Petőfi Népe, 2011. március (66. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-01 / 50. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2011. MÁRCIUS 1, KEDD MEGYEI KÖRKÉP Családi vállalkozás volt? kecskémét Három C. Miklós ül egymás mellett a vádlottak padján Három generációt, három C. Miklóst vádolnak a „striciperben" - balról jobbra: fiú, nagyapa, apa A közmunka késése miatt lett sokkal több az állástalan Az év első hónapjában 4725-tel nőtt az állástalanok száma a me­gyében a decemberihez képest. A drasztikus változás oka lehet, hogy a közmunkarendszer bein­dítása az idei évben néhány he­tet csúszott. A települések költ­ségvetési koncepciói többnyire csak januárban készültek el, így a dolgozókat munkába állítani sok esetben csak februárban le­hetett. Soltvadkerten január 4- én kezdtek a közmunkások, míg Kecelen például március 1-jén álltak munkába. A megyei ipar­kamara elnöke, Gaál József in­formációi szerint Bács-Kiskun- ban nem voltak jelentősebb elbo­csátások, viszont a német ipar fejlődése miatt egyre inkább ke­resik a cégek a kvalifikált szak­embereket. Ezt erősíü meg Sipos János is, a kecskeméti Bosal Kft.-k ügyve­zető igazgatója. Mint mondja: 350 embert foglalkoztatnak, a válság előtti létszám dolgozik a vállalatnál. Folyamatosan vesz­nek fel munkatársakat, minde­nekelőtt szakmunkásokat. Az egyik termékük, a vonóhorog gyártása az idén 40 százalékkal nő, mert Hollandiából, egy otta­ni cégtől a termelés idetelepül. Kérdésünkre, hogy a Daimler cég munkaerőhatása érzékelhe­tő-e, annyit válaszolt: volt olyan kollégájuk, akit elvittek, a dol­gozók fantáziáját izgatja Merce- des-gyár. ■ Barta Zsolt Nem a büntetések kiszabása, hanem a megelőzés a cél Gaálné Fábián Márta vezeti a Bács-Kiskun Megyei Kormány- hivatal Munkavédelmi és Mun­kaügyi Szakigazgatási Szervét. Őt múlt héten nevezte ki dr. Kerényi János, a megyei kor­mányhivatal kormánymegbí­zottja. Erről dr. Molnár Ilona, a Bács-Kiskun Megyei Kormány- hivatal főigazgatója tájékoztatta lapunkat. Dr. Molnár Hona főigazgató el­mondta: a hatósági ellenőrzések során nem a büntetések kiszabá­sára, hanem a megelőzésre a vál­lalkozók segítésére, támogatásá­ra fektetik szakmai munkájuk­ban a hangsúlyt. ■ B. Zs. „Nem vagyok én A1 Capo­ne” - jelentette ki a Kecs­keméti Városi Bíróságon C, Miidós, akit azzal vádol­nak, hogy apjával valósá­gos hálózatot építettek ki stricikből, és felosztották maguk között a várost. Hraskó István „Meglepően pontos és fegyelme­zett a megjelenési arány, az ügy gyors lefolytatása érdekében ezt köszönöm” - szólt elégedetten a hétfői tárgyalás elején dr. Sze- leczki Zoltán tanácselnök. A „striciper” huszonhárom vádlott­ja közül ugyanis huszonegyen ott voltak a tárgyalóteremben. A bí­ró ugyanakkor kijelentette: a hi­ányzók esetében rendőri előve­zetést foganatosít, illetve elfoga­tóparancsot ad ki. A terembe bilincsben vezették be a más ügy miatt büntetését töltő 34 éves C. Miklóst, a többi­ek szabadlábon érkeztek. Az el­sőrendű vádlott mellett 58 éves apja, idősebb C. Miklós, még egy székkel odébb pedig fia, a har­madrendű vádlott, ifjabb C. Mik­lós ült. De jelen volt a nagyapa fe­lesége, közös lányuk, illetve an­nak a férje is - ők a hatod-, heted- és nyolcadrendű vádlottak. Ahogy az a dr. Benczúr Csaba ügyész által ismertetett vádból kiderült: ők