Bácsmegyei Napló, 1922. június (23. évfolyam, 149-176. szám)

1922-06-01 / 149. szám

Ám I đh&r BÁOSMEGYEI NAPLÓ XXIII. évfolyam Suboftica, csütörtök 1922. Janies H 149. szám Sesjaleetk átfedni wggd, äase$> ntás is héŰSm délfees fELSFÖä SZAKs KfeddHv&tal ÍSS, vittkem'sfoég 5-10 «!«Ss®We* Art setyedávse «• Á kultúra egysége b be'sö fsssábokms pár soros ki­mutatást talál &z olvasó« mely az SH$. királyságban as analfabéták százalékos arányszámát tűnteti fel E felmutatás szerint az irat olvasni wem tudók arányszáma Jugoszláviá­iban a következőképen oszlik meg: a Vajdaságban 35%, Szlovéniában 40%, Horvátországban 45%, Mon­tenegróban 75°/#, Szerbiában ugyan­csak 75 százaiét?, Dalmáciában 80, Boszniában és Hercegovinában 85 százalék az analfabéták száma. Át­lagosan tehát az ország lakosainak 75 százaléka i«n*o!vasni nem tud. Ijeazíó számok ezek és Ijesztőd: assaratínak még akkor is, ha igaz az a valószínűtlenség, amire első döb­­benctUííkbír; gondolunk, hogy talán hibás sz a statisztika, amit beogradi lapok a beogradi statisztikai hivatal adatai alapján közölnek, mert az irányszám kiszámításánál figyelembe vette a hét évesnél fiatalabb gyer­mekeket is. Ez azonban olyan mii­­hiba-ja lenne a statisztikai tudomány alkalmazásának, hogy bármilyen görcsösen ragaszkodik Is hozzá a snentségkereses, mégsem enyhíthet­­fűk vele az adatok súlyát. Egy ország, amelyik élni akar, amelyik azt akarja, hogy ne csak tradíciói legyenek,' de jövendője is, mm engedheti meg azt a tékozlást m kuUmjavakban, amit ez a 70 szá­zalékos statisztika jelent. Neme ak a külkereskedelmi mérlegnek kell aktívnak lenni, nemcsak az állami költségvetésiek kel! e’kerülni a hiányt,. — olyan kulin politikát is kel! folytatni, helyesebben: olyan Kulturpolitik át keSS snau&uráini, f melyik a kultúra javainak s a kul­túra közkötelességeinek szétosztá­sában ás vállalásában is az abszo­lút egyenlőség és tökéletes demok­rácia álláspontját viszi diadalra. Ef a fiatal ország bünhődás nélkül mein tékozolbatja el azt a föl mérhetetlen külíurképességéf, mely kimunhálát­lanul, nyersen szunnyad népe mil­lióinak rabértelmében, mert nem küldték még el hozzá a megváltó Írást, a fölszabad tő beiül. Ennek az országnak ki kell fejlődnie a patriarch síizmus állapotát ó’, mint e kinőtt ruhát, Se kell magáról vetnie az analfabetizmus kulturkisgazda­­pyjamáját s fel kell öltenie a nép­­műveltség európai öltözékét. Difficile est poltücum non serihere. Vájjon ennek a követelménynek meg­felel-e az a ku {árpolitika, amelyik annak az országrésznek, ahol 75o/o-os as analfabétizmus, iskolatörvényét Serjeszti ki, o’yan országrészekre, ahoi a lakosság 75o/o-a irni-olvasrai tud. Lejtet-e ettől az intézk* déstől a nép kultúra altdános emelkedését várni? Nem lenne-e az a racionálisabb, h* a'okát az iskoiatőrvényeket tennék köt íezövé az egész országban, arae­­lyüfe ssglieM legkisebb gg assalfabé­:4k «Äs ? J6S tudjuk, hogy as lírás­­jlvssás eltefjedettsége nem a «ör­vényektől függ, hanem az általános ■íazdaságl helyzettől Ám a törvé­nyek is ennek a általános gazdasági struktúrának tükrei Senki nem emelhet szót a Jog­rendszerek egységesítése ellen, ha ha ezt a korszakos munkát, mely gazdasági helyzeten, fejlődési formán és tömegleiken tesz erőszakot, nem érzelmek, nem intenzitásában fogyő­­erŐSÖdő szempontok irányítják, ha­nem az általános haladás, az egye­temes fejlődés követelményei. Ai ország részei közt nemcsak a régi SEüRKESZTŐSÉGs Kraga Alesamba-glka 4 szám ata«» Xiad&tivaiait Kralja Alexandra-tslrés! 