Petőfi Népe, 2011. január (66. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-18 / 14. szám

6 2011. JANUÁR 18., KEDD GAZDASAG A BUX index 2011. január 17-én 22600 | Változás: 0,42% 22 500 22400 Nyitóérték: 22252 22 300 i 22 200 22100 22000 2191 Záróérték: 22356 Előző heti záróérték: 22262 21900^ port/ 15.30, a New Yorkéi tőzsde nyitása /j 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 FORRÁS: BÉT NYERTESEK Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft Synergon 521 504,00 36 CIG Pannónia 758 3,12 73 Mól 21990 1,31 1707 Fotex 383 0,78 8 FHB 965 0,62 13 MTelekom 543 0,55 100 VESZTESEK FORRÁS: BÉT Részvény Utolsó ár (R) Változás (%) Millió Ft Econet 89-1,11 11 Danubius 4 150-1,07 2 Richter 42 790-0,48 463 TVK 3 350-0,44 1 A BUX index az elmúlt napokban 22 600 22 500 21484 22 400 22300 22271 / 22390' 22200 22100 22 000 21900 ______________________ po rt/ 01.07 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 FORRÁS: BÉT BET-áruszekció (forint/tonna, 01.17.) WN/KEEKEKtENEEENENEi 22154 EUROBUZA 2011. augusztus 56000 MALMI BÚZA 2011. március TAKARMÁNYBÚZA 2011. március TO 500 55 000 TAKARMANYKUKORICA 2011. március 59 900 OLAJNAPRAFORGÓ 2011. március 142 800 MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2011. január 17-én 1€ 1$ 1CHF i f f 275,48 Ft 207,67 Ft 214,78 Ft-0,52 Ft +1,25 Ft +0,45 Ft Forintbetéti1 kamatok (%) 2 hó 3 hó| Allianz Bank 4,25 4,25 Banco Popolare 3,48 3,51 Budapest Bank 2,75 2,75 Erste Bank 2,50 2,50 Erste Bank*­7,50 FHB3 7,00* 6,00 MKB Bank 3,95 4,04 OTP Bank l,25 1,25 OTP Bank3­5,00 Raiffeisen Bank3 4,50 4,50 1 ALAPTERMÉKEK 1 MILLIÓ FORINTRA 2 BÓNUSZ L FORINT BETÉT 3 FHB AKTÍV BETÉT AKCIÓ 4 AKCIÓS AKTÍV BETÉT * FHB AKTÍV BETÉT 6 HÓNAPOS AKCIÓ Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 01.17.) ■■■lÉK&BHh Vételi Eladási 1 Allianz Bank 268,90 282,69 Budapest Bank 267,89 284,46 CIB Bank 264,86 286,94 Citibank 264,93 287,01 Erste Bank 268,44 283,90 K&H Bank 267,78 283,20 MKB Bank 268,62 282,40 OTP Bank 268,17 281,93 Raiffeisen Bank 269,66 281,80 Újfajta egészségügyi modell kórházak Három dunántúli megyét tömörít- Olcsóbb és hatékonyabb működés A megyei közgyűlések elnökeinek szignója hi­ányzik már csupán a Veszprém, Fejér és So­mogy megye egészség- ügyi intézményeinek együttműködésére létre­hozandó Pannon Egész­ségügyi Társulás (PÉT) dokumentumáról. Azt várják ettől, hogy haté­konyabban dolgozhatnak a dunántúli egészség- ügyi intézmények. Nógrádi Tóth Erzsébet Kevesebb bürokrácia, kisebb költségek, hatékonyabb ellátás... Ha egy év múlva beindul az új modell, akár más térségeknek is mintául szolgálhat. Rácz Jenő, a Veszprém megyei kórház főigaz­gatója, a Magyar Kórházszövet­ség elnöke elmondta, a Pannon Egészségügyi Társulás létreho­zását - az ellátórendszer életké­pességének fenntartása mellett - erősen motiválta az ágazat megmentésére kidolgozott Sem- melweis-vitairat, de az is, hogy eleget tegyenek annak a kor­mányrendeletnek, amely kon­szolidációs terv kidolgozásához kötötte az év végi 27,5 milliárd forint többletjuttatást. ■ Ha egy kórház nem nyújtja be a konszo­lidációs tervét, vissza­vonják tőle a pénzt. A