Bácsmegyei Napló, 1922. március (23. évfolyam, 60-90. szám)

1922-03-01 / 60. szám

Ara 1 dinár w m XXIII. évfolyam Subofica, szerda, 1322 március 1 60. szám Megjcleaik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal 8—58, szerkesztőség 5—10 ^^SKm^EmmmMSíKMisKKaiwaum ammmsrnmammm Előfizetési ár: negyedévre 90"— dinár SZERKESZTŐSÉG: Kralja Alezandra-uKca 4 szám alatt Kiadóhivatal: Kralja Alcxandra-ulica 1 (Leibach-paiota) Az iq szövetség Amíg a nagyantani kormányai azon gondolkodnak, hogy Genuában tartsák-e mega cannesi konferenciát, vagy Firenzében a genuait, amíg Amerika kormánya azon tépelődik, hogy békeakarata megengedi-e neki azt, hogy résztvegyen a békeszerzés genuai munkájában s a francia kor­mánynak amiatt fő a feje, hogy el­ismerje-e az orosz kormányt, arnit már úgyis kelleténél jobban ismer, — amig tehát az antant föhatalmak kormányai tovább folytatják ujjuk hegyének végigséíáltatását gomb* tyúkjaikon keresvén minden haloga­tás szánjára az igen-1 és minden alkotóterv számára a nem-et, addig a Balkán államok kormányai hozzá­látnak ahhoz, hogy végrehajtva programjaikat berendezkedjenek a Balkánon. Hogy Pozsonyban-e, vagy Beogradban, ezt még nem lehet tudni, de rövidesen össze fognak ütni az uj országok uj építői, hogy terveiket és szándékaikat az egy­máshoz kapcsolt államok uj szövet ség be beleépítsék. Ezt az uj szövetséget a magyar közállapotok teremtették meg, de ezek csak első impulzusul szolgáltak az első közeledésre. A gazdasági érdekek közössége, az egymásra­utaltság belátása, a régi gazdasági egységnek eseményeken és eltolódá­sokon átteielő ereje mé yitették ki szövetséggé a Balkán államok al­kalmi egyesülését. A fa:i egység, a közös küzdelmek tradíciói s a törté­nelmi műit forgandó szerencséjében való osztozkodás emlékei szolgál­tatták az érzelmi összetartó erőt ehhez a szövetséghez. És — tu felix Balkan, nube — az uralkodó csa­ládoknak, a jugoszlávnak, románnak és görögnek uj rokoni kötél kei már csak kifejezői annak a gazdasági, politikai és érzelmi egységnek, ami­ben a Balkánállamok népei fentar­­tás nélkül osztozkodnak. A belátás valóban azt az utat je­löli ki helyes irányul, amelyen az integrálódás nagy munkája megin­dult. Ez az ut még nem a jövő útja, csak a jövő előkészületei felé halad. A történelem színpadán még nem húzták föl a vasfüggönyt s a jövő rendezői szédülten tologatják a kulisszákat. Ma még csak az élő­zenét halljuk s ebben a zenében egyformán csendülnek föl a him­nuszok, a marsok és a Marseillesi De az biztos, hogy a nagy mérkő­zéseknek, monumentális erőfeszíté­seknek korában csak a nagy egy­ségek vehetik fel a siker kilátásával a küzdelmet. A buvárhajó politiká­nak vége van, a nagy cirkálók há­borúja 'kezdődött meg. Nagy poli­tikai, gazdasági egységek, szélesre vont vámterületek, nagy tömegeket megmozgató katonai konvenciók, államszövetségek, nemzetközi szer­ződések, — ezek a széles ivelésü koncepciók ettek küzdő eszközei az elefantiázisig felnőtt érdekeknek A négyes szövetséget, mely most fogja Beogradban vagy Pozsonyban keresztelőjét tartani, már az uj fel­adatok belátása teremtette meg. A Balkán államaiban megszületett a balkáni öntudat, a Balkán államai­ban fölvilágosodott az a gondolat, hogy minden be nem vallott pro­tektorátust levetve, az egymással való szövetségben 'találják meg az érvényesülés és hatalom eszközét. A Balkán szövetség ma egy nagy­hatalom hangjával és tekintélyével tud megszólalni s egy olyan