Bácsmegyei Napló, 1922. március (23. évfolyam, 60-90. szám)

1922-03-01 / 60. szám

2. oldal. 8ACSMEGYEI NAPLÓ 60. szám. Az osztrák pártok tiltakoznak a isiid f glksszaáláaának ellen­­érzése ellen Bécs. A pártok kedden kezdték meg, a hitel folyósításáról a tárgyalá­sokat. E célra minden párt három­­hárdrn tagot küld ki. A szociáldemok­raták még nem határoztak. Ma első­sorban a keresztényszociálistáknak a kormánnyal együtt kidolgozott terve­zete kerül tárgyalásra. Ennek két leg­fontosabb pontja, hogy a hitel folyó­sítását szövetségi törvénnyel szabá­lyozzák és hogy a hitelt elsősorban a borona megszilárdítására fordítsák. Azt is megtárgyalják, hogy a korona megszilárdítása milyen módod tör­ténjék. FoUükai körökben nagy ellenszen­vet váltott ki az, hogy az entente olyan szigorú pénzügyi ellenőrzést ren­delt e! a külföldi kölcsön felhaszná­lása tekintetében. Különösen a nagy­német és a szociáldemokrata pártok keseredtek el amiatt, hogy az angol •kiküldött nemcsak a kölcsön folyósí­tása végett érkezett Bécsbc, hanem amint most utólag kiderült, a felhasz­nálás ellenőrzésére is. Attól tartanak, hogy ezt az ellenőrzést Ausztriának egész pénzügyi kezelésére kiterjesztik. Ennek ellenére meg vannak győződve arról, hogy az ellenőrzés kérdését meg fogják oldani és hogy pillanatnyi ellen­tétek a hitelösszegek folyósítását meg­akadályozni nem fogják. Az angoras kormány és a bolsevikiek szövetsége A2 angórai török kormány a fran­­fcí&kal kötött megegyezése után folytatja a diplomáciai munkát, hogy szerzodsekkel. minél biztosabb ala­kot adhasson hatalmának. Törökor­szág másik kormányával: a konstan­tinápolyival tudvalevőleg most foly­jak az egyezkedési tárgyalások, amelyeknek az a céljuk, hogy a két harcban álló török kormányt kibé­kítsék és egyesítsék. Mustapha Kemal pasa idő­közben szorgalmasan tárgyalt az orosz és az ukrán szovjetek megbi­­zottaival is, ami végül is szövetségi szerződés létesítésével fejeződött be. A szovjet-török szövetségi szer­ződés igy szól: A Dardanellák és a Bosporus tö­tök fennhatóság alatt maradnak. A tengerszorosokat török csapatok őr­zik. Vegyes bizottság alakul, amely­nek az a feladata, hogy a tenger-j szorosok adminisztratív ügyeit és a kikötők építését intézi. A bizottság­ban a Fekete-tenger államait és a nagyhatalmakat egy-egy megbízott képviseli. A tengerszorosok bármely háborús összeütközés esetén is a nemzetközi forgalom számára nyit­va tartandók. Normális körülmények között hadihajók is átvonulhatnak a tengerszoroson, de huszonnégy órá­nál tovább ott nem tartózkodhatnak. Olyan hadihajók, amelyek olyan ide­gen missziókat hoznak, amelyek ba­rátságos összeköttetést keresnek Törökországgal — ugyanannyi ideig tartózkodhatnak a tengerszorosban, ameddig a misszió Törökországban időzik. Ha a tengerszorosokat bár­mely hatalom megtámadja, a misz­­szió tagjai kötelesek kormányaiknál védelmet kérni. A támadó köteles az általa okozott károkat megtérí­tem. A nyilvánosságra hozott 'szerző­déshez egy titkos megállapodás csat­lakozik, amely a szerződő feleket a másik megtámadása esetén jóindu*. latu semlegességre és gazdasági tá­mogatásra kötelezi. Kemal pasa kétségtelen diplomá­ciai sikerei révén feltétlenül szerep­hez jut az európai pohtikábau. .Azt a verziót azonban, aminek mai szá­mában egyik helybeli laptársunk kolportál, hogy Kemal pasa a Vaj­daságban pártot szervez, a jugoszláv politikába is tényező akar lenni s hogy Benin Steváu nemzetiségi kép­viselő ebbe a Kemal-pártba lépett be, — a dolgok mai állásában leg­alább is túlzottnak kell minősíte­nünk. c-Kommunista puccs előtt Németország Bérűn. Március hónapját politikai körökben különösen vesze­delmesnek mondják, utalással