irányították azt a bandát, amelyik a kecskeméti prosti­tuáltak jelentős ré­szét futtatta 2006 és 2008 között. A nagyapa - akinek már korábban is voltak hasonló ügyei, a nyolcva­nas években kerítés bűntettért öt év fegyházat kapott - és fia va­lóságos hálózatot építettek ki em­bereikből. Felosztották maguk között a várost: az 52-es és az 54- es főút mentén ők határozták meg azokat az útszakaszokat, ahol a bandához tartozó stricik kiállíthatták az örömlányokat. A csoport tagjainak napi ötezer fo­rint útpénzt kellett fizetniük a vezéreknek, illetve be is kellett számolniuk a lányok napi forgal­máról. Az ügyészség szerint a csoport szervezetten működött kialakult alá- és fölérendeltségi viszonyokkal. A hierarchiában alsó szinten álló stricik - köztük az öt női vádlott - felügyeltek a lányokra, hogy meg ne szökje­nek, hozták-vitték őket a Mind­szenti körútra, a Külső- és Belső- Szegedi útra, illetve értesítették egymást, ha a közelben rendőr­járőr bukkant fel. A zömében kitar- tottság bűntettével vagy kiskorú veszé­lyeztetésével vádolt „huszonhármak" közül gyakorlatilag egynek sem volt munkája, ma­gukat a lányok bevételeiből tar­tották fenn. Ha ezt kevesellték, akkor sokszor bántalmazták a prostituáltat. Az elsőrendű vád­lott például futtatott egy gyer­mekotthonból megszökött lányt, akit egy alkalommal megvert - a lány ezután visszamenekült az otthonba. A nagymama szintén részt vett a hálózat működtetésé­ben: több lányt elszállásolt ma­gánál, akiket gyakran személye­sen ellenőrzött a dunaföldvári vagy a jakabszállási út mellett. A „munkába” bevonta fiatalkorú unokáját is.- Fatális tévedés a rám vonat­kozó rész, nevetséges a vád. Nem vagyok A1 Capone - reagált az ügyész által elmondottakra C. Miklós, aki csak részben ismer­te el bűnösségét. Tagadta, hogy stricihálózatot szervezett, és ap­jával a kéjipar szempontjából fel­osztotta volna Kecskemétet, Azt elismerte, hogy fia kiskorú pros­tituált barátnőjét pár napra befo­gadta, de azt már nem, hogy pénzt szedett el tőle, és bántotta. Idősebb C. Miklós kijelentette: ő azt sem érti, mivel vádolják, szerinte az egész eljárás csak egy „elterelő manőver” az ügyészség részéről.- 1999 óta cukorbeteg vagyok, húsz méterre sem látok el, a zok­nit nem tudom felhúzni - részle­tezte a szintén autókkal bizni- szelő nagyapa, szerinte miért is lett volna képtelen a stricik irá­nyítására. Hozzátette: ő csak „tár­sadalmi munkában” segítette a prostituáltakat, például az egész­ségügyi könyv kiváltásával, mert sajnálta őket az állandó rendőri ellenőrzések miatt. A per a többi vádlott meghall­gatásával a héten folytatódik. Hunyadis sikerek a helyesírási versenyen Bácsalmás/gyű la A hétvé­gén rendezték meg az Implom József középiskolai helyesírási verseny döntőjét a fürdővárosban. Első helyen Skibanek Soma, a bácsalmá­si Hunyadi János Gimnázi­um 10. osztályos tanulója végzett. Ezenkívül különdíjat is kapott a legjobb tollba­mondásért. Felkészítő taná­ra: Schaffer Andrea, aki szintén Implom József-díjban részesült. (J. J.) A doni katasztrófáról szólnak csendes estén kunszentmiklós Csendes ta­vaszi esték címmel folytatja a történelem, a művészetek iránt érdeklődők vendégül látását a Puszta Hangja egyesület. Legközelebb szombaton 17 órától, a régi bölcsőde épületében lesz a találkozó. Szilágyi Zoltán történész előadását