Petőfi Népe, 1989. január (44. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-26 / 22. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1988. január 26. Horn Gyula genfi tárgyalásai Horn Gyula külügyi államtitkár, aki január 23—24-én látogatást tett Genfben, tárgyalt Jan Martenson ENSZ-főtitkárhelyettessel, az emberi jogi központ vezetőjével. Az emberi jogok kapcsán kiemelték Magyarország és az ENSZ érintett szervei közötti együttműködés fejlesztésének fontosságát. Horn Gyula Gerald Hintereggerrel, az Európái Gazdasági Bi­zottság főtitkárával áttekintette a kelet—nyugati gazdasági együtt­működés időszerű kérdéseit. Horn Gyula megbeszélést folytatott Jean-Pierre Hockéval, az ENSZ menekültügyi főbiztosával a Magyarországon tartózkodó romániai menekültek helyzetéről. Áttekintették a szervezettel 1988 júniusa óta kialakult kapcsolatok további erősítésének kérdéseit. Tárgyaltak a Magyar Népköztársaságnak az ENSZ menekültügyi konvenciójához való csatlakozásáról is. ÍRQSZÖVETSÉG KONTRA TUDOMÁNYOS AKADÉMIA A vád: szolgalelkűség Barta György, az MTI tudósítója je­lenti: Rendkívül kemény bírálattal ülette a Szovjet írószövetség Vezetősége a Szovjet Tudományos Akadémia kör­nyezeti kérdésekben tanúsított maga­tartását. Az írói testület felhívást inté­zett a Lityeraturnaja Gazeta legfris­sebb számában az akadémiához, és eb­ben felszólította: hozza nyilvánosságra azon tudósok nevét, akiknek a legna­gyobb a felelősségük az elmúlt évtize­dek környezeti katasztrófáiban. Van-e egyáltalán olyan körzete hazánknak, ahol a természeti környezet állapota kedvezőnek mondható? — fogalmazó­dik meg a drámai kérdés a felhívásban. Az írószövetség Vezetősége magya­rázatot követel a súlyos környezeti ká­rokkal járó tudományos balfogásokra, hibás számításokra. Szorgalmazza, hogy az akadémia adjon végre teljes és objektív képet a közvéleménynek a csernobili tragédia okozta emberi és anyagi áldozatokról, s az ország egé­szére vonatkozóan tegye közzé a vizek és a levegő szennyezettségének adatait. Az írószövetség vezetői a melléfogá­sokon túlmenően szolgalelkűséggel, szűk hatósági érdekek kiszolgálásával, sőt adatok meghamisításával is vádol­ják felhívásukban a tudományos aka­démiát. Hozzáfűzik, hogy a szovjet nép bízik ugyan tudósaiban, de bizalma fogytán van, látván, hogy az akadémia még környezetvédelmi szekciót sem ál­lított fel, nem is beszélve az érdemi munkáról. Az írószövetség vezetői leszögezik: itt annyira aggasztó össztársadalmi gondról van szó, hogy erkölcsi köteles­ségüknek érzik megkongatni a vészha­rangot. Utalnak arra, hogy az értelmi­ség egyetemes felelősséggel tartozik a nép jövőjéért. Bolgár lap a román falu „megújulásáról” „A megújulás gyümölcsei” címmel, „Új szakasz a román falu fejlődé­sében” alcímmel a szófiai Otecsesztven Front szerdai száma cikket közöl egy román újságíró — a Románia Libera munkatársa — tollából. A lap olvasói egyebek között megtudhatják belőle, hogy „a román falvak átszervezése és modernizálása az egyik legközvetlenebb módja a dolgo­zók anyagi és szellemi környezete megjavításának”. A bolgár közönség a hazai tömegtájékoztatásból ez ideig arról nem értesült, hogy ezt a „modernizálást” a világsajtóban falurombolásnak nevezik, s világszerte tiltakoznak ellene. A mintegy 7000 falu megsemmi­sítésének terve érdekes módon a román szerző cikkéből is kifelejtődött. Házkutatások az NSZK-ban BONN Az offenburgi államügyészség utasí­tása alapján a nyugatnémet rendőrség