Bácsmegyei Napló, 1922. november (23. évfolyam, 299-326. szám)

1922-11-01 / 299. szám

Ära í dinár, 2 lei, 8 márka, 1 sokol. BACSMEGYE XXIII. évfolyam Szulbofica, SZERDA 1922. november 1. 299. szám Megjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal 8-58, Szerkesztőség 5-10 Előfizetési ár negyedévre 90 dinár SZERKESZTŐSÉG: Kralja Alexandra-ulica 4 szám alatt Kiadóhivatal: Kralja Alexandra-nlica 1 (Lelbach-palota) Koronatanács előtt (gl.) Mi jugoszláviai magyarok nem ismerjük György királyfit. A mit egyéniségéről és élete folyá­sáról tudunk, az a következő: Tulpezsgő temperamentuma foly­tán az ő trónörökösi méltósága ellentétbe került az állam érde­keivel. Ő az állam érdekeinek fel­áldozta a maga érdekeit és le­mondott trónöröklési jogáról. A háborúban vitézül verekedett. A háború befejezése óta külföldön élt és csak királyi atyja halálos ágyához sietett haza, elsőnek es­küdve hűséget az uj koronás ki­rálynak. A királyfi a külföldön a rendelkezésére bocsájtott anyagi eszközöket elégtelennek találta és két ízben is a kormányhoz for­dult anyagi ügyeinek és közjogi helyzetének szabályozását kérve. Kilenc hónapig maradiak előterjesz­tései válasz nélkül. Erre egy szép napon Beogradban termett és a sajtó nyilvánossága utján az or­szág népe elé terjesztette ügyét. Azóta tárgyalások folynak a nyil­vánosság előtt közte és a kor­mány között. Egyszer azt Írják, hogy a királyfi ráállt a kormány prepozícióira, máskor, hogy nem Veti magát alá a király rendele­téinek. Éz idő szerint úgy hírlik, hogy ügyében koronaíanács fog dönteni és a kormány büntetés­kép a királyi házból örökre való kizárását fogja javasolni. Hogy a dolgok idáig fejlődtek, az jó rész­ben, sőt talán egyedül a kormány bűne. Mcnarchisztikus államfor­mával bíró országokban szinte példátlanul élló jelenség az, hogy egy kormány a királyi ház egyik tagjának óhajtásait háromnegyed éven át válasz nélkül hagyja. Ez annak a szerencsétlen kormány­politikának a következménye, a mely minden határozott állásfog­lalástól irtózik, mely minden ér­demleges elintézést kitol s min­den kényelmetlen ügy elsimulá­sát az időtől várja. Ennek a po­litikának köszönheti a dinasztia és az ország, hogy a királyfi apa­názs-ügyét hónapokon ót nyilvá­nosan pertraktáljék, hogy a sajtó két táborra oszlik s mindkét tá­bor a maga nézőpontjából és a maga (nem éppen kényes) Ízlése szerint foglalkozik a kérdéssel, nem kis kárára az országnak és a dinasztiának. Velünk, magyarok­kal szemben, a miniszterelnöktől a falusi kisbiróig mindenki feljo­fjositva érzi magát arra, hogy kü­­önös hangsúlyozással figyelmez­tessen bennünket arra a lojali­tásra, amellyel az országnak és a királynak tartozunk. Nos hót most mi érezzük a szükségét annak, hogy a kor­mányt figyelmeztessük arre, hogy ez az ügy kényes mivolténál és a királynak kijáró loyalifásnál fogva nem kezelhető a kormány elnök­nél szokásban levő általános re­cipe szerint. Polgár és mágnás családok köré­ben is megesik, hogy a család egyik sarja nem váltja be azokat a reménységeket, amelyeket hozzá fűztek. A tehetős polgár-, vagy mágnéscsalád ilyenkor meghoz minden anyagi áldozatot, — te­kintet nélkül arra, hogy az jogos e vagy nem — csakhogy belső ügyét a nyilvánosság kizárásával csendben és feltűnés nélkül in­tézze el. A tehetős polgár-, vagy mágnáscsalád szerepe a jelen esetben az országnak, illetve az országot reprezentáló kormánynak jut. Egy országban, ahol az ag­rárreform helytelen keresztülvitele következtében milliárdok semmi­sültek meg minden haszon nél kül, ahol egy lehetetlen sequest­­racionális politika folytán az államot százmilliós kártérítési kő vetélések veszélye fenyegeti, ott igazán érthetetlen az, hogy éppen ebben az ügyben ébred tudatára a kormány a takarékosság szük­ségességének. Az a kormány, a mely költségvetési felhatalmazás nélkül honi és idegen valutában magas napidijakat utalványoz sza­badjeggyel utazó nemzetgyűlési képviselőknek akkor, ha az ország, vagy egy szövetséges állam nem­zeti ünnepén a parlament képvi seletében megjelennek. Bármilyen túlhajtottak, bármilyen jogosulatla­nok legyenek is a királyfi anyagi követelései, nem marad más hátra, mint csendben és feltűnés nélkül fi­zetni és a királyfinak lehetővé tenni, hegy az továbbra is rangjának megfelelően élhessen a külföldön. Ezzel tartozik a kormány az ország s a dinasztia presztízsének és nyugalmának. Senki ebben az országban, még a legszélsőbb re­publikánus sem fogja a felemelt apanázszsal járó többkiadást a kormány szemére vetni, senki sem fog akadályokat gördíteni az elé, hogy ezeknek a többlet kiadá­soknak fedezésére a rendelkezési alap dotációja felemeltessék. Ez legalább a mi érzésünk és a mi felfogásunk, a kiket mindig és mindenütt a loyalitásra figyelmez­tetnek. Sajnos, ugylátszik, hogy ezt a financiális kérdést pro és kontra