Petőfi Népe, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-26 / 277. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1981. november 26. TUDOMÁNY—TECHNIKA Energiatakarékos háztartási gépek Az ország villamos energiá­jának 17 százalékát a háztar­tások használják fel, ma még nem a legjobb hatásfokkal. Világszerte az a tendencia, hogy csak odyan főző-, sütő-, vízmelegítő-, s fűtőkészülékek, hűtőszekrények, mosógépek és egyéb háztartási készülékek kerüljenek forgalomba, ame­lyek megfelelnek az energia­takarékossági követelmények­nek. Amíg például a régi tí­pusú villamos főzők és tűzhe­lyek vastag öntöttvas főzőla­pokkal készültek, amelyeknek meglehetősen hosszú időre volt szükségük a felmelegedés­hez, addig az új típusok már jóval vékonyabbak, így né­hány másodperc alatt átforró­sodnak. Ezeket, amellett, hogy gyorsabban főznek, finomab­ban is lehet szabályozni a há­rom helyett hat fokozatú kap­csolóval. Az energiatakarékos sütőket újabban kis légkeverő be­rendezéssel látják el, a gyorsított légmozgástól ugyanis hamarabb puhul meg, készül el az étel. A rádiók, televíziók — a tranzisz­torok, integrált áramkörök és más elektronikus elemek jóvoltából — álamszükséglete ma már jóval kisebb, mint a korábbi csöves ké­szülékeké, alig fogyasztanak töb­bet, mint egy közepes teljesítmé­nyű villanyégő. A legkorszerűbb, automatikus program alapján mű­ködő mosógépek már csupán a legszükségesebb energiát Viasz- nálják fel. • A nyugatnémet AEG-gyár ener­giatakarékos „Vampirette 5000 electronic” típusú porszívógépe. Mindig a takarítás körülményei­nek legmegfelelőbb teljesítmény­re lehet beállítani. A szőnyegtisz­tításhoz tartozó takarékfokozat 600 W teljesítménnyel dolgozik. Kárpitozott bútorok és kényes anyagok portalanítására 250 W- os, a sima padló portalanításához pedig a 750 W-os gombot kell be­nyomni. A korszerű gép 2,75 liter űrtartalmú papírszűrőjét a fedél­lel együtt lehet kiemelni. Fény­jelzés mutatja, hogy mikor kell a porzsákot cserélni. Adatok a távolból Az elektro­nikus számí­tástechnika nemcsak fon­tos segédeszkö­ze a bonyolult tudományos és technikai szá­mítások elvég­zésének, hanem arra is felhasz­nálható, hogy sokféle infor­mációt regiszt­ráljon, sűrítsen és összefoglal­jon. Az áruhá­zak például elektronikus adatfeldolgo­zó berendezé­sekkel mérik fel a naponta változó rak­tárkészlete­ket, amelyek a folyamatos ki­szállítások és új áruk érkezése következtében változnak; emel­lett ezek a berendezések még szá­mos mellékfolyamatot is irányíta­nak, a többi között elkészítik a számlákat, a szállítási papírokat vagy azokat a megrendeléseket, amelyek a raktárak feltöltéséhez szükségesek. Az állomány nyil­vántartásához és annak diszpo­nálásához, amely az elektronikus adatfeldolgozás egyik lényeges alkalmazási területe, még csatla­kozhat a számlák vezetése ban­koknál és takarékpénztáraknál, a rendszeres bér- és illetményelszá­molások elkészítése, a járművek­kel megtett utak felmérése szál­lítóvállalatoknál, vagy a legkü­lönfélébb adatok gyűjtése és fo­lyamatos kiegészítése. Az elektro­nikus adatfeldolgozást fokozott mértékben vezetik be olyan üze­mekben és intézményekben is, amelyeknek adatmennyisége a sa­ját adatgyűjtést közgazdaságilag nem teszi indokolttá. Ez termé­szetesen szükségessé teszi az ilyen üzemekben a decentralizál­tan „termelődő” adatok átvitelét egy adatgyűjtő központba. Az adatok távátvitele és távfeldolgo­zása új feladatok elé állítja a hír­adástechnikát. Egyfelől biztosíta­nia kell a közvetlen kapcsolatot az adatgyűjtőhely és a feldolgozó­központ közötti átvitelhez, más­felől megfelelő adatgyűjtő és adatátviteli berendezéseket kell az adatok távfeldolgozásában