Petőfi Népe, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-26 / 277. szám

Gimnáziumok, szakközépiskolák Mondják hírős városnak, a homok metropolisának, a ma­gyar gyümölcs fővárosának, Katona és Kodály szülőhelyé­nek, de iskolavárosnak vélet­lenül se. Volt idő, amikor itt volt a legnagyobb népszapo­rulat, töméntelen gyerek bak­tatott reggelente az elemibe, a tanács itt költött a legtöbbet oktatásra, de eszébe sem ju­tott senkinek — mint említet­tem —, hogy az iskolák városa lenne a mostani megyeszék­hely, Baja, Sárospatak, Szé­kesfehérvár, Pécs, Pápa, az igen. Ma sincs másként no­ha Kecskeméten több felsőfo­kú tanintézet működik, mint a fölsoroltak egyikében-másiká- ban. Nincs ellentmondás: a kö­zépiskolák száma, minősége, jellege ragaszthatja egy-egy település neve mellé az elis­merő jelzőt. Mi sohasem büsz­kélkedhettünk elegendő kö­zépfokú tanintézettel. Olykor a meglevőkért is foggal-kö­römmel kellett hadakozniok elődeinknek. Másfajta gon­dokkal nyűglődő, a közműve­lődést sokáig a másodrendű tennivalók közé soroló vezető testületek sem szorgalmazták eléggé új tanintézetek szerve­zését a felszabadulás után. Ez­zel magyarázható, hogy ma ugyanannyi középfokú taninté­zet között válogathatnak a to- i/ábbtanulni szándékozók, mint fél évszázada. Sajnos: érdem­leges terv sincs a fejlődésre. A szolnoki, a szegedi, a szom­bathelyi telefonkönyv fellapo­zásával is meggyőződhetünk arról, hogy az országos átlag­nál szűkösebb a választék. A közoktatási szempontból hát­rányosabb alföldi városok kö­zött a meglevő állapotot és a fejlődés ütemét tekintve egy­aránt a sor végén kullogunk. „Feltűnő Kecskemét lemaradá­sa még Szolnok és Békéscsaba mögött is”, sajnálkozik a táj kulturális viszonyait elemző Bereczki József. Az urbanizá­ció jelképének tekinthető kö­zépiskolák kis száma részben következménye, részben oka a legutóbbi évtizedekig falusias­nak mondott kecskeméti élet­formának. Nem véletlen, hogy a *Bács-Kiskunnál nagyobb lé­pésekkel gyarapodó Szabolcs e tekintetben is előttünk jár. Kisvárdán — például — min­den nyolcadik lakos középis­kolás, itt csak minden tizen­harmadik. Az azonos lélekszá­mú Nyíregyházán 5000 közép- iskolás van, kétszer annyi, mint nálunk... Tovább rontja a helyzetet a szűkös választék. (Utolsó he­lyünk még vitathatatlanabb, mint a mennyiségi mutatók te­kintetében.) A szőlő- és gyü­mölcskultúra kisugárzó köz­pontjában nincs szakképzett­séget és érettségit adó, a he­lyi főiskolán továbbtanulásra jogosító tanintézet. Nincs ok­tatási háttere a Gépipari és Automatizálási Műszaki Fő­iskolának sem, noha a rokon közép- és felsőfokú intézmé­nyek kölcsönös előnnyel segít­hetnék egymást. A gazdasági élet is megsíny­li a sajnálatos egyoldalúságo­kat. Másként is apasztja pénz­tárcánkat a gyér középiskolai hálózat. Jó néhány fiú, lány szorul másutt kollégiumi el­látásra, pedig idehaza a szü­lőknél ellakhatnának. Két fő­iskolánkban a kívánatosnál kevesebb a helyi illetőségű diák az említett okok miatt, ami megint újabb, drága kol­légiumi helyek fenntartását igényli, vagy az albérlettel a családokra ró nagy terhei. Aligha szükséges bizonygat­nom: a középiskolai tantestü­letek többet tehetnének a vá­ros politikai, gazdasági, kultu­rális fejlesztéséért, ha több le­hetőséget, több bizalmat, több fórumot kapnának. Nincsenek képességüknek, szerepüknek megfelelően képviselve a ve­zető testületekben, noha töb­bük országosan elismert