Bácsmegyei Napló, 1923. május (24. évfolyam, 117-144. szám)

1923-05-01 / 117. szám

XXIV. évfolyam Szabotica, KEDD 1923. május 1. szám Hr "jelenik niiEtien reggel, ünnep után és hétíán délben TELEFON SZÁK* Kiadóhivatal 8-58, Szerk«s*5ré~’5-t> lUKkESZliSÉGt Kralja Alexandra-ulica 4 szám alatt Előfizetési ár cegyedévre 135 diaár KSedíhiwtal* Kralja Alexanéu-ulita 1 (Leifcach-palota) a munkások ünnepe széles e világon. Tartozzanak bármelyik intrrnacionáléba, álljanak nemzeti, vccy nemzetközi, osztályharcos va^ y keresztényelapon, ez a nap e. munkás napja, a proletariátus nemzeti ünnepe, a hitü ben élő prcletórállam első hivatalos mun­­i:a;zünete. A római naptár ünne pel szente heteit a ver sacrum-na s lehetett két nap az esztend be i, amelyik az emberiség föl­­szabadulását szimbolizálta, a fran cif forradalom kalendáriuma ün­neppel áldozhatott a virágzó fá ask s a serkenő fűnek, a katho líkus egyház körmenetet rendel­hetett a búza megszentelésének ür népén — a munka harcosai, a negyedik rend szerszámmal küzdő katonái, a szabadság hívői s a gepek rabszolgái a munkának, a verejtékes, a termelő, a nagy da­rab kalácsot szerző s kicsi karéj kenyeret adó munkának megun noplésére rendeltették a virágba­­l' v .uió május-*lső- napját. Nagy, szent, misztikus titkokat föltáró, az élet célját föifejtö ősz­­szefüggésekre tereli a kutató ér­telmet a termő főidnek s a termő munkának összeboruló ünnepe. Munkát vetünk a földbe, munká­val törjük fel az utakat, munká­val ácsolunk össze hajlékot, böl csőt és koporsót, munka töri föl a föld barázdáit, munka fakaszt vizet a kősziklából, munka ivei hidat a vizek fölé, munka menti meg az örökkévalóság számára az elsuhanó pillanat látomá­sai?, munkával kirabolhatjuk a föld mélyét s fölszállhatunk a felhők közé. Az isten, a teremtés, az ősnemzés, vagy az evolúció vastörvénye ebbe a világba, erre a bolygóra helyezte az embert, de a világot a munka hódítja meg, ami egyformán munka ma­rad, akár búzát vetünk a termő íelevénybe, akár a gondolat mag vait a szürke, a sivó, a vigaszta dánul terméketlen ólommezőkbe. Minél rosszabb az élet s minél ierongyolíabfa az ember, annál fönségesebbnek, inegtisztultabb nak, annál inkább megszépültnek kell lenni a munka ünnepének s annál teljesebbnek, megvédetíebb­­nek s emberibbnek a munka jo­gának. Pedig a munka, amióta jogáért küzd, mindig véres fegy­verekkel harcol s mindig gyilkoló fegyverek ellenében. A vérpárás, a vérszavu és vérszagu francia forradalom már vérpadra hurcolta "azokat, akik a harmadik rend győzelmi lobogóját föl akarták emelni a negyedik rend tagjai előtt 13. Ez volt a kezdet. S ami vérben fogant, bélyeges marad örökké. Az orosz forradalom le­gyilkolt áldozatai az emberi ér­telemnek s emberi érzésnek sze­repét tagadják a történelmi fej­ődésben. Lassankint Iehámük rpinden, ami más különbséget teremtett az emkercsalád tagjai között. A val­ósnak, nye!vnek, nemzetiségnek, egy törzshöz tartozásnak közép­ori kibővitője által szétmarcan golt testű emberiség tagjai között a kalapács és ásó teremt szolida ritást. A fejlődés útja romokon, homokba fuladt városokon, hulla kon és csonthalmokon vezet ke­resztül. A kőkorszakbeli ember ujjászülethetik gyilkos indulatok­ban és