Petőfi Népe, 2011. március (66. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-22 / 67. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. MÁRCIUS 22., KEDD 5 KULTÚRA Egyhetes a színészvásár / __ A ta lálkozó Több mint száz színművészetis a 2. SZIN-TAR-on A marosvásárhelyi egyetem hallgatói Robert Cohen amerikai színházi szakember tartalom nélküli párbeszédein alapuló előadásával, a Sorsjátékkal készültek a kecskeméti színészbörzére Házhoz viszik a kistérségben a versenyben szereplő filmeket Lakiteleken, Tiszakécskén, Ágasegyházán és Kerekegyhá­zán is lesznek filmvetítések az idei Kecskeméti Animációs Fesz­tiválhoz kapcsolódóan. A helyi kulturális központokban a kecs­keméti programokkal párhuza­mosan vetítik azokat a magyar animációs filmeket, amelyek be­kerültek a fesztivál versenyprog­ramjába. A díjátadó után pedig a kistérségi publikum is újranéz­heti a díjnyertes alkotásokat. A közönségdíjas film kiválasztásá­ban pedig valamennyi néző részt vehet. A legújabb magyar animációk mellett a KAFF-on 70. születés­napját ünneplő Jankovics Mar­cell filmjeit is „házhoz viszik” a fesztivál szervezői. ■ Kiállítás nyílt a gyerekek rajzaiból Százötven gyerekrajz érkezett arra a pályázatra, amelyet a Cif­rapalotában látható Magyaror­szág tavasza kiállítás kapcsán hirdetett meg kecskeméti óvo­dásoknak az Alapítvány a ’48- as hősökért. A rajzpályázat té­mája az 1848-49-es Szabadság- harc volt. A rajzokat zsűri érté­kelte, amelynek tagja volt Ros­ta Szabolcs, a Bács-Kiskun Me­gyei Múzeumok igazgatója, Mádayné Tárnok Tünde, az Alapítvány a 48-ás hősökért kuratóriumi elnöke, Rigó Mó­nika óvodapedagógus és Obbágy Tiborné óvodapedagó­gus. A pályázat különdíjasai: Ácsai József, Both Vivien, Csernák Jázmin, Erdei Emília, Gyinesi Anna, Holi Barbara, Hoimár Szófia, Holnár Janka, Kállai Réka, Keresztes Viktó­ria, Kiss János, Ládi Veronika, Mészáros Levente, Orgován Im­re, Szurnyák István, Vinkler Réka. Első helyezett: Nagy No­el, 2. helyezett: Nyilas Petra, 3. helyezett: Berta Ronett és Szénási Fanni. A díjazott raj­zokból kiállítás látható a Cifra­palotában április 17-éig. Az alapítvány egyik kiemelt célja a magyar hagyományok és a nemzeti identitástudat ápolása és erősítése a fiatal ge­nerációban. ■ A kolozsvári színművésze- tisek előadásával tegnap este megkezdődött a Szín- művészeti Egyetemek Ta­lálkozója. Kecskemét má­sodszor látja vendégül a hazai és határon túli ma­gyar nyelvű színészképző intézetek hallgatóit, taná­raikat, direktorokat, kriti­kusokat, színházi szakem­bereket és nem utolsó sor­ban: a közönséget. Rákász Judit A március 27-éig tartó rendez­vényen a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem két év­folyama, a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának három év­folyama vesz részt, az Újvidé­ki Művészeti Akadémiáról, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről és a Kolozsvári Színművészeti Egyetemről pe­dig egy-egy évfolyam érkezett a színészbörzére - összesen több mint 100 hallgató. ■ Az esti előadásokat szakmai beszélgetések követik másnap délben. A találkozó beszéd és ze­nés vizsgáknak is helyet ad a következő napok­ban. A növendékek a vizsgaelő­adásaikat hozták el a hírős vá­rosba. A bemutatók a város kö­zönsége előtt is nyitottak. Ez alól csak egy kivétel van: a