nagy-Tegpap röviden már beszámol­tunk a minisztertanács legutóbbi határozatáról, amely szerint ezentúl sem a bankok, sem pedig mag ín személyek nem köthetnek külföldi valutákkal üzletet, hanem minden deviza-üzlet kötésére kizárólag a Narodna Bankának V«n joga. Éz a rendelet már régebben Kisértett és a bankok az érthető legnagyobb ellenszenvvel várták megjelenését. Mégis abban bizakodtak, hogy a kilátásba helyezett rendeletből nem lesz semmi, a kormány most nem vállalja a felelősséget egy ilyen rend; let kibocsátásáért, amely nagy felfordulást idéz eiő az egész gaz­dasági életben. A dinár legutóbbi nagy esése mégis arra késztette a kormány kö­röket, hogy ezt a rendeletet megal­kossák. A rendelet részleteiről egy­előre még semmi sem ismeretes, csupán a minisztertanács általános intézkedéséről adott ki a sajtóiroda hivatalos jelentést és mégis a leg­első hir nyomában máris egységes frontot alkotott valamennyi bank. Az ország nagybankjainak és minden magánbanknak az uj deviza rendelet elleni tiltakozása abban a nagy demonstrációban nyifvánult meg már kedden, hogy úgy Beo­gradban mint Zagrébban nagy tőzsde-sztrájk volt. Egyetlen bank sem kötött már kedden semmiféle valuta- vagy deviza-üzletet, noha a rendelet még meg sem jelent és igy még kevésbbé lépett hatályba. A bankok azonban a pénzügymi­niszteri rendelettel szemben való tiltakozásuknak úgy adtak kifejezést, hogy a keddi napon csak egymás közt rendezték az engagementokat és minden uj üzletkötéstől tartóz­kodtak. Ilyen körülmények közt tehát kedden sem a beogradi, sem pedig a zagrebi tőzsdén nem volt üzlet­kötés és igy jegyzések sem voltak. Kedden csupán a magánforgalom­ban alakultak ki az árak még pedig a következőképen: Bícs 5.25, Bu­dapest 48, Berlin 147.5, Prága 5.92 London 14.65, Paris 30, Trieszt 7,20, Newyork 324, Zürich 64. hataloméval, melynek erejét nem a történelem ködös emléke, hanem friss ereje, mozgékonysága, a viszo­nyok alakulását követő elhatározó­­képessége és saját erejének bölcs belátása teszik ki. Csak még arra van szükség, hogy komoly nyugat­európai politikával, józan kultur­­munkával s a közmorál tisztelet­­bentartásával dezinficiálják Európa köztudatában a balkáni jelző nem hízelgő megkülönböztetését, hogy áliamalkbtó munkájuknak, népeik szolgálatának egyforma legyen ered­ménye, sikere és megbecstílteíése A bankkörök egyébként még ma­guk is teljesen tájékozatlanok, hogy az uj rendelet fulajdonképen milyen intézkedéseket fő? tartalmazni. Bi­zonyos szakkörökben lehetségesnek tartják hogy a bankok a rendelet dacára a iörőben is közvetíthetnek azonban csak a Narodna Banka utján, vagyis min­den vételt és eladást be kellene je­­lenieniök, az üzleteket a Narodna Banka kötné meg. Ezzel természe­tesen a pénzintézetek elesnének az eddig megkeresett nagy hasznuktól és csak a közvetítő d jban részesül­nének. Lehetséges azonban, hogy még ezt a kedvezményt sem kapják meg a bankok, hanem kizárólag a Narodna Banka kezében Ie;z mo­nopolizálva minden deviza-üzlet. Az uj rendelettel kapcsolatban a bankkörök annak a nézetnek ad­nak kifejezési, hogy az újabb ren delkezésektöl egyáltalában nem vár­ható a valuta javulása, ellenkező­leg a rendelet a gazdasági helyzet rosszabbodására fog vezetni, mert maga a Narodna Banka igaz­gatósága is kénytelen volt elismerni, hogy mai szervezetével képtelen a naponkénti több ezer tétel lebonyo­lítását biztosítani. A Narodna Banká­nak nincsenek meg ehhez a szük­séges szakerői