tudó­sa, mestere választott tárgyá­nak. A mostani állapot álékor sem elfogadható, ha tekinté­lyük lassú gyarapodása figyel­hető meg. A diákok tanulmányi ered­ményeiről, kulturális és sport­teljesítményeiről lapunkban is többször írhattunk elismerően. Számarányuknál több helye­zést értek el az országos ta­nulmányi versenyeken. Az in­nen kikerült diákok jó eséllyel pályáznak főiskolai, egyetemi továbbtanulásra. ' Általában megállják a helyüket az élet­ben, jó néhányon fiatalon föl­hívják magukra a figyelmet tudásukkal, szorgalmukkal, közösségi magatartásukkal. Je­les művészek hivatkoznak kecskeméti .tanáraikra. Alig­ha szerepelnének a kecskemé­ti kosarasok, röplabdások, sak­kozók az élvonalban, ha nem volnának olyan bázisintézmé­nyeik, mint a Katona József és a Bányai Júlia Gimná­zium. örvendetes az atlétikai élet föllendülése. Nemcsak a sportegyesületekkel jók kap­csolataik: egyre hasznosabb, mind kevésbé formális együtt­működés alakult ki' egy-egy nagyüzem és egy-egy gim-iá- zium, szakközépiskola között. Érdemes rögzíteni: a kecs­keméti gimnáziumokban 1406, a szakközépiskolákban 1124 diák tanul összesen 67 tante­remben — 170 tanár fárado­zik oktatásukért, nevelésükért. Heltai Nándor Jövőre ezer új telefon Európai színvonalú szolgálta­tást nyújt előfizetőinek a nemrég átadott kecskeméti telefonköz­pont. Az avatás óta végzett for­galmi megfigyelések kitűnő ered­ménnyel jártak. Gyenes Gézától, a Bács-Kiskun megyei Távközlé­si Üzem vezetőjétől arra kértünk tehát választ, hogy mikor bővítik végre a központot, azaz: ki és mi­kor lesz végre telefonelőfizető. Megtudtuk, hogy a központépí­tésnek és a vasútvillamosításnak köszönhetően az egész városban új kábelhálózatot építettek ki a Széchenyiváros Akadémia kör­úton túli területének Szimferopol tér—Lóverseny utca részének ki­vételével, ahová a jövő esztendő­ben ér el a kábel. Ezzel gyakor­latilag a város minden pontjára be lehet vezetni a telefont, ez azonban csak elméleti lehetőség. A gyakorlatban csaknem ezer új állomást kötnek be 1982-ben. Elő­ször a legráutaltabb közületek kapnak telefont, majd folyamato­san azok, akiknek leginkább szük­ségük van erre a szolgáltatásra. Természetesen figyelembe veszik, hogy -munkája ellátásához kinek van szüksége otthon is telefonra — a körzeti orvos tehát feltétle­nül előnyben van a kerékpár­őrzővel szemben. Jelentősebb változás csak né­hány év múlva várható. Első lép­csőként az új központot bővítik néhány ezerrel (ez így szerepelt az eredeti tervekben is), hogy újabb lakossági igényeket elégít­hessenek ki. Nincs változás az árakban, az ikerállomás továbbra is 4000, a főáramkor pedig 6000 forintba kerül, ám ez nem azt jelenti, hogy mindenütt ugyanennyiért vezetik be a telefont. A lakótelepi házak árában ugyanis már benne van az épület kábelének kiépítése, ami annyit jelent, hogy elvben min­den lakásban ott a telefondrót, amire csak rá kell csatlakozni. A kertvárosban azonban meg 'kell fizetni a * tápfejtől a csatlakozó­dugóig terjedő szakasz kiépítését is, és könnyen megesik, hogy az összeg 20 ezer forintra rúg. Ami az áthelyezéseket illeti, ezeket ugyanúgy bírálják el, mintha új kérelmek lennének. Jó hír, hogy jövőre bekapcsolódunk a nemzetközi távhívásba, és nem árt tudni azt sem, hogy 300 fo­rintos pluszért ki-ki választhat a kétféle sárga, a fehér, a kék, a fekete, a zöld és a piros telefonok közül. Erre mondják sokan: bár­csak ez lenne a legnagyobb