Bácsmegyei Napló, 1923. február (24. évfolyam, 31-48. szám)

1923-02-01 / 31. szám

Ara 1 és fél dinár XXIV. évfolyam Szubotica, CSÜTÖRTÖK 1923. február 1. szám Megjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal 8-58, Szerkesztőség 5-19 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár ttsvaumnmtIBII r [liTim iTÜiHm IHSIIII11 !!■ II II I lllll lllllll SZMKESZTĆSEGs kralja Aiexandra-uiiea 4 szám alatt Kiadóhivatalt Kralja Akxandra-niira 1 (Lelfcach-pa’ota) Február 1. Ez a dátum döntő fontosságú az SHS. királyság magyarságának politikai életében. A választók névjegyzékének kiigazítására meg­állapított határidő a mai nappal letelt. A Magyar Pártnak most kell számbavennie, hogy a ma­gyar nemzetiségű választók be­­kerühek-e a választók névjegyzé­kébe s ezáltal teljesedésbe ment-e az a feltétel, aminek bekövetke­zéséhez a Magyar Párt a tőle kí­vánt magatartás vállalásét fűzte. Loyálisan meg kell állapítanunk, hogy a kormány sokat megtett annak érdekében, hogy vállalt ígéretéhez képest a magyar nem zetisegü választók a választók névjegyzékébe bekerüljenek. Ké­sedelmeskedés nélkül adta ki ren­deletéit, melyek félreérthetetlenül követelték meg a közigazgatási hatóságoktól, hogy a magyarok felvételével igazítsák ki a jegyzé keket. S késedelmeskedés nélkül adta ki s távirati utón továbbította azokat a rendeleteket, amelyekkel a Magyar Part konkrét panaszait kívánta orvosolni. így a Magyar Párt intervenciójára rendelkezett úgy, hogy a választási listákat a törvényszékek küldjék vissza a közigazgatási hatóságokhoz, hogy a jegyzékek kiigazítása meg­történhessék, a Magyar Párt ja­vaslatára mondotta ki expressis ve/bis azt, ami úgyis önként kö­vetkezett a törvényből, hogy o március- 18-iki választáson mind azok szavazhatnak, akik január 51-ig a választási listákba felvé­tetnek, a Magyar Párt kérelmére tette a rendőrhatóságok köteles ségéve, hogy a választási agitáció zavartalanságát biztosítsák s biz­tosította a magyar szervezkedés vezetői számára a szabad és hé' bontatlan közlekedést. Ennyi intézkedés, ennyi kése­delem nélkül megtett és késede­lem nélkül továbbított rendelke .aes után valóban nem lehet ké telkedni abban, hogy a kormány mindent megtett a Magyar Párt tál létrejött megállapodás betar­tására. Ha mégsem állt volna elő az a helyzet, amelyet a megálla podás létre akart hozni, valóban nem a kormányon, hanem az alantas közigazgatási tisztviselő­kön múlott, akik szokatlan bátor­ságot, meglepő fürgeséget, pa­takozó ötletességet és el nem ernyedő szívósságot mutattak föl, amikor alkotmány, törvény, ren deletek özöne s kormány elhatá­rozás ellenére a magyarságnak választó joggal való felruházását meg lehetett akadályozni. Amikor ennek érdekében intézkedni kellett csudálatosán habozó bátortalan­ságokkal találkoztunk, amikor va­lamit el kellett mulasztani, férfia­sán szilárd felelősség vállalás nyilatkozott meg. Akinek dolgoz­nia kellett, annak hirtelen az or­szág másik végén akadt elintézni valója s a kinek rendelkezni kel­lett volna, az a sa;át aláírására sem akart emlékezni. A kormány elhatározás megvalósulását a kor mány közegei igyekeztek mega­­dályozni. Rendkívüli veszteségek élték ezzel a magyarságot s nem utolsó veszteség annak a politikai közéleti atmoszférának fölis mérésé, hogy az alárendelt tisztviselőknek a kormánnyal való ez a szembeszállása büntetlenül megtörténhetik. A Magyar Pártra most rendkí­vüli jelentőségű kérdés eldöntése vér. Összegeznie kell az