ér­dekeltek rendelkezésére bocsáta­ni. Az adatátvitelhez felhasznál­ható a már meglevő, szerteágazó távbeszélő- és távíróhálózat. Ké­pünkön: egy ilyen, távközlési há­lózathoz csatlakozó — NDK gyárt­mányú — távadat-berendezést láthatunk. HUSZONNYOLC ORSZÁGBA EXPORTÁLNAK . Könnyűipar Baján tárgyakkal van jelen a lakossá­got ellátó üzemek közt, Baja könnyűiparában — az or­szágos képhez hasohlóan — nők alkotják a foglalkoztatottak - zö­mét. Tehát szerepük meghatáro­zó az 1981-re tervezett 1 milliárd 551 millió forintos együttes ’ ter­melési érték és.a 90 milliós nye­reség elérésében. Növekvő export A várható legnagyobb árbe­vétel, 878 millió forint a Finom- posztóé, amely 70 milliós nyere­ségre számíthat. A FÉKON gyárnak 280 milliós termeléssel 10 millió forint nyereség elérése a célja. A lakberendező szövet­kezet 400 milliós tervezett ter­melési értékéből 220 millió a bú­toroké, s ez a profilrész előrelát­hatólag 11 millió forint nyeresé­get hoz. A Bácska Bútoripari Vállalat 5,5, a két kis szövetke­zet 2 millió körüli haszonra szá­míthat. Csak az utóbbi két üzem nem termel exportra. Összesen 28 or­szágba jutnak el a bajai köny- nyűipari termékek. Az idén' a BLÉVISZ vezet a tőkéspiaci ér­tékesítésben 75 millió forinttal, utána a Finomposztó következik 69 millióval. A FÉKON gyár 55, a Bácska 47 millió forint érték­ben szállít ' dollárelszámolású piacra.. A szocialista vevőknek eladott áru együttes értéké' 197 millió forint. Jellemző, hogy az exportálók mindegyike „vezető” vállalat a szabályozó szerint — belföldi cikkeinek árába is a világpiac értékítélete alapján kalkulálhat nyereséget —, mivel tőkés érté­kesítése eléri ehhez a kívánt szintet. További lehetőségek vannak a bútorkivitelben, amit a bajai üzemek a jövőben igyekeznek kihasználni. A textilcikkek pia­cán — úgy tűnik — nagyobb a konkurrenciaharc, ennek ellené­re a Finomposztó képes erősíte­ni ottani pozícióját. Tekintve, hogy a partnerek elégedettek az ingek és blúzok minőségével, nem rossz a Fékon-gyár helyze­te sem. Az idei tervét minden valószí­nűség szerint megvalósítja Baja könnyűipara. A. T. S. A hetvenes évtizedben Baja ipara az országos, sőt az annál gyorsabb megyei ütemet is meghaladó mérték­ben fejlődött. Az ebben a népgazda­sági ágban foglalkoztatottak száma elérte a 14 ezret. Ebből a VI. ötéves terv első évében mintegy 4100-an dolgoznak a város könnyűipari üze­meiben, amelyek közül önálló a Fi­nomposztó és a Bácska Bittoripari Vállalat. A textiliparnak — az .előb­bi cég révén — több mint fél évszá­zados hagyományai vannak a telepü­lésen, míg a konfekcióipar a felszaba­dulás után honosodott meg, s jelen­leg a FÉKON Ruházati Vállalat gyá­ra, a Háziipari és a Csökkent mun­kaképességűek Ipari Szövetkezete képviseli. A hatodik üzemnek, a Lakberendező, Építő és Vasipari Szövetkezetnek, amely ma a terme­lési értékét tekintve Bács-Kiskunban a szövetkezeti ipar legnagyobb egy­sége, csak a bútorgyártása könnyű­ipari tevékenység, de az önmagában is jelentős. Izmosodó bútoripar A szóban forgó BLÉVISZ hat­száz dolgozója közül csak 220-an dolgoznak a bútorgyártásban, de az idén már 220 millió forint ér­tékű terméket állítanak elő. Kár­pitozott garnitúrákat, kerti búto­rokat és különleges felületkeze­lésű kisbútorokat készítenek hosszabb ideje évről évre növek­vő mennyiségben. A szövetkezet­nek komoly szerepe volt abban, hogy Baján megizmosodott a bú­torgyártás. Európai színvonalú termelőeszközeit előnyös, svéd partnerrel kötött kooperációs üz­letekkel szerezte be. A Bácska Bútoripari Vállalat eredetileg tanácsi irányítású cég volt. Az V. ötéves tervidőszakban átkerült a tárcaiparhoz, ám ab­ban, hogy jelenleg már dinami­kusan