Zsótér Sándor rendezésében látható és az idei Pécsi Orszá­gos Színházi Találkozóra is be­válogatott Félelem és macska­jaj a harmadik birodalomban című előadás. Bertold Brecht darabját Zsótér eredetileg egy elhagyott leánykollégiumban rendezte meg. A kecskeméti bemutatóhoz ehhez hasonló színházi teret kellett keresni. A Kamaraszínház és a Ruszt Stúdió nem volt alkalmas a produkció befogadására, így a szervezők - több helyszín meg­tekintése után - a Katona Jó­zsef Gimnázium alagsorában lévő egykori szolgálati lakás mellett döntöttek. Ide viszont a befogadó intézmény diákjain és a SZÍN-TÁR résztvevőin kí­vül civil közönséget már cipő­kanállal sem lehetne begyömö­szölni. A nagy érdeklődésre va­ló tekintettel dupla előadásban lesz látható csütörtökön Varró Dániel és Presser Gábor Túl a Maszat-hegyen című „zenés­verses minekmondjákja”, ame­lyet a kaposvári színművésze- tisek játszanak a Ruszt Stúdi­óban két részben. Szintén dup­lázhat Tasnádi István Finito (Magyar zombi) verses komé­diája, amelynek a marosvásár­helyi egyetem hallgatói mutat­nak be szombat este a Ruszt Stúdióban. A találkozó több szempontból is megmérettetés a résztvevők számára, hiszen beszéd és zenés vizsgáknak is helyet ad. Az esti előadásokat másnap délben szakmai beszélgetés követi a Fesztiválklubban. Ren­dezők, szereplők, kritikusok váltanak eszmét a látottakról Herczog Noémi kritikus, Réczei Tamás, a kecskeméti Katona József Színház művé­szeti vezetője és Hárs Anna dramaturg moderálásával. A találkozót vasárnap délben Rektorok találkozója zárja, amelyre valamennyi színész­képző vezetőit és a hazai szín­házak igazgatóit is Kecskemét­re várják. Az öt intézmény ve­zetői a képzéssel kapcsolatos aktuális kérdéseket, irányelve­ket vitatják meg. A SZÍN-TÁR létrehozásakor fontos cél volt, hogy az ország­ban először Kecskeméten jö­hessen létre olyan programso­rozat, amely közös bemutatko­zási lehetőséget kínál a társu­latot kereső fiatal színésztehet­ségeknek. Egyúttal lehetővé te­szi a színházi szakemberek számára, hogy akár szerepet vagy szerződést ajánljanak ne­kik. A kalocsai Fekete Gyula „félkomoly” operája Lisztről Az idei budapesti tavaszi fesz­tivál egyik különlegessége a kalocsai születésű Fekete Gyu­la Liszt Ferencről írt operájá­nak bemutatója. A magyar Ál­lami Operaház és a Thália Színház közös produkciójában az opera egyetlen este történé­sein keresztül mutat be másfél évtizedet a zeneszerző életé­ből. A szerzők által „félkomoly­ként” aposztrofált opera Liszt mennybemeneteléről szól, épp ezért kapta az Excelsior! címet. Fekete Gyula ötödik operájá­nak hőse egy magánéleti két­ségektől kínzott, ötvenes évei­hez érkezett zeneszerző, akit történetesen Liszt Ferencnek hívnak. Az Excelsior! azonban nem dokumentumjáték és nem is történelmi darab, a hiteles té­nyeken alapuló történetet ugyanis a fantázia mozgatja. Á darab ősbemutatója a már­cius 18-án volt. Áprilisban má­jusban kétszer láthatja még a közönség. A 62-ben született, ma már Budapesten élő Fekete Gyula egyébként a kalocsai ének-zenei általános iskola után, többi közt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ta­nult zeneszerző és zeneelmé­let tanári szakon. ■ szbz Művészettörténeti előadás-sorozat a művésztelepről Művészettörténeti előadás-soro­zat indul a Kecskeméti Művész­telep