szerda délelőtt házkutatásokat tartott 14 olyan NSZK-beli vállalatnál, ame­lyek azzal gyanúsíthatok, hogy tör­vénybe ütköző módon részt vettek a líbiai Rabta városában létesített vegyi üzem felszerelésében. A gyár állítólag harci gázokat állít elő. A délelőtt 10 órakor megkezdett országos razziákról a Deutschlandfunk nevű rádióállomás számolt be. A rádióállomás közlése szerint a lí­biai üzem számára szállító nyugatné­met vállalatoknál részben irodai helyi­ségekben, részben pedig vezető alkal­mazottak magánlakásán folyt házku­tatás. Az érintett vállalatok között van az Imhausen-Chemie nevű fekete-erdei cég is, amellyel szemben megalapozott az a feltételezés, hogy megsértette a katonailag hasznosítható és ezért beje­lentésköteles árucikkek kivitelét korlá­tozó úgynevezett külgazdasági tör­vényt — közölte a nyugatnémet orszá­gos rádióállomás. NYEREMÉNYJEGYZÉK Az 1989. január 24-én megtartott január havi telelottó-tárgynyereménysorso­lásról, amelyen a januári előfizetéses és telelottószelvények -vettek részt. A nyere­ményjegyzékben az alábbi rövidítéseket használtuk: A Vásárlási utalvány (3 ezer Ft), B Wartburg Speciál típusú személygépkocsira szóló utalvány, C Küllőidre szóló utazási utalvány (100 ezer Ft), D Szerencse utalvány (30 ezer Ft), E Vásárlási utalvány (10 ezer Ft), F Vásárlási utalvány (9 ezer Ft), G Vásárlási utalvány (7 ezer Ft), H Vásárlási utalvány (5 ezer Ft), I Vásárlási utalvány (4 ezer Ft) Listánk a szegedi és pécsi postaigazgatóság területén vásárolt szelvények szá­mait tartalmazza. A nyertes szelvényeket 1989. február 16-áig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest V., Münnich F. u. 15.) eljuttatni. A hivatalos tárgynyereményjegyzék január 30-ától megtekinthető az OTP- fiókokban, totó-lottó kirendeltségekben és a postahivatalokban. 2909245 A, 81 145120 F 2 932426 H 81 152847 G 2 940 153 H 81 160574 H 2 947880 D 81176028 G 2 963334 H 81 199 209 H 2971 061 D 81 214663 F 2 978 788 •I 81 222 390 G 3875120 D 81 230117 G 3 882 847 ~ E 81237844 G '3890574 E 81 253 298 E 3898301 D 81268752 H 3913755 E 81276479 E 3921482 F 81284206 E 3 936 936 D 81 291 933 H 3944663 E 81 299660 H 3952 390 E 81 315 114 F 3 960117 H 81330568 H 3 967 844 G 81 361476 H 3 983 298 E 81369203 I 81006034 G 81384657 G 81 013761 G 81407838 G 81106485 I 81 415565 1 81114212 B 81469654 D 81121 939 D 81 485 108 I 81 129666 D 81 531470 G 81137393 D 81 539197 G 81554651 E 82412348 D 81577832 G 82412348 D 82 002817 E 82420075 D 82018271 D 82 427 802 F 82 025 998 G 82 435529 H 82033725 D 82466 437 E 82041452 F 82497345 E 82 049179 G 82 505072 E 82 056906 G 82512799 H 82 072360 H 83015054 F 82 080087 j 83030508 H 82110995 1 83 038 235 I 82118722 E 83061416 I 82 134176 F 83069143 I 82 141 903 E 83 076870 F 82149630 F 83107778 I 82 157 357 F 83115505 I 82 180538 H 83 123 232 D 82 188 265 E 83130 959 D 82 219173 H 83 138686 H 82 265 535 F 83 154 140 I 82 304 170 F 83177321 G 82327351 D 83 185 048 I 82335078 D 83 192 775 I 82 396894 D 83 200502 G Szerebrov: Kabul nem esik el Már csak hat tartományban vannak szovjet csapatok Lev Szerebrov vezérőrnagy, az Afga­nisztánban levő szovjet fegyveres erők parancsnokságának képviselője tegnap Kabulban újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy „február 15-éig be­fejeződik a szovjet csapatok kivonása”. Ezen időpont után nem lesznek szovjet katonák Afganisztánban, s a tanács­adók közül is csupán néhány tucat­nyian maradnak — mondta. A