fejlődik, nemcsak ez a vál­tozás játszott szerepet. A városi pártbizottság helyes káderpoliti­kával fiatal, az új gazdasági me­chanizmusba „beleszületett” ve­zetőt segített a cég élére. Abban, hogy a BLÉVISZ a megye egyik legerősebb szövetkezetévé vált, szintén a helyes vezetőkiválasz­tás döntött. Mindkét helyen nem­zetközi kitekintésre képes, koc- kázattól'nem félő szakember ke­zében van a kormánykerék. A Bácska kis vállalat, 240 dol­gozója minőségi, rusztikus stílusú és kerti bútorokat állít elő, a leg­korszerűbb technikával és növek­vő mennyiségben. Textil- és konfekcióipar A Bajai Finomposztó Vállalat, a város legrégibb jelentős ipari üzeme — amely a két világhábo­rú közt szinte egymagában al­kotta a település iparát — ismét a régi, kilábalt az előző tervidő­szak utolsó harmadában kritikus­sá vált termelési-értékesítési helyzetéből. Termékei újra kere­settek, tisztes nyereséggel adhat­ja el őket. S e kedvező változás­ról szólva ismét nem lehet emlí­tés nélkül hagyni, hogy az egy fiatal, rugalmas, tehetséges igaz­gató odakerülésével következett be. Amilyen érzékenységgel a vál­lalat a mostani gazdasági közeg­ben mozog, az példa lehet bárme­lyik üzem előtt. Egyébként a Fi­nomposztó csaknem annyi dolgo­zót foglalkoztat, mint a többi he­lyi könnyűipari egység együttvé­ve: 2170-et. Fésűs és kártolt szö­veteket, jersey árukat, bútorszö­veteket és takarókat gyártanak. Ojabban konfekciós tevékenysé­get is folytat a vállalat a végben gazdaságosan nem értékesíthető, maradék termékei felhasználásá­val. Létszámát tekintve második a sorban a FÉKON gyára, ahol fér­fiingeket, női blúzokat és ruhá­kat varrnak. A konfekcióipar • A BLÉVISZ házi bemutatóterme (Szabó Ferenc felvételei) napjainkban már alig tekinthető tömeggyártásnak, megnőttek — elsősorban a nyugati vevők kö­vetelményeinek hatására — az iránta támasztott minőségi igé­nyek. Ezeknek nem mindig köny- nyű eleget tenni. Ebben az esz­tendőben — amely a tőkés export felfutásának éve — a jelentős ba­jai üzemnek ebből eredő gondok­kal kell szembenéznie. A kisipari és háziipari szövet­kezetek más feltételek mellett termelnek, mint az eszközökkel jobban felszerelt, nagy létszámú vállalatok, gyárak. Lassan, de biztosan A bajai Csökkent munkaképes­ségűek Ipari Szövetkezete két­száznál alig több embernek ad munkát, a Háziipari Szövetkezet • A Finom­posztó termékei. létszáma a 300-at közelíti meg. Biztonságra törekvő gazdálkodás, lassúbb, de egyenletes fejlő­dés jellemezte őket az elmúlt év­tizedben. Az előbbi szövetkezet profilját gyermekruházati cik­kek, fiú- és lányka ruhák, köté­nyek határozzák meg. Szőnyeg­szövéssel, bőrdíszműáruk készíté­sével, ágyneműhuzatok és kony­haruhák varrásával is foglalkozik a tagság. Hosszú ideje kooperá­ciós kapcsolatban állnak a Fi­nomposztóval, a fésűs és kártolt szövetek csinozásából, azaz kiké­szítéséből Vállalnak részt. A háziipari szövetkezet női és férfi kötöttárukkal, magyaros té­rítőkkel, népművészeti jellegű szőnyegekkel és lakást díszítő # Rusztikus jellegű szekrénysor a Bácska kínálatában. Eredmények és elképzelések Az Univer ÁFÉSZ tevékenysé- Beszélgetés az Univer ÁFÉSZ elnökével ge Kecskemét városra, a megye- székhely közigazgatásához tartozó négy községre és a járás kilenc településére terjed ki. Már ezek­ből a számokból is látszik, hogy a megye legna­gyobb fogyasztási szövetkezete. A vonzásköré­be tartozó községeknek kereskedelmi és vendéglá­tóipari ellátásában meghatározó szerepe van. Te­vékenységét nemrég tárgyalta a megyei tanács termelési és ellátási bizottsága. # Az Univer ÁFÉSZ Kecskemét széchenyivárosi áruházában min­dig nagy a forgalom. (Tóth Sándor felvétele) Bordós Lajossal, a