Petőfi Népe, 2011. március (66. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-31 / 75. szám

7 2011. MÁRCIUS 31., CSÜTÖRTÖK GAZDASÁG JÓ TANÁCS A gyerek örült, de a kisautó elromlott HIBÁS INTERNETES ÁRU Olvasónk internetes áru­házban vásárolt gyerme­kének egy kisautót, amelynek már az első használatkor kiesett a ke­reke. A hölgy szeretné ki­cseréltetni a terméket. Az interneten vásárolt áru­nál a terméket nyolc napon belül minden további nélkül ki lehet cserélni. Akkor is, ha nincsen hibája. Akciós termékeknél árnyaltabb le­het a helyzet, mert azokra a törvény nem ad cserele­hetőséget. De itt az akciós termék hibás volt, tehát a kereskedőnek ezt is köte­lessége volna kicserélni. Bevizsgálásra akkor szokott sor kerülni, ha a kereskedő és a vásárló nem tud meg­egyezni a termék hibáját il­letően. Ilyenkor a szavatos­sági jog szerint a vásárlást követő fél éven belül a ke­reskedőé a bizonyítási köte­lezettség. Ez a gyakorlat az üzletben vett termékeknél jelenik meg. Ráadásul itt is igaz, hogy a három napon (72 órán) belüli visszavitel esetén automatikusan kicserélik az árut. Ilyenkor a hiba bizonyítására sincs szükség. Olvasónk leveléből úgy tű­nik, a cég - úgymond - pró­bálkozik: hátha nem ismeri a vásárló a vonatkozó fo­gyasztóvédelmi jogszabályo­kat. Azt, hogy nem elég kö­rültekintően járnak el, mu­tatja, hogy a kisautóhoz nem volt magyar nyelvű használati utasítás. Ennek hiányát a fogyasztóvédelmi hatóság bírsággal bünfethe- ti, amennyiben a tényt a vásárló bejelenti a cég székhelye szerinti kiren­deltségnek. Ha olvasónk nem tud zöld ágra vergődni a céggé], mi­nőségi vita lévén bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a la­kóhelye szerinti békéltető testület segítségét. Az ő eljá­rásuk díjtalan. ■ Rados Virág kérjük, írja meg fogyasztóvédelmi panaszait! jotanacs@axelspringer.hu Tüntettek a túlélésért sertéstartók Állami támogatásra várva - Közös stratégia készül Egy demonstráló a Parlamentnél: hatvan-hetven forint veszteségük van a sertéshús kilóján. Azonnali intézkedésekre számítanak A sertéstartók szövetsége (MSSZ) tegnap tartotta budapesti fekete zászlós demonstrációját a Kos­suth téren. A veszteséges tartás miatt félő a három­millió alatti sertésszám további csökkenése és amunkahelyek elvesztése. As-összefoglaló A Kossuth téren 50-60 sertéstar­tó tüntetett tegnap - körülbelül ugyanekkora médiaérdeklődés mellett. Sákán Antal, az MSSZ elnöke kijelentette: a sertéstar­tók a megnövekedett takar­mányárak és más kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt csak veszteséget tudnak termel­ni. Az élő sertés kilóját jelenleg 370-380 forintért lehet előállíta­ni, míg az állattartóktól a felvá­sárlók 310-315 forintért veszik át. Államilag garantált takar­mány biztosítását kérték az agár­kormányzattól. Majd petíciót ad­tak át a szaktárca képviselőjének. Demonstráció helyett tárgya­lásokra törekszik a Vidékfejlesz­tési Minisztériummal (VM) a Magyar Állattenyésztők Szövet­sége (MÁSZ), a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Ter­méktanács, a Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete és a Ser­tés Lobbi Társaság - áll a MÁSZ állásfoglalásában. A szervezetek szerint azonban minél hama­rabb ki kell fizetni a piaci szerep­lőknek járó állami támogatáso­kat és dönteni kell a sertéshú­sok áfacsökkentéséről is. A MÁSZ szerint újabban a fel- vásárlási árakat szerényen emel­kedő tendencia