gond­juk ... FEKETE SAROK vv' Kés, villa, ölld — nem gyerek kezébe való. — Hányszor hallottam áldott emlékű nagyanyámtól ezt a szentenciát! Nagyszülők, szülők (akkor) ehhez is tartották magukat, s‘ én beláttam, megszívleltem igazukat. Ezzel szemben mi van — manapság? Lakótelepi srácaink alkonyattájt levonulnak a bérházak közötti grundra. Konyha­késekkel kellő mértékben fölszerelkezve. S kezdetét veszi a késdobálás egymás szétterpesztett lába mellé. közé. Ami cir. kuszban. felnőtt, hivatásosoktól még csak hagyján, de egymás közt, felügyelet nélkül hancúrozó kiskorúaktól? Sötétedéskor még mindig tart a veszélyes játék. Egyetlen elvétett mozdulat, s jöhetnek a mentők. Kérdem: hol vannak ilyenkor a szülők? Nem hiányoznak a konyhakések? Es — még inkább — az esti mese mellé jobban illő gye­rekek? —jóba— A városközpont városa: Árpádváros A megyeszékhely kerületeinek történelmi okok miatt „város” a neve, ezért aztán Kecskemét a városok városa. Van Mária-, Szent- István-, Szent László-. Erzsébet-, Rákóczi-, Bethlen-, Széchenyi-, Lenin-, Műkert-, Petőfi-, Hunyadi- és végül Árpádváros. A város- központ városának építése két, ehhez a területhez tartozó 40 lakásos Lenin téri ház átadásával 1962-ben kezdődött. Az V. ötéves terv vé­gére a fűrészfogas házakban levő 360 és a kecskeméti házgyár pa­neljeiből emelt 780 lakás a megyeszékhely legújabb lakótelepévé tette az Árpádvárost. Az éppen öt éve elfogadott beruházási terv­program 2840 otthon és —r alapfokú közintézményként — egy 24 tantermes általános iskola, egy 150 személyes óvoda és egy 120 sze­mélyes bölcsőde építését tűzte ki célul. Mi és mikor épül az Árpádvá­rosban? — Erre a kérdésre kér­tünk választ Kosi Zoltántól, a városi tanács tervosztályának fő­mérnökétől, és Losonczy László városrendező főmérnöktől. Kész a G-épületek (a fűrész­fogas házak) alatti üzletsor, a Petőfi Sándor utca—Dobó körút sarki Univer ABC és presszó, a Reile Géza utcában az EPSZISZ szolgáltatóirodája, a MAVOSZ és a Magyar Hirdető irodája, a Du- navidéki Vendéglátó Vállalat ki- rendeltsége. Az óvodát a nemzetközi gyer­mekévben átadták, a bölcsőde építése tavaly kezdődött, jövőre befejeződik. 1982 szeptemberében fogadja a tanulókat az új általá­nos iskola, de a kiszolgáló egysé­gek — köztük a nemzetközi szab­ványnak megfelelő méretű, egye­sületi és lakossági igényeket is kielégítő sportcsarnok — avatása csak egy évvel később várható. 1981: az év elejére maradt 60 lakás átadása, ezeken kívül az idén nem volt ideködtözés. Fo­lyamatban van 3 kétlépcsőházas tízemeletes ház (180 lakás) épí­tése. Két épület már össze van szerelve, a harmadikat most sze­relik. Jövőre adják át. (Párhuza­mosan a Petőfi utcával, a Reile Géza utca mögött.) Az Árpád körút és a Petőfi Sándor utca sarkán a 281 laká­sos garzonházban már a belső munkák folynak. Az első 90—191 lakást jövőre adják át, a 'többit 1983-ban. A tízemeletes épületben húsz másfél szobás egy kétszobás (ez a házmesteri) lakás lesz, a többi egyszobás. Az első turnus­ban átadandó 90 egyszobás és 10 másfél szobás otthon az OTP be­ruházásában épül, s a takarék- pénztár jelöli ki a vevőket, aki­ket ■ öt év elteltével nagyobb la­káshoz juttat. A garzonház föld­szintjén melegkonyhás söröző és egyéb kisebb üzletek lesznek. A Domusszal szemben, (Dobó körút), a Május 1. teret építé­szetileg lezáró építkezések hama­rosan megkezdődnek. 