Petőfi Népe, 2011. november (66. évfolyam, 256-280. szám)

2011-11-02 / 256. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2011. NOVEMBER 2., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP Óra kerülhet a kecskeméti Piarista templom tornyába is ► Folytatás az 1. oldalról A kecskeméti Piarista templom tornyába hétfőn fel- | került óraszámlapra az örök­ségvédelmi hivatal is áldását adta. - Úgy állítjuk helyre, ahogy eleink tervezték, és ahogy szeretnénk, hogy unoká­ink is láthassák - mondja Hanga István órásmester. Egyelőre kérdés, hogy az óra­szerkezet mikor kerülhet a he­lyére. Hangának azonban más feladata is van, hiszen hamaro­san megkezdődik a Bozsó Gyűj­temény bővítése, ahol - 30 év várakozás után, Kecskemét ve­zetésének köszönhetően - vég­re otthonra talál Hanga mester egyedülálló óragyűjteménye. Óra itt, óra ott HANGA ISTVÁN 1973-ban kezdte toronyórás munkáját Kecskeméten, a Nagytemp­lom órájának felújításával. Aztán egymást követték az általában önként vállalt fel­adatok. Ő és fia keze mun­káját dicséri a Barátok temploma, a református templom, a görög katolikus templom órája is. A város­háza homlokzatán lévő órát ingyen készítette, hi­szen évtizedes álma volt, hogy óra kerüljön oda, és végre megszólaljon az azóta a város szimbólumává vált harangjáték. Ezt a munká­ját Pro Űrbe díjjal ismerte el Kecsemét vezetése 1986- ban. Dunavecsén új szervezésben az ügyelet, újak a díjak is novembertől saját hatásköré­ben közvetlenül irányítja a köz­ponti orvosi ügyeleti szolgálatot a dunavecsei szakrendelő, mi­vel az ügyeletet eddig biztosító cég a jövőben nem kívánja ellát­ni a szolgálatot. A városi képviselő-testület­nek lehetősége volt a feladat el­látására közbeszerzést kiírni, de azt egyelőre elnapolták, mert még nem ismertek az egészség­ügyet érintő, idén életbe lépő új jogszabályok. Átmenetileg a no­vember 1. és február 29. közötti időszakra a szakrendelő köti meg az ügyeleti szolgálatra a vállalkozói szerződéseket. Eb­ben a formában valamivel több­re jön ki az ellátás költsége. Az orvosok, nővérek és a gépkocsi- vezetők óradíja együttesen né­mileg meghaladja a 20 millió fo­rintot egy esztendőre vetítve. Természetesen ez a költség a lakosság számának arányában megoszlik a szolgáltatást igény­be vevő környező kistelepülése­ken. Például a tassi önkormány­zat eddig 177 ezer forinttal já­rult az ügyeleti ellátáshoz ha­vonta, novembertől viszont 224 ezer forint a díj, amit az egész­ségpénztártól kapott összegen felül kell megfizetniük. A közel 3 ezres lélekszámú fa­luban 861 forint ügyeleti díj esik egy személyre évente. ■ M. J. Nem fiirdenektejben-vajban tehenészet Saját feldolgozóval léphetnének előre A honatyák a tejágazat jelenlegi helyzetéről tájékozódtak. Bugacon, Kun-Szabó Ferenc gazdaságában is jártak. Túlélésért küzd a hazai tejágazat. A tej felvásárlá­si ára épphogy elegendő a gazdaságok fenntartásá­hoz. Vajda Piroska A tejágazat jelenlegi helyzetéről tájékozódtak a parlament szak­emberei csütörtökön a petőfi- szállási Gazda Tejszövetkezet- nél, melynek működése - mint mondják - mintaértékű lehet más szövetkezetek előtt. A tör­vényhozók helyi gazdákkal tár­gyalva hallhatták, milyen változ­tatásokra lenne szükség az ága­zat fellendítéséhez. s Kun-Szabó Ferenc bugaci gaz- f da elmondta: legnagyobb problé- a mát a tej igen alacsony, 84 forin- | tos felvásárlási ára jelenti. Mind- < ezt tetőzi a gázolaj árának jelen­tős emelkedése is. Úgy véli: az ágazat jelenleg a túlélésért küzd. Több mint száz forintot kellene kapniuk a tej literjéért ahhoz, hogy megérje a szarvasmarha­állományt fenntartani. Dr. Horváth János országgyű­lési képviselő, a parlament kor­elnöke, példaértékűnek tartja a Gazda Tejszövetkezet munkáját. Ugyanakkor azt látja, hogy az ál­lattenyésztés és a tejágazat jóval elmaradottabb hazánk adottsá­gaihoz képest, ezért a családi gazdaságok támogatását sürgeti. Ösztönző, segítő jogi környe­zet megteremtésével támogatná a gazdákat Patay Vilmos ország- gyűlési képviselő, a parlament mezőgazdasági bizottságának tagja. - A jogszabályok kialakí­tása előtt fontos, hogy megismer­jük az érintettek véleményét, ta­pasztalatait - mondta el lapunk­nak a szövetkezeti ügyekért fele­lős politikus. Célunk - dán, hol­land, francia mintára - megte­remteni