Petőfi Népe, 2011. március (66. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-31 / 75. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. MÁRCIUS 31, CSÜTÖRTÖK MI, HOL, MIKOR? 5 Élményszámba menő előadások a szabadságharcról Hermann Róbert, az 1848-49- es szabadságharc korszaká­nak egyik legjelentősebb ku­tatója, és Máday Norbert mű­gyűjtő tart előadást április el­sején a Cifrapalotában, a Ma­gyarország tavasza című kiál­lításhoz kapcsolódva. A ren­dezvényről Szabóné Bognár Anikó muzeológust, a Cifrapa­lota vezetőjét kérdeztük.- Két szuggesztív, kiváló előadót hallhatnak a résztve­vők a pénteken 17 órakor kez­dődő rendezvényen: Hermann Róbert, a Hadtörténeti Múze­um munkatársa, a korszak el­ismert szakértője, aki számos könyvet írt a szabadságharc hadtörténetéről, nagy csatái­ról, és 18 órától Máday Nor­bert tárlatvezetéssel egybekö­tött, a szabadságharc hősies, megkapóan szép történeteit felelevenítő előadása követke­zik, majd a Hegedűs együttes muzsikál. A Cifrapalota ezen az estén 22 óráig tart nyitva, a rendezvényre diákoknak in­gyenes a belépés. Szabóné Bognár Anikó- Hányán látták eddig a ’48- as kiállítást?- Két hét alatt több mint 2800-an tekintették meg a tár­latot. Ez azt jelenti, hogy a Ma­gyarország tavasza - a Mun- kácsy-kiállítás óta - a legsike­resebb rendezvényünk. 2010- ben az átlagos havi látogató­számunk 1000-1500 volt. Nagy az érdeklődés a múze­umpedagógiai programjaink iránt is, folyamatosan érkez­nek hozzánk óvodás és iskolás csoportok. Április 9-én csalá­di napot tartunk, 10-12, illet­ve 14 és 16 óra között várjuk a gyerekeket kézműves progra­mokkal. A fiúk csákót, kardot készíthetnek, a lányokat pár­ta, gyöngykokárda vagy tar­soly készítése várja. ■ R. J. Vacka dalok a könyvtárban programajánló Nótaest Kalocsán, X-Faktor Baján, fúvósok Solton Négy fotográfus Indiában készült képeiből nyílt kiállítás Kecskeméten, a Magyar Fotográfiai Múzeumban. Keleti Éva, Benkő Imre, Olasz Tamás, Szamódy Zsolt fotográfiái május 15-éig láthatók. KIÁLLÍTÁS baja Ádám Péter munkáiból nyí­lik kiállítás pénteken 17.30-kor a Sugovica ÁMK aulájában. A ki­állítást megnyitja: Zsigó Róbert polgármester. A kiállított alkotá­sokat a művész a Bajai Szent Ró­kus Kórház javára ajánlja fel, a kiállítás zárása után a festmé­nyek a kórházban fogják a folyo­sókat, kórtermeket díszíteni. Kalocsa Zene és képzőművé­szet címmel nyílt meg a kalocsai Városi Galériában a Békéstáji Művészeti Társaság kiállítása. A kiállítást április közepéig tekint­hetik meg az érdeklődők. Kecskemét Külföldi kortárs mes­terek munkáiból nyílt kiállítás a Bozsó Gyűjteményben. A tárlat május 28-áig tekinthető meg. Kecskemét A Kecskeméti Mű­vésztelep első korszakát bemu­tató tárlat május 29-éig tekint­hető meg a Cifrapalotában. kiskunhalas Május 5-éig tekint­hető meg az a kiállítás, mely ma nyílik a Végh Kúriában. Szalai József művész-tanár Fantázia - A csodák világa című tárlata 18 órától várja a közönséget. ZENÉS baja Ottmár Attila koncertezik a Művészetek Gödrében pénteken 20 órától és vasárnap 19 órától. A Bajai Fiatalok Színházának alapítója és művészeti vezetője pályafutása legkedvesebb szere­peiből énekel. A koncert során az est házigazdája, Pethő Attila beszélget vele színházi munkái­ról, a fiatalok színházának törté­netéről. baja X-Faktor-koncert lesz a Vá­rosi Színházteremben ma 20 órától. Fellépők: a Vastag fivérek és Király L. Norbi. Kalocsa