adatokat, felülvizsgálnia a tényeket, össze­mérni az adottságokat a megnyílt lehetőségekkel s igy kell eldön­tenie : teijesedett-e az a föltétel, ami a magyarság kötelezettség vállalásának ellenértéke volt, kell e teljesítenie a Magyar Pártnak azt a kötelezettségeket, amiket a magyaroknak a választói névjegy­zékbe való felvétele ellenében vállalt, vállalnia keli-e az aktivitás terhét, vagy passzivitással koll-c dokumentálnia, hogy a törvény védő korlátáin kívül hagyták. Nem kételkedünk abban, hogy a Magyar Párt vezetősége ebben a kérdésben is meg fogja találni azt az utat, amit a magyarság érdekei a bölcs megfontolás, a politikai moréi és a felelősseget vállaló előrelátás jelölnek ki. A Hírlap a magyarok választójoga ellen Manőver egy meghamisított nyilatkozat alapján Azon az utolsó napon, amelyen a magyar választók még eljárhattak a választói névjegyzékek kiigazítása kérdésében, még adatokat ,szolg.il tathattak a hatóságok rendelkezésé­re, amelyek alapján a névjegyzékek magyar választókkal kiegészülhet­tek, a suboticai Hírlap egy magyar nyelvű, de nem magyar érdeket szol­gáló cikket közölt, amelyben egy törvényszéki biró nyilatkozatát meg­hamisítva azt állapítja meg, hogy a »magyarság választójoga elveszett.« Hogy a magyarságnak a valóság­ban meg lesz-e a törvény által biz­tosított választójoga, azt ma még nem lehet tudni. De az kétségtelen, hogy a suboticai törvényszék egy tagjának nyilatkozata alapján csak a siető rosszhiszeműség, csak a jog­fosztásnak örvendő kajánság álla­píthatja meg, hogy a magyarságnak a választójoga elveszett. Hát még ha ez a nyilatkozat meg sem történt, csak sötét szándék csavarta el a sza" vak értelmét, sötét szándék, amelyik örülne a választójog elvesztésének is, mert álláspontjának igazolását látná be trie. Az utolsó pillanatban, amikor föl kell hívni mindenkit, akiben még van magyar érzés, hogy közömbös­ségbe ne engedje belefuladni az itt élő magyarságnak ez idő szerint legnagyobb érdekét, amikor a ma­gyar újságnak, ha az nemcsak nyel­vében, hanem szándékában és szere­­tetében is magyar, csak az lehet a kötelessége, hogy fölkeltse, ébren­­tartsa és lelkesedéssé fokozza az érdeklődést, akkor jelenik meg a Hírlap-nalc ez az elcsüggesztő, dc­­iaitteta munkakedvet kioltó cikke, melynek az ártó szándékon kívül ha­misított nyilatkozat és tudatlanság a forrása. Január 31-én járt le a választási névjegyzékek hivatalból való kiiga­zítására kitűzött végső határidő. Hírlapnak kedd délben megjele­nő, szerdai keltezésű száma Taszics Alexander törvényszéki bírónak azt a feltűnést keltő nyilatkozatát közli, hogy. akiket január 6-ika után vettek fel r kiigazítások során a névjegy­zékbe, az 1923. évi márciusi válasz­táson nem érvényesíthetik választói jogukat Ez a nyilatkozat érthető feltűnést keltett, minthogy az a névjegyzékek felülvizsgálását végző bírói tanács egyik tagjától eredt és azt, ha meg­történt, ugy lehetett tekinteni, mint a bizottság hivatalos álláspontjának kifejezését. A Bácsmegyei Napló munkatársa fölkereste Taszics Alexander tör­vényszéki bírót és megkérdezte tőle, hogy megtette-e a Hírlapban közölt nyilatkozatot. 