rendelet alapján a> pénzből a múlt év harmadik negyedének végére felgyülemlett 47 milliárd forint értékű lejárt beszállítói számlákat kellett csökkenteni, ennek fejében a kórházaknak vállalni kellett azt, hogy az át­utalását követő 60. napig kon­szolidációs programot tesznek le az egészségügyért felelős ál­lamtitkár asztalára. Aki nem tesz eleget a vállalásának, attól az egészségbiztosító automati­kusan visszavonja a pénzt. Szócska Miklós államtitkár amúgy megkezdte a kórházi roadshow-t, a napokban keresi föl a Dunántúlon alakuló PET- ben érdekelteket. Erőforrás-koncentráció, cent­ralizáció, konszolidáció, térségi betegellátás-szervezés - ezekre az alapelvekre épít a Semmel­ÉT PANNON EGESZSEGUGYI TÁRSULÁS Aktív fekvőbeteg-ellátási kassza 1 V... vBgHGBmNBKSBKEM1 Lakosság 358 807 Működő kórházi ágy 3 037 Dolgozó orvosok 920 Székesfehérvár Veszprém ° t o V Lakosság Működő kórházi ágy Dolgozó orvosok 2010 Mrd Ft 341,5 2011 346,6 Járóbeteg-ellátási kassza 2010 Mrd Ft 112,9 2011 118,5 Lakosság 320 578 Működő kórházi ágy 2 239 Dolgozó orvosok 866 hií JlÉl MII Forrás: KSH, 2009 weis-terv. E tekintetben Veszp­rém és Somogy megye már pont­gyűjtő, hiszen a korábban létre­jött Pannon modell alapján bizo­nyos tevékenységekben, például a hiányszakmának számító ra­diológiai betegellátásban már kooperáltak. E hónap elejétől pe­dig például a veszprémi kórház átadta a tüdőgondozói és pulmo- nológiai részlegét a farkasgyepűi intézménynek. A profiltisztítás mellett a Sem­melweis-terv koncepciójába illik az intézmények integrációja. A három dunántúli megye egész­ségügyi intézményei 1,15 millió lakost látnak el, ez olyan nagy­ságrend, amelyben már jól szer­vezhetők az ideális betegutak, amelynek lényege: a páciensek állapotuknak megfelelő, adekvát ellátása a szakmailag egységes protokollok alapján. Ennek ki­dolgozása mellett a PET-hez kap­csolódó intézmények közös lo­Kell a finanszírozási előleg Tavaly kilenc egészségügyi in­tézmény 417,5 millió forint fi­nanszírozási előleget kapott az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP). Egy évvel ko­rábban 12 szolgáltató összesen 564,3 millió forintot igényelt. A különbség elsősorban az igény­lők számával magyarázható ­állítja a biztosító. A pénzt a tárgyévben kell visszafizetni, ezért azt jellemzően nem az év végén, hanem év közben kérik az intézmények. Az előlegek visszafizetése havi egyenlő részletekben történik oly mó­don, hogy azt az OEP levonja a finanszírozási összegből. gisztikai és beszerzési tevékeny­séget folytatnak, egységes uniós fejlesztéseket céloznak meg. En­nek eredményeként - a nagyobb tételben vásárolt eszközök, gyógyszerek miatt - jelentős, akár 10-15 százalékos árkedvez­ményt érhetnek el a beszállítók­nál. Nem hoznak létre külön in­tézményt, úgy döntöttek, hogy a társulás irodája középúton, Szé­kesfehérváron lenne. Terveik szerint 2012. januártól már mű­A PM által kimutatott teljes gyógyító­megelőző kassza Ev 2006 Mrd Ft 714,0 2007 718,7 2008 757,2 2009 719,0 2010 *791,0 2011 *785,0 ■ ELŐZETES TÉNY. • • ELŐIRÁNYZAT. FORRÁS: SINKŐ E. ködhet a hárommegyés egész­ségügyi modell. „Luxus lenne az adminisztrá­ció