hazánkban is annak le­hetőségét, hogy a termelők saját feldolgozóüzemeket hozzanak lére. Ezentúl a törvényhozásnak még hangsúlyosabban kell segí­tenie a magyar gazdákat, hogy a magyar termék magyar tulajdo­nú kiskereskedelmi csatornákon keresztül, nehézségek nélkül el­jusson a magyar vevőkhöz - hangsúlyozta Patay Vilmos. Je­lenleg ugyanis nincs együttmű­ködés a hazai kiskereskedelmi láncok, feldolgozók és termelők között - tette hozzá. A petőfiszállási Gazda Tejszö­vetkezet egy évtizedes fennállá­sa alatt háromszorosára bővült. A kezdeti 25 gazda helyett janu­ártól több mint 150 tagja lesz, csatlakozik hozzájuk ugyanis a szentkirályi szövetkezet. Ennek köszönhetően ezerötszázra emelkedik a szövetkezet szar­vasmarhalétszáma, naponta mintegy 23 ezer liter tejet ter­melnek majd - tudtuk meg Ván Jenőtől, a szövetkezet elnökétől. Elmondta: harmincszázalékos bővülésük lehetőséget teremt ar­ra, hogy saját feldolgozóüzemet hozzanak létre, vagy tulajdon- részt vásároljanak például a félegyházi tejüzemben. ■TTTEEV Miniszteri elismerés az elnöknek kecskémét Gódor József, a Kecskemét Nyugdíjas Szö­vetség elnöke megkapta a honvédelmi minisztertől a Honvédelemért kitüntető cí­met. A kitüntetést a Repü­lők és Rendvédelmiek Baj­társi Egyesülete javaslatára kapta meg. (S. H.) Korszerűsítették a kmb-sek hírközlését törtél A kistelepüléseken szolgáló körzeti megbízot­tak munkáját segíti az ön- kormányzat. Kialakítottak számukra olyan korszerű munkaállomást, ahonnan közveüenül rácsatlakozhat- nak a rendőrségi számító- gépes hálózatra. (M. J.) Már nem kell Bajára menni a törésekkel KALOCSA Új röntgenkép-erő­sítő készülékkel gazdago­dott Szent Kereszt Kórház. A nemrég munkába állt há­rom sebész-traumatológus szakorvos a készülékkel te­remti meg a lehetőségét an­nak, hogy az idegrendszert nem érintő törések kivéte­lével a jövőben mindent tö­rést el tudjanak látni a kór­házban, és így nem kell Ba­jára utazni Kalocsáról. A készüléket a Kalocsai Kór­házért, Betegeinkért Alapít­vány vásárolta a kórház ré­szére. (szbz) HIRDETÉS Átvennék az állam tulajdonrészét a holtágon A helyiek erdekeit igyekszik érvényesíteni a két település a tiszaalpári képviselő-testület szerdai rendkívüli ülésén egyet­értett azzal, hogy a Holt-Tisza ál­lami tulajdonrészét az érintett ön- kormányzatok - Tiszaalpár és Tiszasas - megpróbálják megsze­rezni, és megbízták dr. Vancsura István polgármestert, hogy a tu­lajdonba vételhez szükséges tár­gyalásokat lefolytassa. A Holt-Tisza hasznosítása, a tu­lajdonviszonyok kérdése régóta napirenden van. A Kiskunsági Nemzeti Park lassan egy éve kez­deményezte, hogy a már meglévő alpári halászati vízterülethez csa­tolják a Nagy-tó néven ismert, je­lenleg elmocsarasodott részt. Ez ugyanis vízutánpótlása révén megfelelő ívóhely lehet az itt élő őshonos halak számára. Az iva­dékmentéshez és a kutatási célú halászathoz viszont halászati víz­területté kell nyilvánítani a mo­csarat A kormányhivatal földmű­velésügyi igazgatósága a KNP be­adványát jóváhagyta, ám a döntés ellen Tiszaalpár és Tiszasas ön- kormányzata fellebbezett. Véle­ményük szerint ugyanis az „ösz- szevonással" teljesen átalakul­hatnak a Holt-Tisza tulajdonvi­szonyai a két falu kárára. A Nemzeti Park kompromisz- szumkész volt az ügyben. Dr. Bo­ros Emil, a KNP igazgatója koráb­ban elmondta: nem a holtág halá­szati hasznosítására koncentrál­nak, hanem a védett halpopuláci­ók megőrzésére. Éppen ezért tá­mogatták, hogy a Nagy-tó és a holtág ne alkosson egységes ha­lászati vízterületet, hanem legyen egymástól független. Ezt viszont a halászati felügyelet nem fogad­ta el, és ragaszkodott a halászati jog kiterjesztéséhez. Tiszaalpáron úgy látják, ez nagy lehetőséget biztosítana a Bácshosznak, mely még tizenegy évig a Holt-Tisza bérlője. „A hasznosítás során nem a megfelelő mértékben érvényesül­nek a települések, a helyiek érde­kei” - ez állt a testületi ülés elő­terjesztésében. Vancsura hang­súlyozta: régóta húzódó problé­máról van szó, ami a három tu­lajdonosi rendszerből adódik. Mint mondta: célszerű csökken­teni a tulajdonosok számát, és ja­vasolta, hogy Tiszaalpár Tisza- sassal közösen próbálja meg át­venni a holtágat. A képviselők az előterjesztést egyhangúan meg­szavazták. ■ Hraskó István

Next

/
Thumbnails
Contents