arra, hogy újabb kommunista poccsoktól kell tartani. Sztrájk fenyeget a bajor szénbányákban is, amely előfutárja lenne egy bajorországi tömegsztrálknak, me­lyet február 13-án és 14-én Berlinben a kommunista párt elha­tározott. Radek maga is résztvett ezen a gyűlésen és elhatározta, bogy a tömegsztrájknak hirtelen kell kitörnie, hogy pánikot okoz­zon. A kormány megtudta, hogy mároius 9-ére tervezik a tömeg­sztrájk kitörését és intézkedéseket tett annak elfojtására. Szó van arról, hogy az orosz akció háromezer tanttványát, akik főleg Középnémetországban tanácsköztársasági propagandát fejtenek ki, letartóztatják. Az úgynevezett sárga hivatalnoki szakszervezet feb­ruár 25-iki nemzetgyűlésén Greister német nemzeti képviselő közölte, hogy értesülése szerint márchis kilencedikére újabb vasúti sztrájk fenyeget. hatatlan szavakkal támadta meg Apponyi Albertet, amiért Apponyi a „külföldnek beszél." Az Ébredők megtámadtak egy rendőrt Beszámoltunk ma reggeli szá­munkban az Ébredők vasárnapi nagygyűléséről. A Prónay, Héjjas és Butíaváry beszédei által föllelkesí­tett tömeg a Vigadóbő! kitódulva megtámadta s kövekkel megdobálta a posztolő rendőri, Több egyént le­tartóztattak, a kik bizonyára „a köz­felháborodás hatása alatt“ követték el cselekményüket. A zsidók pártja Budapest zsidó polgárai gyűlést tartottak, amelyen elhatározták, hogy megalakítják a magyar érzésű zsi­dók szövetségét. A gyűlést Vázsonyi Vilmos nagyobb beszéddel nyitotta meg. A szövetség célja: küzdelem, az egyenjogúsításért. Harc a recep­cióért. Áprilisban lesznek a választások © ® «*© « ® & m • ts Nagyatádi SzM a nyílt választás ellen Növekszik a kisgazdák elégűietkuségs — Az utolsó pillanatban is történhetik módosítás „Gy ülésezünk, ébredünk, ligázunk, vasúti tarifát emelünk, miniszter* tanácskozunk, de egyetlen lépésünk nyomán sem kél megnyugvás" — mondja mai vezércikkében Rákosi Jenő, akinek háta mögött négy év­tizedes konstruktiv mult all. A nagy birkózás a választójogi rendelet kö­rül tovább folyik. A kisgazdák elé­­güietlensége egyre nő, — állapítja meg a pesti sajtó. Most már nem kétséges, hogy a kormány véglegesen állási foglalt a vidéki nyilt szavazás' mellett. K!e­­bersberg belügyminiszter Az Újság­­ban nyiiatkózik a választójogi ren­deletről s többek között a kővetke­zőket mondja : — A szavazás nyilvánosságát az indokolja, hogy politikai és szociá­lis forradalmak, meg puccsok u ár. vagyunk, amelyek szélsőséges irány­iatok szérumát oltották be a ma­gyar nemzet organizmusába, me­lyednek korrekiivuma áimenelileg a nyilvános szavazás. A választójogi rendelet egyébként cíupán az 1922-ben összehívott nemzetgyűlés időtartamára szorítkozik, Közállapo­taink iehiggadása titán megvan a mód a titkos szav.iz .sra való át­térésre. A kisgazdapártnak kisgazda t g­­iai, meri bár a kereszténypártjas , disszidensek, a középpánnak és rendpárrnak tagjai ellep‘ék a pár of, mégis — legalább átmenetileg — vannak a kisgazdapártnak kis­gazda tagjai i8, most elégületienüi és m gukat rászedeíteknek érezve, fordulnak Nagyatádihoz s követei­nek reparációt a tervbe veit ren­delkezésekkel szemben. Nagyatádi maga sem titkolja súlyos elégület­­lenségét. De azért még csöndesül régi híveit: — Dacára a minisztertanács ál­lásfoglalás ínak, még megvan a lehetőség arra, hogy a választójogi rendeletén módosítás történjék. A rendeletet nyilvánosságra való bo­csátása előtt a minisz erelrök még ismertetni fogja az intéző-bizotlság előtt s itt "még történhetik kor­rekció. A legvégső terminus tehát: az intéző bizottsági ülés. De mi lesz akkor, ha itt sem történik semmi? Vájjon Nagyatádi bennmarad-s a saját pártjában, mely éppen az ő indítványára kötötte !e magát a