felduzzasztása” - véli Csiba Gábor, a miskolci megyei kórház főigazgatója, a Stratégiai Szövet­ség a Magyar Kórházakért Egye­sület elnöke is. Szerinte e felada­tok ellátására a megyei kórhá­zak szakembergárdája alkal­mas, képes ellátni a betegutak menedzselését, az egészségszer­vezést. A Semmelweis-tervet sürgősen véglegesíteni kell, ha arra hamarosan sor kerül, az év első felében még nem lesz hatá­sa az intézmények gazdálkodá­sára, de a jövő évtől már igen - jelentette ki. ■ Sürgősen véglegesíteni kell a Semmelweis- tervet, hogy legalább jövőre már hasson. A főigazgató egyébként úgy látja: azzal, hogy decemberben pénzt pumpáltak az ágazatba, ez év június végéig stabilnak lát­szik a gazdálkodásuk, ám - az újabb eladósodás elkerülése ér­dekében - elkerülheteüen a költ­ségvetésben zárolt pénzek fel­szabadítása. A miskolci kórház­nak például a többletpénz 1-1,5 heti működési többletapanázst jelentett, ám tény: egyhavi pénz, 40 milliárd forint hiányzik a ha­zai kórházak büdzséjéből. Amúgy a Semmelweis-terv készítői számoltak az ágazat GDP-részesedésével, ez 1,5 szá­zalékkal kisebb a visegrádi né­gyek szintjétől. A jelenlegi 4,5 százalékkal amúgy 3 százalék a lemaradásunk az EU-államok egészségügyi közkiadásaihoz képest, ez közel 800 milliárd fo­rintot jelent. Tegnaptól már jelentkezhetnek a nagycsaládosok gázártámogatás Visszamenőleg érvényes a kedvezmény - Az államkincstárnak kell beadni Hétfőtől kezdődően már jelezhe­tik a nagycsaládosok a gázfo­gyasztáshoz járó kedvezményre vonatkozó igényüket a Magyar Államkincstárnál (MÁK). A tá­mogatást január l-jétől, vissza­menőleg kapják. Múlt péntekig minden érintettnek meg kellett kapnia az igénylőlapokat, ame­lyeket február 28-ig kell benyúj­tania a Magyar Államkincstár ki- rendeltségéhez. A lakossági fogyasztók 66 szá­zalékánál semmilyen vagy csak csekély áremelkedés várható. A nagycsaládos kedvezményt a há­rom vagy annál több gyermeket nevelő család vagy nevelőszülő veheti igénybe. A mértéke há­rom gyermekig 200 köbmé­Társasháznál ez a helyzet A társasházak esetében a la­kosságifogyasztók körében érvényes árkategóriák nem al­kalmazhatók. A társasházak fogyasztása ugyanis olyan mértékben haladja meg az 1200 köbmétert, ami összes­ségében a lakossági fogyasz­tók körében általánosan al­kalmazott díjszabások esetén aránytalan árnövekedéshez vezetne. Ezért a társasházak esetében önálló, 4,9 százalé­kos átlagáremelést kitevő díj­szabást vezetnek be. Az igénylőlapokat február 28-ig kell eljuttatni a MÁK kirendeltségéhez ter/év gyermekenként, a negye­dik gyermektől pedig 300 köb- méter/év. A fogyasztásmérővel rendelkező háztartás a kedvez­ményt „természetben” kapja meg, azaz a kedvezményes árú 1200 köbméteres fogyasztás nö­vekszik meg a kedvezmény sze­rinti mennyiséggel. Az önálló számlával, fogyasz­tásmérővel nem rendelkező laká­sokból álló lakóépületben (társas­házban) élő nagycsaládos háztar­tás a támogatást a társasház számlájában érvényesített pénz­beli kedvezmény formájában ve­heti igénybe. Arról a közös képvi­selő köteles gondoskodni, hogy a kedvezménynek eljusson a csa­ládokhoz. ■ VG-Online

Next

/
Thumbnails
Contents