Petőfi Népe, 2010. január (65. évfolyam, 1-25. szám)

2010-01-02 / 1. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2010. JANUÁR 2„ SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP A nagy költőre emlékeztek Kiskunfélegyháza Domborművet kapott a Petőfi-kultusz elindítója A polgármester kifejezte abbéli hitét, hogy a város polgárai között mindig lesznek olyanok, akik továbbviszik az elődök gyújtotta lángot Bácsalmáson új lakásrendeletet alkottak a város képviselői Január elsejétől kevesebb bérle­ti díjat kell fizetniük az önkor­mányzati tulajdonban lévő laká­sokért és helyiségekért a bér­lőknek, miközben ez a változás nem csökkenti a kisváros bevé­telét sem. A legutóbbi képviselő-testüle­ti ülésen a városatyák elfogad­ták azokat az előterjesztéseket, melynek alapján jövőre már nem kell áfát fizetni a bérlemé­nyekért. Bácsalmáson ez mint­egy száz ingatlant érint. Az ön- kormányzat 54 lakást ad bérbe szociális helyzet és szakember­elhelyezés céljából. Szükségla­kás céljára 9, piaci alapon törté­nő bérbeadáshoz 11, értékesítés céljából 2, valamint 1 egyedi lakbérű ingatlant tart fenn a kö­vetkező esztendőben. ■ Nagyobb hangsúlyt fek­tetnek majd a bácsal­mási bérleti dijak behaj­tására. Az új rendelet magalkotására és elfogadására az adott lehető­séget, hogy lejárt az öt év a ko­rábbi rendelet alkalmazásánál, s most lehetőség nyílik az áfa­körből való kilépésre. Dr. Keresztury Mónika jegyző szó­beli kiegészítőjében hozzátette, hogy a jövőben nagyobb hang­súlyt fektetnek a bérleti díjak behajtására. Úgy véli, hogy a csökkentett összegeket majd ha­tékonyabban és határidőben tudják majd beszedni a bérlők­től. ■ Juhász Jenő A komfortfokozattól függő, egy négyzetméterre eső havi lakbér mértéke A) Szociális helyzet alapján és szakember- elhelyezés céljából bérbe adott lakásoknál: ___________________ Ko mfortos lakásoknál: 234 Ft/mVhő Félkomfortos lakásoknál: 176 Ft/m;/hó Komfort nélküli lakásoknál: 117 Ft/mVhó C) Piaci alapon bérbe adott lakásoknál: Komfortos lakásoknál: 382 Ft/m2/hó D) Költségelven - korábban bérbe adott­lakásoknál:________________________ Ko rona u. 35/1241/A/12/63 264 Ft/m2/hó E) Szükséglakások bérleti dpa:_________ Komfortfokozattól függetlenül: ________________ 3830 Ft/hó FO RRÁS: ÖNKORMÁNYZAT A hagyományoknak meg­felelően ezúttal is megem­lékeztek Kiskunfélegyhá­zán Petőfi Sándor születé­séről. A nagy költő 187 év­vel ezelőtt született. Szentirmay Tamás Az ünnepség a Petőfi-emlékház előtt kezdődött, ahol a gyermek­korát töltötte a poéta. A ház falán lévő emléktáblánál koszorút he­lyeztek el az ünnepségen részt vevők. Ezt követően a Sarlós Bol­dogasszony-templom kertjében Pásztor Ferenc domborművét leplezte le Ficsór József. A pol­gármester beszédében kitért Pe­tőfi költői nagyságára. Elmond­ta, hogy a város méltóképpen emlékezik meg az egyetemes emberi szellem szabadságáért, nemzetünk függetlenségéért küzdő költőről. Törekvésük az, hogy ugyanolyan szeretettel őrizzék meg emlékét, mint ami­lyen szeretettel val­lotta ő önmagát fél­egyházi születésű­nek. Meg akarják mutatni, hogy a vá­ros polgárai, a jövő nemzedéke felelősséget érez iránta, hogy őszinte tisztelői, jó sáfárai életművének, emberi, szellemi értékeinek. A félegyházi Petőfi-kultuszt Pásztor Ferenc indította el, aki 1841-ben született Kiskunfélegy­házán. Sokoldalú embernek is­merték kortársai. Tanító, költő volt, majd újságíróként, lapszer­kesztőként és ügyvédként tevé­kenykedett. Ő fogalmazta meg először Petőfi félegyházi szüle­tésének érvelt. Petőfi iránti sze- retete soha el nem apadt. Dom­borművét a Magyar Kultúráért fiatárok Nélkül 2001 Alapítvány készíttette el, a Pe- tőfi-emlékbizottság pedig a kő oszlopát biztosította. Az ala­pítvány célja az is - mondta Ficsór Jó­zsef -, hogy a Petőfi Sándorhoz életükkel, munkásságukkal kö­tődő személyeknek emléket állít­son a félegyházi Petőfi-emlék- házhoz vezető út mentén. Pász­tor Ferenc emlékművével tovább teljesedik ez a törekvés. Az emlékművet Lantos Györ­gyi szobrászművész készítette. Az emlékoszlop Palásti Gábor kőfaragómester keze munkáját dicséri. Pásztor Ferencnek, ér­demei elismeréseként 2009 má­jusában a városalapítók napja al­kalmából a képviselő-testület posztumusz díszpolgári címet adományozott. Ficsór József hangsúlyozta, hogy Pásztor Fe­renc kőoszlopa emlékeztessen mindenkit arra, hogy az elődök példáit