titkosság mellett. A több pártvezér kevésbbé tompí­tottan beszél a helyzetről. A mai állapot — nyiit abszo­lutizmus — mondja Andrássy Gyula gróf s hozzáteszi: a szavazás nyíltságát a kormány gyengesége diktálja. Haller is azt mondja, hogy arén­ádét merénylet a választások tisz­tasága és szabadsága ellen. A szociáldemokrata-párt részletes kommünikét tett közzé, amelyben indokolja, hogy miért kénytelen az elkövetkező választási küzdelemben passzivi ásban maradni. Nincs más utunk csak a harc és a passzivitái — mondja a nyilatkozat. A liberális pártok azonban annál bátrabbak. A libe­rális pártok: Rassayék, Bárczy, Sán­dor Pál é8 Rupert vezetésével megalakult a Szabadelvű Pol­gárok Szövetsége. Rassayék pártja a független kis gazda és polgári párt intéző bízót - sága ülést tartott, amelyen kimon* doífák, hogy a párt bár tiltakozik a választójogi tervezet antidemokra­tikus, jogfosztő rendelkezései és fő­képpen a nyílt szavazás ellen, a választási küzdelmet minden vonalon felveszi. A párt ellenzi a felekezeti alapon álló tömö: ülést és. a közjogi kér­déseket népszavazás utján óhajtja éld nteni. Miután Bu­dapest egész területének liberális érzésű választópolgárságát egy tá­borba kívánja tömöríteni, e célból az intéző-bizottság elhatározta, hogy megalapítja a szabadelvű polgárok szövetségét. " A szövetséghez már bejelentették csatlakozásukat a liberális képviselők. A kisgazdák Gombos ellen A kisgazdák elkedvetlenedé ének nemcsak tárgyi okai vannak. Súlyo­san panaszkodnak Gömbös műkö­dése ellen, aki mint választási leg­főbb intéző, azon fáradozik, hogy a „csizmás"-okát lehetőleg kiszo­rítsa a pártból. Fölpanaszolják még Gömbös ellen azt is, hogy vasárnap egy gyűlésen súlyos és kva'ifikdl-Az ellenzék körében elterjedt hi­­rek szerint már áprilisban lesznek a választások. Májusban már ősz­­szeiil a nemzetgyűlés. "i Munkapártiak a kor­­mányzópárihan A kormányzópárt intézőbizottságá­nak keddi ülésén a gazdaképviselők ragaszkodtak ahhoz, hogy a falusi kerületekben is tartsák fen a sza­vazás titkosságát. Bethlen miniszter­­elnök azonban kijelentette, hogy a Kormány f lelőssége tudatában a rendeletén nem változtat. A párt társelnökévé báró Pcrényi Zsigmcndof, alelnökévé Molnár De­zsőt választották, az intéző bizott­ság tagjaiul pedig báró Lers Vil­most, gróf Károlyi Imrét és Al­­mássy Lászlói. A megválasztottak valamennyien munkapártiak. Az intéző bizottsággal Bethlen megismertette a pártnak a nemzet­hez intézendő kiáltványát. Április 1 Cl »én öl össze a génuai konferencia Bécs. A boulogni tárgyalásokról szóló jegyzőkönyveket tegnap küld-« fék el Londonba. A génuai értenez­­iet megnyitását minden bizonnyal április 10-ére halasztják. Ebbe az angol kormány annál is szívesebben megy bele, mert a génuai konferen­cia előkészületeinek jórésze még hátra van. Paris. Londonból ideérkezett hí­rek szerint, március 3-ára várják a génuai konferencia előkészítésével megbízott angol és francia szakér­tők tanácskozásának megnyitását. Poincaré a francia-angol szövetségi szerződés aláírására azalatt az idő alatt fog Londonba utazni, míg a szakértők ott üléseznek A szovjet-delegátusok jogai a génuai konferencián. Moszkva. Az olasz külügyminisz­­tér az orosz külügyi népbiztossal táviratilag közölte, hogy a szovjet­­delegátusok a génuai konferenciáit ugyanazokat a jogokat fogják élvezi ni, mint a többi nemzet delegátusai. A világ szocialistái a fegyverkezés ellen. Frankfurt. Öt állam és pedig Né­metország, Belgium, Franciaország, Anglia és Olaszország szocialista kiküldöttei értekezletet tartottak, amelyen a határozati javaslatokat* mondották ki, hogy Franciaország­nak, Belgiumnak, Németországnak,

Next

/
Thumbnails
Contents