és igy a kereskedők, akik külföldi valutát lesznek kény­telenek vásárolni, nem tudják üzle­teiket lebonyolítani és fizetéseiknek idejében eleget tenni. Emellett félő — mondják szakkörökben, — hogy az uj rendelet már csak azért sem fog sokat segíteni, mert azok a magánszemélyek, akiknek külföldi valuták vannak a birtokukban, ti­tokban azért tovább kereskednek majd ezekkel a valutákkal és a ked­vező konjunktúrái kihasználva, még jobban fölverik az árakat. Egy su­­boticai bankigazgató kijelentése sze­rint csak Snboticán mintegy 800— -1000 millió osztrák korona van magánemberek kezében és valószinti, hogy ezek továbbra is Üzleteket fognak kötni ezzel a valutával. A szakköröknek általában az a véle­ményük, hegy* s rendelet éppen ezeknél a körülményeknél fogva nem lesz sokáig föntsrthatő. A bankok egyébkéni a mai de­monstrativ tőzsdesztrájk Után to­vábbi akcióra is készülnek és igy például holnap valamennyi zagrebi bank vezetője értekezletet tart, amely után testületileg megjelennek a hor­vátországi helytartónál és kifejezik tiltakozásukat. Hir szerint a beogradi bankok is kivétel nélkül csatlakoz­nak a mozgalomhoz. Ankét az agrár­­reformról — Sünden marad a régiben Az utóbbi időben a beogradi sajtó éles támadást kezdett az agrárreform ellen és arról panaszkodott, hogy a kormány helytelen agrárpolitikája ér, a tervszerűtlen, hibás kolonizáció tönk­retették az ország földművelését. A sajtó különösen a vajdasági agiárálla­­pótokat állította be, mint olyan pél­dákat, amely eklatánsán és minden kétséget kizáróan bizonyítják a kor­mány íeSftA&áí.íP ss‘ inih-fön ojöts-laUi, nélküli gazdaságpolitikáját. Ugylátszik, e támadások követkéz tebeh a közvélemény megnyugtatása végett hívta össze az agrárminisztev azt az ankéfot, amely — mint beo­gradi tudósítónk jelenti —• tegnap fejeződött be Beogradban. A kiadott kommüniké szerint az agrárminiszter azért hívta össze az értekezletet, hogy az agrárreform által érintett birto­kok helyzetéről tájékozódjon. A kon­ferencián, mely az első ilyen értekez­let volt és amelyen Miletics Koszta agrárügyi miniszter elnökölt, résztvet­­tek a Vajdaság összes birtokfelügyelői. A konferencia elsősorban a nagy­birtokokon levő iparvállalatok helyze­tével foglalkozott. A vita folyamán, a birtojcfelügyelők jelentései alapján meg­állapította a konferencia, hogy vala­mennyi vállalat működése zavartala­nul folyik és hogy az üzemek pro­dukciója csupán pár százalékkal csök­kent. A cukorgyárak termelésében előállott hanyatlás azért következet be, mert. a cukorrépa termelés na gyón megcsappant. , ■ Ezután az ármentesitő társulatok helyzetét vitatta meg az értekezlet. A leadott jelentések szerint a vállala­tok az árvizveszedelemre fölkészültek és a szükséges munkát (teljes erővel folytatják. Megállapították, hogy a csatornák jó állapotban vannak, csu­pán az egyes magántársulatoké van­nak elhanyagolt állapotban. A kon­ferencia véleménye szerint a csator­nák jelenlegi állapota nem ad aggo­dalomra okot. Végül a konferencia az év folya­mán megművelés .alá kerülő földek helyzetét tárgyalta. A jeleatések arról szóltak, hogy a földek mindenütt meg vannak művelve, csupán a vrsaci kerületben vannak anomáliák. A jelentések után az értekezlet hatá­rozatot hozott az agrárhivatalok to­vábbi működéséről és a kolonizáció végrehajtásáról. TSisde-sztrájk Beogradban és Zagrébban — A bank ok egységes állásfoglalása a valuta nj szabályozása ellen —

Next

/
Thumbnails
Contents