Tavaszi nótaestre vár­ják az érdeklődőket szombaton este a Kalocsai Színházba. A je­lenlévőket Madarász Katalin és Bokor János szórakoztatja majd. Solt Szombaton fél hattól fúvós­muzsikával várja a Solti Ifjúsági Fúvószenekar azokat az érdeklő­dőket, akik 6 órától ingyenesen megtekintik a tabdi amatőr szín­játszó csoport Őrültek háza cí­mű .vígjátékát a Solti Vécsey Károly Művelődési Ház nagyter­mében. IRODALOM kiskunhalas Ma 14 órától a Pe­tőfi Sándor Irodalmi Kör szerve­zésében dr. Vántsa Zoltán debre­ceni nívódíjas költő lesz a Mar- tonosi Pál Városi Könyvtár ven­dége. CSALÁDI kecskémét Rutkai Bori és a Hébe- Hóba Banda ad koncertet ma 14 órától Vacka dalok címmel a Ka­tona József Könyvtár gyerek­könyvtári részlegében. Kecskemét Állatkerti bolondos vetélkedőre várják a gyerekeket április 2-án, szombaton a vadas­kertbe. kecskémét Egyszerű szövést, fo­nást tanulhatnak a gyerekek a Szórakaténusz Játékmúzeum Műhelyében szombaton délelőtt és délután, valamint vasárnap délelőtt. Szombaton társasjáték­nap lesz ugyanitt. kecskémét Csizmás kandúr tör­ténete elevenedik meg az ifjúsá­gi otthon Családi Bábszínházá­ban április 2-án, 16 órától. Lesz bábkészítés, daltanulás, a foglal­kozás 3 éves kortól ajánlott. kecskémét Csillagmese foglal­kozást tartanak szombaton a Planetáriumban. Kezdés: 15 óra­kor. EGYÉB baja Ma este hat órától „... az ég, vagy föld sem tűr meg más na­pot ...” címmel tart előadást dr. Varga Tibor jogtörténész a Belvá­rosi Közösségi Házban. A belé­pés ingyenes. kiskunhalas Pénteken 16 órá­tól a Közösségek Háza ad otthont a Szilády Áron Társaság prog­ramjának, melynek keretében levetítik A hatalom cinizmusa cí­mű filmet. Nyit az érseki bibliotéka könyvtörténeti kiállítassál nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt idén a Kalocsai Érseki Könyvtár. A tárlat, melyet Bábel Ba­lázs kalocsa-kecskeméti érsek nyit meg, az érseki palota Pata- chich-termében lesz ma délután 4 órakor. Ünnepi beszédet dr. Farkas Gábor Farkas, az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának vezetője mondja. A kiállítás egyébként a könyvtár legszebb kódexeiből és régi nyomtatványaiból válogatva mutatja be a könyv történetét a kezdetektől a 18. századig. ■ szbz Világzenei Együttlét Ötödik alkalommal lehetnek együtt a világzene iránt érdek­lődők a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál végén. A Világzenei Együttléten a Tudomány és Technika Háza fénnyel festett falai között a Földközi-tenger szigeteinek színei és a balkáni ritmusok találkoznak sámá­nisztikus dorombjátékkal. A koncertek között tűzzsonglőrök és táncosok szórakoztatják a nagyérdeműt, délután pedig el­ismert zenészektől lehet külön­leges hangszereken tanulni. Koncertprogram: április 2., 19 órától: Nakaira, Navrang, Gra- banc. MIT HALLGAT? MIT OLVAS? Romsics Imre múzeumigazgató- Általában 8-10 könyvet ol­vasok párhuzamosan. Most épp helytörténeti, történettu­dományi és nyelvészeti szak- irodalmat forgatok. Arról sze­retnék összefoglaló írást ké­szíteni, hogy a kalocsai múze­um gyűjtőterületén mely „buckákon” voltak faluk év­századokkal ezelőtt. Emellett hosszabb terjedelmű művek­re nincs időm. Kányádi Sán­dor, Utassy József, Ady és Jó­zsef Attila verseit olvasom és szavalom időnként. Regények azonban csak nyáron kerül­nek a kezembe. Többnyire né­pi írók alkotásai. ■ szbz Romsics Imre Majorosi Marianna táncos, énekes *- Sokféle zenét