vezérőrnagy a katonai titoktartás­ra hivatkozva nem volt hajlandó pon­tos adatokat közölni a jelenleg még Afganisztánban tartózkodó szovjet ka­tonák létszámáról, sem a kivonulás végső szakaszának menetrendjéről. Annyit mondott, hogy az ország 26 tartománya közül már csak hatban vannak szovjet csapatok: Kabul, Par- van, Badakhsan, Szamangan, Balkh és Herat tartományokban. Arra a kérdésre, vajon a szovjet csa­patkivonás befejezése után „elesik-e Kabul”, a tábornok határozott „nem”- mel válaszolt. > Az afgán főváros élelmiszer-ellátásá­val kapcsolatos gondokra utalva Sze­rebrov közvetlenül is bírálta az afgán „kormányzat egyes tisztségviselőit, akik szabotálnak és nem téljesitik a kötelességüket”. A TASZSZ hírügynökség kabuli kel­tezésű jelentése szerint az afgán kor­mányerők csapást mértek a Szalang- hágótól délre állomásozó felkelő csa­patokra, amelyek az utóbbi időben rendszeresen támadják a főváros élel­miszer-ellátását biztosító gépkocsiosz­lopokat. A légierő és tüzérségi alakula­tok bevetésével végrehajtott támadás­ban egyetlen nap alatt 400 lázadó vesz­tette eletét. HOGY KÖNNYÍTSE A VIZSGÁLATOT: Gratz megválik tisztségétől Sebestyén Tibor, az MTI tudósítója jelenti: Az osztrák parlament képviselöhá- zának elnöke, Ausztria közjogüag má­sodik legfontosabb vezető személyisé­ge, a szocialista párti Leopold Gratz szerdán a ház ülésén bejelentette: feb­ruárban megválik e tisztségétől és visz- szaadja képviselői mandátumát is. Gratz lemondása az úgynevezett Lu- cona-bűnüggyel függ össze, amelynek osztrák szereplői alapos gyanú szerint több mint egy évtizede nagyösszegű biztosítási díj elnyerése végett szándé­kosan elsüllyesztették a Lucona nevű tengeri teherhajót. A jelenleg 60 éves politikus, aki ko­rábban bécsi főpolgármester és külügy­miniszter is volt, baráti viszonyt tartott fenn a Lucona-ügy fő gyanúsítottjával, Udo Proksch üzletemberrel. így abba a látszatba keveredett, hogy Proksch vele való összeköttetéseit is felhasználta csalásához, az ellene indított eljárás el­húzásához, majd ahhoz, hogy tavaly a felelősségrevonás elől külföldre mene­küljön. A mindmáig lezáratlan ügy ál­lami vonatkozásainak tisztázására né­hány hete parlamenti vizsgálat indult, s bár ez eddig Gratzra nézve semmi terhelőt nem állapított meg, a képvise­lőház elnökének helyzete az említett gyanakvások miatt politikailag meg­rendült. Lemondási szándékának bejelenté­sekor Leopold Gratz a képviselőház­ban kifejtette, hogy úgy érzi: az ellene szóló látszat miatt nem tudja jól betöl­teni elnöki tisztségét, továbbá hogy lé­pésével meg akarja könnyíteni a parla­menti vizsgálatot, amelynek éppen ő volt egyik kezdeményezője. Jugoszláv belpolitika k. o. előtt? BELGRÁD Furcsa felhívás kering e napokban Jugoszláviában: az államelnökség arra szólította fel a tisztségükről im­már sorozatban lemondó állami ve­zetőket, hogy utódaik megválasztá­sáig maradjanak a helyükön, lássák el teendőiket. Érezhető a félelem, hogy a rendszer, amelynek számos részlegét a tiltakozó tüntetések már padlóra küldték, olyan ütéseket szen­vedhet el, hogy élőhalottá válik. így látja legalábbis a jugoszláv belpoliti­kai helyzetet a zágrábi Danas. A legismertebb horvátországi he­tilap „Ki döntögeti Suvart?” című értékelésében utalt arra, hogy az országnak a Mikulics-kabinet ta­valy decemberi lemondása óta nincs kormánya. A Crna Gora-i tagköztársaság párt- és állami csúcsvezetőség nélkül, maradt, kb. 400 vezető ember távozott posztjá-. ról, s 