1 (Lehmet«.fa2«ta történelmi emlékek vonnak határvo­nalat, hanem a statisztikai hivatal adatai is. Hiába osztják be uj kerü­letekre az országot, a kuHurszinvonai mindaddig máskép fogja megrajzolni az ország Igazi kerületeit, amig cél­tudatos, bátor, őszinte és előítéle­tektől ment komoly kultúrpolitika az egységet nem olyan módon fogja megteremteni, hogy a kultúra ala­csonyabb vidékeit igyekszik tanítás­sal és neveléssel fdtöltcnl Mert most, attól láttunk, az egységesítés inkább úgy történik, hogy a kultúra fennsíkját "hordják le az analfabetiz­mus völgyeibe. Közelednek a nemzetiségekhez a községi választások ügyében — Mi m, akadálya a községi választások kiírásának ? — Beograd bői egymásután üérkezselr olyan hírek, amelyek szerint a vajda­sági községi választásokat !<még jú­nius hóban kiírják. A Bdesmegyei Napló mér az első híradások nyo­mán kételkedve fogadta ezeket $ híreket. Illetékes és" nem illetékes helyen bz utóbbi időben számtalan­szor hangzótok e! olyan kijelenté­sek, amelyek szerint a választások i legrövidebb időn belül megtör térinek. így többek között Vlaskalin Mücrád dr., a B, E B, ügyosztály helyettes főnöke a múlt év májusá­ban, múlt évi augusz'usát Jelölte meg a választások hónapjának. Azóta ebben az ügyben sok m n­­den történt, á belügyminisztérium i vajdasági képviselők bevonásával nkétot rendezeti, de nem tűdiai-, megegyezni s hozandó választási törvényre nézve. Ez a válasz­ások kiírásának egyetlen akadálya. Az intéző körök nem rúdnak olyan választási törvényt kreálni, amely miely egyrészt a demokratikus el­veket is figyelembe venné, másrészt azonban a Vajdaság olyan részein «hol a nemzetiségi túlsúly abszo­­uf, a községi és városi autonómiát * szláv lakosság kesébe hagyná. A belügyminisztérium pedig nem szí­vesen mond !e eredeti tervéről, amely azt kívánja, hogy az auto­nóm testületek igazgatásában a nem szláv lakosság többségi jogán ne gyakoroljon döntő jogot. Az uj területi beosztás azonban erősen sietteti a választásokat, azok­nak tehát rövid időn belül meg heh történni, Beogradból kiindulva, éppen ezért már bizonyos tapogatózó lépések történtek arra vonatkozói«?, hogy milyen pakiumos megállapodásokkal lehetne az autőnom szervekben a demokrata és a radikális pártoknak erős talajt biztosítani. Délbácskára és Délbársátra nézve az intéző kö­röknek nincsenek ilyen gondjai is annál inkább vannak Bácska és Bánát északi részét® vonateozóiag, ahol a magyarok, németek és a bauyevácok íöbbségben*vannak. Eb­ben a vonatkozásban a bunyevácok is a magyarokhoz és a németekbe, számítandók, mert a bunyevácsokác párt aatonómista és ikgkb felé orientálódó politikája egyáltalán nem szimpatikus Beogradban. Éten okok­nál fogva bizonyos tapogatózó kí­sérletek indultak meg mind a há­rom politikai csoport, sőt azok kisebb csoportjai irányában is. Először a bunyevácok kerültek szóba ebben a kérdésben. Nemcsak a párt suboticcí központjához for­dult néhány beavatott, hanem, mini teljesen megbízható forrásból meg­tudtuk, a zombeti szervezetet is le akarták szerelni, a szervezet vezéré­nek, Evetovlcs János nemzetgyűlési képviselőnek vajdasági püspöki hely­­nőkké való kinevezése által, A sa beticaé központ azonban idejekorán közbelépett, amelynek eredménye az left, hogy a készülő paktum felbo­rult. Ezután a subotieai központtal ke­restek érintkezés*, azonban itt sem járt sikerrel a próbálkozás. A bu lyevác-sokác párt janius ! 