160 nagy­lakás készül OTP-beruházásban. (0 j beosztású, két és fél, illetve kél szoba, két félszobás lakások­ról van szó.) A tízemeletes épü­let földszintjén kereskedelmi és szolgáltatóegységek lesznek, mint például az IBUSZ irodája, az Aranypók üzlete, vagy a Ramo- vill szervize és elektroakusztikai • Fénytérképvázlat. 1. Itt épül a bölcsőde. 2. Itt az iskola. 3. A volt laktanyát lebontják. 4. 180 lakást adnak át itt 1982-ben. 5. Az óvoda. 6. Ez az egész terület játszótér és park lesz. (Straszer- fotó) próbaterme. Az első lakások át­adása legkorábban 1983-ban vár­ható, az üzletek 1984-ben lesz­nek kész. A VI. ötéves terv hátralevő éveiben megkezdődik (és részben be is fejeződik) a Batthyány ut­ca kiépítése is. Itt mutatkoznak be a házgyár rekonstrukcióját megelőzően azok az épületek, amelyek az eddiginél jóval vál­tozatosabb lakásbeosztást tesznek lehetővé. A Dobó körúttól a Le­nin térig- — csökkenő szintszámú — házgyári épületsor magasodik majd, a földszinten egyebek közt orvosi rendelővel, papír- és ház­tartási bolttal. A Dobó körút és a Batthyány utca sarkára egyedi tervezésű, nem házgyári lakó­épület kerül, amelynek földszint­jén üzletek lesznek — átadása 1985-ig megtörténik. A Batthyány utca másik, Bajcsy-Zsilinszky ut­ca felőli oldalára — a Lenin tér­től a Dobó körútig — két épület kerül. Jj.z Árpádvárosban magasodik majd a szakszervezetek új szék­háza, az új megyei rendőr-főka­pitányság. A lakóépületek föld­szintjén üzletek, kisiparos mű­helyek lesznek. Garázs egyálta­lán nem épül. Talán azt sem árt tudni, hogy a tervezett 678 lakás nagy többsége az OTP beruházá­sában készül el. Hogy e terv ma­radéktalanul megvalósulhasson, sok teendő vár az illetékesekre. Két ezzel kapcsolatos hír befeje­zésképp: a városképbe nem illő, és gazdaságosan fel sem újítható volt laktanyát lebontják. A Batthyány utca keleti oldalán még várható néhány szanálás. B. L. A neve: Szórakaténusz... Játékház? Játszóház? Múzeum? Egyik sem. Szórakaténusz! Vagy, ha így jobban tetszik: Szó-raka- té-nusz. Igen, róla, a híres görög matematikusról / (Antanténusszal együtt a kiszámolást fedezték föl) nevezték el Kecskemét (és az or­szág) legújabb művészeti-műve­lődési Intézményét. Stílszerű játékossággal így is kezdhetnénk a Naiv Művészek Múzeumától néhány lépésnyire álló gyönyörű épület bemutatását. Noha az intézmény csak decem­ber 4-től fogadja látogatóit, Já- vorné dr. Kolozsvári Judit igaz­gató segítségével mi már most, egy héttel korábban elkalauzol­juk ide olvasóinkat. A Szórakaténusz emeletén két teremben állandó játéktörténeti gyűjtemény várja a látogatókat. Az emeleti körgaléria is alkalmas kiállításra. Itt olyan játékokat, rajzokat állítanak majd köz­szemlére, amelyek helyben ké­szültek, és itt tervezik a szomszé­dos országok játékainak bemuta­tását is. A földszinten három fog­lalkoztatótermet rendeztek be: ez lesz a tartalmi munka színhelye. Az intézmény ugyanis nem kizá­rólag játéktörténeti kiállítás, ha­nem olyan múzeum, ahol pedagó­giai és pszichológiai módszerek alkalmazásával nevelnek tevé­kenykedésre és segítséget nyúj­tanak a gyerekek és a fiatalok személyiségformálásához, szabad idejének hasznos eltöltéséhez. Egy-két foglalkozás után a pszi­chológus tanácsadásra is vállal- , kozik: helyes módszert, játékot ajánl a szülőnek — így egészíti ki a Szórakaténusz a családi és óvodai—iskolai nevelést. A szakemberek minden korosz­tálynak kötött tematikájú peda­gógiai-pszichológiai programot ál­lítottak össze. Az