20 városi-körzeti párt- és álla­mi szerve közül eddig 13 jelentette be kollektív lemondását. Vajdaság autonóm tartományban az elmúlt négy hónapban mintegy hétezer ki- sebb-nagyobb vezető kádert váltot­tak le. Vajon politikai intézményrend­szerének teljes széthullása fenyegeti Jugoszláviát? Egyes értékelések sze­rint Vajdaság autonóm tartomány államjogi értelemben már nem mű­ködik. Crna Gorában hasonló a helyzet, s „jó” esély van arra, hogy Koszovo is ilyen sorsra jut. Jugo­szlávia nem olyan, mint tegnap volt —és csak találgatni lehet, hogy mi­lyen lesz holnap, A jugoszláv államelnökség felhí­vással fordult a tagköztársasági és a tartományi vezetőségekhez, hogy hagyják abba a türelmetlenkedést, sőt gyűlölködést, s találkozzanak az egymás között legfeszültebb vi­szonyban álló tagköztársaságok és autonóm tartományok (Szerbia— Koszovo, Makedónia—Koszovo, Szerbia—Szlovénia—Crna Gora) képviselői, ne ássák alá még ennél is inkább a törvényességet, szüntes- séfNbe az alaptalan kritizálgatást. Azt mondják, hogy a koszovói helyzet most rosszabb, mint egy év­vel ezelőtt volt, s a jugoszláv ál­lamelnökség egyik legközelebbi ülé­sének napirendjére tűzi, hogy „mi­lyen lehetőség maradt még az ottani válság rendezésének demokratikus megvalósításához”. Ezért a jugoszláv közvélemény figyelme a JKSZ KB legközelebbi ülése felé fordul; ezen egyebek kö­zött napirendre kerülnek a Stipe Suvar pártelnök elleni vádak és a leváltását követelő állásfoglalások. Két tábor áll egymással szemben, az „elvi” és az „elvtelen” koalíció. Az előbbi szerbiai, Crna Gora-i, vajdasági és koszovói, az utóbbi zömmel szlovéniai, horvátországi, bosznia—hercegovinál küldöttek­ből áll. A végkifejletet megjósolni több mint nehéz: egyelőre lehetet­len. Tény, hogy az „elvi” koalíció támadásba lendült, de a JKSZ köz­ponti bizottságát még a „régi káde­rek" alkotják, sőt szerbiai tagjai kö­zött is akadnak olyanok, akik nem az „elvi” koalíció győzelmén fára­doznak. A Horvát Kommunista Szövet­ségtől azt váijuk — húzta alá a Da­nas — hogy a KB ülésén minden eddiginél határozottabban és vilá­gosabban foglaljon állást a gazda­ság, a politikai intézményrendszer és a párt gyökeres reformja mellett, és erélyesen szálljon szembe az or­szág politikai intézményrendszere ellen indított össztűzzel, amely gya­korlatilag a titói Jugoszlávia „át­szabását” akarja kivívni. Az „elvi” koalíció a JKSZ KB plénuma előtt összpontosított pro­pagandaháborúba kezdett. A vil­lámháborúk szabályainak megfele­lően a fő cél a „fej”, vagyis a JKSZ KB elnöksége, valamint Stipe Su­var, az elnökség elnöke. Suvar szá­mára azonban nem ez az első ilyen próbatétel. Az elnökség lényegében nyugodtan várhatja a plénumot, mert a szervezeti szabályzat sehol sem tesz említést kollektív lemon­dásának lehetőségéről. Emlékezetes Dusán Cskrébics esete is. Tőle, a JKSZ KB elnökségének szerbiai tagjától a JKSZ központi bizottsá­ga tavaly októberi ülésén titkos sza­vazással megvonta a bizalmat, a Szerb Kommunista Szövetség azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Cskrébics az elnökség tagja maradjon. Suvar tehát; ha úgy látja, a Cskrebics-féle megol­dást is alkalmazhatja — így ítéli meg lehetőségeit a zágrábi lap elem­zése. Márkus Gyula (Belgrád) Grósz Károly megbeszélései Grósz Károly, az MSZMP főtitkára szerda délután a Központi Bizott­ság székházában találkozott Jarmö Wahlströmmel, a Finn Kommunista Párt elnökével, aki az MSZMP Központi Bizottsága meghívására párt­küldöttség élén vasárnap óta tartózkodik hazánkban. Kíséretében volt Irina Lindeberg, a párt külügyi titkára, valamint Mikko Kulmula és Kari Va:ha:talo, a KB tagjai. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen részletesen szóltak a közös elvi alapokon nyugvó, hagyományosan igen jó pártközi kapcsolatokról. Grósz Károly szerdán a Központi Bizottság székházában találkozott a hazánkban tartózkodó Georges Hauival, a Libanoni Kommunista Párt főtitkárával is. A szívélyes, baráti légkörű találkozón tájékoztatta part­nerét a hazánkban végbemenő társadalmi, gazdasági reformfolyamatról. Georges Haui tájékoztatta Grósz Károlyt Libanon miniállamokra való szétszakadásának veszélyeiről, az ország déli része izraeli megszállá­sának következményeiről, továbbá a Libanoni Kommunista Pártnak az ország egységének helyreállítására irányuló programjáról. Grósz Károly az MSZMP nevében támogatásáról biztosította a liba­noni kommunistáknak és hazafias erőknek az egységes Libanon helyreál­lítására irányuló erőfeszítéseit. Közös hadgyakorlat Csehszlovákiában A Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői éves kiképzési tervének megfelelően, a vezetés és az együttműködés tökéletesítése céljából — február első felében ^-Barátság '89 elnevezéssel közös csapatgyakorlatot rendeznek Csehszlo­vákiában. A gyakorlaton a Csehszlovák Néphadsereg, a Magyar Néphadsereg és a Csehszlovákiában ideiglenesen állomásozó Szovjet Központi Hadseregcsoport törzsei és csapatai vesznek részt. Együttes létszámuk nem éri el a Stockholmban 1986-ban elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekben megállapított bejelentési küszöbértéket. A Magyar Néphadsereg kijelölt törzsének és alegységei­nek a gyakorlat helyszínére való utazása január 27-én vasúton kezdődik meg. A magyar résztvevők gyakorlatvezetője Gyuricza Béla vezérőrnagy, magasabb- egység-parancsnok. (MTI) Román biztonsági embernek véltek egy magyar rendőrtisztet A román biztonsági szervek em­berének vélt egy magyar rendőr­tisztet az 1979 óta hazánkban élő, román állampolgárságú Vásárhe­lyi Antal, ezért megtámadta. A ta­valy szeptemberi eset tárgyalását szerdán kezdte meg a pesti Köz­ponti Kerületi Bíróság. Az ügyész­ség a férfit és szintén román állam­polgárságú társát hivatalos sze­mély elleni erőszak bűntettével vá­dolja. Vásárhelyi Antal a bíróság előtt elmondta, hogy. a Romania Libera (Szabad Románia) Csoport, vala­mint a Menedék Bizottság összejö­vetelein többször észrevették, hogy „gyanús” személyek követik őket. Előfordult már, hogy ők hívták fel a magyar hatóságok figyelmét a román állambiztonsági szervek emberére. Tavaly szeptemberben gyülekezési helyükön többször lát­tak egy ismeretlen férfit, akit Vá­sárhelyi kérdőre is vont. A férfi akkor azt mondta, turista. Szep­tember 20-án a vádlott és két társa ismét megpillantotta az ismeret­lent a Ráday utcában. Elhatároz­ták, hogy kiderítik, ki is valójában, s miért követi őket. Vásárhelyi An­tal a férfi nyomába eredt. Egy olyan helyen, ahol sok ember gyűlt össze, megragadta a kabátját, ar­cába gázsprayt fújt, a földre nyom­ta, s kérte, értesítsék a rendőrséget. Amikor a megtámadott férfi fel­mutatta rendőrségi igazolványát, eleresztette. Vásárhelyi Ai^Sl'azt állította, egyedül ő dulakóaóít a rendőrrel, s ezzel egybehangzóan nyilatkozott a másodrendű vádlott is. A bíróság ezt követően a tanú­kat hallgatta meg. Mivel a sértett nem jelent meg, a bíróság a tárgyalást elnapolta. (MTI) TÁDZSIKISZTÁNI