fogyasztási szövetkezet Eötvös-díjas elnöké­vel az eddig végzett munkáról és a további elképzelésekről beszél­getünk. — A fogyasztási szövetkezet eredményesen teljesítette az V. ötéves terv előirányzatait. Az elmúlt fél évtized alatt összes keieskedelmi és termeltetési ter­ve 4 milliárd 395 millió forint volt, amelyet 102 százalékra tel­jesített. Egyébként az árbevétel öt év alatt 59 százalékkal növe­kedett —, kezdi a tájékoztatást Bordós Lajos. — Százötvenöt-mil- lió forint nyereséget terveztünk, amit több mint 106 százalékra tcljesíttünk. Általában elégedet­tek voltak ellátási, termelésszer­vezési, élelmiszeripari — elsősor­ban a tartósító iparról van szó — színvonallal, sőt a tőserdei üdü­lőkörzeti ellátással is. Az is igaz, hogy bírálatot is kaptunk —, fő­ként tavaly — az ellátásban elő­fordult 'hiányosságok miatt. A fogyasztási szövetkezet sokat tett a termelés szervezése érde­kében, amit bizonyít az is, hogy kilenc szakcsoportja működik mintegy 1100 taggal. Ezek állat- tenyésztéssel, kertészettel foglal­koznak. — Munkájukat segítjük azzal is, hogy korszerű fajtákat jutta­tunk számukra, például gyü­mölcsfákból, egyes állatfajokból. Azt akarjuk elérni, hogy ezek a kis termelő közösségek, valamint á kiskerték tulajdonosai egyöntetű áruval és terméssel jelentkezze­nek. Ez nagyon lényeges mind a belső ellátás, mind az exportigé­nyek kielégítése szempontjából. A Szakcsoportok termékeinek egy részét feldolgozzuk hetény- egyházi konzervüzemünkben, vá- góhídunkon. Az áruválaszték to­vábbi növelése céljából bővíteni szeretnénk az ételízesítők válasz­tékát. A SZÖVOSZ-hoz pályáza­tot nyújtottunk be. Tízmillió fo­\ mmmmm V • rint értékű lenne ez a bővítés és korszerűsítés. A (raktárépítésen túlmenően jij gépekről gondos­kodnánk. * Saját műhelyünkben, szakembereink készítenék el eze­ket az egyedi berendezéseket. Je­lenleg huszonegyféle ételízesítőt gyártunk Hetényegyházán, ezt sze­retnénk bővíteni. Ugyancsak bővítjük a húsüze­met és egyúttal felújítjuk. Ez hét­millió forintba kerül. A VI. ötéves terv elképzelései­ről szólva, még a következőkről kapunk információt: — A kiskereskedelembén 65 százalékos forgalomnövekedést tervezett szövetkezetünk. Ez jóval magasabb az országos és a me­gyei átlagnál is. Ez azért lehet­séges, mert Kecskeméten a vá­rosközpontban, valamint Széche- nyivárosban új ÁBC-áruházát lé­tesítettünk. Továbbfejlesztjük szakcsoport­jainkat. Eddig, évente mintegy 30—35 millió forint értékű árut vettünk át ezektől, valamint a kiskerttulajdonosoktól. Ezt a mennyiséget jelentősen szeret­nénk növelni. A jobb áruellátás érdekében célszerű és szükséges a két moz­góáruda mellé még egy harmadi­kat is vásárolni a tanyai lakosság ellátásának további javítása ér­dekében. Fontosnak tartjuk a tős­erdei üdülőkörzetben a vendéglá­tás fejlesztését. Megvásároljuk a Tölgyfa Vendéglőt, és korszerű­sítjük. Ezenkívül az orgoványi, lakiteleki, lászlófalvi, jakabszál- lási, és fülöpházi vendéglő kor­szerűsítésével, a konyhák teljesí­tőképességének növelésével to­vább javítjuk a vendéglátás kul­turáltságát. ‘ Szövetkezetünk (ál­landóan szem előtt tartja a köz- étkeztetés elősegítését. Megjegy­zem, az üzletek nyitvatartási ide­jét a mainál rugalmasabban kell az igényekhez igazítani, figye­lemmel az ötnapos munkahét ál­talános bevezetésére. . Sok feladata van még a szövet­kezetnek. Gondolok itt az ener­giatakarékosságra, a szállítási feladatok teljesítésére. Beszélgetésünk végén hangsú­lyozza, hogy a VI. ötéves terv elképzelésein még| egyelőre nem változtatnak, de tekintettel lesz­nek a gazdasági élet alakulására. Lehet, hogy ez utóbbi szükséges­sé teszi a módosítást. K. S.

Next

/
Thumbnails
Contents