hallgatok. A szakmámból kifolyólag első­sorban népzenét. Családi há­zunk egy szobáját megtöltik a különböző szakmai kiadvá­nyok, illetve a hangkazetták. Szeretem rendben tartani, ezért rendszerezem, kategori­zálom a felvételeket. Szívesen hallgatom Barbra Streisand és Cserháti Zsuzsa lemezeit. Sa­ját kedvtelésemre otthon szoktam is énekelni dalaikat. Kedvelem a musicalzenéket, mert változatosak és óriási énekestudást igényelnek. Egyik nagy kedvencem az Evita. ■ P. Zs. Majorosi Marianna . Szép lányok és rossz fiúk - Kecskeméti Jazz Napok 2011 buli Babos Gyula az első napon lép fel, a kétszeres Grammy-jeiöltet, Carla Cookot másnap hallhatjuk Az igazi tavasz beköszöntéhez időzített Kecskeméti Jazz Napok idén is elhozza a modern jazz neves hazai és külföldi előadóit a hírős városba. A rendezvényt ma már senkinek sem kell be­mutatni a megyeszékhelyen, hi­szen az elmúlt 15 év alatt jól be­járatott branddé vált. Az április 10-11-ei esemény programja a ’60-as évektől a 2011-ig tartó Időszakot öleli át, és több különlegességgel is szolgál. Itt lesz a The New Soul Band, és vele az egykori Kodály Iskolás és Fonograln-díjas Szirtes Edina Mókus. A Babos Project Special- lel érkezik Kecskemétre a hazai dzsesszikon, Babos Gyula. És 2005 után ismét elfogadta a meghívást Carla Cook, a jelen­kori dzsessz egyik legjobb éne­kesnője. A rendezvény első napján, va­sárnap 19 órakor a Kamaraszín­házban két formáció lép szín­padra. A világzenét játszó The New Soul Band műfajilag talán kilóg a jazznapok programjából, azonban igényes, színes, tartal­mas zenéjük ideköti őket. Tagjai a magyar zenei élet kiemelkedő alakjai: Szirtes Edina Mókus, Cserfa Balázs és a Sárik Péter Trió tagjai. Ugyanezen a napon hallhatjuk a Babos Project Spe­cial koncertjét.- A térség zenei kincseit sze­retném integrálni az általam képviselt improvizatív, összefog­Szirtes Edina Mókus a The New Soul Banddel jön laló zenébe - nyilatkozta ko­rábban Babos. - Ehhez fan­tasztikus part­nereket talál­tam. Zongorán Szakcsi Laka­tos Róbert ját­szik, dobokon Balogh László, basszusgitá­ron és bőgőn a méltán elis­mert Hárs Viktor játszik, és a különle­ges adottságú Veress Móni­ka énekel. A rendezvény a második na­pon visszatér korábbi helyszí­nére, a kecskeméti Katona Jó­zsef Színházba. A nagykoncert első fellépője a nemzetközi for­mációt alkotó Loop Doctors lesz. Romhányi Áron és Szendőfi Pé­ter 21. századi, progresszív ze­nét játszik, melyben a mai mo­dern és divatos zenei irányzato­kat ötvözi a dzsessz improviza­tív elemeivel. Vendégeik: Gary Willis és Llibert Fortuny. Őket követi a Carla Cook Quartet. Repertoárjuk az ameri­kai tradicionális dzsessz gyöke­reihez nyúlik vissza, de kellő ér­zéssel megtalált zenei kalando­zásai a pop és a gospel félé is el­vezetnek. Carla Cook kétszeres Grammy-jelölt, egyéni alt hang­ja tiszta, meleg, kifejező. Muzi­kalitása és szuggesztív egyéni­sége spontánná és életszeretet­tel telivé teszi produkcióját. Majd következik a BULI: a tíz professzionális muzsikusból ál­ló Group’n’Swing lemezbemu­tató koncertje világslágerekkel, táncolható zenével és saját szerzeményekkel, mint amilyen a Szép lányok és rossz fiúk című daluk.- Olyan előadókat igyekeztem meghívni, akik méltók ahhoz a közönséghez, amely 15 éve meg­tiszteli figyelmével a Kecskemé­ti Jazz Napokat - mondta Basa István, a rendezvény ötletgazdá­ja és legfőbb motorja. ■ R. J.

Next

/
Thumbnails
Contents