jellemzi, azonban még mindig 15-20 százalékkal az önköltség alatt lehet az élő serté­seket értékesíteni. A sertéstartók­nak nincs tartalékuk, hogy ön­erőből átvészeljék a nehéz időket. Az életben maradásához azonna­li intézkedésekre van szükség, il­letve középtávon az ágazatot ki kell mozdítani a strukturális vál­ságból úgy, hogy újra visszasze­rezhessük a belső piacot és az ex­port értéke se csökkenjen. A válság enyhítésének megol­dásairól a szervezetek többsége folyamatosan tárgyal a minisz­tériummal. Részt vesznek a té­mával kapcsolatos bizottsági munkákban, egyeztetéseken és a tárcával közösen ágazati stra­tégiát dolgoztak ki. A vádaskodás sem maradt el - Ángyán államtitkár: Ők talán a Marsról érkeztek? MINTEGY 45 EZER SERTÉST im­portáltak a Sákán Antal érde­keltségébe tartozó cégek az el­múlt év júliusa és az idei év márciusa között, így a Magyar Sertéstartók Szövetségének el­nöke is tevékenyen részt vett a hazai sertéspiac tönkretétel­ében - fogalmazott az agromonitor.hunak Ángyán Jó­zsef vidékfejlesztési államtitkár (közleménye a kormány, hun is megjelent). A mostani akció szerinte ahhoz az MSZP-s ma­gatartáshoz hasonlít, amikor a párt tagjai nyolcévnyi csőd­kormányzás után úgy kérnek számon eredményeket a nyolc hónapja hatalmon lévő jelenle­gi kabinettől, mintha a „Mars­ról érkeztek volna”. A VM elismeri az állattenyésztő ágazatok nehéz helyzetét, és le­hetőségeihez mérten mindent megtesz a válság enyhítése ér­dekében - nyilatkozta Ángyán József. Ugyanakkor - közölte az államtitkár - a tárca azt ta­pasztalja, hogy a gazdák látják az erőfeszítéseket. A mai válság pedig nem egyik napról a má­sikra alakult ki, és a demonst­rációt szervező Sákán Antalt éppen a sertéságazati problé­mák megoldására alkalmazta a tárca korábbi vezetése 2008- 2010 között - tette hozzá. A TÁRCA KIMUTATÁSAI Szerint C1Z MSSZ elnöke az előző kormány idején tanácsadóként 19 millió forintot vett fel tavaly júliusig, emellett gépkocsis és telefon- használatra, illetve költségtérí­tésekre is jogosult volt. Németh Imre MSZP-s agrárminiszter a 2004-es csatlakozás előtt zárt ülésen arról számolt be a kor­mánynak, hogy a baromfiága­zatban 20-25 ezer, a tejterme­lésben 10-15 ezer, a sertésszek­torban 5 ezer család lehetetle­nül el az uniós belépés után - idézte Ángyán József. Ez is alá­támasztja, hogy a szocialista kabinetek nyolc év alatt „tökéle­tes csődbe” vitték az országot, mondta. lapzártánkig Sákán Antal nem reagált az államtitkár kije­lentéseire. crema Vasárnaptól változik a vasúti menetrend ÁPRILIS HARMADIKÁTÓL mó­dosul a vasúti menetrend, több vonalon sűrítik a jára­tokat, és kerékpárszállító kocsikkal bővítik a szerel­vényeket. A módosításokat tartalmazó füzetet a menet- rendkönyv-tulajdonosok té­rítésmentesen vehetik át a benne található szelvény átadásával a könyv megvá­sárlásának helyszínén, de interneten és telefonon is lehet tájékozódni. Középtávon tartható lehet a hiány A nemzeti bank inflációs je­lentése szerint a Széli Kál- mán-terv megvalósulása esetén az államháztartási hiány középtávon 3 száza­lék alatt lehet. Az uniós normák szerinti államház­tartási egyenleg az idén 2,5 százalékos többletet, 2012-ben 3,6 százalékos hiányt mutathat a GDP-hez mérten. Visszavásárolhatja a stadiont a Fradi az FTC szándéknyilatkozatot írt alá kedden este Kevin McCabe-bel, a labdarúgó zrt. tulajdonosával a sta­dion és a körülötte lévő te­rület visszavásárlására - jelentette be szerdán a Fe­rencváros elnöke, Kubatov Gábor. A labdarúgó zrt.