hallhat­ják a 2. magyar hadsereg létrejöttéről, Do‘n menti har­cairól és teljes megsemmi­süléséről. (M. J.) Kitüntették a múlt év legjobb sportolóit nagykörös Mindig év elején tünteti ki az önkormányzat az előző esztendőben legjobb eredményeket elért helybeli sportolókat. Ifjúsági kategóri­ában kapták a Nagykőrös Vá­ros Év Sportolója díjat Desz- pot Tímea és Khírer Gyula a Kyokushin Karate Klub ver­senyzői, és Józan Nikolett, a Dalmady Diáksport Egyesü­let tagja. A felnőtt sportolók közül Bálint Anita és Soós Tamás kapta az elismerést, szintén a Kyokushin Karate Klubból. (M. J.) Bicikliről lopott pedálokat Kecskemét A helyi rendőrök egy 21 éves hajléktalan férfit vettek őrizetbe vasárnap. A Reile Géza utcában az egyik lépcsőházban egy kerékpár­ról valaki ellopta az alumíni­umpedálokat és az ülésrögzí­tő csavart. A tárgyakat a rendőrök a hajléktalannál megtalálták. További hírek a BA0N.hu hírportálon ■ A vád szerint a nagymama szál­lásolta el és el­lenőrizte is a lá­nyokat. Kiskunhalas Régi hagyományt elevenítettek fel, amikor öt év kihagyás után újra sportbált rendeztek Halason. A szombati eseményen átadták a 2010-es év legjobb sportolóinak járó díjakat is. A közönség ajánlásai alapján 11 kategóriában osztott ki elismerést a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány. Felvételünkön az év után­pótlás sportolói - Juhász Adél és Juhász Janka úszók - láthatók. A válság miatt sok a bűntett évértékelő Több ügyet fejeztek be gyorsított eljárással Húsz százalékkal több bűncse­lekmény történt a kecskeméti rendőrkapitányság működési te­rületén tavaly, mint a megelőző évben. A gazdasági válsággal magyarázható számszerű növe­kedés ellenére a kecskeméti rendőrök eredményesebbek vol­tak, illetve jóval több munkát vé­geztek: azonos létszám mellett 1325 nyomozással többet fejez­tek be eredményesen tavaly,' mint 2009-ben.- Kihívásokkal terhes eszten­dőn vagyunk túl, hiszen azok a külső tényezők, amelyek érzékel­hetők a társadalom egészét illető­en, nálunk is éreztették hatásu­kat - magyarázta a bűncselek­mények számának növekedését a kecskeméti rendőrkapitányság hétfő délelőtti évértékelőjén Kas­sai László ezredes, kecskeméti rendőrkapitány. Hozzátette: el­sődleges céljuk volt tavaly a köz­területi jelenlét növelése és az ál­lampolgárok bizalmának vissza? szerzése. Ami az elmúlt eszten­dőkben - Kassai László szóhasz­nálata szerint - sajnos „kissé megtépázódott”.- A közlekedésre különösen nagy hangsúlyt fektettünk. Mindemellett a kecskeméti kapi­tányság területén növekedett a közlekedési bűncselekmények száma, és több volt az ittas jár­művezető is. A rendőrök már 2009. máso­dik felében érzékelték azt a fo­lyamatot, hogy emelkedni fog az ismertté vált bűncselekmények száma. Hogy ez a folyamat a gaz­dasági válsággal függ össze, egy­értelműen mutatja, hogy tovább­ra is a vagyon elleni bűncselek­mény a legtöbb a térségben. A Bács-Kiskun megyében egy év alatt elkövetett bűncselekmé­nyek 40 százalékát egyébként to­vábbra is Kecskeméten és a vá­ros környékén regisztrálják. Ebben a nehéz bűnügyi hely­zetben a rendőrség egyet tehet: a nyomozások befejezését gyorsít­ják. Ezt a kedvező folyamatot jel­zi, hogy tavaly a korábbinál 20 százalékkal több ügyben állítot­ták gyorsított eljárásban bíróság elé a gyanúsítottakat. ■ N. N. M.

Next

/
Thumbnails
Contents