se lenne már mód arra, hogy az év végéig a pari - ment plénumában is tető alá hoz­zá!: a költségvetést. Ezért a költ­ségvetési tizenkettedek újabb be nyújtása elkerülhetetlennek látszik. A radiká’ispárt ebben az ügy­ben a parlament pénteki ülése előtt értekezletet tartott, cmelyén a felszólalók megállapították, hogy a katholikus és a pravoszláv ka­rácsony miatt kétszer is meg keli szakítani a parlament munkáját, még pedig a tradíciók szerint hosszabb időre, úgy, hogy a költ­ségvetési tizenkettedek tárgyalására is rövid idő áll már rendelkezésre. Ezért felmerült az a terv is, hogy a parlament a karácsonyi ünne­pek alatt is dolgozzék, ezt azon­sán hamar elvetették és abban állapodtak meg, hogy a parla­ment csak egészen rövid kard* meghallgassák és miután ezek hétfőn érkeznek vissza Beogradba, igy hétfőre komolyabb tárgyalá­sok várhatók az ellenzéki pártok között. Az ellenzők tiltakozik a szociálpolitikai mi­nisztérium megszünte­tése ellen Pénteken délután a pénzügyi bi­zottság plénuma, valamint három al­bizottsága üiést tartott. A bizottság megkezdte a szociálpolitikai minisz­térium költségvetésének tárgyalá­sai. Pusenyak klerikális képviselő a szociálpolitikai minisztérium meg­szüntetése elten szóiaii fel és hang­súlyozta, hogy az az egyik legfon­tosabb tárca. Tiltakozott, az eilen, hogy a Szlovéniára vonatkozó szo­ciálpolitikai kiadásokat redukálják. Vuics földmivcspáríi .a debrovoi­­jác-kérdés rendezetlensége miatt tá­madta a szociálpolitikai minisztert, majd Spalio a lakás-kérdésről be­szélt és kijelentette, hogy a házbé­­rck további kdrlátozása tönkreteszi a háztulajdonosokat és ezért szük­séges a lakások felszabadítása, ami szerinte a lakóknak is érdeke. Spalio beszédének ezt a részletét még az ellenzék is idegenkedéssel fogadta, majd a továbbiakban a muzulmán vezér a vasúti munkások helyzeté­ről beszélt és hangsúlyozta, hogy a kormánynak nincsen szociális érzé­ke a munkások követelései iránt. Agatonovics demokrata általános­ságban kritizálta a kormány szociál­politikáját és kijelentette, nem cso­da, hogy a szociálpolitikai minisz­tériumot rosszul vezetik, amikor az egymásután következő miniszterek csak akkor ismerkednek meg a szo­ciális kérdésekkel, amikor már bent ívnek a miniszteri bársonyszékben. Élesen támadta Peies minisztert, a miért beleegyezett a szociálpolitikai minisztérium megszüntetésébe, hol­ott a szociálpolitikai miniszteri tárca a legfontosabb• minden kulturáltam­ban. Azt tanácsolta a miniszternek, hogy kösse állását a minisztérium ienmaradásához, mint azt Janics vallásügyi miniszter tette és igy megt tudja majd menteni tárcáját. Ezután a vitát — tekintettel az öt órakor kezdődött minisztertanácsra — félbeszakították és folytatását hétfő délutánra tűzték lei, ha abban az időben a parlament ülésének a befejezése a bizottság vitájának a folytatását lehetővé teszi. A parlament ülése Beogradból jelentik: Hosszú szünetelés után pénteken ismét összeült a parlament plénuma. Az ülés azonban, amelyet fél­tizenegykor nyitott meg Jovanovics Ljuba házelnök elég népes pad­sorok előtt — a miniszteri pad­sorokban is ott ülnek a kormány tagjai csaknem teljes szómban — nagyjában csak formalitásokban csonyi szünetet tart, még pedir katholikus karácsonykor valósai nüieg két napos és görögkelet karácsonykor három napos szü ne tét. Hogy a költségvetési tizenkét fedek javaslatót mikor terjeszti ; kormány a parlament elé, az máj bizonytalan, de valószínűleg ma a legközelebbi napokban. Az ed­digi gyakorlatból Ítélve, n kor­mány azt hiszi, hogy a tizenket­tedek letárgyaiósa elé az ellenzék sem fog komolyabb akadályokat gördíteni, tekintette! orra, hogy a költsék' vetésnélküli állapotért az el­lenzék se vállalhat felelőssége!. Ez azonban rnég nem bizonyos, mert az ellenzék számit arra, hogy az ex-lex beálltóval a kormánynak be keli adnia lemondását. Az ellenzék erre az eshetőségre számítva mér megindította a tár­gyalásokat az ellenzéki pártok egységes állásfoglalása érdekében és nincs kizárva, hogy a napok­ban megalakul egy ad hoc ellen­zéki blokk. Ennek azonban egy­előre az n legfőbb akadálya, hogy Korosec dr., a klerikális párt ve­zére, akinek jelenléte nélkül a klerikálisok nem szoktak fonto­sabb angagementbe belemenni, Ljubljanában betegen fekszik. Néhány klerikális párti vezető ezért pénteken Ljubljanába uta­zott, hogy Korosec véleményét-K ■ Lapunk mai száma 16 oldal

Next

/
Thumbnails
Contents