-ért 1 eurót fizet az anyaegyesü­let az angol befektetőnek, a stadiont 2,5 millió euróért vásárolhatja vissza az FTC július 30-ig. Kubatov: 2,5 millió euró lesz „Atomvita” a romkocsmában - Mi éri meg a kockázatot? energiapolitika Zöldmozgalmárok és nukleáris szakemberek Paksról cseréltek eszmét Fukusima kapcsán Egy pesti romkocsmában ren­dezte meg az LMP „Megéri-e a kockázatot az atomenergia?” cí­mű kerekasztal-beszélgetését. Ott volt Aszódi Attila, a műegye­tem nukleáris technikai intéze­tének igazgatója, és lávor Bene­dek, az Országgyűlés környezet- védelmi bizottságának elnöke. Fukusima kapcsán gyorsan vi­lágossá vált: itt is két oldal áll egymással szemben. Az atom­energiát „ellenzők” legmarkán­sabb álláspontját képviselő Rohonyi Péter (Greenpeace) sze­rint megdőlt az az elmélet, hogy Csernobil után nem kell többé atomerőmű-katasztrófával szá­molni. A „pártolók” oldaláról Csőm Gyula műegyetemi pro­Aszódi Attila: Szakszerű vita fesszor kifejtette, az első és má­sodik generációs erőművek biz­tonságát úgy tervezték, hogy tíz­ezer reakorévre számolva legfel­jebb egy zónaolvadás jusson. A Csernobil óta eltelt 25 évben 440 reaktor működött, ebbe egy Fukusima „belefér”. A japán erő­műbaleset inkább tanulságok­kal szolgál. „A mérnökök adato­kat gyűjtenek a terepen, hogyan lehet a harmadik generációs erő­művek biztonságát nagyság­renddel megnövelni”. lávor Benedek szerint az „arany középút” áthidaló megol­dás lehet. „Mivel a magyar atom­erőmű legöregebb reaktorának üzemideje jövőre jár le, az üzem­idő hosszabbításáról pedig már döntöttek, a hátralévő időben a kieső energia más forrásból alig­ha pótolható. Fukusima fényé­ben azonban újra kell tárgyalni az Országgyűlés 2009-es határo­zatát Paks bővítéséről. Befekteté­si szempontból meg kell vizsgál­ni egy olyan energiapolitikai al­ternatívát is, amely megújuló Jávor Benedek: Arany középút energiaforrásból pótolja a kieső áramtermelő kapacitásokat" - mondta a politikus. A Fukusimával kapcsolatos aggodalmak érezhetően az „el­lenzők” tábora felé terelték a laikusokat, Paksnak szélerőmű­vekkel való kiváltását azonban kétkedve fogadta a többség. A „zöldenergia" jövőjével kap­csolatos optimista jóslatok tekin­tetében az atompárti oldal került nyerő helyzetbe. Az Energia- klubtól Perger András hiába bi­zonygatta: Paksnak a magyar áramtermelésben 40 százalékos részesedése kiváltható 20 száza­léknyi takarékossággal és 20 szálék megújuló energiával. Lux Iván, az az Országos Atomener­gia Hivatal igazgatóhelyettese erre egy régi viccet idézett. „Hogyan lehet öt elefántot be­ültetni egy Trabantba? A válasz: kettőt előre, hármat hátra.” Ma­gyaráznia se kellett, a spórolós- kiváltós megoldásra utal, s tet­szést is aratott vele. ■ Zsámboki A. Be akarják zárni a FUKUSiMAi erőmű közelében egyre magasabb a tengervízbe kerülő jódrészecskék radioakti­vitása. „A katasztrófaelhárítási munkák után helyezzék telje­sen üzemen kívül az atomerő­mű hat reaktorát" - javasolta tegnap a kormányszóvivő. Túrái István, az Országos Su­gárbiológiai és Sugáregész­ségügyi Kutató Intézet főigazga­tója szerint semmilyen formá­ban nem juthat be radioaktív szennyezés Magyarországra. Le­szögezte: a szennyezés egészség re ártalmas mennyiségben még a Japánnal szomszédos Koreá­ig sem fog eljutni a levegővel.

Next

/
Thumbnails
Contents