Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-14 / 290. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. DECEMBER 14., KEDD 5 Kecskeméti kórusok és zenekarok hangversenye Különleges élményt ígér a refor­mátus Új kollégiumban holnap hallható Erkel-Kodály-hangver- seny. A zeneszerző óriások mű­veit kiváló kecskeméti kórusok, zenekarok szólaltatják meg. Fel­lépők: Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyes Kar - Iparos Dalkör (ve­zényel: Csorbainé Bakosi Zsu­zsanna), Kodály Zoltán Ének-ze­nei Iskola Kodály Leánykara (ve­zényel Antoni Andrea), Reformá­tus Kollégium Gimnáziumi Ve­gyes Kara (vezényel: Jámbor Zsolt), Kecskeméti Fesztiválkó­rus (karigazgató: Kiss Katalin), Scherzo Vegyes Kar (karigazga­tó: Zádori Erika), Kecskeméti Szimfonikus Zenekar (vezényel: Gerhát László). Az est folyamán többek között Erkel-dallamok népdalváltozatai hangzanak el, Napóleon dala a Háry Jánosból, a Kállai kettős. Műsorvezető: Iványi Papp Mónika és Ittzés Mi­hály. A hangverseny december 15-én, 19 órakor kezdődik. ■ KULTÚRA Templomok, kegyhelyek, zarándokhelyek Bács-Kiskunban Megyénk templomait, kegyhe­lyeit, zarándokhelyeit mutatja be a Nők a Nemzet lövőjéért Egyesület kezdeményezésére megjelent Bács-Kiskun megye lelki kincsei című kötet. Hitet erősítő, a kereszténység legendáriumához tartozó elbe­széléseket és tanúságtételeket olvashatunk, miközben megis­merkedünk a kötetben szerep­lő 20 település templomai épí­tésének fontosabb eseményei­vel, a hozzájuk kapcsolódó sze­mélyiségekkel. Megelevenedik például a baja-vodicai kegyhely történe­tének több változata. A híres búcsújáróhely Bajától öt kilo­méterre, a hercegszántói út mellett van. A 18. századba visszanyúló emlékezet szerint egyszer egy vándorlegény ült az alá a fa alá, amelyiken Má- ria-kép függött. A legény fáradt volt, elkeseredett szegénysége, árvasága miatt. Ott kesergett, amikor vízcsepp hullott a kezé­re. A legény feltekintett a fára, s észrevette Mária képét, aki­nek szeméből a könnycseppek kezére hullottak. A Szűzanya megszólalt s biztatta, hogy me­rítsen vizet a könnyeiből fakadt forrásból. A fiú megmosako­dott, s lelke újjászületett. A hí­res kegyhely másik története két diákhoz kapcsolódik, aki­ket toportyánok támadtak meg. Máriához imádkoztak, s kéré­sük meghallgattatott. A lelki kincsestárat szerkesz­tette Lévai Jánosné, a szövege­ket írta és a fényképeket készí­tette Szász András. >Jb ■ Bács-Kiskun megye LELKI KINCSEI Lovász Ibolya decemberben a hónap alkotója Csuhébabákból, -angyalkákból, karácsonyi díszekből állt össze decemberi kiállítás a Kecskemé­ti- Kulturális Központban: vala­mennyi Lovász Ibolya népi ipar­művész, a hónap alkotójának ke­ze munkáját dicséri. Lovász Ibo­lya 1953-ban született Kalota- szentkirályon, Erdélyben. Jelen­leg Kecskeméten él családjával. Kislánykora óta foglalkozik hím­zéssel, csuhézni a 90-es évek ele­jén kezdett Számos külföldi meg­hívást kapott, így juthatott el Bel- giumbá, Ausztriába, Németor­szágba, Olaszországba és Fran­ciaországba. Részt vesz a Duna- Tisza Közi Népművészeti Egye­sület munkájában. 2003-ban né­pi iparművész címet kapott ■ Az előadás után dedikált Csernus Imre, aki szerint nem az teszi őt hitelessé, hogy nincs problémája, hanem hogy a problémáit meg tudja oldani Nők áramlanak minden irányból a Kecskeméti Kul­turális Központ főbejárata felé. A többség barátnőkkel megerősítve érkezik, férfia­kat elvétve látunk a tömeg­ben. Wellness? Vásárlás? Király L. Norbi chippen- dale-műsora? Ugyan! Eny- nyi nőt egyetlen férfi képes egy helyre vonzani: Csernus Imre, akinek múlt heti előadását mi is meg­hallgattuk. Rákász Judit Minden jegy elkelt az előadásra. A 600 férőhelyes nagytermet so­sem láttuk ilyen zsúfoltan, még a jegyszedő nénik is beülnek meg­hallgatni, pedig az ő ingerküszö­bük elég magasan van. Épphogy túljutunk az „ennyi 30-as, 4óes nőt még nem láttunk egy helyen" problematikán, máris kezdődik az előadás. A sztárpszichiáter pontosan érkezik, barna bőrka­bátját és narancssárga sálját a színpadon hányja le magáról, mintha éppen csak beesett volna saját előadására. Semmi görcsö- lés, semmi készülés, nincsenek jegyzetek - ez már a show része. A kabáüehajigálás után kide­rül, hogy Csernus tényleg lefo­gyott, de nem annyira, mint az új könyvéhez készített fotókon lát­szik. Egyébként minden a régi: kócos haja, gyűrött inge, farmer­ja és a fény a tekintetében. Bizonyos helyeken nem érde­mes az első sorba ülni. Csernus előadása is ilyen. Feltéve, ha nem akarunk 600 ember előtt beszá­molni arról, hogy önbizalom­hiányos