1 aszics biró a következőket mon­dotta munkatársunknak:- — Én azokat a kijelentéseket, a miket a Hírlap az én számba ad, nem tettem, csak azt mondottam, -- és mondom most is, — hogy február hó 5-fg valamennyi vá­lasztási névjegyzéknek itt kell len­ni a törvényszéknél. Ennél többet nem mondottam, nem is mondhat­tam. Február 5-én összeül a vá­lasztási tanács, amelynek elnöke Kiszel Franjo törvényszéki biró, tanácstagja Hics Dragomir ár. tör­vényszéki biró és előadója én va­gyok. Ezen az ülésen fog a tanács a lista záradékolása kérdésében dönteni. E nyilatkozat a kellő értékére szállítja le a Hírlap jogfosztásnak örvendő szenzációját, s meghamisi­­tottnak bélyegzi meg azt a nyilatko­zatot, amin a Hírlap cikke alapul. Ez a cikk vagy tudatlan, vagy szándé­kosan akar másokat félrevezetni. Mert a választási tanácsnak nincs joga ahhoz, hogy abban a kérdésben döntsön, kik vehetnek részt a vá­lasztáson s melyik lista szolgál a választás alapjául. A bírói tanács te­hát nem is mondhatja azt ki, hoev csak azok a választók szavazhatnak a március 18-iki választásokon, aki­ket január 6-ika előtt vettek fel a vá­lasztók névjegyzékébe. A választójogért vívott küzdelem utolsó napján a Hírlap hö maradt ahhoz az állásfoglaláshoz, amelyet e küzdelem megindultakor el foglalt Akkor kijelentette: a magyarságnak nem fontos a választójog s azóta ko­nok szívóssággal támadta azokat akik előharcosai voltak ennek a küz­delemnek s támadja a Magyar Pár­tot is azóta, amióta olyan politikát választott, mely a választójog elnye­résére —- ceteris paritus — a legtöbb ki-látást nyújtotta. A moiakás pártok kilátásai A munkás tömegek többsígs passzíve viselkedik Beogradból jelentik: A szociális­­tapárt az utóbbi napokban ország­szerte nagy választási agitációt fejt ki, de mégsem remélnek nagyobb si­kereket A legtöbb reményt még a vajdasági kerületek iránt táplálják, ahoi 3t~3 mandátumot szerezhetnek. Szerbiában és Boszniában egyálta­lában nem számítanak pozitív ered­ményre. Véleményük szerint ennek az oka a munkásság teljes politikai pašž­szivitásbáan rejlik. A munkásság többsége, amely az »Obznana« előtt a kommunista párthoz tartozott, részt sem fog venni a választások­ban, ha csak a kommunisták, illető­leg az uj proletárpárt nem állít fel külön listákat. Minthogy azonban a kormány erre az esetre a független szakszervezetek feloszlatásával és a szakszerveze*'' vezetők letartóztatá­sával fenyegetődzik, erre kevés ki­látás van. Érdekes, hogy a párt egységének tulajdonképpeni helyreállítója a2f ősz Lapcsevics Dragisa, telj esen megcsömöríött ?. politikától és régi kerületének, a drinamenti kerület­nek jclöitségét sem fogadja cl. Munkáskörökben mégis azt hi­szik. hogy Lapcsevics Mariborbaii elfogadná a listavezetői jelölést, ha a szlovén kommunisták, független szocialisták és szociáldemokraták között paktum jönne létre. ** Annyi már is bizonyosra vehető, hogy a fii"-etlen szocialisták és kommunisták ezúttal nem fognak a '^Wkálisokkal együtt szavazni, \t a községi választásoknál. A kaiadápárt választási kiáltvánga Az uijáéledt hatodópárt szerdán adta ki választási kiáltváftyát. Ebben kifejti a párt, hogy miért lépett be a tagok nagy része három évvel ez­előtt a demokratapártba. A haladó­­párt^ azonban íentartotta továbbra is a párt önállóságát és a jelenlegi sú­lyos helyzet, valamint a demokrata­­; pártban lévő khaosz arra a belátás­­; ra vezetik a pártot, hogy a három év • előtti lépés' nem volt helyes és ezért ismét önállóan lép fel a választáso­kon. Ezután ismerteti a kiáltvány a párt programmját, majd élesen kri­tizálja főképpen a korrupciót és az ország rossz pénzügyi politikáját. A radikáüs-deniokrata-koaíició bebizo­nyította. hogy nem tud rendet te­remteni és az újjáéledt baladópárt Programm ja alkalmas a konszolidá­ció megvalósítására.

Next

/
Thumbnails
Contents