óvodások vizuá­lis zenei és mozgásfejlesztő fog­lalkozáson vesznek részt. Az is­kolaelőkészítőhöz hasonló komp­lex órák várják az óvodába nem járó ötéveseket. Az alsótagozato­sok — játékkészítés közben — a mai modern művészetek kiala­kulásának teljes folyamatát ta­nulják, ismerik meg. A tizen­évesek számára beszélgetésekkel, szerepjátékokkal és manuális te­vékenységgel a társadalomba va­ló beilleszkedést az ön- és való­ságismeretet: a szocializációt sze­retnénk megkönnyíteni. Járnak ide majd óvónőképzősök is, az ő önnevelő műhelyük alkalmas lesz arra, hogy a hallgatók idővel ki­váló pedagógus-személyiségekké váljanak. A foglalkozásokat ipar­művészek, művészettörténészek, írók, költők, pszichológusok veze­tik. Tapasztalataikat a pedagó­gusok alap- és továbbképzésekor hasznosítják. Az intézmény alap­vető célja az, hogy egyre több fiatal váljék rugalmas, megúju­lásra kész, kreatív felnőtté. A Szórakaténusz nemcsak kecs­keméti csoportokat fogad. Az úgynevezett nyitott napokon — csütörtökön, ■ szombaton .és vasár­nap— bármely megyénkben mű­ködő neveilési-oktatási intézmény diákjait fogadják. Ugyanekkor természetesen egyénileg is megte­kinthető az intézmény: lehetőség lesz arra, hogy közös hétvégi programként az apuk és anyuk is részt vegyenek a játékkészítő és egyéb foglalkozásokon. Végül egy gyakorlati tudnivaló. A Szórakaténusz hétfő kivételé­vel reggel 9-től délután 5-ig tart nyitva. INNEN—ONNAN MIT JELENT A SZÁM? 5954 kecskeméti lakásigénylő címére küldött visszaigazolást a városi ta­nács illetékes osztálya: 1085-en taná­csi bér-, 2218-an tanácsi értékesítésű szövetkezeti és 2651-en OTP-beruhá­zásban épülő, tanácsi. ki jelölésű ott­honra tartanak igényt. A stencílezett igazoláson szerepel egy golyóstollat írt szám, sokan nem tudják: mit is jelent ez? Megtudtuk: ez a szám azt jelenti, hogy az adott kategóriában (tanácsi bér, szövetkezeti vagy OTP) hány pontot érdemelt a számítógép szerint az igénylő. E három kategó­riát — és ez fontos! — külön-külön értékelik, tehát éppúgy lehet valaki 562 pontos a tanácsi bér- és az tlTP- lakásra várók között is. A lap másik oldalán azt adják hírül, hogy körül­belül mekkora az esélye a lakáshoz- jutásnak. Ezzel kapcsolatban érdekes­ség, hogy van 5000 és van 2—3 pontos igénylő is ... Ötezer pontot mondjuk egy hatgyermekes, egy szoba kom­fort nélküli lakásban élő kisfizetésű igénylő érhetett el. Két pontot ér egy két napja beadott igénylés, melynek (nőtlen) tulajdonosa havi tizenötezer forintos jövedelemmel rendelkezik, szülei 5 szobás összkomfortos lakásá­ban él. és Mercedes mellett mondjuk még egy fél millió értékű balatoni nya­ralója is van (e két példánk termé­szetesen kitalált). A TANÁCSTAG KÉRTE 100 család gázhoz jut. Rozmís Antal a műkertvárosi 77-es választókörzet tanácstagja augusztusban tolmácsolta az ille­tékeseknek az Ivényi Grünwald Béla, a Gyopáros. a Móra Ferenc és az Alkotás utca 100 családiá­nak kérését: jusspn el hozzájuk is a vezetékes gáz. A tanács szak­osztályai ás az agilis tanácstag példaszerűen kezdett munkához, és kiváló együttműködést alakí­tott ki. Alig száz nap alatt elké­szült a vezetékáoííés terve, sike­rült kivitelezőt szerezni és szer­ződést kötni vele a 7Qfi ezer fo­rintos munkára. Az árkok kiásá­sát és betemetését a helybéliek vállalták' saját erejükből — a munka már meg is kezdődhetik. LÓVERSENY UTCAIAKNAK A széchenyvárosi lakótelep pi­ros óvoda mögötti tízemeletes