társfüggő lények va­gyunk, akik nappal erősnek mu­tatják magukat, este meg haza­mennek papucsállatkának. Igaz, Csernus előadásán a második, harmadik, ötödik sorban ülőknek is megadatik ez a vissza nem té­rő lehetőség. A pszichiáter gyorsan a nézők orra alá tolja a mikrofont, de nem durvul, először lehetőséget ad ar­ra, hogy a megszólított kérdezzen tőle. Meg mernénk esküdni, hogy mindenkit az érdekel, hogyan hagyhatta ott a felesége Csernust Hagyó Miklósért, de úgy tűnik, a pszichiáter éppen azt a négy em­bert szúrja ki magának, akiket ez nem érdekel. Ők inkább Olyan iz­galmas problémákat feszegetnek, mint például „Hogy érzi magát Kecskeméten?” (Jól.) Aztán Csernus kérdez, nem túl keményen, bár annak a fiatal pár­nak valószínűleg más erről a vé­leménye, akiket többször kóstol­gat az első sorban. Válaszaik ap­ropót adnak az önismerettel kap­csolatos okosságok elmondására. Megtudjuk, hogy a féltékenység­nek az önbizalomhiány a forrá­sa, és a megfelelésvágy miatt be­fektetett energiának mindig csak a töredéke térül meg. Az önma­gunk iránti őszinteség fájdalom­mal jár, és egy jó párkapcsolat mindig csak egy napból áll, mert mindennap meg kell dolgozni ér­te. A szerelem akkor marad meg, ha fel tudunk nézni egymásra, miközben egymástól függetlenül képesek vagyunk arra, hogy éle­tünk szerepeit éljük. És minél in­telligensebb valaki, annál nehe­zebb a dolga saját magával, mert az agyas ember borzasztó okosan csapja be magát, ha nem akarja meglátni azt, amiben van. Aki vi­szont tudja, hogy mit kell ten­nie, de mégsem teszi, tudato­san köpi szembe magát, aminél jobban senki sem alázhatja meg magát ön­maga előtt. - Lehetőség vart élni, és lehetőség \ van vegetálni. Ez két út Meló van, hölgyeim és uraim! - tette még hozzá la­zán, aztán vette a kabát­ját. Furcsa fekete kóc a márialiveg alatt érseki litera-túra A Szakáll-kódex rejtélyei a kalocsai érseki könyvtárban Kodály Zoltán születésének évfordulóját ünnepeljük A messze földön híres ritkasá­gok közé tartozik a kalocsai ér­seki könyvtárban őrzött Szakáll- kódex. A német nyelvű kézira­tos naplóba Konrad Beck jegyez­te fel 1483-as szentföldi zarón- dokútjának eseményeit. A kéz­irat elnevezéséhez érdekes törté­net fűződik. Beck Konrád gazda­sági intéző volt, és 1483-ban Hans Truchsäss von Waldburg kísérője volt egy szentföldi za- rándokúton. Naplójában leírta úti élményeit, beszámolt az uta­zás veszélyeiről. Az írásmű nyel­vészeti szempontból is értékes. A 36 lapnyi kéziratot az utazó egyik kései utóda egy 17. száza­di kötéstáblába köttette. A legkü­lönlegesebb a könyvben éppen a Szentföldi zarándokút története elevenedik meg a kódex lapjain kötéstábla belső oldala, melyen kétszárnyú pergamenablakocs­ka nyílik. Az ablak mögött, a fa kötéstáblába vágott fülkében - a máriaüveg alatt - papírba bu- gyolálva furcsa fekete kóc látha­tó. A papíron felirat: Konrad Beck szakálla Jeruzsálemből, 1483. A könyvtárosok már a 19. században a „Bart-Codex”, azaz „Szakáll-kódex” nevet adták a kötetnek. Az út, melyről a napló beszámol, jeles helyet foglal el a szentföldi zarándoklatok törté­netében. Az útitársak közül töb­ben naplót vezettek, s ezek közül kettő - Felix Fabri ulmi domon­kosé és Bernhard von Breiden- bach mainzi kanonoké - a leg­népszerűbb. ■ szbz Hétfőn megkezdődtek az idei Kodály-évforduló rendezvényei Kecskeméten és környékén. Tegnap az Árpádvárosi Óvodá­ban tartott Luca-napi táncházat Lukács László és Lukácsné Ha­ránt Eszter, a Kecskemét Tánc- együttes vezetői. Ma az M. Bo- don Pál Kamarazenekar hang­versenye következik a Méntele­ki Általános Iskolában, majd a Kodály fiatalkori műveiből ösz- szeállított koncertprogramot csütörtökön a Béke téri iskolá­ban, pénteken a Kertvárosi Ál­talános Iskolában is előadják. Kodály Zoltán születésének 128. évfordulóját december 16- án ünnepeljük, s ezen a napon igazán gazdag program várja a hírős városban élőket. Koncert­helyszín lesz a MÁV-állomás, ahol egykor a zeneszerző szü­lőháza állt, az Auchan bevásár­lóközpont és a református templom. Utóbbiban Sebes­tyén Márta és a Kaláka együt­tes Szabad-e bejönni ide betle­hemmel? című adventi kon­certjét láthatja a közönség. A sorozatot a Kecskemét Táncegyüttes többszprös díj­nyertes Kodály-estje zárja hét­főn, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. A zenészek felelevenítik a karácsonyi kántálás hagyomá­nyait, zenével, tánccal ünnep­ük Kodály Zoltán születésének évfordulóját. ■ Meló van, hölgyek és urak! csernus Imre Telt ház előtt beszélt szerelemről, önbizalomról, tiszteletről

Next

/
Thumbnails
Contents