HELYZETKÉP Háromezer család hajlék nélkül Tábori konyhák, ingyenétel Dorogi Sándornak, az MTI tudósító­jának helyszíni jelentése: DUSANBE Az agyaggal betemetett Sarora falu­ban kedden befejezték a mentési mun­kálatokat, minthogy a lakosság és a helyi vezetés úgy vélekedett, nincs re­mény túlélők megtalálására — közöl­ték tegnap reggel a helyszínre érkezett külföldi újságírókkal, köztük a Ma­gyar Távirati Iroda tudósítójával. A döntésben fontos szerepet játszott az iszlám egyház is, amely ugyancsak ál­lást foglalt az elhunytak kihantolása ellen. A falu egy részét szinte teljesen maga alá temette az alig öt másodperc alatt lezúdult agyaglavina. Helyenként csak a tetők látszanak ki a földből. A térség inkább egy agyagbányára, semmint emberi településre emlékeztet. Sarora többi része viszonylag komolyabb ká­rok nélkül vészelte át a földrengést, csak imitt-amott lehet látni beomlott házfalakat, ledőlt kerítéseket. A hétfő hajnali földrengés után azonnal megkezdődtek a mentési mun­kálatok. A romba dőlt házak alól eddig 58 embert sikerült élve kimenteni, az agyag által betemetett házak alól azon­ban csak egyet. Eddig összesen 41 holt­testet emeltek ki, s továbbiakat nem fognak már kiemelni, mert tömegsírrá nyilvánítják a területet, s ott új építke­zéseket nem fognak folytatni. A helyreállítási munkálatok egyik irányítója, Gisszár járás párttitkára az újságárók kérdésére elmondta: a ka­tasztrófa sújtotta területen háromezer család maradt hajlék nélkül. A települé­seken tábori konyhákat állítottak fel a lakosság ingyenes élelmezésére. Az újságírók a helyszínről Dusanbé- ba utaztak, ahol a helyi vezetők sajtóér­tekezletet tartottak. Ezen részt vett Ka- har Mahramov, a Tádzsikisztáni KP KB első titkára, valamint Izatullo Hajojev köztársasági miniszterelnök. A tádzsik első titkár elmondta: a gisszári földren­gés epicentruma 30 kilométerre Dusan- bétól volt. Hatosnál erősebb rengést észleltek száz négyzetkilométernyi terü­leten, hetesnél erősebbet pedig 25 négy­zetkilométernyi területen. Beszámolt arról, hogy az operatív bizottság az éjszakai órákban igen ke­veset tudott a kialakult helyzetről, kü­lönösen a legsúlyosabb gondokat oko­zó földcsuszamlásról. Hétfőn reggel ki­lenc órára állt nagyjából össze a kép; addigra már beindult a helyi mentési gépezet. Az áldozatok számát, elsősorban a lakossággal folytatott beszélgetések alapján, először száz körülire tették. Az érintett térségben 75 ezren laknak. Ezek után a január 19-én megtartott népszámlálás helyi adatai alapján in­dultak a lakosság felkutatására. így ki­derítették, hogy Sarorában és másutt összesen 274 a halálos áldozatok szá­ma. Jelen pillanatban hetvenen vannak kórházban, nyolcuk állapota válságos. Az anyagi károk méreteiről egyelőre nem tudtak konkrét számokat monda­ni, de nagyon komolynak tartják. A Katasztrófa bekövetkezte után a segélynyújtás azonnal megindult az or­szág minden részéből. Az újságírók Üz- begisztánból érkező autókonvojjal ta­lálkoztak— könnyű elemekből össze­állítható házakat szállítottak. s Szerdán megkezdődött az újjáépítés illetve az új települések kialakításához agyaggal elborított területeken/lem fognak új lakóházakat építeniyAtme- netileg sátrakban és jurtákbanmelyezik el a lakosságot. Külön műszóéi bizott­ság ellenőrzi a megmaradt épületek lakhatóságát, mert feltehető, hogy ki­sebb szeizmikus tevélrajjvség hatására további épületek dőlnekossze. 1 • I L < J

Next

/
Thumbnails
Contents