követni kell. Figyelmez­tessen arra, hogy Petőfi Sándor örökségét hittel, szeretettel, de felelősséggel kell őrizni, tovább­adva azt a jövő nemzedékének. A polgármester hitét fejezte ki abban, hogy a város polgárai kö­zött mindig vannak és lesznek olyanok, akik továbbviszik az elődök gyújtotta lángot. Pásztor Ferenc élete mutasson példát mindenki számára. Az emlékező szavak után, az ünnepség részt­vevői megkoszorúzták a dom­borművet. Az úttesten feküdt, halálra gázolták imrehegy Nem vett észre egy úttesten fekvő embert szerdán este egy Kecelről Imrehegy irányába haladó kiskunhalasi autós. Opel Kadettjével keresztülhajtott a 35 éves keceli férfin, aki olyan sérüléseket szenve­dett, hogy a helyszínen éle­tét vesztette. (G. S.) Bontási hulladékot, szemetet ásott el hajós A hulladékgazdálko­dás rendjének megsértése miatt indítottak nyomozást a kalocsai rendőrök. Kere­sik azt, aki még november elején az egyik ingatlanon építési, bontási hulladékot, háztartási szemetet ásott el, és mintegy száz köbméter ismeretlen összetételű anyagot helyezett el. (G. S.) Nem volt otthon senki, kifosztották a lakásokat KECSKEMÉT Két lakást fosz­tottak ki szerdán délután. Az egyik városszéli tanyá­ból arany ékszereket, kész­pénzt, videokamerát és sze­mélyes iratokat loptak el. A gazda kára 900 ezer fo­rint. (G. S.) Tizenhatezret kért, háromszázezret vitt kiskunhalas Kifosztottak szerdán délután egy 87 éves asszonyt. Az ismeret­len tettes a néni lányára hi­vatkozva 16 éíér forintot kért tőle. Miközben az idős sértett a pénzt átadta, a tol­vaj elterelte a figyelmét, és az egyik szekrényből továb­bi 310 ezer forint készpénzt lopott el. (G. S.) Nekiment a tűzcsapnak egy személygépkocsi lakitelek Néhány óráig víz nélkül maradt a település egy része szilveszter dél­előttjén. A vízhiányt az okozta, hogy egy személy- gépkocsi a Kossuth és a Bem utca sarkán lévő tűz­csapnak nekiment és kitör­te, ezért a vizet el kellett zárni. (Sz. T.) További hírek a ON.hll hírportálon ■ Lantos György és Palásti Gábor keze munkája az emlékmű. Szülésmentes éjszaka volt az újévi babák és kötvények A szülők nagy része nem tud Start-számlát nyitni Az újévre virradó éjszakán Bács- Kiskun megye kórházaiban nem jött a világra újszülött. így ab­ban a „versenyben”, mely az esz­tendő első magyarországi babá­ja címért folyik, idén nem volt esélyük a megye kismamáinak és szülészeinek beleszólniuk. A csecsemők nem akarták feladni anyaméhben elfoglalt kényel­mes helyzetüket, nem vonzotta őket eléggé a külvilágra leendő bankszámlájuk sem, melyen felnőttkoruk küszöbéig halmo­zódik az államtól származó pénz. Idén is 42 500 forint lesz a ba­bakötvény induló részlete. Min­den újszülöttnek jár a kötvény, amelyhez lehet nyitni egy úgy­nevezett Start-számlát. Eddig a babakötvények húsz százaléka mellé nyitottak csak ilyen szám­lát a szülők. Valószínűleg azért, mert sok család vagy nem isme­ri a lehetőséget, vagy nincs pén­ze félretenni. A babakötvény lé­nyege, hogy az abban megtaka­rított pénzhez a gyerekek csak ti­zennyolc éves korukban nyúl­hatnak. Az állam idén összesen ötmilliárd forintot fordít babaköt­vényekre. Abban az esetben, ha a 42 500 forintos állami támogatáshoz a szülő semmit nem tesz hozzá, a kincstári számlán 220-250 ezer forint gyűlhet össze a gyermek 18 éves koráig. Ha a szülő még­is megnyitja a Start-számlát és az éves maximummal, 120 ezer forinttal egészíti ki, akkor akár négymillió forint is összegyűlhet rajta. Eddig a babakötvények húsz százaléka mellé nyitottak csak ilyen számlát a szülők. De nemcsak a szülők, hanem az önkormányzatok Is hozzáte­hetnek a babakötvényhez. Erre azonban kevés példát találni. Esztergom az egyetlen olyan vá­ros, ahol az újszülötteknek na­gyobb összeget, félmillió forintot helyeznek el egy számlán, mely­re a gyermek 21 éves koráig évente még ötvenezer forintot utalnak. A feltétel az, hogy a szü­lők esztergomiak legyenek, és ha a gyerek 21 éves lesz, még akkor is a városban lakjanak. Ezt a pénzt azonban csak lakás- vásárlásra vagy továbbtanulás­ra költhetik. A Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének elnö­ke, Gémesi György a közszol­gálati rádiónak adott nyilatko­zatában azt mondta: az önkor­mányzatoknak nemcsak a ba­bakötvényre, hanem másra sincs pénzük. ■ Az ifjú kötvénytulajdo­nos még nem tudja, hogy az önkormány­zatok szegények

Next

/
Thumbnails
Contents