fékevesztett szenvedélyek­ben, de a kilengések és össze­omlások, a történelem pusztító tüzel, földrengései és árvizei után a fej! dés gyorsító menetben'foly­tatta integráló munkáját. Egy családdá tereli össze mindazokat, akik dolgoznak, akh< munkájukkal adják meg a természet kincseinek D ividovics Ljuba mandátumának visszaadása után a politikai hely­zet megoldása ismét a királyra nehezedett, aki módot is talált a kibontakozásra, még pedig oly irányban, amelyre mér hosszabb idő óta számítottak politikai kö rökben: az uralkodó a radikális pártot bízta meg munkakormány megalakításával. A válság ilyen irányú megol­dása nem meglepetés, különösen amióta nyilvánvalóvá lett, hogy a radikálisok nem akarnak a de mokratákkai együtt dolgozni. Po­litikai körökben örvendetesnek tartják ezt a megoldást, mert arra számítanak, hogy ez ismét utat nyit a horvátokkai félbeszakított tárgyalások ujrafelvételének. Hogy a radikális kormány tud-e a par­lamenttel dolgozni, elsősorban at­tól függ, hogy Radics eljön-e Beo­­gradha pártjának hetven képvi­selőjével és nem megy-e az el­lenzék támogatására. Ügy látszik azonban, hegy erről az oldalró' a radikális pártot nem fenyegeti veszély, mert minden jel arra mu tat, hogy a napok óta folyó bizal­mas tárgyalások a radikálisok és a fcderalisla blokk beognidi reprezen­tánsa, Korosec között máris titkos megegyezésre vezettek, amelynek értelmében a klerikálisok és mu­zulmánok részt vesznek és szük­ség esetén a kormányt támogatják szavazataikkal, Radics pedig ép­pen a parlamenti munka biztosí­tása érdekében továbbra is pasz­­szivitásban marad. A koronának az elhatározása, hogy a radikálisoknak adta e megbízást kormány megalakító sara, véget vetett a demokraták illúzióinak, hogy a király a vég­az igazi békét s akik jobbá, szebbé elviselhetőbbé teszik a világot s békésebbé- s örömökkel gazda­gabbá az embert. Nem is lesz addig béke, nem olyan, amit békeszerződések pa­pirosa biztosit, hanem amelyik az összedobbánó munka ritmusára állt elő a világrend anarchiájából, amíg a harcoló világ egy monu­mentális nagy műhellyé nem alakul át, ahol csak azoknak lesz helyük, mint nászrepülés után a méhkaptárban, akik dolgoznak, építenek, alkotnak és gyűjtenek. A gyárkémény gomolygó füstje a munka igazi lobogója, a gépek zakatolása a munka igazi him­nusza s az áldott béke a munka igazi jutalma. S ha majd a piros május elseje nem a kiontott vérek hanem a piros örömöknek lesz a jelképe, akkor lesz végre ünnep a világon. sókig ki fog tartani amellett, hogy őket a kormányban lássa és igy az ellenzék szerepe jut a demo­kratáknak. Ez a szerep azoaban ezúttal elég kényelmetlen lesz, mert a kormány munkaprogramja, különösen eleinte, olyan lesz, a mely ellen nehéz lesz ellenzéki frontot alakítani. A régóta meg­oldásra váró tisztviselő• és rokkant kérdés kerül ugyanis először a parlament elé, amelynek meg­­obstruálásával járó népszerűtlen­séget egyik párt sem vállalhatja. Hogy milyen hosszú életű lesz az uj radikális kormány és meddig fog a parlament dolgozhatni, azt természetesen nem lehet még előre látni. A Pasicshoz közelálló Tribuna jóslata szerint legkorábban az ősszel, de sokkal valószínűbb, hogy a jövő év márciusában uj választások lesznek. A hétfői