há­zaiba — információink szerint — . eddig 180 lakástulajdonost jelöl­tek ki, a 410-es jelű első házba még valamikor júliusban. A leen­dő Lóverseny utcaiak ■ azonban nem örülhetnek új otthonukban, mert a liftek beszerelése alapo­san késik. Legfrissebb hírünk sze­rint kedden megtörtént az első kát ház liftjének első átadása, s pénteken a harmadik házban is megkezdődik a szerelés. Az „el­ső átadás” nem más, mint a házi meó, ezt a gyártó Ganz-MÁVAG ellenőrzése, majd a hatósági vizs­ga, végül pedig az üzembe helye­zés követi. Ha közben sikerül ha­ladni a hiánypótlással, is, akkor az első házba karácsony táján, a másodikba az új esztendő első napjaiban, a harmadikba pedig február végén, márciusban lehet beköltözni — a lehető légderűlá- tóbb véleményt tolmácsoljuk. SORUKRA VÁRNAK A SZÉKEK Kecskemét közepén, a Széchenyi tér és a Hornyik János utca sarkán, a hajdani Otthon mozi épületében ja­vában folyik a munka. Bontanak, va­kolnak, festenek, villany- és vízveze­téket szerelnek — már-már elmond­hatatlanul óriási teljesítményt nyúj­tanak az Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat dolgozói, hogy pontosan be­tartsák a társadalmi munkában ké­szült tervek határidejét. Ha minden jól megy, akkor december húszadikán a földszinti táncteremben már jubi­leumi ünnepséget rendezhetnek itt a megyeszékhely kék- és vörösnyak- kendőseinek. Megérkeztek a moziterem új székei is: egyelőre dobozokba csomagolva várnak a sorukra. Az uttőrőházban jövő évtől olyan filmszínház is mű­ködik, amely főleg ifjúsági filmeket vetít. • Az átadásig van még munka bő­ven. Várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen segítenek a törmelék- szállításban és a takarításban: cso­portok, KISZ-alapszervezetek, szülői munkaközösségek Demény Máriával, a városi tanács ifjúságpolitikai főelő­adójával beszélhetik meg a konkrét teendőket. S. K. A KISKÖRŰT ŰJ SZAKASZA Mivel a Kiskörút építése nem önál­ló beruházás, a téma folyamatosan napirenden szerepel: ha van rá lehe­tőség, akár egy-egy kisebb szakasz kialakításával bővítik. Jelenleg a Mó­ricz Zsigmond utca 2. számú ház te­rületének hasznosítási tervei készül­nek (Ismeretes, hogy ezt a házat le­bontják), hogy a Kiskorútnak e leg­szűkebb szakaszát is kibővítsék. Több épület kisajátítása még hátravan a Komszomol tértől a Batthyány utcáig terjedő útszakaszon: ennek kialakítása ' csak folyamatos tárgyalások eredmé­nyeként valósulhat meg. A Batthyány utca és a Bajcsy-Zsilinszky u. közötti részt a lakások átadásával együtt épí­tik ki. ŰJ TELKEK FELSOSZÉKTÖN A meglévőkön kívül további 150, korszerű csoportos családi ház (lánc- és sorház) építésére al­kalmas területet jelölt ki a me­gyeszékhely tanácsa Felsöszék- tón. A telkek előközművesítése a tervezettnél lényegesen gyorsabb ütemben halad, s valószínűleg még az idén befejezik a' víz-, a szennyvíz, és csapadékvíz-csator­na építését. Jövőre ideveZetik a villanyt és a gázt is. ISKOLABOVfTES KATONA­TELEPEN Rohamosan gyarapodj Kato­natelep, ezért hamarosan bővíte­ni kell az általános iskolát. A terveket az Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat készíti el. Saj­nos a bővítésre nincs elég pénze a tanácsnak, ezért az csak akkor valósulhat meg, ha a terület gaz­dálkodó egységei jelentős társa­dalmi összefogással támogatják a megvalósulást. Az itteni tanács­tagok is sokat tesznek az ügy si­kere érdekében. Szerkeszti: Ballal József

Next

/
Thumbnails
Contents