is politikai célokra akarják kihasz­nálni. A kormány azt hiszi, hogy a kérdésnek ilyen elmérgesedése után erélyes állásfoglalással tudja a koronával szemben megingott pozícióját megerősíteni, a herceg barátai pedig — akiknek taná­csára hallgat — azt hiszik, hogy a békés rendezés meghiúsulása kiemeli a bársonyszékekből a jj mostani kormányt. Mi őszintén megmondjuk, hogy ennek a kérdésnek politikai cé­lokra való kiaknázása mindkét oldalon meg nem bocsájtható bűn a dinasztia és.az ország ér­dekei ellen. Mindenből szabad politikumot formálni, de ebből nem. Az alkotmány tiltja, hogy a ki­rályi ház tagjai képviselővé le* gyenek választhatók. Bölcs és okos intézkedés. És a kormány, mely most azzal a javaslattal akar a koronatanács elé lépni, hogy György herceget zárják ki örökre az uralkodó házból, lehe­tővé akarja tenni, hogy a királyfi, mint teljes jogú állampolgár (mert hisz ettől csak meg nem foszt­hatják és száműzni csak nem száműzhetik) választó és választ­ható legyen. A. volt trónörökös az ő túláradó temperamentumával, mint nem­zetgyűlési képviselő és ellenzéki pártvezér, túlságosan súlyos te­­herpróba volna az ország kon­szolidációjára. Elvárjuk a kormánytól, hogy ennek a teherpróbának nem teszi ki az országot, mert nem szabad elfelejtenie, hogy a népek rokon­­szenve mindig a gyengék és ül­dözöttek felé fordul, még akkor is, ha a gyengéknek nincsen igazuk és az üldözöttek rá szolgának sor­sukra. Elhalasztották a vajdasági községi választásokat A vajdasági demokrata képviselők interveniáltak a ibeliigy­­miniszieraél — A paucsevói demokrata-párt akciója A Pá^smegyei Napló volt- az egyetlen lap, rnely hírül adta, hogy a belügyminisztérium B. B. B. ügy­osztályában minden előkészület megtörtént arra, hogy a vajdasági községi választásokat még ez év no vember havában megejtsék. Vezető helyen a leghatározottabban állást foglaltunk a nemzeti kisebbségek el­len irányuló eme újabb jogfosztó tendencia ellen, rámutatván arra, hogy a községi választások határide­jének ez a megállapítása pusz­tán és kizárólag azt a célt szol­gálja, hogy a választói névjegy­zékbe fel nent vett nemzeti ki­sebbségeknek a választásokon való részvételét megakadályoz­zák. Rámutattunk arra is, hogy az al­kotmány rendelkezéseinek figyel­men kívül hagyása nélkül ezeket a választásokat még november havá­ban megejteni nem lehet, mert a községi aktiv és passzív választójo­got rendeleti utón szabályozni az al­kotmány megsértése nélkül kész le­hetetlenség, a törvényhozási szabá­lyozásra és a választások kiírására pedig az év végéig nem áll elegendő idő rendelkezésre. Hirt adtunk arról is, hogy a pancsevói demokrata párt a közeli községi választásokra való tekintettel érintkezést keresett a nemzeti kisebbségek reprezentánsai-\ val abból a célból, hogy a nemzetig kisebbségeket a községi választások- \ ra a demokrata párttal váló közös ­akcióra nyerjék meg. Az e célból | összehívott értekezleten a németek! és a magyarok képviselői teljes j egyetértéssel arra az álláspontra! helyezkedtek, hogy amig a nemzetig kisebbségek választói tömegeit hiva­talból fel nem veszik a választói névjegyzékbe ők semmiféle közös akcióban részt nem vehetnek. Grä­ber László đr. a Magyar Párt társ­­íj elnöke ezen az' értekezleten kijeién- Itette azt is, hogyha a pancsevói de­mokrata párt komolyan akarja a nemzeti kisebbségekkel való együtt­működést, a belügyminisztert bírja reá arra, hogy a választásokat a jö­vő évre halassza el, mert csak igy |lesz meg a lehetősége annak, hogy a választói névjegyzéknek január­ban történő hivatalbóli kiigazítása­kor a kisebbségi választók is bele­kerüljenek a választói névjegyzékbe. Az első értekezlet határozat hoza­tala nélkül oszlott szét. A pancsevói demokrata párt pedig látva, hogy sem a németek, sem a magyarok nem hajlandók választójoguk érvé­nyesítése végett reklamációkkal él­ni, önmaga látott hozzá a kisebbségi választók reklamálásához és eddig körülbelül 200 választót sikerült is \már felvétetni a választói név jegy- Izékbe. Vasárnap újabb értekezletre hívták össze a pancsevói demokraták a nemzeti kisebbségeket. Ezen az ér­tekezleten Thomandl Mihály dr. elő­adó bejelentette, hogy Boskovics Dusán dr. nemzetgyűlési képviselő és a vajdasági demokrata képvise­lők többsége felkeresték Timo­­tievics Koszta belügyminisztert és sikerült öt rábírni arra, hogy az első értekezleten ma­gyar részről megnyilvánult óhaj­hoz képest a községi választá­sok niegejtését a jövő évre ha­lassza el. Gräber László dr. a maga és elv­barátai nevében köszönetét fejezte ki Boskovics Dusán dr. nemzetgyű­lési képviselőnek intervenciójáért és a pancsevói demokrata pártnak azért a kezdeményezésért, amellyel első­nek igyekezett a szerb politikai pár­tok és a nemzeti kisebbségek között hiányzó kontaktus folyamát felvenni.

Next

/
Thumbnails
Contents