tárgyalások Mint a Bácsmegyei Napló mai számában már megírta, Peles Du­sán, a képviselőház ideiglenes elnöke délelőtt féltizenegykor megjelent a királynál. Az audien­cia után Peles a képviselőház el­nöki szobájában fogadta az új­ságírókat és a következő nyilat­kozatot adta a sajtó számára: — A mai helyzet megköveteli, hogy a parlament dolgozzék, mint­hogy a napirenden levő ügyek halaszthatatlanok. A jelenlegi par­lamentben megvannak a munka lehetőségei, mivel a képviselők egy részének apsztinendája nem jelenti azt, hogy emiatt a parla­ment működését félbe kellene szakítani. Minthogy koalíciós ka binet létesítése nem sikerült, azt mogén radikális kormányt nevezzen ki, amelynek élén Pasics Nikola álljon. . , Peles kihallgatása után azonnal Pasics kapott meghívást a király­hoz. Az uralkodó ugylátszik kö­vette a parlament elnökének ta­nácsát és nem is lépett érintke­zésbe a többi pártok vezetőivel, hanem megbízást adott Pastcsnak a kabinetalakitásra. Hogy ez a mandátum milyen természetű volt, koalíciós vagy tiszta radikális kor­mány alakításáról szólt-e, azt nem lehetett pontosan megtudni. A elek szerint a király ekkor még azt a kikötést tette Pasicsnak, hogy előbb tárgyaljon a töbui pár­tok vezetőivel, főleg a demokraták­kal a koalíciós kormány megalakí­tásáról. Parlamenti körökben azon­ban már a déli órákban az a hír terjedt el, hogy homogén radikális kormány megalakítására kapóit Pa­sics megbízást. A pártklubokban nagy feltűnést keltett, hogy Pribicsevics Szveiozár állatán 3 órára meghívót kopott a királyhoz. Úgy látszik, ekkor még egy kísérlet történt az uralkodó részéről arra, hogy a demokratá­kat feltételeik enyhítésére rábírja és igy a koalíció létrejöhessen. Ugyanekkor Pasics miniszter­­elnök találkozott Davidovics Lju­­bával, akivel majdnem egy óra hosszat tárgyalt. Davidovics után Pribicnevicscsel tanácskozott hosz­­szosabban a miniszterelnök. D avidovics Ljuba a tanácskozás után munkatársunk előtt kijelen­tette, hogy nem sikerüli Pusicscsal megegyezésre jutnia, minthogy, a helyzet ugyanolyan, mint Pasics előbbi dezignálása idején volt és a demokraták csak munka- és vá­lasztási kormányban hajiondók részt venni, a radikális ?k pedig csak munkakormányban akarnak együtt­működni a demokraták! al. A demokrata párt vezetőivel tartott tanácskozás után Pasics este hat órakor ismét megjelent a királynál és beszámolt utolsó tár­gyalási kísérleteinek sikertelensé­géről. A referátum után a király Pasicsot megbízta mun­kakoraány alakításával, min­den kikötés nélkül, ami azt jelenti, hogy Pasicsnak szabad keze van homogén radikális kormány megalakítására. Megalakult az uj kormány Este háromnegyed hétkor Pa­stes értesítette újabb mandátumá­ról a radikális klubot és hét órára sürgősen összehivta a párt végrehajtó bizottságát. A bizott­ság ülésén, mely kilenc óráig tar­tott, Pasics beszámolt arról, hogy megbízást kapott a királytól homo­gén radikális kormány megalakítá­sára, amit a klub tudomásul vett és jóváhagyott. Ezután Pasics megaiakitotta az uj radikális kormányi k régi kormány képviselő-tagjai megtartják tárcájukat — A demokratákkal az utolsó koalíciós kísérletek is meghiúsultak ajánlottam a koronának, hogy ho-

Next

/
Thumbnails
Contents