1-én tar­tandó konferenciáján ez a kérdés is valószínűleg szóba fog kerülni. Ä Vajdasági szláv politikusok egy része, akik az autonomists mozga­lomban is rész! vesznek, m magyar párt beogradi fogadta­tását azzal magyarázzák, hogy a kemásy-koaSicié a községi vá­lasztások tartamára nem idegen­kednék a magyar párttal való kooperáláetóL Ez a vélekedés azonban nem lát­szik valószínűnek; különösen ha azt vesszük, hogy épen a legutóbbi na­péiban a főszolgabírók„ aligha a kormánykörök intenciói e,l enére egy­­re-másra tiltják be a magyar gyű­léseket. I .formáfonsnk azt Is tudni vé i, hogy a németséggel szemben is történtek ilyen tapogatózó lépések. Ezek szesint a Jelenlegi helyset íz, hogy a községi választás©! ne* végződnének úgy, ahogy azt Be*« gradban kívánnák, á V jdaság gy­ónóm testületéinek egy részében, I nemzetiségek kapnának szerepet. A közigazgatás irányításában s központi kormánynak így is nagy hatásköre maradna ugyan, miután a tisztviselői állásokat a tervezet szerint ezután nem választással, hanem kinevezéssel töltenék be. Mindamellett éppen az ismerte­tett okoknál fogva nem valószínű, hogy a községi választásokat most tartják meg. Mint már annyiszor történt, a belügyminisztérium ismét revidiálni fogja előbbi elhatározását és a választásokat újra ki fogják tolni bizonytalan időre. Franciaország és Amerika aem megy a hágai konferencián* Párisi lapok jelentése szerint ab­­hány nap óta igen érdekes eszme­csere folyik a francia és az .amerikai, kormány között a Hágában tervezett újabb nemzetközi konferencia tárgyá­ban. A washingtoni kormány ama nézetének adott kifejezést, hogy a» orosz delegáció legutolsó génuai me­moranduma nem nyújtott semmi szi­lárd támpontot sem az újabb tárgya­lásokhoz és hogy a tárgyalások ujrs­­felvétele a siker reményében csali akkor történhetik meg, ha az oroszok nyíltan és őszintén visszavonják azt az intranzigens okiratot. Amennyiben, az oroszok erre nem volnának haj­landók, úgy az Egyesült Államok nem fognak résztvenni a hágai konferen­cián. A francia kormány körében » hasonló szándék lépett előtérbe, «.?.*• A szovjetellenes hangulat tehát kö­zelebb hozta egymáshoz Amerikái és Franciaországot, míg az Unió politi­kai életében elhidegülés mutatkozik Lloyd George oroszbarát törekvéset miatt Nagybritanniával szemben. Irving T. Bush, a newyorki keres­kedelmi kamara' elnöke lord French marsall előtt a kővetkezőkben vásot­tá az Unió jelenlegi külpolitikái á!­­lásíoglolásái: — Amidőn Franciaország eljött a washingtoni konferenciára, akik» Amerikának fen tartás nélküli barát­ságát élvezte. Ezt a. barátságot azon­ban a konferencia alkalmával rész­ben elvesztette, míg Anglia, a tengeti leszerelés tervének elfogadásává!, megerősítette azokat a szálakat, ame­lyek az Egyesült Államokhoz fűzik. Génuában azonban Nagybrttannia ismét kompromittálta ezt a barátsá­got és az amerikai közvélemény ismét; Franciaország felé fordult, mert egye­dül Franciaország védte meg energi­kusan a nemzetközi erkölcs atnp«!­­veit, mig az angoä delegáció késs volt arra, hogy tultegye magát a nem­zetek életének alapját kfipező legfőbb ekeken, . "■ ; -■ ’

Next

/
Thumbnails
Contents