első korszakát bemutató kiállításhoz kapcsolódva a Cif­rapalotában. Az első előadó Szé- kelyné Körösi Ilona történész, főmuzeológus, aki Kecskemét aranykoráról tart helytörténeti előadást ma 15 órától. Osztényi Éva művészettörténész, a kiállí­tás egyik kurátora és rendező­je Allegória a Kecskeméti Mű­vésztelep első korszakában címmel ad elő szerdán ugyan­ebben az időpontban. A követ­kező két előadást ifj. Gyergyádesz László művészet- történész jegyzi: március 29-én és április 6-án Kecskemét sze­cessziós építészetéről és a mű­vésztelepről. ■ A világmindenség központja érseki litera-túra Copernicus fő műve igazi ritkaság Grammy-jelölt is fellép a nemzetközi jazznapokon Copernicus egyik művét is őrzi a Kalocsai Érseki Könyvtár 150 ezer kötetes gyűjteménye, mely­nek könyvészeti ritkaságait áp­rilis egytől Könyvtörténeti séta keretében bárki megtekintheti a főszékesegyház bibliotékájá­ban. A De Revolutionibus Orbium Coelestium a modern csillagá­szat atyjaként ismert tudós fér­fiú fontos műve. Az érseki könyvtárban őrzött Az égi tes- | tek mozgásáról című kötet 1 1543-ban jelent meg. A modern | csillagászat atyjaként ismert | tudós férfiú nevéhez fűződik a 2 Nap-középpontú (heliocentri­kus) világkép megalkotása. Copernicus elmélete, amely Az égitestek mozgását leíró könyv a 16. század első felében jelent meg szerint a Föld saját tengelye kö­rül napi mozgást, a mozdulat­lan Nap körül pedig éves moz­gást végez, alapjaiban rengette meg a korszak világképét. A Föld helyett a Napot a világmin­denség középpontjába állító el­méletét a tudomány történeté­nek legfontosabb hipotézisei között tartják számon, sőt, a csillagászat és a modern tudo­mányok kiindulópontjának is tekintik. A legenda szerint ha­lálos ágyán a kómában fekvő Copernicus kezébe adták a De Revolutionibus első nyomtatott példányát. A tudós feléledt ön­tudatlan állapotából, a könyvre pillantott, majd békésen meg­halt. ■ szbz A. Varga Imié és Gyöngyösi Gyöngyi vehette át a megosz­tott első helyért járó díjat a Ma­gyar rapszódiák - Liszt Ferenc emlékezete című pályázatra beküldött alkotásaikért. A Kecskeméti Képzőművészek Közössége által meghirdetett pályázaton a - szintén megosz­tott - második díjat Mészáros Mariannának és Szabó Pálnak ítélte a zsűri. A beérkezett alkotásokból nyílt kiállítás a Kecskeméti Ta­vaszi Fesztivál nyitórendezvé­nye volt, amely egyúttal az idei Liszt-évhez is kapcsolódik. A tárlat április 4-éig látható a Kecskeméti Kulturális Köz­pontban. ■ Babos Gyuláék és Szirtes Edina Mókus nyitja, majd másnap a Loop Doctors, a Grammy-jelölt Carla Cook és az extrém helyze­tektől sem visszariadó katalán zseni, Llibert Fortuny folytatja az idei Kecskeméti Nemzetközi Jazz- napok 2011 programját. Az ápri­lis 10-11-ei rendezvény két hely­színen zajlik majd: első nap a Ka­maraszínházban lesz a koncert, másnap viszont a nagy színház­ban lépnek színpadra a zenészek. Utóbbi helyszínen zenél- az „1990-es évek legfontosabb bas­szusgitáros hangjaként” aposzt­rofált Gary Willis. Majd a Carla Cook Quartet után következik a tíz professzionális zenészből ala­kult Group ’N’ Swing, a késő Címlapsztárként is extrém a zseni­ális katalán zenész, Llibert Fortuny, aki szintén fellép Kecskeméten swing korszak táncolható, nagy slágereivel. ■

Next

/
Thumbnails
Contents